Jegyzőkönyv

 

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 12-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla települési képviselők

 

Az ülésről távol maradt: Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató, Hajdu Hajnalka iskolaigazgató, Móriczné Vinnai Beatrix vezető-főtanácsos, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

65/2016.(IX.12.) Tárgy: Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat működése

66/2016.(IX.12.) Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról

67/2016.(IX.12.) Tárgy: Tájékoztató „A számviteli rend és bizonylati fegyelem” tárgyban végzett belső ellenőrzési vizsgálatról

68/2016.(IX.12.) Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása

69/2016.(IX.12.) Tárgy: Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításával kapcsolatos intézkedések

70/2016.(IX.12.) Tárgy: Pető Attiláné Sajószöged, Széchenyi út 9. sz. alatti lakos Szavazatszámláló Bizottsági tagnak történő megválasztása

71/2016.(IX.12.) Tárgy: Tóthné Csörsz Krisztina Sajószöged, Toldi út 1. sz. alatti lakos Szavazatszámláló Bizottsági póttagnak történő megválasztása

72/2016.(IX.12.) Tárgy: Firtkóné Ládi Heléna Sajószöged, Rákóczi út 42. sz. alatti lakos Szavazatszámláló Bizottsági póttagnak történő megválasztása

73/2016.(IX.12.) Tárgy: Víziközmű 15 éves Gördülő Fejlesztési Terve

74/2016.(IX.12.) Tárgy: A Képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervének elfogadása

75/2016.(IX.12.) Tárgy: Szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtása

76/2016.(IX.12.) Tárgy: Önkormányzati ASP központhoz interfészes csatlakozási kérelem

77/2016.(IX.12.) Tárgy: Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat benyújtása

78/2016.(IX.12.) Tárgy: Búzavirág Népdalkör részére támogatás nyújtása

79/2016.(IX.12.) Tárgy: Szöged Big Band részére támogatás nyújtása

80/2016.(IX.12.) Tárgy: Tisza-Filoxis Otthoni Betegellátó és Szolgáltató Kft. támogatása

81/2016.(IX.12.) Tárgy: Rinza Kft. telekadó ügye

82/2016.(IX.12.) Tárgy: Rinza Kft. támogatási kérelme ingatlanfejlesztésre

83/2016.(IX.12.) Tárgy: Interaktív tábla beszerzése

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztések, határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

4. melléklet: 68/2016.(IX.12.) Képviselő-testületi határozat melléklete (Polgármesteri Hivatal SzMSz)

5. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat rendelet-tervezet az 5. napirendi ponthoz

6. melléklet: határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz

7. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz

8. melléklet: előterjesztés a 8. napirendi ponthoz

9. melléklet: határozati javaslat a 9. napirendi ponthoz

10. melléklet: előterjesztés és határozati javaslatok a 10. napirendi ponthoz

11. melléklet: előterjesztés a 11. napirendi ponthoz

12. melléklet: előterjesztés a 11. napirendi ponthoz

13. melléklet: előterjesztés és határozati javaslatok a 11. napirendi ponthoz

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Tájékoztató a 2016/2017. évi nevelési-oktatási év kezdetéről, javaslat a sajószögedi óvodákban felvehető maximális gyermeklétszám megállapítására.

     Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

        Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató

        Hajdu Hajnalka iskolaigazgató

 

2./ Tájékoztató az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Tájékoztató „A számviteli rend és bizonylati fegyelem” tárgyban végzett belső ellenőrzési vizsgálatról.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

4./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

5./ Javaslat Sajószöged község egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

6./ Javaslat Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

7./ Javaslat a víziközművek gördülő fejlesztési tervének elfogadására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

8./ Javaslat a képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

9./ Javaslat „Szociális tűzifa támogatás” pályázat benyújtására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

10./ Javaslat „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” pályázat benyújtására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

11./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a) Búzavirág Népdalkör támogatása

b) Sajószögedi Big Band zenekar támogatása

c) Tisza-Filoxis Otthoni Betegellátó és Szolgáltató Kft. kérelme

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ Napirend: Tájékoztató a 2016/2017. évi nevelési-oktatási év kezdetéről, javaslat a sajószögedi óvodákban felvehető maximális gyermeklétszám megállapítására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató asszonyt az írásos előterjesztés kiegészítésére.

