Sajószöged Községi Önkormányzat képviselő-testületének

9/2020.(VII.30.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Sajószöged Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Sajószöged Községi Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A költségvetési szervek kiadásaikat készpénzben jogcímtől függetlenül a 300.000 forintot nem meghaladó kifizetések esetén teljesíthetik.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2020. július 30.

Sajószöged, 2020. július 30.

dr. Boros István sk.

címzetes főjegyző