Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjakról

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdése a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat által fenntartott intézményekben biztosított ellátásért az alábbi térítési díjat kell fizetni:

 1. Óvoda napi háromszori étkezés 346 Ft/nap/fő

 2. Általános iskola

 1. napi háromszori étkezés 366 Ft/nap/fő

 2. tízórai+ebéd 340 Ft/nap/fő

 3. ebéd 313 Ft/nap/fő

 1. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 715 Ft/óra

 2. Szociális étkeztetés (ebéd) intézményi térítési díja: 508 Ft/fő/nap

 3. A szociális étkeztetés (ebéd) kiszállításáért fizetendő

térítési díj: 179 Ft/nap

(2) A térítési díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

2. § (1) Önkormányzati hozzájárulás a sajószögedi óvodába beíratott óvodások után 87 Ft/nap/fő.

(2) Önkormányzati hozzájárulás a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói részére:

 1. háromszori étkezés esetén 85 Ft/nap/fő

 2. kétszeri étkezés esetén 81 Ft/nap/fő

 3. egyszeri étkezés esetén 75 Ft/nap/fő

(3) Az 1. § 3-5. pontjában meghatározott ellátások után fizetendő személyi díjak csökkentésének szabályait e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) A közszolgálati jogviszonyból nyugdíjba vonultak ebédjének térítési díjához jövedelmüktől függetlenül az Önkormányzat 150 Ft/nap térítési díj hozzájárulást biztosít.

3. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1.-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi térítési díjakról szóló 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2015. február 27.

Sajószöged, 2015. február 27.

dr. Boros István sk.

címzetes főjegyző

 1. melléklet

az intézményi térítési díjakról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Szociális étkeztetés

 

Kedvezmény:

0-36.000,-Ft alatti jövedelem esetén

80%

36.001,-Ft - 48.000,-Ft között

70%

48.001,-Ft - 58.000,-Ft között

50%

58.001,-Ft - 70.000,-Ft között

30%

70.001,-Ft - 85.500,-Ft között

10%

85.501,- Ft felett

0%

Ebéd kiszállítás

 

Kedvezmény:

0-36.000,-Ft alatti jövedelem esetén

90%

36.001,-Ft - 48.000,-Ft között

81%

48.001,-Ft - 58.000,-Ft között

72%

58.001,-Ft - 70.000,-Ft között

58%

70.001,-Ft - 85.500,-Ft között

43%

85.501,- Ft - 90.000,-Ft között

29%

90.001,-Ft - 100.000,-Ft között

20%

101.000,-Ft felett

0%

Házi segítségnyújtás

 

Kedvezmény:

0-36.000,-Ft alatti jövedelem esetén

90%

36.001,-Ft - 48.000,-Ft között

85%

48.001,-Ft - 58.000,-Ft között

76%

58.001,-Ft - 70.000,-Ft között

67%

70.001,-Ft - 85.500,-Ft között

51%

85.501,- Ft - 90.000,-Ft között

47%

90.001,-Ft - 100.000,-Ft között

35%

101.000,-Ft - 120.000,-Ft között

20%

120.000,-Ft felett

0%