Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete
az intézményi térítési díjakról

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdése a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §(1) bekezdés 8. és a 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Sajószöged Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott intézményekben biztosított ellátásért az alábbi térítési díjat kell fizetni:ű

a) A Sajószögedi Óvoda napi háromszori étkezés térítési díja 520 Ft/nap/fő

b) Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

ba) napi háromszori étkezés térítési díja 635 Ft/nap/fő

bb) tízórai+ebéd térítési díja 590 Ft/nap/fő

bc) ebéd térítési díja 545 Ft/nap/fő

c) Házi segítségnyújtás

ca) szociális segítés intézményi térítési díja 715 Ft/óra

cb) személyes gondozás intézményi térítési díja 715 Ft/óra

d) Szociális étkeztetés (ebéd) intézményi térítési díja: 680 Ft/fő/nap

e) A szociális étkeztetés (ebéd) kiszállításáért fizetendő térítési díj: 180 Ft/nap

f) Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde napi négyszeri étkezés térítési díja: 480 Ft/fő/nap

(2) A térítési díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

2. §

(1) A sajószögedi bölcsődébe beíratott normatív, vagy az Önkormányzat által megállapított térítési díjkedvezményben nem részesülő bölcsődések után 100 Ft/nap/fő, az Önkormányzat által megállapított térítési díjkedvezményben részesülő bölcsődések után 50 Ft/nap/fő az önkormányzati hozzájárulás.Az önkormányzati hozzájárulás a sajószögedi óvodába beíratott normatív vagy az Önkormányzat által megállapított térítési díjkedvezményben nem részesülő óvodások után 95 Ft/nap/fő, az Önkormányzat által megállapított térítési díjkedvezményben részesülő óvodások után 50 Ft/nap/fő az önkormányzati hozzájárulás.

(2) Az önkormányzati hozzájárulás a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

a) normatív, vagy az Önkormányzat által megállapított térítési díjkedvezményben nem részesülő tanulói részére:

aa) háromszori étkezés esetén 140 Ft/nap/fő

ab) kétszeri étkezés esetén 135 Ft/nap/fő

ac) egyszeri étkezés esetén 125 Ft/nap/fő

b) 50 %-os normatív vagy az Önkormányzat által megállapított térítési díjkedvezményben részesülő tanulói részére:

ba) háromszori étkezés esetén 70 Ft/nap/fő

bb) kétszeri étkezés esetén 65 Ft/nap/fő

(3) Az 1. § c) – e) pontjában meghatározott ellátások után fizetendő személyi térítési díjak csökkentésének szabályait e rendelet melléklete tartalmazza.

(4) A házi segítségnyújtás havi egy órát meghaladó időtartamát térítésmentesen biztosítja az Önkormányzat.

3. §

(1) Ez a rendelet 2022. szeptember 01. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi térítési díjakról szóló 11/2021. (VIII.31.) önkormányzati rendelete.