Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi  rendszeréről

Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  29. § (1) – (2) bekezdésében, 104. § (1) bekezdés b) pontjában, a 131. § (1) bekezdés és 148. § (5) bekezdésében és a 151. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Sajószöged Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt) 4. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.

2. A gyermekek védelmének rendszere

2.§ Az ellátások formái:

a) gyermekjóléti szolgáltatás
b) gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás keretében
c) gyermekétkeztetés
    ca) intézményi gyermekétkeztetés
    cb) szünidei gyermekétkeztetés

3. Gyermekjóléti szolgáltatás

3.§ (1) A gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzat egyszemélyes Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Gyermekjóléti Szolgálat) keretében működteti.
(2) A Gyermekjóléti Szolgálat a Sajószögedi Általános Művelődési Központ (a továbbiakban: ÁMK) szakmailag önálló szervezeti egysége. A feladatellátás helye: Sajószöged Ady Endre út 12.
(3) A Gyermekjóléti Szolgálat térítésmentes.
(4) Az ellátás igénybevételére vonatkozó kérelmet szóban, vagy írásban lehet előterjeszteni a Gyermekjóléti Szolgáltatás családgondozójánál, aki dönt a kérelemről illetve a gyermek érdekében szükséges intézkedésről és az ellátás megszűntetéséről.

4. Bölcsődei ellátás

4.§  A bölcsődei ellátásról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.

5. Intézményei gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés

5.§ (1) A bölcsődében és az óvodában a gyermekétkeztetést az Önkormányzat az ÁMK útján biztosítja. Az ellátás iránti kérelmeket az ÁMK élelmezésvezetőjénél kell benyújtani.

6.§ (1)  Az általános iskolai gyermekétkeztetést Önkormányzat vásárolt szolgáltatás útján biztosítja. A feladatellátás helye az általános iskolai napköziotthon (Sajószöged, Széchenyi út 4.). Az ellátás iránti kérelmeket az általános iskola titkárához kell benyújtani.

(2) A szünidei gyermekétkeztetést az Önkormányzat vásárolt szolgáltatás útján
biztosítja. A feladatellátás helye Sajószöged, Ady Endre út 12. Az ellátás iránti
kérelmeket a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél kell benyújtani.

7.§ (1) Az étkezésért fizetendő térítési díjakat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet határozza meg.

(2) A Szociális és Egészségügyi Bizottság a gyermekek ellátásért fizetendő személyi térítési díjat mérsékelheti, vagy elengedheti, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosát.
(3) A személyi térítési díjkedvezmény a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, amennyiben közép, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és tanulói jogviszonyát iskolalátogatási bizonyítvánnyal igazolja.
(4) A személyi térítési díjkedvezmény megállapítására irányuló eljárás a szülő, illetve a törvényes képviselő kérelmére indul az erre rendszeresített formanyomtatványon, a Polgármesteri Hivatalban. A kérelemhez csatolni kell a jövedelemre, munkaviszonyra, egészségi állapotra, családi állapotra vonatkozó, valamint a kérelem érdemi elbírálásához szükséges egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat.
(5) A Polgármesteri Hivatal környezettanulmány készítésével ellenőrizheti a gyermeket gondozó család szociális helyzetét, életkörülményeit, a benyújtott nyilatkozatokban szereplő adatok valódiságát.

8.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

   (2) Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2014.(II.28.)
önkormányzati rendelet.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.
polgármester címzetes főjegyző


Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2021. március 10.

Sajószöged, 2021. március 10.
 dr. Boros István sk.
címzetes főjegyző