Áttekintés

1.1.sz.mell.
1.2.sz.mell.
2.1.sz.mell
2.2.sz.mell
3.sz.mell.
4.sz.mell.
5.1. sz. mell
5.1.1. sz. mell
5.1.1.1. mell
5.1.1. 2 sz. mell
5.1.1.3 sz. mell
5.1.1.4 sz. mell
5.1.1.5sz. mell
5.1.1.6. sz. mell
5.1.1.7 sz. mell
5.1.1.8. mell
5.1.1. 9 sz. mell
5.1.1.10. mell
5.1.1.11. sz. mell
5.2. sz. mell
5.2.1. sz. mell
5.3. sz. mell
5.3.1.melléklet
1. sz tájékoztató t.
2.sz tájékoztató t.
3.sz tájékoztató t.
4. sz tájékoztató t.
Létszámkeret

Munkalap 1: 1.1.sz.mell.

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat Ezer forintban
Sor-
szám
Bevételi jogcím #HIV!
A B C
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 70 013
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 19 317
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 25 282
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 22 893
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 521
1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások  
1.6. Elszámolásból származó bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 14 422
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 14 422
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás  
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei  
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás  
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 105 300
4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 98 100
4.1.1. - Vagyoni típusú adók 3 100
4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói  
4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 95 000
4.2. Gépjárműadó 7 000
4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 150
4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 50
5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 13 020
5.1. Készletértékesítés ellenértéke  
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 980
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
5.4. Tulajdonosi bevételek  
5.5. Ellátási díjak 9 543
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 497
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése  
5.8. Kamatbevételek  
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
5.10. Biztosító által fizetett kártérítés  
5.11. Egyéb működési bevételek  
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 15 000
6.1. Immateriális javak értékesítése  
6.2. Ingatlanok értékesítése 15 000
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6.4. Részesedések értékesítése  
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 17 204
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 17 204
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 234 959
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  
10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  
10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  
11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 30 000
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  
11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása  
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 30 000
11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása  
12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 9 905
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 9 905
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele  
13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések  
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  
13.3. Betétek megszüntetése  
14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  
14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása  
14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  
15. Váltóbevételek
16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 39 905
18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 274 864K I A D Á S O K
2. sz. táblázat Ezer forintban
Sor-
szám
Kiadási jogcímek #HIV!
A B C
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 259 864
1.1. Személyi juttatások 87 026
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 932
1.3. Dologi kiadások 93 755
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 428
1.5 Egyéb működési célú kiadások 34 723
1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések  
1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések  
1.8. - Elvonások és befizetések  
1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre  
1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre  
1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  
1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 323
1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  
1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre  
1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások  
1.16. - Kamattámogatások  
1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 33 400
1.18. Tartalékok 5 000
1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 5 000
1.20. - Céltartalék  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 15 000
2.1. Beruházások 11 000
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás  
2.3. Felújítások 4 000
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás  
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások  
2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre  
2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre  
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre  
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre  
2.12. - Lakástámogatás  
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 274 864
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  
4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  
4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  
5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása  
5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása  
5.3. Kincstárjegyek beváltása  
5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása  
5.5. Belföldi kötvények beváltása  
5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása  
6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása  
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  
6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése  
6.4. Pénzügyi lízing kiadásai  
7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása  
7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása  
7.3. Külföldi értékpapírok beváltása  
7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek  
7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek  
8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9. Váltókiadások
10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 274 864
     
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat Ezer forintban
1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -39 905
2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)
39 905

Munkalap 2: 1.2.sz.mell.

