J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 14-én megtartott

         üléséről

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor,

              Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési

                 képviselők,

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző,

     Hegedűs Tamás AVE Miskolc Kft. képviseletében

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

119/2012. (XII.14.) sz. Tárgy: A települési szilárd hulladék szállítási díja

120/2012. (XII.14.) sz. Tárgy: Kölcsey F. Általános és Alapfokú Művészeti Iskola állami

     fenntartásba vétele

121/2012. (XII.14.) sz. Tárgy: Fogorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása

122/2012. (XII.14.) sz. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

123/2012. (XII.14.) sz. Tárgy: Helyi adók beszedésének értékelése

124/2012. (XII.14.) sz. Tárgy: TiszaSzolg 2004. Kft. tulajdonában lévő víziközmű-vagyon

            önkormányzati tulajdonba történő átadása

125/2012. (XII.14.) sz. Tárgy: Adósságállomány visszafizetéséhez

                                            törlesztési célú támogatás

Az ülésen elfogadott rendeletek száma, tárgya:

21/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet a pénzben és természetben nyújtható szociális

                              ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

22/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet a közműves ivóvízellátásról, a közkifolyók

                              vízhasználatáról és az ivóvíz díjának megállapításáról szóló 7/2003.(V.29.)

                              önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők teljes létszámban jelen vannak, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003.(XII.18.) önkormányzati rendelet

     módosítására

     Előterjesztő: Hegedűs Tamás AVE Miskolc Kft.

                 dr. Boros István címzetes főjegyző

2./ Javaslat a Kölcsey Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola állami

     fenntartásba vételével összefüggő megállapodás megkötésére

     Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

3./ Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló

     4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

     Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

- 2 –

4./ Javaslat a fogorvosi szolgálat végzésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés

     módosítására

     Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

5./ Javaslat a közműves ivóvízellátásról, a közkifolyók vízhasználatáról és az ivóvíz

     díjának megállapításáról szóló 7/2003.(V.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

     Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

6./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

     Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

7./ A helyi adók beszedésének értékelése, javaslat a 2013. évi helyi adókra

     Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

8./ Javaslat a TiszaSzolg 2004. Kft. tulajdonában lévő víziközmű-vagyon

     önkormányzati tulajdonba történő átadására

     Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

9./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

1./ Napirend: Javaslat a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003.(XII.18.) önkormányzati

                      rendelet módosítására

Hegedűs Tamás elmondta, hogy hulladékszállítási díj kalkulációt minden évben az érvényben lévő jogszabályok alapján készíti el és küldi meg az AVE Kft. Sajószöged tagja a Miskolc Térségi Konzorciumnak, és a Konzorcium által elfogadott közbeszerzési pályázatban foglaltaknak megfelelően december 31-ével meg kellett határoznunk a tagtelepülések díját. Ezeket a díjakat küldtük most ki. 2013.01.01-től új hulladéktörvény lép hatályba. A Magyar Energia Hivatal jövő évben fog felállni és a Hivatal fog javaslatot tenni a díjra, ezáltal megszűnik az önkormányzatnak ez a jogköre. Az új törvény több olyan elemet is hoz a rendszerbe, ami drágítja a szolgáltatást, pl. 3 e Ft/tonna lerakási adó, 400,-Ft/fő/év támogatás a Magyar Energia Hivatal számára,55 Ft/km-es elektronikus útdíj. Ezeket tovább kell hárítanunk a lakosság felé. Kérem, hogy az elhangzottak figyelembevételével fogadják el a díjakat.

Kérdések, hozzászólások:

Orliczki Frigyesné: Mi képezte a díjak alapját, nem lehetne lejjebb vinni? Mi okozza, hogy pl. Nemesbikkről olcsóbb a szállítás?

Hegedűs Tamás: a díjakban van alapköltség (pl. autó, személyzet), illetve van változó tétel, ami településenként eltérő, ez az összliterszám. Ez a tétel a hulladékmennyiségtől függ, a hulladék literben mért súlyától.