 

Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató: az elmúlt nevelési évet eredményesen zártuk, mind a 4 pedagógusunk minősítve lett, átkerültek a pedagógus II. fokozatba. köszönöm a fenntartónak, polgármester úrnak, képviselő-testületnek a támogatást sokat segített, hogy ilyen eredményt tudtunk elérni. A 2016/2017 nevelési év indításához a személyi, tárgyi feltételek adottak a fenntartónak köszönhetően. Ebben az évben a gyermeklétszám előreláthatólag átlépi a maximális 50 főt, ezért kérem a képviselő-testületet, hogy engedélyezze a maximális gyermeklétszámtól való eltérést. Ebben a nevelési évben egy új szolgáltatást szeretnénk nyújtani az óvodásainknak zene óvodai szolgáltatást, ami ingyenes lenne.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

65/2016.(IX.12) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat működése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

  1. a 2016/2017 nevelési évről szóló tájékoztatót elfogadta,

  2. a 2016/2017 nevelési évben felvehető maximális gyermeklétszámot a sajószögedi óvodában 60 – csoportonként 30-30 – főben állapítja meg.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző, Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató

Határidő: azonnal

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Hajdu Hajnalka iskolaigazgató asszonyt az írásos előterjesztés kiegészítésére.

 

Hajdu Hajnalka iskolaigazgató: bár már nem fenntartó az önkormányzat, nagyon sok segítséget kaptunk ebben a tanévben is. Továbbra is két alapfeladat-ellátást végzünk az iskolában az egyik az általános iskola, a másik alapfokú művészet oktatás, ezen belül zeneművészet. Muhi tagiskolában alapfokú oktatás folyik 1-4 évfolyamon. Ebben a tanévben is létszámemelkedésről tudok beszámolni. Bizonyos osztályokban elértük azt a létszámot, hogy engedélyt kellett kérnem létszám túllépés miatt a fenntartótól. Az iskolába felvehető tanulói maximális létszám 316 fő, most 270 főnél tartunk. A tárgyi feltételeink alakulása a nyári hónapokban dicséretesnek mondható, a teljes alsószint megújult, alsó tagozatosok tanterme kifestésre került, 3 tanteremben burkolatcsere történt. További szépítő eszközök és modern eszközök beszerzésére került sor. További jó hír, hogy két idegennyelven a következő években már számíthatunk emelt szintű idegennyelv-oktatás beindítására, illetve pályázunk emelt szintű informatikai oktatás beindítására.

Részletesen ismertette az iskola 2016/2017-es tanév indításával kapcsolatos tudnivalókat.

 

Kérdések, észrevételek:

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: az első osztály 15 fővel indult, a statisztikák szerint 20-22 fő az osztálylétszám. Mi az oka, hogy kevesebb elsős iratkozott be hozzánk?

A gyermekek milyen kedvvel tanulják a németet, van-e létszámemelkedés a német nyelvvel kapcsolatban?

 

Ez ideális létszám alsótagozatban. Az osztályindításhoz szükséges minimum létszám 14 fő, a muhi tagiskolánkban van 9 elsősünk, ez a 15 fő amikor felsőtagozatban összeér, akkor 24 fő lesz. Az a tendencia volt tapasztalható az elmúlt években, hogy azok a szülők, akik elsőkörben nem Sajószögedre íratják be gyermekeiket, bár megtehetnék, mert kötelező beiskolázást is nyújtunk számukra, későbbiekben visszahozzák a gyermekek nagy részét.

