Sajószöged Önkormányzat

Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án megtartott üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Bakos Gábor, Fenyvesi Rudolfné, Kovács József, Kovács László, Mihalcsik Balázsné, Tóth József, Vona Tamás települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Meghívottként van jelen Kovács Györgyné óvodavezető (1. napirend), Vaszilkó Tiborné iskola-igazgató (1. napirend) és Hajdu Ferencné vezető-főtanácsos (2-3.napirend).

Igazoltan távol maradt: Dr. Wirtz Ferenc, Okváth Dezsőné települési képviselők

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 8 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Tájékoztató a 2008/2009-es oktatási év kezdetéről, javaslat a tanévben/nevelési évben

  indítható iskolai osztályok, óvodai csoportok maximális számáról, javaslat a Sajószöged –

  Nagycsécs Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának

  módosítására

  Előterjesztő: Vaszilkó Tiborné iskola-igazgató

                 Kovács Györgyné óvodavezető

                 dr. Boros István jegyző

2./ Sajószöged Önkormányzat költségvetési szervei átfogó pénzügyi belső ellenőrzéséről

  készült vizsgálati jelentés ismertetése

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

                 Tóth József Pénzügyi Bizottság elnöke

3./ Tájékoztató az Önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról, az I. félévi pénzügyi

  gazdálkodás tapasztalatai

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

4./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

5./ Tájékoztató 2008. évi fejlesztések állásáról

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

- 2 -

1./ Napirend: Tájékoztató a 2008/2009-es oktatási év kezdetéről, javaslat a tanévben/nevelési évben indítható iskolai osztályok, óvodai csoportok maximális számáról, javaslat a Sajószöged – Nagycsécs Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítására

a)

Ládi Balázs polgármester átadta a szót Kovács Györgyné óvodavezetőnek, hogy ismertesse az Óvoda beszámolóját a 2008/2009-es nevelési év előkészületéről.

Kovács Györgyné: A beszámolóban történő változásokat vázolnám fel. A székhelyóvodában a beiratkozott gyermekek száma eléri az 55 főt, így a nevelési év elején a gyermekek aránya a következő módon oszlik meg a két vegyes csoportban: a nagycsoportos korú 11, a középcsoportos korú 13, és a kiscsoportos korú 30 fő. Jelenleg az Alapító Okiratban 50 főre van maximalizálva a gyerekek száma, de az oktatási törvény szerint kétcsoportos óvodában a fenntartó engedélyezheti a max. gyermeklétszám 20%-al történő túllépését. Nagyon örülünk, hogy a beiratkozott kiscsoportosok száma ilyen magas, az iskolába biztosított az utánpótlás.

Ládi Balázs polgármester: Az óvodai létszám növekedése nagyon pozitív, mely az iskolának is kedvező. Három év múlva meg van az utánpótlás, ez mind anyagi, mind szakmai téren megoldhatja a problémákat.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

45./2008. (VIII. 28.) 192. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tájékoztató 2008/2009-es oktatási év kezdetéről, javaslat a nevelési év óvodai csoportok maximális számáról

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

 1.         2008/2009-es oktatási év kezdetéről, szóló tájékoztatót         elfogadta.

 2.         A székhelyóvodában engedélyezi a maximális csoportlétszám         túllépését az alábbiak szerint:

  •                 1. csoport 25-ről 27 főre

  •                 2. csoport 25-ről 28 főre bővülhet.

           

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 3 -

b)

Ládi Balázs polgármester ismertette az óvodai Társulás előzményeit, Sajóörös csatlakozási szándékát és ezáltal Nagycséccsel kötött megállapodás felülvizsgálatát. Javaslatot tett a tagóvodákat illető állami normatíva 1/3 – 1/3 – 1/3-os felosztási arányára és sajóörösi csatlakozás esetén egy hatórás statusú óvónő alkalmazására.

dr. Boros István: A Társulási Megállapodás 3.3. pontja szerint a társult önkormányzatok évente áttekintik a megállapodást és módosítják, ha megváltozik az intézmények struktúrája, és módosul a központi költségvetési hozzájárulások szabályozása. Jelenleg mind a két helyzet fenn áll.

Ládi Balázs polgármester: A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a javaslatot.