Nem tudunk abban az irányba elmenni, hogy csökkentsük a díjakat, de a díj növekedésével többletszolgáltatás is meg fog jelenni, bevezetésre kerül a zöldhulladék begyűjtési rendszer. Feltételezzük, hogy ezzel csökkenni fog a lerakott hulladék, mert most többen beleteszik a zöldhulladékot is a szemetesbe és 2014-ben már 6 e Ft lesz a lerakási adó.

- 3 -

Vanyó István: megvalósítható-e, hogy megveszek egy 60 l-es és egy 120 l-es edényt és úgy kötök szerződést, hogy kétszer egy hónapban a 60 l-es, kétszer pedig a 120 l-es kukát kérem elszállítani? Mezőkövesden már 5 éve működött ez a rendszer. Jogtalan, hogy akkor is felszámolják a díjat, hogy ha nem teszem ki a kukát.

Január 1-től központilag fogják meghatározni a díjakat, miért szaladunk előre. Javaslom, hogy ezt a szavazást most halassza el a képviselő-testület.

Hegedűs Tamás: a heti egyszeri kötelező ürítést Egészségügyi Miniszteri rendelet írja elő. Azt nyomon követni, hogy többféle kukája van valakinek és azt mikor ürítteti, ahhoz edényzet-nyilvántartó rendszer kell. Ha két kukája van, azt feltételezem, hogy mindkettőt használja. Nehéz lenne a konkrét árbevételt kiszámítani.

dr. Boros István címzetes főjegyző: van olyan AB határozat, mely szerint a szolgáltatásnak és az ellenszolgáltatásnak egyensúlyban kell lennie. Van egy megkötött közszolgáltatási szerződésünk, ami még 9 évig él, annak nem eleme, hogy kétféle kukára is köthetünk szerződést. A következő közbeszerzési eljárásban esetleg ezt is kiköthetjük majd.

Az új hulladéktörvény szerint a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest 4,2%-kal lehet emelni a díjakat, de aki ISPA beruházásban támogatás kapott, mint mi is, akkor ettől el lehet térni, ha a Magyar Energia Hivatal ehhez hozzájárul. Most 22 és 40%-os emelést ajánlanak, a 120 l-es edény ürítési díja áfa nélkül 371,-Ft-ról 451,-Ft-ra, a 60 l-es edényé pedig 216,-Ft-ról 303,-Ft-ra emelkedne. Aggályosnak tartom, hogy a díjat 2012.12.31-től akarják megemelni, mert a vonatkozó kormányrendelet szerint a közszolgáltatási díjat legalább 1 éves díjfizetési időszakra kell meghatározni és nekünk 2012. január 1-től december 31-ig van megállapítva az egy éve lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján. Az AVE felhívta a figyelmet, hogy ha nem fogadjuk el az ajánlott összeget, felmondják a szerződést, mert ellehetetlenül a cég. El kell gondolkodnunk azon, hogy vállaljuk ezt a díjat vagy esetleg szeméthegyek lesznek.

Bakos Gábor: mikor kívánják bevezetni, hogy az elszállított szemét mennyiségét kötelezően kell mérni?

Vanyó István: az árajánlat ötszörösen lépi túl az inflációt, ez már extraprofit. A zöldhulladék esetében az Ave 150-200 l-es műanyag komposztálókat oszthatna ki, aminek megtérülne a költsége.

Hegedűs Tamás: a jelenleg hatályos jogszabályok alapján minden olyan költségelemet bele kell építeni a díjba, amit előírnak. Ha a testület esetleg a 4,2%-os emelést vállalja, mi valószínűleg akkor is jogosultak leszünk arra, hogy a különbözetet követeljük.

