Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyílt üléséről

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző, Hajdu Ferencné költségvetési szakértő, Móriczné Vinnai Beatrix főtanácsos

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

85/2013.(XI.31.) Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról

86/2013.(XI.31.) Tárgy: Az Önkormányzat 2014. belső ellenőrzési terve

87/2013.(XI.31.) Tárgy: A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat elfogadása

88/2013.(XI.31.) Tárgy: A 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és a nagycsaládosok, valamint a községben élő, a Tiszaújvárosi Éltes Mátyás Általános iskolában tanuló tartósan beteg, illetve fogyatékos három gyermek és egy középiskolában tanuló fogyatékos gyermek támogatása

89/2013.(XI.31.) Tárgy: Idősek, megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri támogatása

90/2013.(XI.31.) Tárgy: Használtruha gyűjtésére vonatkozó kérelem megtárgyalása

91/2013.(XI.31.) Tárgy: Intézményi tanácsba delegálás

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

13/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelet a helyi adókról

14/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelet a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

15/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés az 1. napirendhez

2. melléklet: határozati javaslat a 2. napirendhez

3. melléklet: előterjesztés és előzetes hatástanulmány, előzetes hatásvizsgálati lap, rendelet a 3. napirendhez

4. melléklet: előterjesztés és előzetes hatástanulmány, előzetes hatásvizsgálati lap, rendelet a 4. napirendhez

5. melléklet: előterjesztés és előzetes hatástanulmány, előzetes hatásvizsgálati lap, rendelet az 5. napirendhez

6. melléklet: előterjesztés, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat, határozati javaslat a 6. napirendhez

7. melléklet: előterjesztés, határozati javaslatok a 7.a. napirendhez

8. melléklet: előterjesztés, fénykép a 7.b. napirendhez

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves

  végrehajtásáról

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

2./ Javaslat az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervére

  Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

3./ Javaslat a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára, a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

4./ Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

5./ Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló

11/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

6./ Javaslat közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat elfogadására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

7./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a.) Javaslat gyermekek, nagycsaládosok és idősek év végi támogatására

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

b.) Használtruha gyűjtésére vonatkozó kérelem megtárgyalása

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

8./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra beadott pályázatok elbírálására (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves

  végrehajtásáról

dr. Gulyás Mihály polgármester: az Önkormányzat 2013. évi háromnegyedéves gazdálkodását áttekintve és értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai lehetővé tették, hogy az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait jó színvonalon ellássa. A bevételek és kiadások tekintetében a teljesítés döntő részben időarányos, az eltérések hibahatáron belül vannak. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, felkérem a Bizottság elnökasszonyát, hogy mondja el a Bizottság álláspontját.

Orliczki Frigyesné települési képviselő: az önkormányzati beszámolónál több szakmai kérdés merült fel, amelyre teljes körű választ kapott a Bizottság. Az Önkormányzat az időszakot működési hitelállomány nélkül zárta. A teljesítések időarányosak.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

85/2013.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves

végrehajtásáról

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

  1.         Felelős: dr. Gulyás         Mihály polgármester

  2.         Határidő: azonnal

Hajdu Ferencné költségvetési szakértő és Móriczné Vinnai Beatrix főtanácsos elhagyta az ülést.

2./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervére

dr. Boros István címzetes főjegyző: kötelező napirendi pont, minden évben tárgyalja a képviselő-testület. Az Áht. szerint november 30-ig kell dönteni, hogy mi lesz az önkormányzat belső ellenőrzési terve a következő évben. Tavalyelőtt a Polgármesteri Hivatalban volt átfogó ellenőrzés, idén az Óvodában. Jövő évre a Művelődési Ház és Könyvtár célellenőrzését javaslom, kiemelt figyelemmel az intézményi bevételekre.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből,7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

86/2013.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési terve

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat belső ellenőrzési tervét – a Sajószögedi Művelődési Ház és Könyvtár célellenőrzése – az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

3./ Napirend: Javaslat a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára, a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

dr. Boros István címzetes főjegyző: egyszerűsödik az adórendeletünk, átláthatóbb, könnyebben használhatóbb lesz. Adóemelés egyedül a telekadó vonatkozásában van, 50 Ft/m2-ről 100 Ft/m2-re emelkedik. Ez a beépítetlen belterületi ingatlanokra vonatkozik.