A mi iskolánkban nagyobb létszámban választották a németet, mint az angolt, ennek egyik oka, hogy a német egy kifejezetten magas színvonalon történik nálunk, az angol pedig lehet, hogy kívánni valót hagy maga után, ez a probléma most megoldódik, és ha egyensúlyba kerül az angol és a német, akkor biztos, hogy ez a választási lehetőség csak az iskolánk felé nyújtott szimpátiát fogja erősíteni. Felmértük a gyermekek között a választást, 50-50%-ban választják mindkét nyelvet.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatóját tudomásul vette.

 

Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató és Hajdu Hajnalka iskolaigazgató elhagyta az ülést.

 

 

2./ Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: az önkormányzati gazdálkodásról szóló I. félévi beszámoló bemutatása az Áht. szerint már nem kötelező, de az előző évekhez hasonlóan szeretném, ha teljes képet kapna a képviselő-testület az I. félévi gazdálkodásról. A 2016. évi költségvetési bevételek eredeti előirányzata 255 923 000 Ft volt, a bevételek teljesülése 147 138 000 Ft, az eredeti előirányzat 57,49%-a, ezzel szemben a költségvetési kiadások 158 518 000 Ft-ot tettek ki. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérem a Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a Bizottság tárgyalta a tájékozatót, észrevétele, kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban nem volt, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek tudomásul vételre ezekkel a sarokszámokkal

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

66/2016.(IX.12) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály

Határidő: azonnal

 

Móriczné Vinnai Beatrix vezető-főtanácsos elhagyta az ülést.

 

 

3./ Napirend: Tájékoztató „A számviteli rend és bizonylati fegyelem” tárgyban végzett belső ellenőrzési vizsgálatról.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a képviselő-testület az ellenőrzési jelentést megkapta, komoly hiányosságokat nem tárt fel a jelentés, a jelentésben foglaltakkal egyetértettem, és a szükséges intézkedési tervet elkészítve ezeknek a kisebb hiányosságoknak a nagy részét már orvosoltuk.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérem a Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a Bizottság tárgyalta a jelentés tervezetet. Az ellenőrzési jelentés minősíti az önkormányzat munkáját, komolyabb hiányosságot nem állapítottak meg, az intézkedési tervben a határidők azonnaliak, tehát az apróbb adminisztratív hiányosságok pótlásra kerültek. A Bizottság tárgyalta a tájékoztatót az előterjesztett formában javasolja elfogadásra.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

67/2016.(IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Tájékoztató „A számviteli rend és bizonylati fegyelem” tárgyban végzett belső ellenőrzési vizsgálatról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A számviteli rend és bizonylati fegyelem” tárgyban végzett belső ellenőrzési vizsgálatról szóló jelentést megismerte és tudomásul vette, az intézkedési tervben foglaltakkal egyetért.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

4./ Napirend: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: összefügg az előző napirendi ponttal, hiszen az ellenőrzési jelentés vizsgálta a Polgármesteri Hivatal SzMSz-ét. Megállapította, hogy tartalmában megfelel az Ávr. 13.§ (1) bekezdés előírásainak, de a hivatal által ellátott alaptevékenységek az új kormányzati funkciók jelölésének alkalmazásával kell meghatározni. Az alapító okiratban, törzskönyvi nyilvántartásban ennek az átvezetése már megtörtént, és ha a testület megszavazza, a hivatali SzMSz-ben is az új uniós szabályoknak megfelelő COFOG jelöléseket fogjuk használni, ami érdemben, tartalmában nem, csak jelölésében módosítja azokat az alaptevékenységeket, amiket a hivatal ellát.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

68/2016.(IX.12) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet 6. függeléke helyébe e határozat melléklete lép.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

5./ Napirend: Javaslat Sajószöged község egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a 11/2002.(X.10.) rendeletünkben volt meghatározva a háziorvosi körzet, az Sajószöged közigazgatási területét öleli fel. Ezen kívül a rendeletben szabályozni kell a fogorvosi alapellátás, a háziorvosi, fogorvosi ügyeleti ellátás, a védőnői ellátás és az iskola-egészségügyi ellátás körzetét. Ki kell kérni a rendelet-tervezet preambulumában szereplő NEFI véleményét, illetve a gyermekorvosnak, védőnőnek is meg kell küldeni véleményezésre. Wirtz doktor úr egy pontosítást kért, Sajószögeden háziorvosi vegyeskörzet működik, ami azt jelenti, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi körzet nincs szétbontva, mindkettőt doktor úr látja el. A fogorvosi ellátásra és az ügyeleti ellátásra feladatellátási szerződést kötöttünk, ezek ma is hatályban vannak.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

69/2016.(IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításával kapcsolatos intézkedések

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

  1. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet-tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal és formában jóváhagyja.