Jelenleg éves mennyiséget veszünk alapul a szemétszállítás mennyiségénél. Ahhoz, hogy minden alkalommal mérjük, az jelentős beruházást igényel és szerződéses jogbiztonság kell. Lehetséges, hogy 2014-től megvalósul, viszont teret adhat az illegális lerakásnak.

Nem beszélhetünk extraprofitról, mert amit az emelés hoz, mindent továbbfizetünk az államnak.

A Konzorcium pályázata kiterjed a zöldhulladék-gyűjtés fejlesztésére, a háttér válogató mű működésének fejlesztésére és a szelektív hulladékgyűjtés erősítésére is.

Vona Tamás: december 31-ig élő szerződésünk van az AVE-vel, amit kötelessége betartani. Van benne olyan, ami számunkra előnytelen. Nálunk sok a 120 l-es kuka, a súly és űrtartalom szerinti díjkalkuláció miatt felhívhatjuk a lakosokat, hogy mindenki 60 l-es kukát használjon. Eddig mindig meg tudtunk állapodni, fájónak tartom, hogy azzal kezdik, hogy felmondják a szerződést. Minden terhet ráróttak a lakosokra, próbáltak-e valamit átvállalni a terhekből?

- 4 -

Hegedűs Tamás: akkor bontjuk fel a szerződést, ha végképp olyan lesz a helyzet, hogy a bevétel nem nyújt fedezetet a szolgáltatásra, ez benne van a pakliban.

A törvény tiltja, hogy más üzletágunkból finanszírozzuk a szolgáltatást, csak abból gazdálkodhatunk, amit a szolgáltatásért kapunk.

Szakmai fórumokon, egyeztetéseken minden társaság szembe ment a törvénytervezettel, jeleztük, hogy előtte infrastrukturális háttérre lenne szükség, ami milliárdos beruházásokat jelentene. A szakma kritizálta, sok javaslatot tett, de a jogszabály szinte ugyanaz maradt, a jogalkotó nem térül el a szándékától.

dr. Gulyás Mihály polgármester: az ISPA pályázat révén kötöttek vagyunk, a képviselő-testület felelőssége a döntés, nemmel is szavazhatunk.

Bakos Gábor: jó lett volna, ha az állampolgárok is megismerik a tervezetet, megint utólagosan kerül hozzánk egy rendelet. Minden terhet áthárítanak a lakosságra. Kevesebbet kellene szponzorálni, másképp gazdálkodni az eladható hulladékkal. Támogatással megépítettük a hulladéktárolót, mert arról volt szó, hogy így olcsóbb lesz a szemétszállítás, de a területünkre rátelepedett egy külföldi cég és még drágább lett a díj.

dr. Boros István címzetes főjegyző: 6 hónapos felmondási idővel felmondható a szerződés, de ha találunk más szolgáltató, lehet, hogy az többe fog kerülni, mert csak Hejőpapiba viheti az összegyűjtött hulladékot.

Hegedűs Tamás: van, ahol az ürítési díj már 650 Ft. Igyekszünk a költségeket csökkenteni és nem ebből a pénzből nyújtunk támogatást, illetve törekszünk arra, hogy a hulladékot a legnagyobb áron adjuk el.

Orliczki Frigyesné: van-e lehetőség a lakosoknak díjmentesen 120 literesről 60 literesre cserélni a kukát?

dr. Boros István címzetes főjegyző: nincs lehetőség ingyenes cserére, csak ha megvásárolják az edényt. Amit ingyenesen kaptunk, azok már elfogytak, Sajószögeden nagy százalékban van már 60 l-es edény.

Vanyó István: tiltakozom az ellen a módszer ellen, hogy a polgármester úr megvonta a szót a képviselő úrtól, pedig ő nem tért el a tárgytól. Az árajánlat diktatórikus, tisztességtelen, az infláció 5,8% az emelés pedig 22%-os.

dr. Gulyás Mihály polgármester: a jegyzőkönyvben rögzítjük a tiltakozását.

