Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 15-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Dr. Lukács Fatime, Orliczki Frigyes Ferencné, Tóth Béla, Varga Viktor települési képviselők.

 

Igazoltan távol: Karaffa Gábor települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: Mihály-Bársony Judit gazdasági vezető, Berecz Róbert ügyvezető, Boros István címzetes főjegyző.

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

14/2022. (II.15.) sz. K.T. határozat Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. 2022. évi üzleti tervéről

15/2022. (II.15.) sz. K.T. határozat az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből

eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

16/2022. (II.15.) sz. K.T. határozat a 2022. március 01. napjától alkalmazandó nyersanyag normákról

17/2022. (II.15.) sz. K.T. határozat VP6 - 19.2.1.-20-11-22 kódszámú pályázat benyújtásáról

18/2022. (II.15.) sz. K.T. határozat Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

1/2022(II.18.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

  1. melléklet: beszámoló az 1. napirendi ponthoz

  2. melléklet: rendelettervezet és a 15/2022.(II.15.) Képviselő-testületi határozat melléklete a 2. napirendi ponthoz

  3. melléklet: határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

  4. melléklet: határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

1./ Javaslat Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. 2022. évi üzleti tervére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Berecz Róbert ügyvezető

 

2./ Javaslat az Önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének elfogadására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Javaslat a 2022. március 01. napjától alkalmazandó nyersanyag normákra.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. 2022. évi üzleti tervére.

 

Berecz Róbert ügyvezető: Ismertette a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft.

2022. évi üzleti tervét.

 

Tóth Béla Felügyelő Bizottság elnöke: A Felügyelő Bizottság tárgyalta a napirendet és

elfogadásra javasolja, a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testületnek.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

14/2022.(II.15.) határozata

Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. 2022. évi üzleti terve

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községüzemeltetési Kft. 2022. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

2./ Napirend: Az Önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének elfogadására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a költségvetés sarokszámait.

 

Orliczki Frigyes Ferenczné Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:

A Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja az önkormányzat 2022. évi költségvetését a képviselő-testületnek.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.18.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

15/2022.(II.15.) határozata

az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből

eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat melléklete szerint állapítja meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

3./Napirend: A 2022. március 01. napjától alkalmazandó nyersanyag normákról.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a veszélyhelyzet idejére vonatkozó térítési díjemelési tilalom továbbra is hatályban van, de a javaslatban szereplő nyersanyagnormákra ez nem vonatkozik. Az élelmiszerárak és az infláció emelkedése miatt muszáj ezeket emelni.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

16/2022.(II.15.) határozata

a 2022. március 01. napjától alkalmazandó nyersanyag normákról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. március 01. napjától

határozza meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2022. március 01.

 

4./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

  1. VP6 - 19.2.1.-20-11-22 kódszámú pályázat benyújtásáról

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Leaderes pályázathoz szükséges a Képviselő-testület határozata, kertészeti munkagépekre pályázunk, önerő nem szükséges, a Kft fogja majd ezeket használni, ha nyertes lesz a pályázat.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

17/2022.(II.15.) határozata

VP6 - 19.2.1.-20-11-22 kódszámú pályázat benyújtásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt kertészeti munkagépek beszerzése érdekében az alábbiak szerint:

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

  1. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A covid miatt a szokásosnál nagyobb számban javaslom megválasztani az SzB tagjait, a tisztséget mindenki vállalja és nyilatkozatuk szerint nincs összeférhetetlenségi ok. Egy szavazattal kell megválasztani a Bizottságot, módosító indítvány nem tehető.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

18/2022.(II.15.) határozata

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján Sajószöged község Szavazatszámláló Bizottság tagjának

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

 

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

5