Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 14-én megtartott rendkívüli nyílt üléséől.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Dr. Wirtz Ferenc Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

 

34/2018.(V.14.) Tárgy: A „Sajószöged Ady Endre út 37. szám alatti ingatlanon meglévő óvoda építési munkálatai” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés (önerő biztosítása) meghozatalára.

 

35/2018.(V.14.) Tárgy: Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

melléklet: határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

melléklet: az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontot, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

 

1./ Javaslat a „Sajószöged Ady Endre út 37. szám alatti ingatlanon meglévő óvoda építési munkálatai” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés (önerő biztosítása) meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

 

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./ Javaslat a „Sajószöged Ady Endre út 37. szám alatti ingatlanon meglévő óvoda építési munkálatai” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés (önerő biztosítása) meghozatalára.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Eljutottunk a közbeszerzés lezárásához a kiküldött határozatból látszik hogy önerővel kell kiegészíteni az elnyert pályázatot.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő: Ki a nyertes ebben a pályázatban melyik cég fogja végezni a munkát?

 

dr.Boros István címzetes főjegyző : A Bíráló Bizottság ülésezett ahol értékelték a beérkező pályázatokat. A felkért ajánlattevők közül senkit nem kellet kizárni az eljárásból. A Bíráló Bizottság olyan döntést hozott amennyiben a képviselő-testület biztosítja a hiányzó 7.971.908 Ft/ÁFA-t akkor a legkedvezőbb ajánlattevőt a Peracto Kft. ajánlatát fogadjuk el. Amennyiben a testület nem biztosítja a Bíráló Bizottság eredménytelennek fogja ítélni a közbeszerzést. A lekötött pénzből tudjuk finanszírozni ami 43.000.000 Ft OTP tőkegarantált befektetés. Pozitív döntés esetén a közbeszerzési tervbe szerepeltetni kell a beruházást.

 

Vona Tamás alpolgármester: Javaslom hogy vállaljuk fel az önerőt és a tartalékaink terhére biztosítsuk a közbeszerzést.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

34/2018.(IV.26.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A „Sajószöged Ady Endre út 37. szám alatti ingatlanon meglévő óvoda építési munkálatai” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés (önerő biztosítása) meghozatalára.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Sajószöged Ady Endre út 37. szám alatti ingatlanon meglévő óvoda építési munkálatai” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményes lezárásának érdekében költségvetése terhére 7.971.908 forint + ÁFA önerőt biztosít.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

35/2018.(V.14.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: folyamatos

 

(A melléklet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

dr. Wirtz Ferenc települési képviselő: Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait elköltözöm és a nagy távolságra való tekintettel 2018. május 31-el lemondok képviselői tisztségemről írásban már beadtam, polgármester úrnak a lemondásomat.

 

dr.Boros István címzetes főjegyző: Karaffa Gábor a listán a soron következő őt nyilatkoztatni kell hogy vállalja-e a tisztséget és a HVB. meghozza a szükséges döntéseket.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

 

 

 

3