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat Ezer forintban
Sor-
szám
Bevételi jogcím #HIV!
A B C
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 70 013
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 19 317
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 25 282
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 22 893
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 521
1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások  
1.6. Elszámolásból származó bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 14 422
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 14 422
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás  
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei  
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás  
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 105 300
4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 98 100
4.1.1. - Vagyoni típusú adók 3 100
4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói  
4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 95 000
4.2. Gépjárműadó 7 000
4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 150
4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 50
5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 13 020
5.1. Készletértékesítés ellenértéke  
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 980
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
5.4. Tulajdonosi bevételek  
5.5. Ellátási díjak 9 543
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 497
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése  
5.8. Kamatbevételek  
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
5.10. Biztosító által fizetett kártérítés  
5.11. Egyéb működési bevételek  
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 15 000
6.1. Immateriális javak értékesítése  
6.2. Ingatlanok értékesítése 15 000
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6.4. Részesedések értékesítése  
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 17 204
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 17 204
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 234 959
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  
10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  
10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  
11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 30 000
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  
11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása  
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 30 000
11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása  
12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 9 905
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 9 905
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele  
13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések  
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  
13.3. Betétek megszüntetése  
14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  
14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása  
14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  
15. Váltóbevételek
16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 39 905
18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 274 864K I A D Á S O K
2. sz. táblázat Ezer forintban
Sor-
szám
Kiadási jogcímek #HIV!
A B C
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 259 864
1.1. Személyi juttatások 87 026
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 932
1.3. Dologi kiadások 93 755
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 428
1.5 Egyéb működési célú kiadások 34 723
1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések  
1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések  
1.8. - Elvonások és befizetések  
1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre  
1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre  
1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  
1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 323
1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  
1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre  
1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások  
1.16. - Kamattámogatások  
1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 33 400
1.18. Tartalékok 5 000
1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 5 000
1.20. - Céltartalék  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 15 000
2.1. Beruházások 11 000
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás  
2.3. Felújítások 4 000
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás  
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások  
2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre  
2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre  
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre  
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre  
2.12. - Lakástámogatás  
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 274 864
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  
4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  
4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  
5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása  
5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása  
5.3. Kincstárjegyek beváltása  
5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása  
5.5. Belföldi kötvények beváltása  
5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása  
6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása  
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  
6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése  
6.4. Pénzügyi lízing kiadásai  
7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása  
7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása  
7.3. Külföldi értékpapírok beváltása  
7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek  
7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek  
8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9. Váltókiadások
10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 274 864
     
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat Ezer forintban
1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -39 905
2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)
39 905

Munkalap 3: 2.1.sz.mell

  I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
2.1. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
        Ezer forintban !
Sor-
szám
Bevételek Kiadások
Megnevezés #HIV! Megnevezés #HIV!
A B C D E
1. Önkormányzatok működési támogatásai 70 013 Személyi juttatások 87 026
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről   Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 932
3. 2.-ból EU-s támogatás   Dologi kiadások 93 755
4. Közhatalmi bevételek 105 300 Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 428
5. Működési bevételek 13 020 Egyéb működési célú kiadások 34 723
6. Működési célú átvett pénzeszközök 31 626 Tartalékok 5 000
7. 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)      
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) 219 959 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 259 864
14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) 39 905 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása  
15. Költségvetési maradvány igénybevétele 9 905 Likviditási célú hitelek törlesztése  
16. Vállalkozási maradvány igénybevétele   Rövid lejáratú hitelek törlesztése  
17. Betét visszavonásából származó bevétel   Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  
18. Egyéb belső finanszírozási bevételek 30 000 Kölcsön törlesztése  
19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  
20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele   Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése  
21. Értékpapírok bevételei   Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek  
22. Váltóbevételek   Váltókiadások  
23. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      
24. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) 39 905 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)
25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) 259 864 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) 259 864
26. Költségvetési hiány: 39 905 Költségvetési többlet: -
27. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: -
 
   

Munkalap 4: 2.2.sz.mell

  II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
2.2. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
        Ezer forintban !
Sor-
szám
Bevételek Kiadások
Megnevezés #HIV! Megnevezés #HIV!
A B C D E
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   Beruházások 11 850
2. 1.-ből EU-s támogatás   1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás  
3. Felhalmozási bevételek 15 000 Felújítások 3 150
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele   3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás  
5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   Egyéb felhalmozási kiadások  
6. Egyéb felhalmozási célú bevételek      
7.        
8.        
9.        
10.        
11.     Tartalékok  
12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) 15 000 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 15 000
13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása  
14. Költségvetési maradvány igénybevétele   Hitelek törlesztése  
15. Vállalkozási maradvány igénybevétele   Rövid lejáratú hitelek törlesztése  
16. Betét visszavonásából származó bevétel   Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  
17. Értékpapír értékesítése   Kölcsön törlesztése  
18. Egyéb belső finanszírozási bevételek   Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  
19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )
Betét elhelyezése  
20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   Pénzügyi lízing kiadásai  
21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele      
22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele      
23. Értékpapírok kibocsátása      
24. Egyéb külső finanszírozási bevételek      
25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 15 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 15 000
27. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: -
28. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: -

