Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesterének

4/2020. (IV.01.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szerveiszervezeti és működési szabályzatáról szóló

3/2018. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat polgármestere, Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a következőket rendeli el:

 

1. § A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018. (II.05.) önkormányzati rendelet kiegészül a következő 38. §-al:

 

38. § A veszélyhelyzet kihirdetésérőlszóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet hatálya alatt a képviselő-testült által e rendelet szerint a képviselő-testület bizottságaira átruházott hatásköröket a polgármester gyakorolja.”

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján 1200 órakor lép hatályba.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.dr. Boros István sk.

polgármestercímzetes főjegyző

 

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2020. április 01. 1100órakor.

 

Sajószöged, 2020. április 01.

 

dr. Boros István sk.

címzetes főjegyző