  2. Felkéri a polgármestert, hogy az Ör.-tervezetet véleményezés céljából küldje meg dr. Wirtz Ferenc háziorvosnak, Hajdu-Dobos Anna védőnőnek, dr. Bazsányi György fogszakorvosnak, valamint a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek. (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)

  3. Felkéri a polgármestert, hogy a véleményezett rendelet-tervezetet a soron következő ülésre terjessze elő.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

6./ Napirend: Javaslat Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: október 2-án országos népszavazás lebonyolítására kerül sor, ezt megelőző 20. napig lehet aktualizálni a Szavazatszámláló Bizottság tagjait. Erre azért van szükség, mert van olyan bizottsági tag, akinél a törvényes feltételek nem állnak fenn, Szavazatszámláló Bizottság választott tagja olyan választójoggal rendelkező állampolgár lehet, aki a községben állandó lakóhellyel rendelkezik. Két tagnál ez megszűnt, elköltöztek, helyükre új tagot kell választani, illetve egy tag egészségi állapotára hivatkozással lemondta a tagságot. Előzetesen az általam előterjesztett személyekkel egyeztettem, vállalják a Szavazatszámláló Bizottság tagsággal, illetve póttagsággal kapcsolatos feladatait.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

70/2016.(IX.12) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Pető Attiláné Sajószöged, Széchenyi út 9. sz. alatti lakos Szavazatszámláló Bizottsági tagnak történő megválasztása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pető Attiláné Sajószöged, Széchenyi út 9. sz. alatti lakost a Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztja.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

71/2016.(IX.12) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Tóthné Csörsz Krisztina Sajószöged, Toldi út 1. sz. alatti lakos Szavazatszámláló Bizottsági póttagnak történő megválasztása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Csörsz Krisztina Sajószöged, Toldi út 1. sz. alatti lakost a Szavazatszámláló Bizottság póttagjának megválasztja.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

72/2016.(IX.12) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Firtkóné Ládi Heléna Sajószöged, Rákóczi út 42. sz. alatti lakos Szavazatszámláló Bizottsági póttagnak történő megválasztása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Firtkóné Ládi Heléna Sajószöged, Rákóczi út 42. sz. alatti lakost a Szavazatszámláló Bizottság póttagjának megválasztja.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

7./ Napirend: Javaslat a víziközművek gördülő fejlesztési tervének elfogadására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: kiküldtem a határozati javaslatot, illetve a szolgáltató által megküldött tervnek egy részét. A lényeg a 2. mellékletben van, ez tartalmazza, hogy milyen felújításokat, pótlásokat lát szükségesnek a szolgáltató, a terv egyéb részében pedig ezeknek a részletezése, költségszámításokkal alátámasztott adatok vannak, maga a terv érdemi része ebben a táblázatban benne van. Minden évben felül kell vizsgálni, a tavalyi évhez hasonlóan idén is javaslom, hogy a képviselő-testület hatalmazza meg az ÉRV Zrt.-t, hogy ezt a tervet az önkormányzat helyett a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé jóváhagyásra benyújtsa.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

73/2016.(IX.12) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Víziközmű 15 éves Gördülő Fejlesztési Terve

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközműre vonatkozó 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervet az ÉRV Zrt. által előterjesztett tartalommal elfogadja azzal, hogy a tervezett feladatokat évente felülvizsgálni és aktualizálni szükséges.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete mint „Ellátásért Felelős” – meghatalmazza az ÉRV Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.) víziközmű szolgáltatót, hogy az Önkormányzat nevében eljárva a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a szerinti, 2017-2031 évekre szóló tizenöt éves Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé jóváhagyásra benyújtsa és az eljárás során az Önkormányzatot teljeskörűen képviselje.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

8./ Napirend: Javaslat a képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervére.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester a képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervét elfogadásra javasolta az írásban kiküldött előterjesztés szerint.