Tóth József: A Pénzügyi Bizottság kéri a Képviselő-testületet, hogy ezt az álláspontot támogassa az együttes testületi ülésen.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Sajószöged – Nagycsécs Napköziotthonos Óvoda társulási megállapodását az előterjesztésnek megfelelően javasolja módosítani a Sajószöged – Nagycsécs – Sajóörös Együttes Képviselő-testületi ülésen.

c)

Ládi Balázs polgármester felkérte Vaszilkó Tiborné iskolaigazgatót, hogy ismertesse a 2008/2009-es tanév kezdetéről szóló beszámolót.

Vaszilkó Tiborné: Az iskolai beszámolót csak kiegészíteném, illetve módosítanám. Lezajlottak a javító vizsgák, ez hat főből egy diáknak nem sikerült, a többi gyerek sikeresen pótvizsgázott. Így 161 fővel indul a tanítási év, ebből a 1-3. osztályosok száma nem változott, a 4. osztályosok száma 21 fő, 5. osztályosok száma 23 fő, 6. osztályosok száma 22 fő, 7. osztályosok száma 20 fő, 8. osztályosok száma 17 fő. A tanítási év maximális osztályszámmal indul.

41 fő halmozottan hátrányos és 23 sajátos nevelési igényű tanulónk van. Számukra a fejlesztő pedagógusunk egyéni foglalkozásokat, illetve fejlesztő programokat biztosít.

Szeptember 1.-től iskolabusz indul a Polgármester Úrnak köszönhetően, a Többcélú Kistérségi Társulás által igényelt normatívából. 68 diákot fog szállítani Nagycsécsről reggel és vissza három időpontban.

Nagycsécsnek a sajáterős finanszírozásból négy havi elmaradása van. Ez sajnos már közüzemi hátralékot okozott az iskolánknak.

Egy óraadó pedagógust kellett foglalkoztatnunk, aki Tiszaújvárosból fog kijárni.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2008/2009-es oktatási év kezdetéről, a tanévben indítható iskolai osztályok számáról az alábbi határozatot hozta:

- 4 –

46./2008. (VIII. 28.) 676. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008/2009-es tanévkezdése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

          
 1.         A Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú         Művészetoktatási Intézmény 2008/2009-es oktatási év         kezdetéről szóló tájékoztatót elfogadta.

 2.         A Képviselő-testület az Általános Iskolában a 2008/2009-es         tanévben indítható osztályok számát 8 tanulócsoportban, a         napközis csoportok számát 2 tanulócsoportban állapítja meg.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

dr. Boros István: Javaslom, hogy az írásos előterjesztésnek megfelelően az iskola társulási megállapodását is módosítsa a Képviselő-testület az együttes ülésen, miszerint pénzügyi nem teljesítés esetén inkasszót lehet alkalmazni.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közös fenntartásáról, működéséről szóló Társulási Megállapodást az előterjesztésnek megfelelően javasolja módosítani Sajószöged – Nagycsécs – Sajóörös Együttes ülésen.

Ládi Balázs polgármester: Mint már az iskola-igazgatónő említette lehetőség van iskolabusz működtetésére a Többcélú Kistérségi Társulás által leigényelt „iskolabusszal utaztatott gyerekek – tanulók után járó támogatás” normatíva segítségével.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül iskolabusz működtetésével kapcsolatosan az alábbi határozatot hozta:

47./2008. (VIII. 28.) 1167. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Iskolabusz működtetése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

felhatalmazza Ládi Balázs polgármestert az iskolabusz működtetésével kapcsolatos szerződés megkötésére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 5 -

2./ Napirend: Sajószöged Önkormányzat költségvetési szervei átfogó pénzügyi belső ellenőrzéséről készült vizsgálati jelentés ismertetése

Ládi Balázs polgármester: Az átfogó belső ellenőrzés megtörtént. Az ÁSZ és a MÁK vizsgálatával együtt már teljes körű képet kaptunk az önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségéről. A belső ellenőrzést a Többcélú Kistérségi Társulás végezte a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal pénzügyes szakembereivel. Gazdálkodásunkat a racionalitás és a dinamizmus jellemzi. Tudtuk, hogy lesznek kisebb hiányosságok, de törvénysértés nem történt.

