Sajószöged Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) – (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésbe és a 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Sajószöged Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt) 4. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.

2. A gyermekek védelmének rendszere

2. §

Az ellátások formái:

a) gyermekjóléti szolgáltatás

b) gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás keretében

c) gyermekétkeztetés

ca) intézményi gyermekétkeztetés

cb) szünidei gyermekétkeztetés

3. Gyermekjóléti szolgáltatás

3. §

(1) A gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzat egyszemélyes Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Gyermekjóléti Szolgálat) keretében működteti.

(2) A Gyermekjóléti Szolgálat a Sajószögedi Általános Művelődési Központ (a továbbiakban: ÁMK) szakmailag önálló szervezeti egysége. A feladatellátás helye: Sajószöged Ady Endre út 12.

(3) A Gyermekjóléti Szolgálat térítésmentes.

(4) Az ellátás igénybevételére vonatkozó kérelmet szóban, vagy írásban lehet előterjeszteni a Gyermekjóléti Szolgáltatás családgondozójánál, aki dönt a kérelemről illetve a gyermek érdekében szükséges intézkedésről és az ellátás megszűntetéséről.

4. Bölcsődei ellátás

4. §

A bölcsődei ellátásról a bölcsődei ellátásokról szóló 8/2020.(VII.30.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

5. Intézményei gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés

5. §

(1) A bölcsődében és az óvodában a gyermekétkeztetést az Önkormányzat az ÁMK útján biztosítja. Az ellátás iránti kérelmeket az ÁMK élelmezésvezetőjénél kell benyújtani.

6. §

(1) Az általános iskolai gyermekétkeztetést Önkormányzat vásárolt szolgáltatás útján biztosítja. A feladatellátás helye az általános iskolai napköziotthon (Sajószöged, Széchenyi út 4.). Az ellátás iránti kérelmeket az általános iskola titkárához kell benyújtani.

(2) A szünidei gyermekétkeztetést az Önkormányzat vásárolt szolgáltatás útján

biztosítja. A feladatellátás helye Sajószöged, Ady Endre út 12. Az ellátás iránti

kérelmeket a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél kell benyújtani.

7. §

(1) Az étkezésért fizetendő térítési díjakat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet határozza meg.

(2)1 A Szociális és Egészségügyi Bizottság a gyermekek ellátásért fizetendő személyi térítési díjat mérsékelheti, vagy elengedheti, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap háromszorosát.

(3) A személyi térítési díjkedvezmény a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, amennyiben közép, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és tanulói jogviszonyát iskolalátogatási bizonyítvánnyal igazolja.

(4) A személyi térítési díjkedvezmény megállapítására irányuló eljárás a szülő, illetve a törvényes képviselő kérelmére indul az erre rendszeresített formanyomtatványon, a Polgármesteri Hivatalban. A kérelemhez csatolni kell a jövedelemre, munkaviszonyra, egészségi állapotra, családi állapotra vonatkozó, valamint a kérelem érdemi elbírálásához szükséges egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat.

(5) A Polgármesteri Hivatal környezettanulmány készítésével ellenőrizheti a gyermeket gondozó család szociális helyzetét, életkörülményeit, a benyújtott nyilatkozatokban szereplő adatok valódiságát.

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2021.(III.10.)

önkormányzati rendelet.

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2021. augusztus 31.

Sajószöged, 2021. augusztus 31.

1A 7. § (2) bekezdése a Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.