Ismertette a munkatervet.

 

Kérdések, észrevételek:

 

Vona Tamás alpolgármester: az ünnepi testületi ülés csütörtökön van, a tanítás pedig pénteki nappal záródik. ha így lesz, akkor az iskola felé jelezni kell, hogy az ünnepi műsort csütörtökön tartsák.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

74/2016.(IX.12) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervének elfogadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. II. félévi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

9./ Napirend: Javaslat „Szociális tűzifa támogatás” pályázat benyújtására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az előző évekhez hasonlóan lehetőség van pályázni szociális célú tűzifa támogatásra. A határozati javaslatban szereplő a 152 m3 fa a maximális mennyiség, amit kaphatunk lakosságszám arányosan.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

75/2016.(IX.12) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa vásárláshoz (kemény, lombos fafajta) támogatást igényel. Az igényelt mennyiség – a pályázati kiírás 3. pontja szerint meghatározva – 152 m3, ennek elnyerése esetén a képviselő-testület 152 000 forint + Áfa, összesen 193 040 forint - kisebb mennyiség esetén 1 000 Ft/m3+Áfa - saját forrást biztosít költségvetésének szociális előirányzata terhére.

A képviselő-testület kijelenti, hogy a 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelete 9/A.§ (5) bekezdésének megfelelően a szociális tűzifa támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

10./ Napirend: Javaslat „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” pályázat benyújtására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: megjelent a 257/2016. Kormányrendelet az önkormányzati ASP rendszerről. Ennek a kormányrendeletnek 4. mellékletében van 1160 önkormányzat felsorolva, köztük Sajószöged is, akiknek 2017. január 1-el kötelező csatlakozni a rendszerhez. Az ASP a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató számítástechnikai hálózaton keresztül nyújtott távoli alkalmazás szolgáltatás, aminek a lényege, hogy egy kincstár által működtetett szerveren lesznek azok a szoftverek feltelepítve, amiket használni kötelező majd a csatlakozott önkormányzatoknak. Bonyolítja a helyzetet, hogy megvan a saját jól bevált szoftverünk, amire nem kevés pénzt költöttünk, kezd jól működni, megtanulták az alkalmazását a kollégák. Ezeknek az adatoknak a migrálása jelentős idő- és munkaerő igényt emésztene fel, ezért a kormányrendelet lehetővé teszi az interfészes csatlakozást is, ami azt jelenti, hogy a saját szoftverünket használnánk. Ahhoz, hogy ez megtörténjen az e-közigazgatásért felelős miniszterhez kell egy kérelmet benyújtani, 15 napon belül dönt, döntését indokolni nem köteles, nem hatósági jogkörben kiadott egyedi hozzájárulásnak minősül. Közben egyeztetünk azzal a céggel, aki működteti az EPER programot, azt javasolták, hogy adjuk be a pályázatot a rendszercsatlakozáshoz kapcsolódóan, ezzel párhuzamosan adjunk be egy kérelmet az interfészes csatlakozásra, ha számunkra kedvezőtlen döntés születik, akkor ott a pályázat, ha kedvező, akkor nem fogjuk igénybe venni.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

76/2016.(IX.12) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Önkormányzati ASP központhoz interfészes csatlakozási kérelem

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati ASP rendszerhez az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016.(VIII.31) kormányrendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon kíván csatlakozni. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekről Sajószöged Községi Önkormányzat saját erőből gondoskodik a Kincstár által meghatározott informatikai specifikációk alapján.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy interfészes csatlakozási kérelmet nyújtson be az e-közigazgatásért felelős miniszterhez.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

