SAJÓSZÖGED KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2017 (XII.28.) önkormányzati rendelete

a Sajószögedi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet hatálya kiterjed a Sajószögedi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalókra és a főállású foglalkoztatású jogviszonyban álló polgármesterre.

2. §

(1) Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a) 1Lakásépítési, -vásárlási, - fenntartási támogatást, kamatmentes kölcsönt

b) illetményelőleget,

c) továbbképzési, nyelvtanulási támogatást,

d) üdülési támogatást,

e) bankszámla hozzájárulást,

f) ruházati támogatást,

állapít meg.

(2) A képviselő-testület egészségügyi juttatásként hozzájárulást biztosít a fogászati kezelés és a szemüvegkészítés díjához, valamint egyéb egészségmegőrző juttatásokat (szűrővizsgálatokat) biztosít.

(3)

a) 2A képviselő-testület a 25, 30, 35 és 40 év folyamatos jogviszonnyal rendelkezők részére „Törzsgárda Jutalom” juttatást állapít meg.

b) A folyamatos jogviszony számításánál az Önkormányzatnál, az Önkormányzat jogelődjénél, az Önkormányzat intézményeinél és az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságnál eltöltött jogviszonyt egybeszámítva kell figyelembe venni.

3. §

Július 1-e, a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nap.

4. §

(1) Ez a rendelet 2018. január 01. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint kegyeleti támogatásokról szóló 16/2001.(X.19.) sz. K.T. rendelete.

b) a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 10/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete.

k.m.f.

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2017. december 28.

 

Sajószöged, 2017. december 28.

 

dr. Boros István sk.

címzetes főjegyző

 

1A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2Módosította a 8/2019.(VIII.05.) önkormányzati rendelet 2 §-a Hatályos: 2019.08.06.