Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Az ülésről igazoltan távol maradt: Okváth Dezsőné települési képviselő

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

69/2013.(IX.26.) Tárgy: Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben való részesedés

          megszerzése

70/2013.(IX.26.) Tárgy: Konzorciumi Szerződés módosítása

71/2013.(IX.26.) Tárgy: MiReHuKöz Nonprofit Kft. működése

72/2013.(IX.26.) Tárgy: Miskolc Térségi Konzorcium és a MiReHuKöz Nonprofit Kft. között létrejövő kölcsönszerződés jóváhagyása

73/2013.(IX.26.) Tárgy: BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: 2 db előterjesztés és 3 db határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben való részesedés

  megszerzésére

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

2./ Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi szerződés módosítására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Javaslat az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben való részesedés

  megszerzésére

dr. Gulyás Mihály polgármester: kiemelt helyi közügynek számít a víziközmű-szolgáltatás és a feladat ellátásáért az Önkormányzat a felelős. Ezért fontos, hogy az ÉRV Zrt.-ben részesedéssel rendelkezzünk. A vételre felajánlott részvény névértéke 10 000 Ft, vételára 28 500 Ft.

Felolvasta a kiküldött határozati javaslatot.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

69/2013.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben való részesedés

  megszerzése

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete szándékát fejezi ki az Érv. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben való részesedés megszerzésére egy darab tagsági jogot megtestesítő „A” típusú részvény megvásárlásával a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt-től 10.000 Ft névértéken, 28.500 Ft vételáron.

Az üzemeltetési szerződés bármely okból történő megszűnése esetére az Önkormányzat vételi/visszavásárlási jogot engedélyez a Magyar Állam részére megszerzéskori értéken.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az ÉRV ZRt.-vel kötött üzemeltetési szerződés hatálya alatt részvényét semmilyen jogcímen nem idegeníti el.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi-, és a vételi/visszavásárlási jogot alapító szerződés megkötésére és az állami vagyon értékesítése feltételeinek fennállásáról szóló nyilatkozat megtételére. A Képviselő-testület a vételár fedezetét a költségvetése terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

2./ Napirend: Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi szerződés módosítására

dr. Boros István címzetes főjegyző: A határozati javaslatokat a képviselő-testület megkapta.

A Konzorciumi Szerződést aktualizálni kell, ami a lakosságszámban és az ehhez kapcsolódó konzorciumi tulajdonrész arányainak változásában testesül meg. A polgármesterek személyében történt változások, illetve az az új szervezeti struktúra is átvezetésre került, ami a MiReHuKöz Nonprofit Kft. mint közszolgáltató január 1.–el történő létrehozásával kapcsolatos. Az új hulladék törvény hatályba lépésével a közszolgáltató csak olyan nonprofit gazdasági társaság lehet, aminek a többségi tulajdonosa az önkormányzat vagy az állam, ezért kell létrehozni ezt a Kft.-ét. A Konzorciumi Szerződés módosítását indokolja az a KEOP-os pályázat is, aminek a fedezete biztosítja majd ennek a Kft.-nek az eszközpark beszerzését.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

70/2013.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Konzorciumi Szerződés módosítása

1. Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Szerződést a határozat 1. melléklete szerint módosítja.

2. A Képviselő-testület az egységes szerkezetű Konzorciumi Szerződést a határozat 2. melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

71/2013.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: MiReHuKöz Nonprofit Kft. működése

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat és más önkormányzatok részvételével megalakult MiReHuKöz Nonprofit Kft-ben (székhelye: Miskolc, Erenyő u. 1.) tagként kíván részt venni 40 000 Ft névértékű törzsbetéttel.

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a törzsbetét vásárlásáról szóló nyilatkozat megtételére és a Társasági Szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy a Miskolc Térségi Konzorcium fejlesztési alapjából - ami a konzorciumot alkotó önkormányzatok osztatlan közös tulajdonú vagyona - hulladékgazdálkodási rendszer kifejlesztésére és a közszolgáltatás megszervezése miatt felmerülő költségek és ráfordítások finanszírozására a MiReHuKöz Nonprofit Kft. részére a Konzorcium 3 éves időtartamra biztosít 50 M Ft kölcsönt. Ahhoz hogy ez a Kft. január 1-vel működni tudjon, már most létre kell hozni, viszont árbevétele még nincs. Ennek a működésnek a fedezetére, illetve a KEOP-os pályázatnak az önrészére szolgál a kölcsön.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

72/2013.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Miskolc Térségi Konzorcium és a MiReHuKöz Nonprofit Kft. között létrejövő kölcsönszerződés jóváhagyása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Miskolc Térségi Konzorcium és a MiReHuKöz Nonprofit Kft. között létrejövő kölcsönszerződést e határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

3./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a./ dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Lucernás dűlőben az eljárás egy picit lelassult, mert az egyik Lucernás dűlői ingatlan-tulajdonos kifogásolta a nyomvonalrajzot, megtámadta a terveket és ezért újra kellett tervezni a nyomvonalat.

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

b./ dr. Boros István címzetes főjegyző: minden évben csatlakozunk a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázathoz, javaslom a képviselő-testületnek, hogy ezt ismét tegye meg és fogadja el a határozati javaslatot.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

73/2013.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás

Sajószöged Község Önkormányzata csatlakozik a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz és felkéri polgármesterét, hogy a pályázatot az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően írja ki.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

c./ dr. Gulyás Mihály polgármester elmondta, hogy az orvosi rendelő előtti parkolót saját erőből a Községüzemeltetési Kft. dolgozói leburkolják, ami kb. 2 héten belül elkészül.

A Községüzemeltetési Kft. megvásárolta az MTZ típusú traktort.

d./ Vona Tamás alpolgármester: Varga Bertalan esperes megköszönte a képviselő-testületnek a templom felújításra kapott támogatást. Szeretettel meghív mindenkit a vasárnap 09:30-kor tartandó templomszentelésre.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                          dr. Boros István sk.

           polgármester                                                 címzetes főjegyző