J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 2-án megtartott

         üléséről

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor,

Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István címzetes főjegyző

Meghívottként jelen van: Berecz Róbert ügyvezető

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

50/2012.(VIII.02.) sz. Tárgy: Sajószögedi Polgárőrség támogatása

51/2012.(VIII.02.) sz. Tárgy: ASZT-a Leader pályázat támogatás iránti kérelme

52/2012.(VIII.02.) sz. Tárgy: Év végi szociális támogatások felmérése

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők teljes létszámban jelen vannak, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Tájékoztató a Községüzemeltetési Kft. működéséről

     Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

                 Berecz Róbert ügyvezető

2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

3./ Javaslat a községi díjak, kitüntetések adományozására (zárt ülés)

     Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

1./ Napirend: Tájékoztató a Községüzemeltetési Kft. működéséről

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Berecz Róbertet, a Községüzemeltetési Kft. új ügyvezető igazgatóját, hogy a Kft. működéséről, eddigi tapasztalatairól számoljon be.

Berecz Róbert ügyvezető: az ismerkedés és a betanulás nehezén már túl vagyunk. Bejelentettük a jogosultságokat, meg kellett ismernem a települést, az igényeket. A Kft. könyvelését egy tapasztalt könyvelő iroda végzi majd, ők fogják készíteni a bevallásokat is. A múlt hétvégén volt a Zene ünnepe, ezért a Művelődési ház környékének tisztaságára fordítottunk nagyobb figyelmet. Most lesz a Falunap, ezért a park kerítését, a játszóteret, a Zászlóparkot szépítjük. Emellett a közterületeket, közösségi helyeket próbáljuk az igényeknek megfelelően és az anyagi lehetőségekhez mérten rendben tartani. A Kft. eszközei többnyire felújításra vagy cserére szorulnak, ezért nagyobb karbantartási munkákat tervezek. Felszámoltunk több kisebb – a Szabadidő park és a bicikli út melletti, valamint az üdülőterületen lévő – szemétlerakó helyet, táblákat is kihelyeztünk, reméljük lesz eredménye.

- 2 -

Nagy hangsúlyt fektetünk a temető karbantartására is, már megjavítottuk a kutat. Segítettük az ÉMÁSZ-t a villanyvezetékek körüli fák gallyainak elszállításában és folyamatban lévő nagyobb munka még a gát takarítása.

Kérdések, hozzászólások:

Bakos Gábor: a kerékpárút és a kukoricás között lévő egy-másfél méter széles terület tudomásom szerint az önkormányzat tulajdona, ott le kellene vágni a füvet.

A Közösségi házat felújították, de a veranda része nem szép, meg kellene csinálni azt is.

dr. Gulyás Mihály polgármester: amennyiben a terület az önkormányzat tulajdona, le fogjuk nyírni a füvet ott is. A pályázatban nem volt benne a veranda festése, azt majd a beruházás befejezése után a Kft. fogja felújítani.

Orliczki Frigyesné: mikortól végzi a könyvelő iroda a könyvelést? Látszik, hogy a Kft. mindenütt jelen van a településen, de a Zászlópark melletti árokban nincs levágva a fű.

Okváth Dezsőné: az iskolával szembeni üres területen a bolttal és a postával határos sarokrész bokros, fás, meg kell nézni, hogyan lehetne kitakarítani.

Berecz Róbert: - a könyvelő iroda január 1-től kezdődően könyvel.

- A fűvágás a mai napra be volt tervezve, de a fűkasza elromlott.

- Az iskolával szembeni telken már letakarítottunk annyit, amennyit a damilos fűkasza le tudott vágni, a többit is meg fogjuk csinálni.

Bakos Gábor: az ügyvezető urat minden testületi ülésre meghívhatnánk. Sok olyan dolog is van, amit helyszíni bejárással kellene megbeszélnünk.

dr. Gulyás Mihály polgármester: véleményem szerint elegendő negyedévente eljönnie, illetve amikor a napirendi pontokban érintett a Kft. A problémákat pedig lehet neki vagy nekem személyesen jelenteni.

2./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a.)

dr. Boros István tájékoztatta a testületet, hogy megalakult Sajószögeden a Polgárőrség, az alakuló jegyzőkönyvet továbbította egy ügyvédi irodának, akik a bejegyzést intézik a Bíróságon. Ismertette az alapító tagok névsorát. Az alapító tagok elnöknek Elek Lászlót, alelnöknek Karaffa Gábort, titkárnak István Andrást választották, a székhelyük ugyanott lesz, ahol az előző polgárőrség működött. A képviselő-testület nevében is sok sikert kíván nekik.

A Polgárőrség zökkenőmentes működéséhez javasolja, hogy a testület vállalja át az alapítás költségeit, ami kb. 50.000,-Ft, valamint az előző polgárőrség részére nyújtott 150 e Ft/hó támogatást a mostani Polgárőrség részére is biztosítsák.

Orliczki Frigyesné: támogatom a javaslatot, de igényüket a megfelelő formában nyújtsák be.

