Sajószöged Önkormányzat

Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Bakos Gábor, Fenyvesi Rudolfné, Kovács József, Mihalcsik Balázsné, Okváth Dezsőné, Tóth József, Vona Tamás, települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Igazoltan távol maradt: Kovács László, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő.

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 8 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása

  Előterjesztő: Ládi Balász polgármester

                 Soós Józsefné Dr. könyvvizsgáló

2./ Javaslat a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának

  módosítására

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

3./ Javaslat Sajószöged Önkormányzat költségvetési szervei besorolására és az alapító

  okiratok módosítására a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.

  évi CV. törvény rendelkezései szerint

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

4./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának értékelése

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

5./ Javaslat tankönyv-támogatásra

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

- 2 -

1./ Napirend: Az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása

Ládi Balázs polgármester felkérte Soós Józsefné Dr. könyvvizsgálót, hogy megállapításait ismertesse a Képviselő-testülettel.

Soós Józsefné Dr.: A 2008. évi egyszerűsített beszámolót a számviteli törvénynek megfelelő, megbízható valós képet ad.

Részletesen ismertette a könyvvizsgálói jelentését.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

36/2009.(V. 26.) 176. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentés

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

Sajószöged Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentést egyhangúlag elfogadta.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Javaslat a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

Ládi Balázs polgármester: A határozati javaslatot előzetesen kiküldtük. A módosításokat jogszabályi változások, valamint a végrehajtott szervezeti módosítások indokolják.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

37/2009.(V. 26.) 6. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

- 3 -

1./ A Társulási megállapodás IV. fejezet (Társulás szervek működése) 4.5. pontja kiegészül az alábbiakkal:

A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelen lévő tagok szavazatainak kétharmadát, de legalább a kilencet és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.

2./ A Társulási megállapodás 1.sz. melléklete (lakosságszám) kiegészül az alábbiakkal:

A lakosságszám tekintetében az adott évi költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó.

3./ A Társulási Megállapodás 2. számú melléklet Közoktatási, közművelődési és sport feladatok alcím tartalma az alábbiak szerint módosul, azzal, hogy törlésre kerülnek a korábbi 1.e, 2-3 és 12. pontok:

Közoktatási, közművelődési és sport feladatok

1. A Társulás a társult önkormányzatok közoktatási intézményi és fenntartói-irányítási feladataival összefüggésben:

a./ felülvizsgálja – évente – a kistérségi közoktatási fejlesztési tervet a kistérségi közoktatási kapacitások hatékonyabb működtetése érdekében meghatározva a kistérség közoktatási, fejlesztési irányait, a terv alapján szervezi a térségben a hatékony és a kor követelményeinek megfelelő közoktatást,

b./ egyezteti a fenntartókkal, intézményvezetőkkel az óvodák és az iskolák indítható csoportjainak, osztályinak számát, átlaglétszámát, a kistérségi intézményi feladatellátás érdekében és együttes javaslatot készít a térség demográfia alapján a tanulócsoportok számára és létszámára,

c./ előkészíti a közoktatási megállapodásokat,

d./ az iskolai nevelésben, oktatásban, és az óvodai nevelésben a tanulók, gyermekek ellátási kötelezettségeit is figyelembe vevő megoldásokat dolgoz ki.

e./ az a./ pontban foglalt feladatok eredményeként dönt a Többcélú Társulás által fenntartott intézmény létrehozásáról és fejlesztéséről.

2. Információs hálózatot működtet, mellyel a helyben szokásos módon információt nyújt az intézményfenntartóknak, az általuk fenntartott intézményeknek, szervezeteknek

3. A Társulás lehetőségei függvényében:

a. A Társult önkormányzatok intézményei számára a közoktatási törvényben megjelölt feladatkörben pályázatot ír ki.

        b. Működteti a kistérségben az óvodavezetői, iskolaigazgatói, óvoda-iskolaközi szakmai munkaközösségeket.

        c. Szakmai napokat szervez.

        d. Óvodai szaktanácsadót biztosít.

        e. Kistérségi tanulmányi versenyeket, sportprogramokat szervez (utóbbin belül, igény esetén közreműködik a testnevelési és egyéb sportfeladatok ellátásában).

        f. Kihelyezett szakmai konferenciákat szervez.

        g. Speciális igényekre (tánc, kézművesség, zene stb.) szakmai munkaközösségeket alapít.

4. Közreműködik a kisebbségi nevelés és oktatás iránti igény felmérésében, összehangolja a kisebbségi nevelési és oktatás szervezését és feltételeinek biztosítását.

- 4 -

5. Egyeztető fórum szerepét tölti be az iskola-fenntartási megállapodások végrehajtása során a kistérség önkormányzatai közötti esetleges viták elintézésében.