Orliczki Frigyesné települési képviselő: bizottsági ülésen felvetődött az, hogy a telekadó emelése miért történik meg. Tájékoztatom képviselő-testületet, hogy 1999 óta nem történt a telekadóban változás, illetve az építményadóban 2001 óta szintén nem volt emelés. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a helyi adókról szóló 13/2013. (XII.02.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyv 3. melléklete.)

4./ Napirend: Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

dr. Boros István címzetes főjegyző: jogszabályváltozás indokolja a rendelet módosítását. A szociális törvény január 1-ei hatállyal az átmeneti segélyt és a temetési segélyt megszünteti, helyettük egységesen önkormányzati segély kerül bevezetésre. Ezt a változást kell átvezetni a rendeletünkön.

Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő: a Szociális Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2013. (XII.02.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyv 4. melléklete.)

5./ Napirend: Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosítására

dr. Boros István címzetes főjegyző: szintén a szociális törvény módosítása indokolja a változást, SzMSz 1. sz. mellékletében – ami az átruházott hatáskörök felsorolását tartalmazza, az átmeneti segély polgármesteri hatáskörbe történő megítélése önkormányzati segélyre változik, illetve az említett szociális törvény módosítása január 1-től a képviselő-testület hatáskörébe adja a méltányossági közgyógyellátására vonatkozó kérelmek elbírálását. Javaslom, hogy ez maradjon jegyzői hatáskörben, mert az eljárási határidők nem, vagy csak sorozatos rendkívüli ülésekkel lennének betarthatóak.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, felkérem a Bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Orliczki Frigyesné települési képviselő: a Bizottság az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a rendelet-tervezet a képviselő-testületnek

Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő: a Szociális Bizottság is egyértelműen elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet a gyorsabb, hatékonyabb működés érdekében.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2013.(XII.02.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyv 5. melléklete.)

6./ Napirend: Javaslat közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat elfogadására

dr. Boros István címzetes főjegyző: az információszabadságról szóló törvény írja elő, hogy az Önkormányzatnak és a Polgármesteri Hivatalnak mint közfeladatot ellátó szervnek közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot kell készíteni. A szabályzat 2. melléklete kitöltésével lehet igényelni a közfeladatot ellátó szerv szervezetére, működésére, költségvetésére vonatkozó adatokat.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

87/2013.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat elfogadása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

  1.         Felelős: dr. Boros         István címzetes főjegyző

  2.         Határidő: azonnal

7./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a.) Javaslat gyermekek, nagycsaládosok és idősek év végi támogatására

dr. Gulyás Mihály polgármester: évek óta nyújt Önkormányzatunk év végi támogatást. Költségvetésünk idén 500 Ft-os emelést tesz lehetővé az idősek és a gyermekek támogatására. Javaslom, hogy az új belépők számára olyan tartalmú nyilatkozatot küldjünk ki a támogatással együtt, hogy ha jövedelmi viszonyai miatt nem tart igényt a támogatásra fizesse be azt a 670 éves Sajószögedért Alapítvány számlájára.

Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő: a Szociális Bizottság egyértelműen elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a képviselő-testületnek.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

88/2013.(XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és a nagycsaládosok, valamint a

  községben élő, a Tiszaújvárosi Éltes Mátyás Általános iskolában tanuló

tartósan beteg, illetve fogyatékos három gyermek és egy középiskolában tanuló

fogyatékos gyermek támogatása

1./ Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének

  szociális előirányzata terhére a sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő 6 évesnél fiatalabb gyermekek részére a család

  jövedelmétől függetlenül egységesen 3500,-Ft/fő támogatást nyújt.