77/2016.(IX.12) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat benyújtása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be vissza nem térítendő forrásra a Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat keretében, melynek célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése országos szinten az egyes települési önkormányzatok az Önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

11./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./ Búzavirág Népdalkör támogatása

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Búzavirág Népdalkör kérelmet nyújtott be a rendszeresített pályázati lapon, 50 000 Ft-ot kér kirándulásra.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

78/2016.(IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Búzavirág Népdalkör részére támogatás nyújtása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beadott kérelem alapján 50 000 Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást nyújt a Búzavirág Népdalkör részére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

b./ Sajószögedi Big Band zenekar támogatása

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: ilyen jellegű támogatást már nyújtottunk a zenekarnak, tájékoztatott a zenekarvezető, hogy fénymásolt kottából nem játszhat a zenekar, ha ellenőrzést kapnak, akkor komoly büntetéssel jár. Azt kéri a zenekar, hogy új kották beszerzését támogassuk, cserébe bővítik a repertoárjukat új számokkal.

 

Kérdések, észrevételek:

 

Hegyi József települési képviselő: javaslom a kérelem támogatását.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

79/2016.(IX.12) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Szöged Big Band részére támogatás nyújtása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 60 000 Ft, azaz Hatvanezer forint támogatást nyújt a Szöged Big Band részére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

c./ Tisza-Filoxis Otthoni Betegellátó és Szolgáltató Kft. kérelme

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: kiküldtük azt a kérelmet az otthoni szakápolási tevékenység működésével kapcsolatos támogatásra vonatkozik, a Kft. ügyvezetője elmondta, hogy 5 éve uniós pénzre pályáztak, és nyertek is, amiből finanszírozni tudták a MEP kiegészítése mellett az otthoni betegellátást. Felírhatja háziorvos és a szakorvos, a gond az, hogy a MEP csak bizonyos óraszámot finanszíroz, az igények ezen felül jóval nagyobbak, ezt pályázati pénzből tudták kiegészíteni, azonban ez elfogyott, még egy hónapot Tiszaújváros megfinanszírozott, azonban most már csak a MEP finanszírozásból tudnának gazdálkodni, ami a beérkezett igények ellátásának csak a töredékére elég. Ezért kérik kimutatás alapján minden egyes érintett önkormányzat támogatását. Havi szinten 187 152 Ft lenne területi pótlékkal kiszámolva, javaslom, hogy szeptembertől december 31-ig támogassuk.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Vona Tamás alpolgármester: mindenképpen támogatom, ha a rendszer jól működik, akkor a jövő évi költségvetés tervezésnél fordítsunk rá megfelelő keretet, ha mód és lehetőség van rá.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

80/2016.(IX.12) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Tisza-Filoxis Otthoni Betegellátó és Szolgáltató Kft. támogatása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az otthoni szakápolási tevékenység biztosítása érdekében 2016. szeptember 01. – december 31. időszakban 56 vizit/hó támogatást nyújt a Tisza-Filoxis Otthoni Betegellátó és Szolgáltató Kft.-nek, ami területi pótlékkal kiegészítve 187 152 Ft/hó összeget jelent a szociális előirányzat terhére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: folyamatos, illetve 2016. december 31.-ig

 

 

d./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a 938-939 hrsz-ú telek tulajdonosa telekadó mérséklését, illetve elengedését kéri a képviselő-testülettől arra hivatkozva, hogy ezeken az ingatlanokon sajáterős fejlesztést, lakópark építést akar elvégezni, illetve ehhez is anyagi támogatást szeretne a testülettől. Ezért írtam egy határozati javaslatot, ami egy végzés, ennek az az oka, hogy a jogszabályok nincsenek kellőkképpen összhangban egymással, az Mötv. egyik kógens szabálya az, hogy a képviselő-testület döntése rendelet vagy határozat, viszont önkormányzati hatósági ügy szabályait kell alkalmazni az önkormányzati hatósági ügyben. Ez egy adóigazgatással kapcsolatos kérelem, amiben nincs hatásköre a testületnek, ugyanis az önkormányzati adóhatóság a jegyző. Önkormányzati adóhatósági ügyben a Ket. eljárási szabályait kell alkalmazni, a Ket. azt írja elő, hogy ha nem a hatáskörrel rendelkező szervhez nyújtják be a kérelmet, akkor végzéssel át kell tenni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez. Tehát a határozati javaslat egy végzés, amiben megindokoltam, hogy miért nincs hatásköre a képviselő-testületnek.

