Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 24-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, Dr. Lukács Fatime, Orliczki Frigyes Ferencné, Karaffa Gábor, Tóth Béla, települési képviselők.

 

Igazoltan távol: dr. Gulyás Mihály polgármester, Varga Viktor települési képviselő.

 

Meghívottként jelen van: Boros István címzetes főjegyző.

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

19/2022.(II.24.) településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos

környezeti vizsgálat készítéséről

20/2022.(II.24.) partnerségi egyeztetési eljárás lezárásáról

21/2022.(II.24.) a Sajószöged Kölcsey Ferenc KÁAMI két osztályának ideiglenes elhelyezéséről

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

2/2022(II.25.) az egyes önkormányzati rendelet technikai deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

  1. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

  2. melléklet: határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

  3. melléklet: rendelet-tervezet a 3. napirendi ponthoz

 

Vona Tamás alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a polgármester úr betegsége miatt ő vezeti az ülést. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

1./ Javaslat településtervezési eszközök módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Boros István címzetes főjegyző.

 

2./ Javaslat a Sajószöged Kölcsey Ferenc KÁAMI két osztályának ideiglenes, elhelyezésére, önkormányzati épületben.

Előterjesztő: Boros István címzetes főjegyző

 

3./ Javaslat egyes önkormányzati rendeletek technikai deregulációs célú hatályon kívül helyezésére.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Javaslat településtervezési eszközök módosításával kapcsolatos döntések

meghozatalára

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Beérkeztek a szakhatósági állásfoglalások, ezeket megkapták a képviselők. A partnerségi eljárás keretében vélemény nem érkezett.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

19/2022.(II.24. határozata

településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos

környezeti vizsgálat készítéséről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy:

  1. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 4.§-ában foglaltak szerint Sajószöged község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének – 2022. évi I. részbeni módosításához, az államigazgatási szervek által megküldött vélemények alapján megállapítja, hogy a környezeti vizsgálat elkészítésére nincs szükség.

 

  1. A Képviselő-testület a Korm. rendelet 5.§-ában foglaltaknak megfelelően felhatalmazza a KőszeghyArt Bt-t, hogy tájékoztassa az érintett környezet védelméért felelős szerveket a Képviselő-testület döntéséről.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

20/2022.(II.24. határozata

partnerségi egyeztetési eljárás lezárásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet alapján készülő településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 2022. évi I. részbeni módosításával kapcsolatosan - a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete szerinti partnerek véleményét kikérte a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény előírásainak figyelembevételével. A véleményezési eljárás során a partnerek részéről észrevétel, hozzászólás nem érkezett.

A képviselő-testület az településrendezési eszközök módosításának vonatkozásában a partnerségi egyeztetési eljárást lezárja.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal.

 

 

2./Napirend: Javaslat a Sajószöged Kölcsey Ferenc KÁAMI két osztályának ideiglenes,

elhelyezésére, önkormányzati épületben.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az intézményvezető asszony kérése, hogy a felújítások miatt ideiglenesen segítsen az Önkormányzat két osztály elhelyezésében.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

21/2022.(II.24. határozata

a Sajószöged Kölcsey Ferenc KÁAMI két osztályának ideiglenes elhelyezéséről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged Kölcsey Ferenc KÁAMI két osztályának ideiglenes elhelyezésére 2022. március 01. napjától felajánlja a Sajószöged, Ady Endre út 14. sz. (hrsz.: 9) alatti önkormányzati épületet. A Képviselő-testület felkéri az Intézményvezető asszonyt, hogy a polgármester úrral egyeztetve pontosítsa a megkeresését (létszám, eszközigény, stb.)

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2022.03.01.

 

3./ Napirend: Javaslat egyes önkormányzati rendeletek technikai deregulációs célú hatályon

kívül helyezésére.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A dereguláció pénzügyi tárgyú, már végrehajtott rendeletekre vonatkozik, melyek hatályba tartására már nincs szükség.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az egyes önkormányzati rendelet technikai deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről szóló 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Egyéb előterjesztés nem lévén az alpolgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

Vona Tamás sk. dr. Boros István sk.

alpolgármester címzetes főjegyző