Sajószöged         Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

        

3599         Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon:         49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:         

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 14-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

13/2017.(II.14.) Tárgy: Vállalkozói Park 034/17 hrsz-ú ingatlan bérbeadása

14/2017.(II.14.) Tárgy: A Sajószögedi 034/17 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő 034/17 hrsz-ú ingatlanból 4197 m2 nagyságú terület bérbeadása.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Javaslat a Sajószögedi 034/17 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolására.

     Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./ Napirend: Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő 034/17 hrsz-ú ingatlanból 4197 m2 nagyságú terület bérbeadása.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: a KraftBau-Stahl Kft.-vel már megállapodtunk a 034/17 hrsz-ú ingatlan egyik részének a bérbeadásáról. Bütösiné Bodolai Barbara kifejezte szándékát, hogy a másik területrészt szeretné bérbe venni, sikeres pályázat estén egy mézfeldolgozó üzemet szeretne létesíteni rajta. A KraftBau-Stahl Kft.–nek elővásárlási joga van a terület másik felére, amelynek a vételára 2,5 M Ft+Áfa. Kiindultunk egy 5 éves bérleti szerződésből, a vételárat 60-nal elosztva jött ki ez az 53 000 Ft/hó bérleti díj. A cég szándékai komolyak, ezért tettük bele a 6 havi kauciót a bérleti szerződésbe. Véleményem szerint ez a legjobb hasznosítási módja a területnek, amíg nincs megosztva.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a KraftBau-Stahl Kft.-nek már meg vannak a tervei és a rajz is, hogy hol fogja elhelyezni az épületet, csak annyi szükséges hozzá, hogy belterületbe csatoljuk, a fennmaradó 4 000 m2 terület 40%-a beépíthető, és semmi akadálya nincs, hogy egy újabb üzemcsarnok elhelyezésre kerüljön.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

13/2017.(II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Vállalkozói Park 034/17 hrsz-ú ingatlan bérbeadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Sajószöged külterület 034/17 hrsz alatt felvett, kivett major megnevezésű 7197 m2 térmértékű ingatlanból 4197 m2-t bérbead a Profi Tax Center Bt. részére az alábbiak szerint:

           

        A         bérelt ingatlanrészt e határozat melléklete szerinti         helyszínrajz vázolja, földmérő általi pontos kitűzése a         bérlő feladata.

           

        A         bérleti díj összege 2,5 M Ft, ami 53 000 Ft/hó részletekben         kerül megfizetésre banki átutalással bérbeadó OTP Bank         Zrt.-nél vezetett 11734114-15348609 számlájára.

           

        A         bérlő bérbeadó részére a bérleti szerződés aláírásával         egyidejűleg készpénzben átad hat hónap bérleti díjnak         megfelelő kauciót azzal, hogy a kaució összegével a bérleti         szerződés megszűnése esetén egymással elszámolnak.

           

        A         bérlemény 2020. december 31-ig tart. Ez idő alatt az         Önkormányzatnak lehetősége nyílik a Trt. eszközökben a 034/17         hrsz-ú ingatlant megosztani a helyszínrajz szerinti bekötőút         lejegyzésével egyidejűleg.

           

        Amennyiben         az ingatlan megosztása fenti határidőig nem készül el, a         bérleti szerződés automatikusan meghosszabbodik, amíg az         ingatlan megoszthatóvá nem válik.

           

        A         képviselő-testület tájékoztatja a bérlőt, hogy a megosztás         után maradó ingatlanokra a KraftBau-Stahl Kft.-nek elővételi         joga van. Ha a Kft. ezzel nem él, az Önkormányzat a bérlőnek         vételi jogot biztosít.

           

        Bérbeadó         hozzájárul, hogy Bérlő a bérleményre üzemcsarnokot építsen         és a megfelelő engedélyek birtokában azt üzemeltesse.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

2./ Napirend: Javaslat a Sajószögedi 034/17 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: kapcsolódik az előző napirendi ponthoz, a KraftBau-Stahl Kft. által bérelt területre az épület építési hatósági szempontból csak akkor kivitelezhető, ha belterületbe van vonva, mint ahogy a mellette lévő területek is.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: belterületi határvonalon belül van a településszerkezeti terv szerint, GIP-es terület 40%-a beépíthető, a legegyszerűbb megoldás, hogy belterületbe vonjuk.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

14/2017.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Sajószögedi 034/17 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged, 034/17 hrsz-ú külterületi ingatlan belterületbe csatolását kezdeményezi a Tiszaújvárosi Járási Földhivatalnál.

A területfelhasználás célja: Vállalkozói park fejlesztése

A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a belterületbe vonási kérelmet nyújtsa be a Földhivatalhoz és nyilatkozzon arra vonatkozólag, hogy az Önkormányzat a 034/17 hrsz-ú földrészletet a településszerkezeti tervben meghatározott célra négy éven belül ténylegesen felhasználni tervezi.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

    polgármester                                                  címzetes főjegyző

        3