Hegedűs Tamás: meghatároztuk a díjakat, amit a képviselő-testületnek rendeletben kell elfogadni, de ha nem fogadják el, attól függetlenül a díj ugyanúgy kötelező érvényű lesz.

dr. Boros István címzetes főjegyző: mi már 2011. decemberében lefolytattuk a közbeszerzési eljárást és élő szerződésünk van, ezért nem hiszem, hogy ez kötelező érvényű lenne ránk.

Orliczki Frigyesné: jelentős az áremelkedés 2013-ban, ezért lehetőséget kellene biztosítani, hogy a megélhetési gondokkal küzdők kisebbre cserélhessék a kukát, lehetőséget kell adni a takarékoskodásra.

- 5 -

Vona Tamás: nekünk kell az emelésről való döntésünket a lakosoknak elmagyarázni, a testületnek kell a felelősséget vállalni. Ezekkel a számokkal ez elfogadhatatlan. Januártól az Energia Hivatal állapítja majd meg, lehet, hogy csak 400,-Ft-ot, de az is lehet, hogy 600,-Ft-ot fognak majd kérni.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta:

119/2012.(XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A települési szilárd hulladék szállítási díja

 1.         Sajószöged         Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3         tartózkodással

és 1 ellenszavazattal az AVE Miskolc Kft. által a települési szilárd hulladék szállítására vonatkozó Közszolgáltatási szerződés módosítását, miszerint

2012.12.31-től 2013.12.30-ig tartó időszakra vonatkozóan

a 120 l-es tárolóedények ürítési díja 451,-Ft/áfa/ürítés összeg, valamint

a 60 l-es tárolóedények ürítési díja 303,-Ft/áfa/ürítés összeg legyen,

nem fogadta el.

 1.         A         Képviselő-testület - egyhangúlag, 7 igen szavazattal,         ellenszavazat és tartózkodás

nélkül - A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.) 91.§(4)-(5) bekezdésére hivatkozva felkéri az AVE Miskolc Kft-t, hogy 2013. január hónapban minél hamarabb nyújtsa be kérelmét a Magyar Energia Hivatalhoz, miszerint a Htv. 91.§ (2) bekezdés szerint alkalmazható díjnál magasabb mértékű

díjat kíván alkalmazni. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az Önkormányzat

a Hivatal díjmegállapításra vonatkozó határozata vonatkozásában fellebbezési

jogáról lemond.

        Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

        Határidő: azonnal, ill. folyamatos

2./ Napirend: Javaslat a Kölcsey Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola állami

                       fenntartásba vételével összefüggő megállapodás megkötésére

dr. Gulyás Mihály polgármester elmondta, hogy a megállapodás az állami fenntartás jogi kereteit rögzíti.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

- 6 -

120/2012.(XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kölcsey F. Általános és Alapfokú Művészeti Iskola állami fenntartásba

        vétele

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Gulyás Mihály

polgármester a Kölcsey F. Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

állami fenntartásba vételével összefüggő megállapodás megkötésére,

a szerződés aláírására.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

3./ Napirend: Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló

                      4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a testületet, hogy a pályázott 130 m3 helyett 13 m3 tűzifát nyert az önkormányzat, melynek kiosztására vonatkozó eljárást, a rászorultak körét rendeletben kell szabályozni. Javasolja, hogy a helyi szociális rendeletet a kiadott tervezetnek megfelelően módosítsa a testület.

Dr. Wirtz Ferenc: egyre több kérelem érkezik a Szociális Bizottsághoz tüzelőre, akik 1-1 m3-t házhozszállítással kaphatnak.

                Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag

                7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta

                21/2012.(XII.17.) önkormányzati rendeletét a pénzben és természetben

                nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati

                rendelet módosításáról.

                /A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

4./ Napirend: Javaslat a fogorvosi szolgálat végzésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés

                       módosítására

dr. Boros István címzetes főjegyző: Tiszaújváros Önkormányzata megküldte Sajószöged vonatkozásában a 3. sz. fogorvosi körzetre vonatkozó szerződés tervezetet. Javaslom az előterjesztésnek megfelelően elfogadni a szerződést.