A kérelem másik része saját erős fejlesztés anyagi támogatására vonatkozik, arra egy olyan döntést javaslok meghozni a testületnek, hogy ha rendelkezésre állnak kiviteli tervek, engedélyek, költségvetés, érdemben akkor tud a testület foglalkozni ezzel.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

81/2016.(IX.12) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Rinza Kft. telekadó ügye

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rinza Kft. kérelmét megvizsgálta és a kérelem telekadó felfüggesztésével, elengedésével kapcsolatban a következő határozatot hozta:

 

„Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

3599 Sajószöged, Ady E. út 71.

 

ü.i.sz.: 1183/2016.

                                                                Tárgy: Rinza Kft. telekadó ügye

 

Végzés

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rinza Kft. (3580 Tiszaújváros, Örösi út 9.) 2016. évi telekadó felfüggesztésére, elengedésére vonatkozó kérelmével kapcsolatban hatásköre hiányát állapítja meg, ezért azt átteszi Sajószöged Községi Önkormányzat Jegyzőjéhez, mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező önkormányzati adóhatósághoz.

A végzés csak a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

 

Indokolás

 

A Rinza Kft. „kérelem” tárgyú beadványában – többek között – a 2016 évre kivetett 938-939 hrsz-ú ingatlana után kivetett telekadó mérséklését, elengedését kérte arra hivatkozással, hogy a község fejlődését szolgáló beruházást (lakópark, lakótelek kialakítása) tervez, amit a telekadó kivetése miatt kénytelen elhalasztani.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 4.§-a alapján az önkormányzat javára teljesítendő adózással kapcsolatos eljárásra az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Art. 10.§ (1) bekezdés c) pontja szerint önkormányzati adóhatóság az önkormányzat jegyzője, ezért a képviselő-testületnek nincs hatásköre tárgyi ügyben.

A döntés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 22.§-án és a 98.§ (2) bekezdésén alapul.

 

Sajószöged, 2016. szeptember 12.

 

 

Sajószöged Község Önkormányzata képviseletében

                dr. Gulyás Mihály polgármester”

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

82/2016.(IX.12) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Rinza Kft. támogatási kérelme ingatlanfejlesztésre

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rinza Kft. 938-939 hrsz-ú ingatlanán megvalósítandó „saját erős” beruházásához (lakópark, lakótelek kialakítása) kért önkormányzati anyagi támogatásra vonatkozó kérelmét elutasítja. A képviselő-testület felkéri a kérelmezőt, hogy kérelmét ismételten – konkrét összeg megjelölésével – akkor nyújtsa be, ha a fejlesztésre vonatkozó terveket, engedélyeket és költségvetést is tud mellékelni.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

(Az alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.)

 

 

e./

dr. Gulyás Mihály polgármester: az iskolában van 3 tanterem, ahol még nincs interaktív tábla. Tettünk egy olyan ígéretet, hogy megvizsgálva az aktuális évi költségvetésünket 1-1 ilyen táblát vásárolunk az iskolába, amennyiben engedi az anyagi lehetőségünk. Egy olyan tábla, ami azt a technikai színvonalat eléri, mint amit pályázatból vásárolt az intézmény korábban az 469 000 Ft.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

83/2016.(IX.12) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Interaktív tábla beszerzése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kérésére költségvetése terhére 469 000 Ft/db egységáron 1 db interaktív táblát vásárol, melyet térítésmentesen az iskola használatába ad.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

   polgármester                                                  címzetes főjegyző

        15