Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2000.(VII.30.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról

a módosításokkal egységes szerkezetben

 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az épített környezet alakításáról és a védelemről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§. (1) bekezdésében foglaltakra, Sajószöged Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja:

 

 

Általános rendelkezések

1.§.

 

A rendelet célja, hogy

 

a.) meghatározza a közterület használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a községrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra;

 

b.) megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének a módját;

 

c.) szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárást.

 

 

2.§.

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Sajószöged község közigazgatási területén belül az önkormányzat tulajdonába, kezelésében lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl: közút, járda, tér) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott részére (a továbbiakban együtt: közterület).

 

(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak és tevékenykednek.

 

 

3.§.

 

A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával – mindenki ingyenesen használhatja.

 

 

 

 

 

Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele

4.§.

 

 

(1)1 A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély szükséges.

 

(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a.) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdető-berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére,

b.) mobil elárusító-fülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére,

c.) szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezésére,

d.) önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető-tájékoztató táblák elhelyezésére,

e.) alkalmi és mozgóárusításra,

f.) kiállítás, alkalmi vásár céljára,

g.) vendéglátó-ipari előkert, kitelepülés céljára,

h.) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására,

i.) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi tárolására vonatkozóan,

j.) építőanyag tárolása.

 

5.§.

 

Nem kell közterület-használati engedély:

a.) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához,

 

b.) úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

 

c.) a közterületen illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, további közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakásához, feltéve, hogy az a közlekedést nem akadályozza.

 

 

6.§.

 

(1) A közterület-használati engedély előkészítését a jegyző végzi, a kérelmet a jegyzőhöz, az 1. sz. melléklet szerint kell benyújtani. Az engedély megadása a polgármester hatáskörébe tartozik, a döntés meghozatalára az önkormányzat hatósági ügyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

(2) Az engedély

           
                    
                             

                        ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,

                             

                        a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg

                             

                        a visszavonásig adható meg.

                    
           

(3) Élelmiszer utcai árusítására közterület-használati engedélyt csak idény jelleggel, meghatározott idő elteltéig lehet kiadni.

 

(4) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, kérelemre többször meghosszabbítható.

 

(5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani.

 

 

 7.§.2

 

 

 

 

 

8.§.3

 

Nem adható közterület-használati engedély a lakosság nyugalmát vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.

 

 

9.§.

 

(1)4 Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve az önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály valamely hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki.

 

(2)5 Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, gondozni.

 

 

 

A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja

10.§.

 

 

(1)6 Az engedélyes, a bérlő a közterület használatáért díjat (bérleti díjat) köteles fizetni. A díj mértékét a 2. sz. melléklet tartalmazza, a fizetendő díjat (bérleti díjat) és megfizetésének határidejét, módját a határozatban kell meghatározni.

 

(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

 

(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterület és használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét az OTÉK szerint kell figyelembe venni. Cég-, cím-, és hirdetőtábla, hirdető-berendezés, transzparens elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m² egésznek számít.

 

(4) A díj befizetésének tényét a polgármesteri hivatalnál a befizetésre megszabott határidő lejártát követő 15 napon belül igazolni kell.

 

 

 

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól.

11.§.7

 

 

 

A közterület-használati engedély visszavonása

12.§.

 

 

Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra, vagy módon használja, vagy a díjfizetés tényét az esedékesség időpontját követő 15 napon belül nem tudja bizonyítani.

 

 

 

 

Üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása

13.§.

 

(1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű:

a.) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező az a jármű, amely egyébként közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,

 

b.) baleset folytán megsérül és elhagyott jármű,

 

c.) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, mert hiányos vagy roncs, vagy sérült.

 

(2) Közterületen üzemképtelen jármű közterület-használati engedély nélkül nem tárolható, az üzembentartó vagy tulajdonos (a továbbiakban: üzembentartó) az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles 30 napon belül eltávolítani.

 

 

14.§.

 

(1) Üzemképtelen jármű közterület-használati engedélyét az üzemben tartónak kell megkérni.

 

(2) Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására közterület-használati engedély legfeljebb 30 napra adható.

 

Ellenőrzés, az engedély, hozzájárulás nélküli használat következményei

15.§.

 

A közterület használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

16.§.

 

A közterület használat engedélyhez, hozzájáruláshoz kötött, és engedély, hozzájárulás nélküli, vagy attól eltérő használata esetén a használót a jegyző határidő tűzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a közterület – saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő eredeti állapotának helyreállítására.

 

17.§.

 

(1)8

(2)-(3)9

 

 

 

Filmforgatás célú közterület használat

17/A.§11

 

(1)13 Az Önkormányzat a közterületek filmforgatási célú használatát a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 3. mellékletében meghatározott díj ellenében biztosítja.