Munkalap 5: 3.sz.mell.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
          Ezer forintban !
Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve #HIV! #HIV! #HIV!
A B C D E F=(B-D-E)
Térburkolat program folytatása 2 000 2015.-2015.   2 000  
Villanyhálózat kiépítése zártkert 2 500 2015.-2015.   500  
Térfigyelő kamerarendszer beüzemelése 3 665 2014.-2015 2 636 1 029  
Parkoló építése piachoz 4 491 2015.-2015.   4 491  
Óvoda tűzlétra és villámhárító 850 2015.-2015.   850  
Irattár szigetelés és garázs építés ph udvar 1 270 2015.-215   1 270  
Karácsonyi díszvilágítás 300 2015.-2015   300  
Villamos csatlakozó szekrény Műv.háznál 560 2015.2015   560  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
ÖSSZESEN: 15 636
2 636 11 000

Munkalap 6: 4.sz.mell.

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
          Ezer forintban !
Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve #HIV! #HIV! #HIV!
A B C D E F
Belterületi utak felújítása   2015.-2015.   2 500  
Közvilágítás korszerűsítése   2015.-2015   1 500  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
ÖSSZESEN:


4 000

Munkalap 7: 5.1. sz. mell

    5.1. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés Önkormányzat 01
Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
A B C

Bevételek
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 70 013
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 19 317
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 25 282
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 22 893
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 521
1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások  
1.6. Elszámolásból származó bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 14 422
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 14 422
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás  
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei  
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás  
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 105 250
4.1. Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) 98 100
4.1.1. - Vagyoni típusú adók 3 100
4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói  
4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 95 000
4.2. Gépjárműadó 7 000
4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 150
4.4. Egyéb közhatalmi bevételek  
5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 9 617
5.1. Készletértékesítés ellenértéke  
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 680
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
5.4. Tulajdonosi bevételek  
5.5. Ellátási díjak 7 100
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 837
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése  
5.8. Kamatbevételek  
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
5.10. Biztosító által fizetett kártérítés  
5.11. Egyéb működési bevételek  
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 15 000
6.1. Immateriális javak értékesítése  
6.2. Ingatlanok értékesítése 15 000
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6.4. Részesedések értékesítése  
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 17 204
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 17 204
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 231 506
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  
10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  
10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  
11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 30 000
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  
11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása  
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 30 000
11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása  
12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 9 905
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 9 905
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele  
13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések  
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  
13.3. Betétek megszüntetése  
14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  
14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása  
14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  
15. Váltóbevételek
16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 39 905
18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 271 411
 


Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) 151 453
1.1. Személyi juttatások 33 883
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 975
1.3. Dologi kiadások 52 444
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 428
1.5 Egyéb működési célú kiadások 34 723
1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések  
1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések  
1.8. - Elvonások és befizetések  
1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre  
1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre  
1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  
1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 323
1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  
1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre  
1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások  
1.16. - Kamattámogatások  
1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 33 400
1.18. Tartalékok 5 000
1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék 5 000
1.20. - Céltartalék  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 15 000
2.1. Beruházások 11 000
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás  
2.3. Felújítások 4 000
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás  
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások  
2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre  
2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre  
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre  
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre  
2.12. - Lakástámogatás  
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 166 453
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  
4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  
4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  
5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása  
5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása  
5.3. Kincstárjegyek beváltása  
5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása  
5.5. Belföldi kötvények beváltása  
5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása  
6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) 104 958
6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása  
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  
6.3. Központi, irányító szervi támogatás 104 958
6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése  
6.5. Pénzügyi lízing kiadásai  
7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása  
7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása  
7.3. Külföldi értékpapírok beváltása  
7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek  
7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek  
8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9. Váltókiadások
10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) 104 958
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 271 411
     