Kérdések, hozzászólások:

- 7 -

Okváth Dezsőné: az iskolások közül elvisznek 1-1 osztályt fogorvosi vizsgálatra.

Vona Tamás: tudtommal ilyen évek óta nem volt, nem tudom, hogy kötelessége-e a fogorvosnak.

dr. Boros István címzetes főjegyző: külön szerződés alapján vállalja.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

121/2012.(XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Fogorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

Fogorvosi feladat-ellátási szerződést az előterjesztésnek

megfelelően elfogadta.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

5./ Napirend: Javaslat a közműves ivóvízellátásról, a közkifolyók vízhasználatáról és az ivóvíz

                      díjának megállapításáról szóló 7/2003.(V.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül

                      helyezésére

dr. Boros István címzetes főjegyző: 2013. január 1-től a Magyar Energia Hivatal állapítja meg a közműves ivóvíz és a szennyvízelvezetés díját is, ezzel megszűnik a képviselő-testület erre vonatkozó hatásköre, ezért javaslom a rendelet hatályon kívül helyezését. A helyi rendeletünk tartalmazza a közkifolyók díját és használatának módját is, ezért javaslom, hogy erről önálló rendeletet alkosson a testület 2013 tavaszán.

Kérdések, hozzászólások:

Vona Tamás: leszerelhetik az összes közkifolyót?

dr. Boros István címzetes főjegyző: nem, az továbbra is az önkormányzat tulajdona marad.

                Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag

                7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta

22/2012.(XII.17.) önkormányzati rendeletéta közműves ivóvízellátásról,

a közkifolyók vízhasználatáról és az ivóvíz díjának megállapításáról

szóló 7/2003.(V.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

                /A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

- 8 -

6./ Napirend: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a tájékoztatót.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

122/2012.(XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozat

végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

7./ Napirend: A helyi adók beszedésének értékelése, javaslat a 2013. évi helyi adókra

dr. Boros István címzetes főjegyző: ebben az évben mindenre kiterjedő, részletes kimutatást készítettünk. Látható, hogy jelentősen növekedett az adóbevétel, november 30-ig ennek összege 134.398 e Ft. A növekedést a kintlévőségek behajtása okozza, az inkasszók és letiltó határozatok száma majdnem 200. Az adót be kell fizetni, ebből van az önkormányzatnak bevétele. A behajtási cselekmény előtt minden esetben küldünk felszólítást, ha nem reagálnak rá, akkor intézkedünk a behajtás iránt. Vannak azonban behajthatatlan kintlévőségek, főként olyan gazdasági társaságoknál, ahol már a felszámolási eljárás is lezárult.

Orliczki Frigyesné: a felszólító levélnek nagy hasznát veszik az adózók, mert többen elfelejtik befizetni, vagy rossz helyre utalnak.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

123/2012.(XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Helyi adók beszedésének értékelése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adók beszedésének

értékeléséről szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

- 9 -

8./ Napirend: Javaslat a TiszaSzolg 2004. Kft. tulajdonában lévő víziközmű-vagyon

                      önkormányzati tulajdonba történő átadására

dr. Gulyás Mihály polgármester: az ivóvíz és szennyvízelvezetés, tisztítás szolgáltatást 2013.01-01-től az ÉRV fogja ellátni, a TiszaSzolg 2004. Kft. alvállalkozóként vesz majd részt. A közös vagyon az önkormányzatok tulajdonában lesz és üzemeltetésre átadásra kerül az ÉRV-nek.

