Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én megtartott üléséről

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István települési képviselők

Az ülésről igazoltan távol maradt: Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

43/2013. (VI.27.) sz. Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

44/2013. (VI.27.) sz. Tárgy: Sajószöged 734/32 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvételére vonatkozó kérelem

45/2013. (VI.27.) sz. Tárgy: dr. Gulyás Mihály polgármester jutalmazása

46/2013. (VI.27.) sz. Tárgy: ASZT-a civil szervezet támogatása

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: Helyi Esélyegyenlőségi Program az 1. napirendi ponthoz

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

2./ Javaslat a 734/32 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvételére irányuló kérelem megtárgyalására

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

3./ Javaslat a polgármester jutalmazására

  Előterjesztő: Orliczki Frigyesné Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke

4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztés

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására

dr. Gulyás Mihály polgármester: a képviselő-testület megkapta írásban a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. Ez azért is fontos, mert uniós forrásra a jövőben e nélkül nem pályázhatunk.

dr. Boros István címzetes főjegyző kiegészítésként hozzátette, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet közreműködött a Program elkészítésben.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

43/2013.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Javaslat a 734/32 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvételére irányuló kérelem megtárgyalására

dr. Gulyás Mihály polgármester: A tóparti presszó bérlője azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy amennyiben lehetséges szeretné megvásárolni azt az önkormányzati területet, ahol a presszó épült.

Felkérem a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Orliczki Frigyesné Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a Bizottság javaslata, hogy a képviselő-testület kössön egy új hosszútávú bérleti szerződést a jelenlegi bérlővel, amely tartalmazza a jelenlegi kedvező feltételeket. Kerüljön bele a szerződésbe az, hogy amennyiben az ingatlan értékesítésre kerül a jelenlegi bérlőnek elővásárlási joga van.

Jelenleg nincsenek likviditási gondjaink, ezért a Bizottság nem javasolja a terület eladását.

Kérdések, észrevételek:

Vona Tamás alpolgármester: a területet az elhelyezkedése miatt nem javaslom eladásra, egyetértek a Bizottság álláspontjával.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

44/2013.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged 734/32 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvételére vonatkozó kérelem

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a sajószögedi 734/32 hrsz-ú ingatlanát nem kívánja értékesíteni. A képviselő-testület felkéri a polgármesterét, hogy a jelenlegi bérlővel kössön egy hosszútávú bérleti szerződést, melyben elővásárlási jogot biztosít a bérlőnek.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

3./ Napirend: Javaslat a polgármester jutalmazására

Orliczki Frigyesné Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a kiválóan végzett polgármesteri munkájáért, a sikeres pályázatokban való közreműködéséért a polgármester kettő heti illetményének megfelelő összegű jutalmat kapjon, ami összegszerűen bruttó 210 000 Ft.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

45/2013.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: dr. Gulyás Mihály polgármester jutalmazása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt évben végzett munkájának elismeréseként dr. Gulyás Mihály polgármestert kettő heti illetményének megfelelő bruttó 210 000,-Ft, azaz Kettőszáztízezer forint jutalomban részesíti.

Felelős: Orliczki Frigyesné Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

4./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztés

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Lucernás dűlőben az ÉMÁSZ megkezdje az engedélyezési eljárást, a beruházás légkábellel fog megvalósulni kb. 4-5 hónapon belül.

b./

Bakos Gábor települési képviselő: eszköz- gépvásárlás terén van-e valami fejlemény?

dr. Gulyás Mihály polgármester: a fedezet el van rá különítve, ha megfelelő gépet találunk, akkor megvásárlásra kerül.

c./

dr. Gulyás Mihály polgármester: Alternatív Szakágak Tárháza Egyesület 600 000 Ft összegű támogatást kér. Tavaly 500 000 Ft-tal támogattuk, javaslom, hogy maradjunk idén is ennél az összeghatárnál.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

46/2013.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: ASZT-a civil szervezet támogatása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatával egyetért és az Alternatív Szakágak Tárháza Egyesület részére 500 000 Ft, azaz Ötszázezer forint támogatást nyújt a költségvetésben szereplő „Civil szervezetek támogatása” keretösszegéből Krumplifesztivál megrendezésére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

d./

dr. Gulyás Mihály polgármester: Bem út és Vasút út felújítására pályázatot nyertünk, de forráshiány miatt tartaléklistára kerültünk, így a Vasút úton önerőből került sor a kátyúzásra.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                          dr. Boros István sk.

           polgármester                                                 címzetes főjegyző