6. Koordinálja és előkészíti a szükséges intézmény integrációval összefüggő feladatokat, s az ehhez kapcsolódó döntés előkészítő folyamatokat.

7. Kistérségi közoktatási-nevelési adatbázist hoz létre.

8. Ellátja és ellenőrzi a pedagógiai szakszolgáltatás, mozgókönyvtári szolgáltatás, pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátását.

9. Közreműködik a mozgókönyvtári szolgáltatás iránti igény felmérésében, összehangolja a szolgáltatás szervezését és feltételeinek biztosítását.

4./ A Társulási Megállapodás 2. számú melléklet Egészségügyi feladatok alcím 1. pontja az alábbiak szerint módosul, azzal, hogy törlésre kerülnek a korábbi 4., 9. pontok:

            
  1.         A Társulás az ÁNTSZ Tiszaújvárosi, Mezőcsáti és Mezőkövesdi         Kistérségi Intézetével kapcsolatot tart a kistérség         lakosságának egészségi állapotát befolyásoló tényezők         monitorozása, a lakosság egészségképének ismerete érdekében.         Szükség szerint együttműködik az egészségügyi felvilágosító         rendszer szervezésében és működtetésében, az egészségügyi         helyzet romlásának megállítása, a rizikófaktorok csökkentése,         kockázati tényezők kiküszöbölése érdekében.”

5./ A Társulási Megállapodás 2. számú melléklet Szociális feladatok alcím 6. pontja az alábbiak egészül ki:

        ……, valamint megállapodás alapján gyermekjóléti koordinátori szolgáltatást biztosít.

6./ A Társulási Megállapodás 4. számú melléklet „ II. A Hivatal irányítása, szervezeti felépítése” 2./ „A hivatalvezető” című bekezdése az alábbi mondatokkal egészül ki:

        A gazdaságvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a hivatalvezető gyakorolja. A gazdaságvezető megbízásáról, felmentéséről, díjazásáról a társulás tanácsa dönt.

        Ellátja a területfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat. Figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, és azokat a kistérségben működő, minisztériumokat képviselő hálózati munkatársak segítségével megküldi az érdekelteknek. Kapcsolatot tart a belső ellenőrzést ellátó szervezettel.

        A társulási tanács és bizottságai üléséről készült jegyzőkönyvet megküldi az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének.

7./ A Társulási Megállapodás 4. sz. mellékletének „II. A Hivatal irányítása, szervezeti felépítése” 3./ „A hivatal általános feladatai és munkakörei” című bekezdésében a feladatok átcsoportosítása révén a referens elnevezései az alábbiak szerint módosulnak:

        Az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi referens,

        A közoktatási, közművelődési és sport referens, valamint

        A szervezési referens látja el.

- 5 -

8./ A Társulási Megállapodás 4. sz. mellékletének „II. A Hivatal irányítása, szervezeti felépítése” 3./ „A hivatal általános feladatai és munkakörei” bekezdésében „A gazdaságvezető feladatai” elnevezésű cím a következőkkel egészül ki:

        Ellátja a humánpolitikai, bérszámfejtési feladatokat és közreműködik a humánerőforrással kapcsolatos egyéb feladatok megvalósításában Szervezi a FEUVÉ-t.

9./ A Társulási Megállapodás 4.sz. mellékletének „II. A Hivatal irányítása, szervezeti felépítése” 3./ „A hivatal általános feladatai és munkakörei” bekezdésében a három referens feladataira vonatkozó részek helyébe az alábbiak lépnek:

Egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi referens feladatai

Ellátja az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi, az ügyviteli, iratkezelési, pénztárosi, a kistérségi rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatokat.

Ellátja továbbá a társulási tanács és bizottságai ülésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat,

Közoktatási, közművelődési és sport referens feladatai

Ellátja a kistérségi pedagógiai szakszolgáltatással, az egyes pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal, a tanügyigazgatással, a közoktatási információszolgáltatással, a mozgókönyvtári szolgáltatással, sportszolgáltatással és a kistérségi rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatokat.

Szervezési referens feladatai

Ellátja a társulás és a hivatal működéséhez szükséges technikai, adminisztratív és titkársági jellegű feladatokat. Előzőeken túl gondoskodik a társulási tanács és a bizottságok ülései lebonyolításának technikai feltételeiről, ellátja az adminisztrációs, postázási, a kistérségi rendezvények szervezésével kapcsolatos technikai feladatokat.

 

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

Ládi Balázs polgármester halaszthatatlan közfeladata végzése miatt eltávozott, az ülés vezetését Okváth Dezsőné alpolgármester vett át.