2./ A Képviselő-testület a négy vagy több gyermeket nevelő családok esetében 3500,-Ft/fő, azaz háromezer-ötszáz forint/fő értékű élelmiszercsomagot ad a 6-18 év közötti gyermekek

  részére.

3./ A Képviselő-testület a községben élő, a Tiszaújvárosi Éltes Mátyás Általános Iskolában tanuló három gyermek részére egyszeri 3500,-Ft/fő, illetve egy fő középiskolában tanuló

  gyermek részére szintén 3500,-Ft/fő támogatást biztosít.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Szociális Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, felkérem a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő: a Szociális Bizottság egyértelműen elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a képviselő-testületnek.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

89/2013.(XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Idősek, megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri támogatása

  1. Sajószöged         Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat         költségvetésének

szociális előirányzata terhére a sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező

 és életvitelszerűen a községben tartózkodó, 2013. évben 60. életévüket betöltött nők

 és 62. életévüket betöltött férfiak részére jövedelemtől függetlenül egységesen

5.000,-Ft/fő, azaz Ötezer forint/fő egyszeri pénzbeni támogatást nyújt.

b ) A fenti korhatárt be nem töltött sajószögedi rokkantsági ellátásban, rokkantsági

járadékban, valamint rehabilitációs ellátásban, vagy rehabilitációs járadékban

részesülők részére szintén 5.000,-Ft/fő egyszeri támogatást biztosít a Képviselő-testület.

Amennyiben az ellátás 2013. évben lett megállapítva, illetve felülvizsgálva,

az erről szóló igazolást a Polgármesteri Hivatalban be kell mutatni.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

b.) Használtruha gyűjtésére vonatkozó kérelem megtárgyalása

dr. Gulyás Mihály polgármester: egy vállalkozó e-mailben már többször megkeresett minket, hogy településünkön szeretne kihelyezni egy használtruha begyűjtésére alkalmas konténert.

Várom az észrevételeket ezzel kapcsolatban.

Vanyó István települési képviselő: nem látom ennek értelmét, mivel Tiszaújvárosban is működik ilyen gyűjtőkonténer, községünkben pedig vannak gyűjtési akciók, alapítványok, akik begyűjtik és kiosztják a használt ruhákat.

Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő: csatlakoznék képviselő társamhoz, a Családsegítő Szolgálat településünkön évente több alkalommal szervez használtruha gyűjtést.

Orliczki Frigyesné települési képviselő: nagyon alaposan körbe kell járnunk ezt a témát, hogy

szüksége van-e erre a településnek, hová tennénk a konténert, hogyan lenne a normál üzemeltetése, hogyan ürítené a vállalkozó, hogyan tartaná karban a környékét.

Okvtáh Dezsőné települési képviselő: a családsegítő mozgalom évek óta nagyon jól működik, nem érdemes változtatni.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

90/2013.(XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Használtruha gyűjtésére vonatkozó kérelem megtárgyalása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sajószöged község közigazgatási területén használtruha összegyűjtésére szolgáló konténer kihelyezését nem támogatja.

  1.         Felelős: dr. Gulyás         Mihály polgármester

  2.         Határidő: azonnal

c.)

dr. Boros István címzetes főjegyző: az iskolaigazgató asszony keresett meg azzal, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint intézményi tanácsot kell létrehozni szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat delegáltjaiból. Okváth Dezsőné települési képviselőt javaslom delegálni az intézményi tanácsba.

Okváth Dezsőné települési képviselő: köszönöm a javaslatot, szívesen elvállalom, hogy ha a képviselő társaim is úgy gondolják.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

91/2013.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Intézményi tanácsba delegálás

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§ (4) bekezdése alapján az intézményi tanácsba Okváth Dezsőné települési képviselőt delegálja.

  1.         Felelős: dr. Gulyás         Mihály polgármester

  2.         Határidő: azonnal

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                          dr. Boros István sk.

           polgármester                                                 címzetes főjegyző