Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesterének

5/2020. (V.29.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83./A (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Sajószöged Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi hagyományok, értékek, adatottságok és sajátosságok figyelembevételével a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő közművelődési alapszolgáltatást biztosítja, az alábbiak szerint:

 1. térítés mentesen helyszínt biztosít művelődési vagy közösségi tevékenység végzéséhez,
 2. a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőséget teremt a közösségi rendezvényeken, támogatja és elősegíti más településeken, illetve külföldön történő fellépésüket,
 3. a polgármester útján a művelődő közösségek vezetőivel rendszeresen konzultál és fórumot szervez, ahol értékelik az önkormányzati feladatellátás hatékonyságát,
 4. biztosítja az amatőr alkotó – és előadó – művészeti tevékenység feltételeit.

 

2. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátását közművelődési intézménye, a

Sajószögedi Általános Művelődési Központ telephelye (Művelődési Ház és Könyvtár,

Sajószöged, Ady Endre út 2.) és integrált közösségi és szolgáltató tér (Közösségi Ház,

Sajószöged, Ady Endre út 37.) útján biztosítja.

 

(2) Az Önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátására partnerként az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:

 1. az Önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményei,
 2. Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 3. „670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány
 4. helyben működő kulturális – közművelődési célú társadalmi szervezetek,

(3) Az Önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik az egyházakkal, vallási közösségekkel.

 

3. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatait:

 1. központi költségvetési támogatásból,

 2. saját költségvetése terhére,

 3. pályázati úton elnyerhető támogatásból,

 4. gazdasági társaságok, jogi – és magánszemélyek támogatásából

finanszírozza.

 

(2) Az Önkormányzat éves közművelődési feladatainak finanszírozására az e célra kapott központi költségvetési támogatás összegénél kevesebb összeget nem fordíthat.

 

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Sajószöged Község Önkormányzatának a közművelődésről szóló 9/2004. (V.27.) sz. KT. rendelete.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

 

 

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2020. május 29.

 

Sajószöged, 2020. május 29.

 

  dr. Boros István sk.

címzetes főjegyző