- 3 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

50/2012.(VIII.02.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi Polgárőrség támogatása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi

Polgárőrség alapításának költségeit az önkormányzat költségvetése

terhére átvállalja, valamint a Sajószögedi Polgárőrség működéséhez

2012. augusztus 01-től 150.000,-Ft/hó, azaz Százötvenezer forint/hó

támogatást nyújt, ha nyilvántartásba vételük után támogatási kérelmüket

a megfelelő formában benyújtják.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

b.)

dr. Boros István tájékoztatta a testületet, hogy az ASZT-a civil szervezet megfelelő formában benyújtotta kérelmét, így az előző ülésen hozott döntésnek megfelelően a megítélt támogatás elutalásra került számukra. Most újabb kérelmet nyújtottak be, melyben kérik, hogy az általuk Leader pályázaton kapcsolatbővítő rendezvény szervezésére elnyert összeghez az 500 e Ft önerőt az önkormányzat biztosítsa. A bemutatott határozat szerint azonban a teljes összeg 500 e Ft és mivel a pályázat 80%-os intenzitású, így az önrész 20%, ami 110 e Ft-ot jelent. Így nem egészen egyértelmű, hogy mit is kérnek és mennyi időre.

Vanyó István: azelőtt kellett volna konzultálniuk a testülettel, mielőtt benyújtották a pályázatot. Miért Sajószögednek kellene az önrészt fizetni, amikor részt vesznek a rendezvényen más települések is.

Orliczki Frigyesné: ilyen esetekben hívjuk meg az érintett szervezet vezetőjét, képviselőjét, hogy pontos tájékoztatást adjon. Javaslom, hogy ne döntsön most a testület ebben a kérdésben, hanem a következő ülésre hívjuk meg az ASZT-a vezetőjét.

Bakos Gábor: támogatom a javaslatot, szélesebb körű tájékoztatásra van szükségünk és meg kell vizsgálni, hogy hasznos-e ez a településnek.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

- 4 -

51/2012.(VIII.02.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: ASZT-a Leader pályázat támogatás iránti kérelme

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete megállapította, hogy

az Alternatív Szakágak Tárháza Egyesület által benyújtott kérelem

ellentmondásos információkat tartalmaz, ezért a testület a döntést

elhalasztja és további információk megszerzése érdekében felkéri a

polgármestert, hogy a következő képviselő-testületi ülésre a civil szervezet

képviselőjét hívja meg.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

c.)

Vanyó István: nem hiszem, hogy az idősek, gyermekek és nagycsaládosok év végi támogatása esetében tartani tudjuk a tavalyi szintet, ezért javaslom, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság következő ülésén tárgyaljon arról, hogy hogyan lehet megfelelően felosztani a pénzt. Aki nincs rászorulva, az egyáltalán ne kapjon támogatást, már többen is jelezték, hogy nem fogják átvenni. Ha több pénz marad, azt szét lehet osztani a rászorultak között.

Orliczki Frigyesné: támogatom a javaslatot, véleményem szerint is meg kell vizsgálni kik azok, akik rászorulnak a támogatásra. Aki nem szorul rá, az nem fog megsértődni, ha nem kap.

Bakos Gábor: egyetértek az elképzeléssel, aki valóban nehéz élethelyzetben van, az kaphatna többet is.

Okváth Dezsőné: nem támogatom a javaslatot, mert így azok a családok is kapnak valamit az önkormányzattól, akik semmiféle más támogatásra nem jogosultak.

Vona Tamás: jövőre nehezebb helyzetben lesz az önkormányzat. Át kell majd gondolni a nagyobb rendezvények, Falunap, Gyermeknap rendezését is, mert takarékoskodnunk kell.

dr. Boros István: tehát ha jól értem, azt a támogatást, amit eddig alanyi jogon nyújtott az önkormányzat, ezután rászorultság alapján adná. Ennek egyik veszélye, hogy csak kevesen adnának be kérelmet és lehet, hogy pont a rászorulók maradnának ki, mert büszkeségből nem kérik. Megoldható, de rövid az idő és kicsi az apparátus ahhoz, hogy mindenkinél jövedelemvizsgálatot végezzünk. Az a javaslatom, hogy a támogatás továbbra is mindenkinek egyforma legyen, aki pedig rendkívüli élethelyzetbe kerül, nyújtson be kérelmet átmeneti segély iránt. Javaslom, hogy küldjünk ki olyan nyomtatványt, amelyben lemondhatnak a támogatásról azok, akik úgy érzik, nem szorulnak erre rá, és aki ezt jelzi, és a nyilatkozatát eljuttatja a Polgármesteri Hivatalba, oda már nem is fogunk kimenni.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

- 5 -

52/2012.(VIII.02.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Év végi szociális támogatások felmérése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az idősek, a 6 év alatti gyermekek és

nagycsaládosok év végi támogatása ügyében felkéri a polgármestert, hogy

az érintetteket keresse meg írásban azzal, hogy aki az eddig alanyi jogon

nyújtott támogatásra nem tart igényt, az a nyomtatvány kitöltésével és

a Polgármesteri Hivatalba visszajuttatásával lemondhasson a juttatásról.

A testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző, dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2012. szeptember 25.

3./ Napirend: Javaslat a községi díjak, kitüntetések adományozására (zárt ülés)

        A napirendet a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta.

        A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester megköszönte a képviselő-testület munkáját, az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály                                                         dr. Boros István

polgármester                                                                 címzetes főjegyző