Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésben és a 143 § (4) bekezdés i., j. pontjaiban, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 5. § (2) bekezdés c) pontjában, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

 

1. § A rendelet hatálya Sajószöged Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) vagyonára terjed ki.

 

2. § Az Önkormányzat vagyona felett a tulajdonosi jogokat az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) gyakorolja.

 

3. § Az önkormányzati vagyon működtetésének feladatát - ha jogszabály vagy a Képviselő-testület döntése alapján kötött szerződés másképp nem rendelkezik - a Sajószögedi Polgármesteri Hivatal látja el.

 

4. § A 3. § szerinti feladatellátás során a hasznok szedéséből származó bevételek az Önkormányzatot illetik meg.

 

5. § Az önkormányzati vagyonra vonatkozó ügyekben a Képviselő-testületet a Polgármester

képviseli.

 

6. § A Képviselő-testület kizárólagosan jogosult

a) a vagyonkezelési szerződés jóváhagyására,

b) az 500.000 forint összeghatárt meghaladó, polgári jogi jogviszonyból származó követelés elengedésére,

c) az egy évet meghaladó részletfizetés vagy fizetés halasztás engedélyezésére és ehhez kapcsolódóan a kamat, illetve költség címén fennálló követelések elengedésére,

d) az Önkormányzat javára ingyenesen felajánlott vagyon elfogadására,

e) az önkormányzati igények érvényesítése az Önkormányzat jogvédelme érdekében közigazgatási peres, vagy nem peres eljárás megindítására,

f) vezetékjogot, szolgalmi jogot, vagy közérdekű használati jogot biztosító szerződések előzetes jóváhagyására,

g) az 500.000 forint egyedi könyvszerinti bruttó értékét meghaladó tárgyi eszközök értékesítésének jóváhagyására,

h) az 500.000 forint egyedi könyv szerinti bruttó értéket meghaladó tárgyi eszközök selejtezésének jóváhagyására,

i) az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bontásának jóváhagyására, használati jellegének (művelési ágának) megváltoztatására (nyilvántartási értékétől függetlenül),

j) értékhatártól függetlenül ingatlanok vásárlására, cseréjére, értékesítésre történő kijelölésre, apportálására, bérbeadására,

k) az ingatlanok tekintetében a j) pontban fel nem sorolt egyéb tulajdonosi jognyilatkozatok megtételére,

l) kezesség vállalására,

m) egy évet meghaladó futamidejű értékpapír vásárlására,

n) hitel felvételére, kötvény kibocsájtására,

o) biztosítékként vagyoni fedezet nyújtására,

p) gazdasági társaság alapítására, gazdasági társaságban tulajdon rész szerzésére, meglévő gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlására.

 

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert

a) a Képviselő-testület szerződéskötésről szóló döntése alapján a szerződés szövegének megállapítására, elfogadására, a szerződés aláírására,

b) az Önkormányzat vagyonának, vagy jogos érdekének védelme céljából szerződés felbontására, az Önkormányzat igényeinek érvényesítését célzó jognyilatkozat megtételére,

c) 500.000 forint könyv szerinti bruttó értéket meg nem haladó tárgyi eszközök értékesítésére vagy selejtezésére,

d) 500.000 forint értékhatárt meg nem haladó polgári jogviszonyból származó követelés elengedésére,

e) egy évet meg nem haladó részletfizetés engedélyezésére.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az 500.000 forint könyv szerinti bruttó értéket meg nem haladó tárgyi eszközök értékesítésére vagy selejtezésére.

II. Fejezet

Vagyonnyilvántartás

8. § (1) Az Önkormányzat vagyona

a) törzsvagyonból, ezen belül

aa) forgalomképtelen vagyonelemekből,

ab) korlátozottan forgalomképes vagyonelemekből,

b) üzleti vagyonból

áll.

(2) Az Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemeket nem határoz meg.

(3) Az egyes vagyonelemek (1) bekezdés szerinti minősítésének megváltoztatására a Képviselő-testület döntését követően kerülhet sor, ha

a) az eredeti funkcióját részben, vagy egészben elveszítette,

b) az Önkormányzat településrendezési eszközei ezt indokolják,

c) a vagyonelem önkormányzati érdekből történő hasznosítása indokolja,

és közfeladat ellátását nem szolgálja.