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
10

Munkalap 8: 5.1.1. sz. mell

    5.1.1. mellékelt a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés Önkormányzat 01
Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 02


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
A B C

Bevételek
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 70 013
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 19 317
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 25 282
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 22 893
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 521
1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások  
1.6. Elszámolásból származó bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 14 422
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 14 422
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás  
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei  
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás  
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 105 250
4.1. Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) 98 100
4.1.1. - Vagyoni típusú adók 3 100
4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói  
4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 95 000
4.2. Gépjárműadó 7 000
4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 150
4.4. Egyéb közhatalmi bevételek  
5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 9 617
5.1. Készletértékesítés ellenértéke  
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 680
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
5.4. Tulajdonosi bevételek  
5.5. Ellátási díjak 7 100
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 837
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése  
5.8. Kamatbevételek  
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
5.10. Biztosító által fizetett kártérítés  
5.11. Egyéb működési bevételek  
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 15 000
6.1. Immateriális javak értékesítése  
6.2. Ingatlanok értékesítése 15 000
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6.4. Részesedések értékesítése  
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 17 204
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 17 204
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 231 506
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  
10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  
10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  
11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  
11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása  
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  
11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása  
12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 9 905
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 9 905
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele  
13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések  
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  
13.3. Betétek megszüntetése  
14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) 30 000
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  
14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 30 000
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása  
14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  
15. Váltóbevételek
16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 39 905
18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 271 411
 


Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) 151 453
1.1. Személyi juttatások 33 883
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 975
1.3. Dologi kiadások 52 444
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 428
1.5 Egyéb működési célú kiadások 34 723
1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések  
1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések  
1.8. - Elvonások és befizetések  
1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre  
1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre  
1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  
1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 323
1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  
1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre  
1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások  
1.16. - Kamattámogatások  
1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 33 400
1.18. Tartalékok 5 000
1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék 5 000
1.20. - Céltartalék  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 15 000
2.1. Beruházások 11 000
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás  
2.3. Felújítások 4 000
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás  
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások  
2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre  
2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre  
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre  
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre  
2.12. - Lakástámogatás  
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 166 453
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  
4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  
4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  
5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása  
5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása  
5.3. Kincstárjegyek beváltása  
5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása  
5.5. Belföldi kötvények beváltása  
5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása  
6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) 104 958
6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása  
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  
6.3. Központi, irányító szervi támogatás 104 958
6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése  
6.5. Pénzügyi lízing kiadásai  
7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása  
7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása  
7.3. Külföldi értékpapírok beváltása  
7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek  
7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek  
8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9. Váltókiadások
10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) 104 958
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 271 411
     
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
10

Munkalap 9: 5.1.1.1. mell

    5.1.1.1. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége 02
Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
A B C

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak  
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés  
1.11. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. 2.3-ból EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  
4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.4. 4.3.-ból EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 16 616
1.1. Személyi juttatások 11 022
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 748
1.3. Dologi kiadások 2 846
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása  
3. Finanszírozási kiadások
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 16 616
     
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


Munkalap 10: 5.1.1. 2 sz. mell

    5.1.1.2. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Családsegítő és gyermekvédelmi szolgálat 02
Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
A B C

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak  
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés  
1.11. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. 2.3-ból EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  
4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.4. 4.3.-ból EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 3 545
1.1. Személyi juttatások 2 537
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 704
1.3. Dologi kiadások 304
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása  
3. Finanszírozási kiadások
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 3 545
     
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


Munkalap 11: 5.1.1.3 sz. mell

    5.1.1.3. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Házi segítségnyújtás 02
Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
A B C

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak  
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés  
1.11. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. 2.3-ból EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  
4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.4. 4.3.-ból EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 6 171
1.1. Személyi juttatások 3 773
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 001
1.3. Dologi kiadások 1 397
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása  
3. Finanszírozási kiadások
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 6 171
     
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


Munkalap 12: 5.1.1.4 sz. mell

    5.1.1.4. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Szociális étkeztetés 02
Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
A B C

