Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István települési képviselők

Az ülésről távol maradt: Bakos Gábor, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

20/2014.(II.12.) Tárgy: Dél-borsodi LEADER Egyesület működésével kapcsolatos szándéknyilatkozat

21a/2014.(II.12.) Tárgy: Iskolai Napközi Otthon felújítása pályázathoz önerő biztosítása

21b/2014.(II.12.) Tárgy: Tiszai Parkszálló Kft.-vel közétkeztetési szerződés meghosszabbítása

22/2014.(II.12.) Tárgy: A Sajószögedi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

23/2014.(II.12.) Tárgy: Hulladékgyűjtő edények megvásárlása és lakossági tulajdonba adása

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: határozati javaslat az 1. napirendhez

2. melléklet: határozati javaslatok a 2. napirendhez

3. melléklet: előterjesztés a 3. napirendhez

4. melléklet: határozati javaslat a 4. napirendhez

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a Dél-borsodi LEADER Egyesület működésével kapcsolatos szándéknyilatkozat megtételére.

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

2./ Javaslat a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola napközi otthona felújítására pályázat benyújtására, a pályázati önerő biztosítására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

3./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata kiegészítésére.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Javaslat a Dél-borsodi LEADER Egyesület működésével kapcsolatos szándéknyilatkozat megtételére.

dr. Gulyás Mihály polgármester: a képviselő-testület írásban megkapta a szándéknyilatkozat-tervezetet. A Leader Egyesületek háza táján átszervezés várható. A Leader Egyesület vezetése kérte, hogy erősítsük meg abban, hogy szükség van a munkájukra, ezért van szükség a szándéknyilatkozat megtételére.

Vona Tamás alpolgármester: azért lenne jó, ha megmaradna ez a pályázati rendszer, mert ők nem csak az elbírálással voltak elfoglalva, hanem a pályázat benyújtás előkészítésénél is tudtak segítséget nyújtani.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

20/2014.(II.12.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Dél-borsodi LEADER Egyesület működésével kapcsolatos szándéknyilatkozat

Sajószöged Község Önkormányzata előzetes csatlakozási szándékkal részt kíván venni a Dél-borsodi LEADER Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében.

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a szándéknyilatkozat aláírására.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Javaslat a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola napközi otthona felújítására pályázat benyújtására, a pályázati önerő biztosítására.

dr. Gulyás Mihály polgármester: régóta vártunk már egy ilyen pályázati forrásra, amit kihasználhatunk a Napközi Otthon felújítása tárgyában.

A 4/2014. (I.31.) Belügyminisztériumi rendeletben foglaltak alapján készült egy költségvetés, amit el kell küldeni a Belügyminisztérium részére. Három részből áll a pályázatunk, rangsorolni kell, hogy mi az, amit elsőként szeretnénk megvalósítani, hiszen előfordulhat az, hogy a pályázatnak nem minden részére nyerünk anyagi támogatást. Mivel nem minősülünk hátrányos helyzetű térségnek, ezért a mi településünkön megvalósuló infrastrukturális fejlesztés 80%-a van támogatva. A pályázat tartalmazza a tető teljes felújítását, nyílászárók cseréjét és külső hőszigetelést, illetve szellőzőrendszer kiépítését. Ez a három rész 23 582 907 Ft-ot tesz ki, ennek a 20%-a, amit önerőként kell biztosítanunk 4 716 582 Ft.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

21a/2014.(II.12.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Iskolai Napközi Otthon felújítása pályázathoz önerő biztosítása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola napközi otthona (Sajószöged, Széchenyi út 10. hrsz.: 57/2) felújítására benyújtott pályázathoz költségvetése terhére 20 % önerőt, 4 716 582 Ft-ot biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2014. február 13.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

21b/2014.(II.12.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tiszai Parkszálló Kft.-vel közétkeztetési szerződés meghosszabbítása

1./ Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszai Parkszálló Kft. (4161 Báránd, Kossuth út 29.) a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak és dolgozóinak közétkeztetésére vonatkozó, 2010. január 1-jén kötött szerződését 2014. december 31-ig meghosszabbítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal, ill. folyamatos

3./ Napirend: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata kiegészítésére.

dr. Boros István címzetes főjegyző: A belső ellenőrzési feladatokat ellátó SZÁMAD 99 Kkt. a szabályzatok felülvizsgálata során tette azt a javaslatot - jogszabályokkal alátámasztva - , miszerint a polgármesteri hivatal SzMSz-ének tartalmaznia kell a belső ellenőrzés ellátásának a rendjét. Eseti megbízási szerződés alapján fogja elvégezni a belső ellenőrzést ez a cég továbbra is.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

22/2014.(II.12.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Sajószögedi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

a./ Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

b./ A Képviselő-testület az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot jóváhagyja.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

4./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

dr. Boros István címzetes főjegyző: a lakosság által használt kukaedények az AVE Kft. tulajdonai. Február 2-án kaptunk egy ajánlatot, ahol lévő kukaedényeket 1000 Ft+Áfa áron felkínálták megvételre. Javaslom, az ajánlat elfogadását.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

23/2014.(II.12.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hulladékgyűjtő edények megvásárlása és lakossági tulajdonba adása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az AVE Miskolc Kft. 2014. február 2. napján tett ajánlatát – miszerint a lakossági ügyfeleknél nyilvántartott, az AVE Miskolc Kft. tulajdonát képező hulladékgyűjtő edényeket 1 000 Ft + Áfa (148 db 60 és 650 db 110/120 literes=798 000 Ft + Áfa) vételáron megvételre felajánlja – elfogadja.

A képviselő-testület a megvásárolt hulladékgyűjtő edényeket térítésmentesen a lakosság tulajdonába adja.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2014.02.20.

a./

Orliczki Frigyesné települési képviselő: probléma volt a szennyvízrendszerrel a Lehel és a Bem úton. Megoldódtak ezek a problémák?

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Bem út és a Rigó köz sarkánál a temetkezési vállalkozó szennyvize nem folyt el, az ÉRV szerint kontrásan van bekötve. Két megoldás jöhet szóba, vagy lejjebb viszik és megoldják a szintkülönbséget vagy átemelőt építenek be. Tárgyaltunk a kivitelezővel és arra kértük, hogy az ingatlantulajdonosnak megfelelő megoldást válasszon.

b./

Orliczki Frigyesné települési képviselő: fog változni szemétszállítás díja?

dr. Gulyás Mihály polgármester: legutóbbi információnk szerint nem.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

           polgármester                                                 címzetes főjegyző