Tóth József: Az ÁSZ a bevételeket, a Többcélú Kistérségi Társulás pedig a kiadásokat vizsgálta. Így lett teljes körű az ellenőrzés. A Pénzügyi Bizottság jónak véli az értékelést, és javasolja a jelentés elfogadását, valamint az Intézkedési Terv elkészítését.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Sajószöged Önkormányzat költségvetési szervei átfogó pénzügyi belső ellenőrzéséről készült vizsgálati jelentésről az alábbi határozatot hozta:

48./2008. (VIII. 28.) 337. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Önkormányzat költségvetési szervei átfogó pénzügyi belső ellenőrzéséről készült vizsgálati jelentés

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

Sajószöged Önkormányzat költségvetési szervei átfogó pénzügyi belső ellenőrzéséről készült Vizsgálati Jelentést tudomásul vette, és felkéri a Polgármesteri Hivatalt a jelentésben részletezett problémák megoldására irányuló Intézkedési Terv elkészítésére.

Határidő: soron következő testületi ülés

Felelős: Ládi Balázs polgármester

         dr. Boros István jegyző

3./ Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról, az I. félévi pénzügyi gazdálkodás tapasztalatai

Ládi Balázs polgármester: A beszámoló világos képet mutat az I. féléves gazdálkodásról, a bevételek – kiadások teljesítése időarányosan alakul.

Ismertette a beszámolót.

Tóth József: A beszámoló tényszámokat mutat, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

- 6 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról az alábbi határozatot hozta:

49./2008. (VIII. 28.) 1127. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

Az Önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót egyhangúan elfogadta.

/Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva/

Határidő: azonnal

Felelős: Ládi Balázs polgármester

4./ Napirend: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Ládi Balázs polgármester ismertette a tájékoztatót, mely szerint a Képviselő-testület az I. félévben 44 határozatot hozott. A határozatok végrehajtására irányuló eljárási cselekmény minden esetben megtörtént, lejárt határidejű, de végre nem hajtott határozat nem volt. A döntéseknek megfelelő intézkedések minden esetben megtörténtek. Módosító határozatok száma: 1 db, visszavont határozat nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi határozatot hozta:

50./2008. (VIII. 28.) 353. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót egyhangúan elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Ládi Balázs polgármester

5./ Napirend: Tájékoztató 2008. évi fejlesztések állásáról

Ládi Balázs polgármester: Pályázati téren nincsenek jó hírek. A Vasút és a Bem utat nem tudjuk felújítani, csak városok kaptak támogatást, kistelepülések nem.

A Napköziotthon konyhájának felújítására beadott pályázat se lett nyertes. Igyekszünk újabb pályázati lehetőségeket keresni.

- 7 -

Saját erőből elindult a Községüzemeltetési Kft. szociális helységeinek kialakítása. A felújítások 90%-ban elkészültek.

Elkezdődött az Óvoda parkosítása a belső udvar térkövekkel lesz fedve, 6-7 férőhelyes autóparkoló kerül kialakításra.

6./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

Ládi Balász polgármester: Szúnyogirtás. Augusztus 10.-e körül, amikor a Sajó az árvíz után kezdett visszahúzódni, kistérségi szúnyogirtással kapcsolatban felkerestem Tiszaújváros polgármesterét, de kiderült, hogy csak belterületen történő permetezés jöhet szóba, mert jogszabály nem engedi meg, hogy az árterületen szúnyogirtás történjen. A mi esetünkben 300.000.- Ft-ról lenne szó, aminek a hatékonysági ideje kb. 3 nap. Ennyi pénzt véleményem szerint nem érdemes áldozni, azért hogy átmenetileg enyhítse a lakosság kellemetlenségeit.

Kovács László: A temető meglehetősen elhanyagolt, szükség lenne egy temetőgondnokra.

Fenyvesi Rudolfné: Egy-két helyen derékig érő gaz van.

Ládi Balázs polgármester: Csupán munkaszervezési problémát látok. Le fogok ülni a Községüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatójával és megoldást keresünk a problémára.

dr. Boros István: Idén is meghirdetésre került a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat, javaslom, hogy az eddigi éveknek megfelelően csatlakozzunk.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2009. évi Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz csatlakozásáról az alábbi határozatot hozta:

51./2008. (VIII. 28.) 553. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2009. évi Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat csatlakozása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok oktatását támogató Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2009. évi pályázatához.

Határidő: azonnal

Felelős: Ládi Balázs polgármester

- 8 -

Ládi Balázs polgármester: jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani Vona Tamás települési képviselőt, aki hozzájárult a nyílt ülésen történő szavazáshoz.

        A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

        Ládi Balázs        dr. Boros István        Vona Tamás

        polgármester        jegyző        jegyzőkönyv-hitelesítő