(2) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából Sajószöged közigazgatási területén turisztikailag kiemelt terület az Uniós Zászlópark (hrsz: 960) és a Művelődési Ház előtti tér (hrsz.: 3)

(3) Mentesül a közterület-használat díj fizetése alól a kérelmező, ha a filmforgatás célja Sajószöged történelmi, kulturális örökségének, gazdasági, egyházi, kulturális és sport életének, vagy az Önkormányzat rendezvényeinek a bemutatása.

(4) A filmforgatási célú közterület-használat naponta 7.00-22.00 óra közötti időtartamra engedélyezhető.

(5) A filmforgatási célú közterület-használat nem haladhatja meg a 15 napot, mely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.

(6) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható ok miatt elmaradó közterület használatot az Önkormányzat az ok megszűnésétől számított három napon belül újra biztosítja.

 

 

Záró rendelkezés

18.§.

 

Ez az önkormányzati rendelet 2000. év augusztus hó 1. napján lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg a közterületek használatáról szóló 4/1992.(IX.1.) sz. rendelet hatályát veszti.

 

 

 

 

dr. Gulyás Mihály s.k.                                        dr. Boros István s.k.

     polgármester                                                             jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
                    
                             

                        sz. melléklet

                    
           

 

A közterület használatáról szóló rendelethez

 

Kérelem

 

 

 

1./ A kérelmező neve, személyi igazolvány száma:

 

2./ Állandó lakhely, székhely címe:

 

3./ Közterület-használat célja: ……………………………...        időtartama:………….

 

4./ A közterület használat

        a./ Helye:

        b./ Módja, mértéke (m2):

        c./ Az engedélyhez használt utcaberendezési tárgy műszaki leírása

                (anyaga, rögzítés módja, forgalmi rendszáma, típusa,

                  megengedett legnagyobb összsúly stb.)

 

5./ A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma:

 

 

Dátum:

 

 

 

                                                                        Kérelmező aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet12a közterület használatáról szóló 12/2000.(VII.30.) önkormányzati rendelethez

 

 

1./ A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető) ernyőszerkezet, hirdetőberendezés (fényreklám) cég és címtábla m²-enkénti díj tényleges felületre vonatkozik)                                                120.-Ft/m²/hó

 

2./ Árusítófülke, pavilon                                                        480.-Ft/ m²/hó

 

3./ Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató                                  1.200.-Ft/hó

 

4./ Személygépkocsinként                                                           3.600.-Ft/év

 

5./ Önálló hirdető-berendezések, táblák                                        600.-Ft/m²/hó

 

6./ Önerős magánlakás-építésnél építési munkával

     kapcsolatos állvány és törmelék, építési anyag                                  12.-Ft/ m²/hó

        30 napon belül                                                          12.-Ft/m²/hó

        6 hónapig                                                                  18.-Ft/m²/hó

        6 hónapon túl                                                                  24.-Ft/m²/hó

 

7./ Alkalmi és mozgóárusítás:                                                120.-Ft/m²/nap

 

8./ Vendéglátóipari előkert:                                                         480.-Ft/m²/hó

 

9./ Kiállítás                                                                        240.-Ft/m²/hó

        Alkalmi vásár                                                                600.-Ft/m²/hó

        Rendezvények, a nem bevételes kulturális

        rendezvények kivételével:                                                  12.-Ft/m²/nap

 

10./ Mutatványos tevékenység                                                  2.400.-Ft/nap

 

11./ Mozgóbolti tevékenység                                                        2.200.-Ft/nap

 

12./ Egyéb: a díj mértékét – a fentiek figyelembevételével – esetenként kell megállapítani.

 

 

 

1Módosította         a 8/2008. (V.29.) sz. rendelet. Hatályos: 2008.06.01-től

2Hatályon         kívül helyezte a 8/2008. (V29.) sz. rendelet. Hatálytalan:         2008.06.01-től

3Módosította         a 8/2008. (V.29.) sz. rendelet. Hatályos: 2008.06.01-től

4Módosította         a 8/2008. (V.29.) sz. rendelet. Hatályos: 2008.06.01-től

5Módosította         a 8/2008. (V.29.) sz. rendelet. Hatályos: 2008.06.01-től

6Módosította         a 8/2008. (V.29.) sz. rendelet. Hatályos: 2008.06.01-től

7Hatályon         kívül helyezte a 8/2008. (V.29.) sz. rendelet. Hatálytalan:         2008.06.01-től

8Hatályon         kívül helyezte: 15/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet 3.§.         Hatálytalan: 2012.05.30-tól.

9Hatályon         kívül helyezte a 8/2008. (V.29.) sz. rendelet. Hatálytalan:         2008.06.01-től.

11        Beiktatta         a 11/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos         2013.09.01.-től.

13        Módosította         a 13/2016.(X.19.)         önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.20-tól.

12        Módosította         az         5/2014.(II.28.)         önkormányzati rendelet. Hatályos 2014.03.01-től.

        8