Kérdések, hozzászólások:

Orliczki Frigyesné: miből tevődik össze Sajószöged víziközmű vagyona?

dr. Boros István címzetes főjegyző: az írásban kiküldött anyag 1. sz. melléklete tartalmazza.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

124/2012.(XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: TiszaSzolg 2004. Kft. tulajdonában lévő víziközmű-vagyon

        önkormányzati tulajdonba történő átadása

Sajószöged Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a TiszaSzolg 2004 Kft. tulajdonában lévő víziközmű-vagyon önkormányzati tulajdonba történő átadására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kössön szerződést a településhez kapcsolódó víziközművagyon átruházása, továbbá a kapcsolódó szolgalmi jogok átruházása tárgyában az 1. sz. és 2. sz. melléklet – illetve, amennyiben a szerződés megkötéséig jogszabály- változás a megismert tervezetek módosítását szükségessé teszi, úgy a jogszabályok által indokolt módosításoknak megfelelő szövegezés szerint.

Felelős: Dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2012. december 31.

9./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a.)

dr. Boros István címzetes főjegyző: az orvosi rendelő, valamint a sportöltöző felújítására 34 M Ft hitelt vett fel az önkormányzat a Magyart Fejlesztési Banktól, amiből még 27 M Ft kifizetése hátra van. Tájékoztattak arról, hogy jogosultak vagyunk az önkormányzat adósságának elengedésére. A szükséges iratokat hétfőig be kell nyújtani elektronikusan és írásban is, ezzel megszabadulhatunk a hiteltől.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

- 10 -

125/2012.(XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Adósságállomány visszafizetéséhez

      törlesztési célú támogatás

 1.         A         képviselő-testület a Magyarország 2012. évi központi         költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a         továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C.§-ban foglaltakra         figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel         tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam         által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési         támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a         költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé         teszi.

 1.         A         képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én         adósságrendezési eljárás alatt nem áll.

 1.         A         képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szól 1959. évi         IV. törvény 286.§. alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban         megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint         egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül         megfizesse a hitelezőknek/kölcsönnyújtóknak.

 1.         A         képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az         önkormányzat nevében:

 1.         a         hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek         tőke és járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről         kiállított nyilatkozatot aláírja

 2.         a         költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a         szükséges adatokat a Magyar Államkincstár felé és ahhoz         csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb         dokumentumokat,

 3.         a         költségvetési törvény 76/C.§ (10) bekezdésében meghatározott         megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért         felelős miniszter kezdeményezi.

 1.         A         képviselő-testület kijelenti, hogy ha az önkormányzat         rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel,         szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett         adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy         teljesítés biztosítékául szolgál és e betét, vagy         számlakövetelés összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó         adósságelem összegének mértékéig – 2012. december 28-i         dátummal, az állam által megjelölt számlára utalja.

 1.         A         képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C.§ szerinti         adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a         banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez         szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje.

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. december 17.

- 11 -

b.)

Bakos Gábor: a Közmeghallgatáson elhangzott TCG beruházással kapcsolatban a lakosság tájékoztatására szolgáló anyagot kellene készíteni.

dr. Gulyás Mihály polgármester: folyamatban van, a következő Saj(t)ó Szögedről kiadványba beletesszük.

c.)

Vanyó István: a Közmeghallgatáson elhangzott, hogy a köztéri szobor, amire pályáztunk Petőfi szobor lesz. Mikor hatalmazta fel a képviselő-testület a polgármestert, hogy a szobor Petőfi szobor legyen és a teret Petőfi térnek nevezzék el? Azt mondják, hogy már készül a szobor.

dr. Boros István címzetes főjegyző: köztéri szoborra nyújtottunk be pályázatot, és ha nyerünk, akkor fog dönteni a Képviselő-testület, hogy milyen szobor legyen.

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Közmeghallgatáson azt mondtam el, hogy esetlegesen milyen formában valósulhat meg ez a szobor, Petőfi térről pedig szó sem volt.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester megköszönte a testület egész éves munkáját, Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánt, az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály                                                                  dr. Boros István

polgármester                                                                         címzetes főjegyző