3./ Napirend: Javaslat Sajószöged Önkormányzat költségvetési szervei besorolására és az alapító okiratok módosítására a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény rendelkezései szerint

dr. Boros István jegyző: A költségvetési szerveink közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból már felülvizsgálta a Képviselő-testület, a következő feladat az intézmények besorolása és a módosítások átvezetése az alapító okiratokban. Lényeges változás, hogy a költségvetési szervek alap, kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységeit szakfeladatrend szerint – számmal és megnevezéssel – kell meghatározni.

- 6 -

Kovács József: Mi a határideje a módosításoknak?

dr. Boros István jegyző: 2009. június 01.-ét követően 8 napon belül küldeni kell a Kincstárnak az okiratokat.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

38/2009.(V. 26.) 224/1. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására

1. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az előterjesztéssel megegyezően módosítja és egységes szerkezetben elfogadja.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: 2009. június 01.

2. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát az előterjesztéssel megegyezően módosítja és egységes szerkezetben elfogadja.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: 2009.június 01.

3. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát az előterjesztéssel megegyezően módosítja és egységes szerkezetben elfogadja.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: 2009.június 01.

4. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratát az előterjesztéssel megegyezően módosítja és egységes szerkezetben elfogadja.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: 2009.június 01.

4./ Napirend: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának értékelése

dr. Boros István jegyző: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az értékelést előzetesen megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Jelen volt a Bizottsági ülésen Wirtz Katalin a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója, aki az előterjesztést szóban kiegészítette.

- 7 -

dr. Boros István jegyző ismertette az előterjesztést.

Bakos Gábor: A családsegítő komoly, lelkiismeretes munkát végez.

Mihalcsik Balázsné: Dicséretes, hogy legkisebbektől a legnagyobbakig mindenkinek tudunk támogatást adni.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

39/2009.(V. 26.) 515. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának értékelése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának értékelését egyhangúlag elfogadta.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

5./ Napirend: Javaslat tankönyv-támogatásra

dr. Boros István jegyző: 37 fő hátrányos helyzetű tanulónak teljesen ingyenes a tankönyve. A határozati javaslat szerint a maradék 34 fő tanuló tankönyv költségének 80%-os önkormányzati támogatása 243.620,-Ft. Javaslom a tankönyvtámogatás elfogadását ezzel az összeggel.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

40 /2009.(V.26.) 26. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2009-2010. évi tankönyvtámogatás

1./ A Képviselő-testület a hátrányos helyzetűnek nem minősülő 34 fő tankönyv-

  költségének 80%-át költségvetése terhére átvállalja. Ez 243 620 Ft kiadással jár,

  amely egy összegben kerül utalásra az általános iskola számlájára.

2./ A Képviselő-testület kérelemre beiskolázási támogatás nyújt a középiskolás

  sajószögedi diákoknak, valamint felsőfokú intézményben nappali tagozaton

  tanuló sajószögedi hallgatóknak.

- 8 -

  A támogatás mértéke:        

        a./ középiskolás tanulók részére                 4.000,-Ft/tanuló

        b./ főiskola-egyetemi hallgatók részére        7.000,-Ft/hallgató.

A tanulmány folytatásáról szóló iskolalátogatási igazolások beadási határideje:

2009. szeptember 30.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal, ill. 2009.09.30.

Ládi Balázs polgármester megérkezett az ülésre és visszavette az ülés vezetését.

6./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

dr. Boros István jegyző: 2009. július 01.-ével az iskolaigazgatói és az óvodavezetői megbízás időtartama lejár, ezért jogszabály szerint pályázatot kell kiírni a munkakörökre. Javaslom, hogy a pályázatokat az előterjesztésnek megfelelően tartalommal írja ki a Képviselő-testület.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

41/2009.(V. 26.) 538. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iskolaigazgatói és a Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői munkakörére pályázat kiírása.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

a közoktatási intézményei intézményvezetői álláshelyére pályázatot ír ki az előterjesztésnek megfelelő tartalommal.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: 2009. június 01.

Vona Tamás: Az Oktatási Bizottság megtárgyalta a Big Band fesztivál programjait.

Ládi Balázs polgármester ismertette a Big Band fesztivál műsor-rendjét.

Bakos Gábor: Lehel úton még mindig bűz van. Egy műszaki hiba folytán a filter beljebb került, a filter előtti lakásokban nem szűnt meg a szag. Megoldás lenne, ha a filtert áthelyeznénk.

- 9 -

Ládi Balázs polgármester: A héten bejárás lesz a TiszaSzolg-gal, megnézzük mit lehet tenni.

Ládi Balázs polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az iskolában a beiratkozás megtörtént, néhány nagycsécsi gyereket helyhiány miatt el kellett utasítani.

Ládi Balázs polgármester: jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani Bakos Gábor települési képviselőt, aki hozzájárult a nyílt ülésen történő szavazáshoz.

        A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

        Ládi Balázs        dr. Boros István        Bakos Gábor

        polgármester        jegyző        jegyzőkönyv-hitelesítő