III. Fejezet

Vagyonyilvántartás

9. § Az Önkormányzat a tulajdonában levő vagyonelemekről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. §-ában meghatározottak szerint nyilvántartást kell vezetni.

10. § (1) Az Önkormányzat forgalomképtelen vagyonelemeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonelemeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

11. § A törzsvagyon részét képező 734/34 helyrajzi számú 5552 m2 "kivett közterület" 136 m2-es része, valamint a 3 helyrajzi számú 3818 m2 "kivett kultúrház, udvar" ingatlan 56 m2-es része közfeladat ellátását nem szolgálja, ezért a Képviselő-testület ezeket a vagyonrészeket e rendelet 3. melléklete szerint a törzsvagyon köréből kivonja.

IV. Fejezet

A vagyonkezelés szabályai

12. § (1) A vagyonkezelési szerződésnek tartalmaznia kell

 1. a vagyonkezelő által kötelezően ellátandó önkormányzati közfeladatot és ellátható egyéb tevékenységeket, valamint

 2. a vagyonkezelésbe adott vagyon birtoklásra, használatra vonatkozó korlátozó rendelkezéseket,

 3. a közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésben adott eszközöknek a helyi Önkormányzat számviteli nyilvántartási adataival megegyező tételes jegyzékét értékével együtt, azon belül a kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódó vagyon megjelölését,

 4. a vagyonkezelésben adott vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket, és a vagyonnal való vállalkozás feltételeit,

 5. a vagyonkezelői jog megszerzésének ellenértékét, vagy az ingyenesség tényét,

 6. a vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésének módját és formáját,

 7. az Önkormányzat költségvetését megillető, a vagyonkezelésben adott vagyon kezeléséből származó befizetések teljesítésére, a vagyonkezelésben adott vagyonnal történő elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket,

 8. a szerződés teljesítésének biztosítására vonatkozó rendelkezéseket,

 9. a teljesítés biztosítására szolgáló mellékkötelezettségeket és egyéb biztosítékot,

 10. a vagyonkezelési szerződés időtartamát.

(2) Amennyiben a vagyonkezelési szerződés önkormányzati társulással, költségvetési szervvel vagy önkormányzati intézménnyel kerül megkötésre az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adása ingyenesen történik a nyilvántartási érték jegyzőkönyvben történő rögzítése mellett.

(3) A vagyonkezelők kötelesek az Önkormányzat törzsvagyona körébe tartozó ingatlanok állagmegőrzéséről, felújításáról folyamatosan gondoskodni.

(4) A vagyonkezelő a vagyonkezelésre átadott vagyon tekintetében felel a használattal együtt járó károk megtérítéséért, amennyiben a bekövetkezett kár megtérítésére más nem kötelezhető.

13. § (1) Az Önkormányzat jogszabályban előírt beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségéhez kapcsolódóan a vagyonkezelő köteles beszámolásra, adatszolgáltatásra.

(2) A vagyonkezelő tulajdonosi ellenőrzése a Képviselő-testület által elfogadott Ellenőrzési Terv szerint, vagy esetileg elrendelt ellenőrzéssel valósul meg.

V. Fejezet

A vagyon átruházása

14. § (1) 32.000.000. Ft (bruttó) értékhatár feletti vagyon tulajdonjogát átruházni ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

(2) A versenytárgyalás lebonyolítása a Polgármesteri Hivatal feladata.

(3) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108/ C. §-a szerinti ingyenes átruházással érintett ingó vagyontárgy forgalmi értékét a vagyontárgy nyilvántartási (nettó) értéke alapján kell meghatározni.

VI. Fejezet

A vagyon megterhelése

15. § (1) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon a Képviselő-testület döntése alapján megterhelhető

 1. vagyonkezelői joggal,

 2. használati joggal,

 3. szolgalmi joggal,

 4. vezeték joggal.

(2) Az Önkormányzat üzleti vagyona az (1) bekezdés a) - d) pontjain kívül jelzálog joggal is megterhelhető a Képviselő-testület döntése alapján.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Sajószöged Községi Önkormányzat 2/2004. (I.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

(3) Hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és díjáról szóló 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2021. április 29.

 

Sajószöged, 2021. április 29.

dr. Boros István sk.

címzetes főjegyző