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) 4 100
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak 3 228
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 872
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés  
1.11. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. 2.3-ból EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  
4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.4. 4.3.-ból EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 4 100
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 4 100
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 8 555
1.1. Személyi juttatások  
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  
1.3. Dologi kiadások 8 555
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása  
3. Finanszírozási kiadások
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 8 555
     
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


Munkalap 13: 5.1.1.5sz. mell

    5.1.1.5. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Háziorvosi alapellátás 02
Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
A B C

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak  
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés  
1.11. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. 2.3-ból EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  
4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.4. 4.3.-ból EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 3 359
1.1. Személyi juttatások  
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  
1.3. Dologi kiadások 2 036
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
1.5. Egyéb működési célú kiadások 1 323
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása  
3. Finanszírozási kiadások
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 3 359
     
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


Munkalap 14: 5.1.1.6. sz. mell

    5.1.1.6. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 02
Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
A B C

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak  
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés  
1.11. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. 2.3-ból EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  
4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.4. 4.3.-ból EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 5 167
1.1. Személyi juttatások 3 559
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 988
1.3. Dologi kiadások 620
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása  
3. Finanszírozási kiadások
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 5 167
     
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


Munkalap 15: 5.1.1.7 sz. mell

    5.1.1.7. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Szociális ellátások 02
Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
A B C

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak  
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés  
1.11. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. 2.3-ból EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  
4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.4. 4.3.-ból EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 17 828
1.1. Személyi juttatások  
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  
1.3. Dologi kiadások  
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 17 828
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása  
3. Finanszírozási kiadások
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 17 828
     
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


Munkalap 16: 5.1.1.8. mell

    5.1.1.8. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Közvilágítás 02
Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
A B C

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak  
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés  
1.11. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. 2.3-ból EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  
4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.4. 4.3.-ból EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 7 000
1.1. Személyi juttatások  
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  
1.3. Dologi kiadások 7 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása  
3. Finanszírozási kiadások
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 7 000
     
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


Munkalap 17: 5.1.1. 9 sz. mell

    5.1.1.9. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Községgazdálkodás 02
Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
A B C

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak  
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés  
1.11. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. 2.3-ból EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  
4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.4. 4.3.-ból EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 16 401
1.1. Személyi juttatások 3 493
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 969
1.3. Dologi kiadások 11 939
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása  
3. Finanszírozási kiadások
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 16 401
     
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


Munkalap 18: 5.1.1.10. mell

    5.1.1.10. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Közfoglalkozatás 02
Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
A B C

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak  
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés  
1.11. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) 10 857
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 10 857
2.4. 2.3-ból EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  
4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.4. 4.3.-ból EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 10 857
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 10 857
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 12 063
1.1. Személyi juttatások 9 499
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 564
1.3. Dologi kiadások  
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása  
3. Finanszírozási kiadások
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 12 063
     
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


Munkalap 19: 5.1.1.11. sz. mell

    5.1.1.11.melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Iskolai étkeztetés 02
Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
A B C

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) 2 700
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak 2 160
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 540
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés  
1.11. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. 2.3-ból EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  
4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.4. 4.3.-ból EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 2 700
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 2 700
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 17 747
1.1. Személyi juttatások  
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  
1.3. Dologi kiadások 17 747
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása  
3. Finanszírozási kiadások
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 17 747
     
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


Munkalap 20: 5.2. sz. mell

    5.2. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Sajószögedi Polgármesteri Hivatal 02
Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
A B C

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak  
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés  
1.11. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. 2.3-ból EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek 50
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  
4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.4. 4.3.-ból EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 50
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 41 534
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 41 534
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 41 584
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 41 584
1.1. Személyi juttatások 23 479
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 185
1.3. Dologi kiadások 11 920
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása  
3. Finanszírozási kiadások
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 41 584
     
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


Munkalap 21: 5.2.1. sz. mell

    5.2.1. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Sajószögedi Polgármesteri Hivatal 02
Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 02


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
A B C

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak  
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés  
1.11. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. 2.3-ból EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek 50
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  
4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.4. 4.3.-ból EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.