Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2017.(XI.07.) önkormányzati rendelete

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (5) bekezdése felhatalmazása alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§ E rendelet hatály Sajószöged község közigazgatási területére terjed ki.

 

2.§ A település területén csak a környezet arculatához illeszkedő reklám, reklámhordozó, cégér helyezhető el egységes koncepció alapján e rendelet szerinti településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően.

 

3.§ (1) Hirdetési és reklámcélú építmény, reklámnak, hirdetménynek minősülő falfestés, felirat, plakát helyi egyedi védelem alatt álló épületen nem helyezhető el.

(2) Az épületeken elhelyezhető reklámok, cégérek felülete neon színű, fényvisszaverő hatású nem lehet.

(3) Az elhasználódott, felújítandó, aktualitását vesztett hirdető-berendezést, egyéb reklámhordozót, reklámot, cégért a tulajdonosnak 30 napon belül el kell távolítania.

 

4. § A településképi bejelentési eljárás megindításához szükséges bejelentőlapot e rendelet melléklete tartalmazza.

 

5.§ A polgármester a bejelentést követő 15 napon belül

a) a reklám, reklámhordozó, cégér elhelyezését tudomásul veszi, ha elhelyezkedésük illeszkedik a településképbe, megfelel e rendelet követelményeinek, valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet elhelyezési követelményeinek,

 

b) megtiltja a reklám, reklámhordozó, cégér, cégtábla elhelyezését ha

ba) a bejelentőlap nem teljeskörűen kitöltött

bb) nem felel meg az a) pontban meghatározottaknak.

 

6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                dr. Boros István sk.        

     polgármester                                                 címzetes főjegyző


Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2017. november 07.

 

Sajószöged, 2017. november 07.

                                                                   dr. Boros István sk.        

  címzetes főjegyző

melléklet

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról

szóló 15/2017.(XI.07.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
reklámok, reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó településképi bejelentési eljáráshoz

A                         bejelentő

 

neve

 

 

címe

 

 

telefonja

 

 

e-mail-címe

 

 

 

 

A                         tevékenységgel érintett ingatlan

 

címe

 

 

helyrajzi                         száma

 

 

 

 

A                         tervezett tevékenység tárgya, megnevezése

 

 

 

 

Ideiglenes                         tevékenység esetén

 

a                         tevékenység kezdete

 

 

a                         tevékenység vége

 

 

 

 

A kérelem                         kötelező mellékleteinek felsorolása

 

rövid                         leírás (műszaki leírás)

oldal

 

fotó a                         tevékenységgel érintett terület, épület, épületrész                         jelenlegi állapotáról

db

 

 

 

A kérelem                         elbírálásához szükséges tartalmú dokumentáció                         mellékleteinek felsorolása

 

 

igen                         (db)/nem

 

helyszínrajz

 

 

utcaképi                         vázlat

 

 

színterv

 

 

látványterv

 

 

homlokzat

 

 

alaprajz

 

 

egyéb:

 


Dátum:

 

 

 

 

.....................................................................

Aláírás