Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 05-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Karaffa Gábor települési képviselő, Biri László települési képviselő (beiktatás után)

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző, Holló Imre HVB. elnöke.

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

44/2018.(VII.05.) Tárgy: Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés 1. számú módosításának elfogadására.

 

45/2018.(VII.05.) Tárgy: Miskolc Térségi Konzorcium és a REGIHU-HEJŐPAPI Kft. közötti bérleti szerződés elfogadása.

 

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

melléklet: 2/2018 (VI.21.) HVB határozat az 1. napirendi ponthoz

melléklet: Határozati javaslat I. Bérleti szerződés 1. számú módosítás

melléklet: Határozati javaslat II. Bérleti szerződés

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontot, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./Biri László települési képviselő eskütétele

Előterjesztő: dr. Boros István HVI elnöke

Holló Imre HVB elnök

2./ a.) Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium és a MIREHU Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés módosítására.

 

b.) Javaslat a Miskolci Térségi Konzorcium és a REGIHU-HEJŐPAPI Kft. közötti bérleti szerződés elfogadására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

Napirend:

1./ Biri László települési képviselő eskütétele

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, mindenki tudja hogy Okváth Dezsőné települési képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja lemondott mandátumáról. A 2/2018.(VI.21.) HVB határozat jogerőre emelkedett, kimondja, hogy Biri Lászlót illeti a mandátum. Felkérném Holló Imrét a HVB elnökét hogy Biri Lászlót úrtól a képviselői esküt vegye ki.

 

Holló Imre HVB elnök: Köszöntötte a megjelenteket. Felkérte Biri Lászlót hogy mondja után az eskü szövegét. Biri Lászlót az esküt letette és átvette a HVB elnöktől a megbízólevelet.

 

2./ a.) Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium és a MIREHU Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A Konzorciumi Tanács döntött a MIREHU társulással kötött bérleti szerződés módosításáról és arról, hogy egy törő-osztályozó gépet bérbe ad a REGIHU- HEJŐPAPI Kft. részére, ezekhez kell a tagönkormányzatok döntése.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

44/2018.(VII.05.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés 1. számú módosításának elfogadása

 

A Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között 2017. december 12. napján a 442.034/2017. iktatószámon létrejött bérleti szerződés 1 számú módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

A bérleti szerződés módosítás érvényességének feltétele, hogy a bérbeadásra kerülő osztatlan közös vagyonnal kapcsolatos valamennyi döntést a konzorciumot alkotó települések önkormányzatának képviselő-testületei is meghozzák, és a határozati kivonatok Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megküldésre kerüljenek, valamint további feltétele a Közreműködő Szervezet hozzájárulása.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

2./ b.) Javaslat a Miskolci Térségi Konzorcium és a REGIHU-HEJŐPAPI Kft. közötti bérleti szerződés elfogadására.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

45/2018.(VII.05.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Miskolc Térségi Konzorcium és a REGIHU-HEJŐPAPI Kft. közötti bérleti szerződés elfogadása.

 

 

A Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal a Miskolc Térségi Konzorcium és a REGIHU-HEJŐPAPI Kft. közötti bérleti szerződést elfogadja.

 

A szerződés érvényességének feltétele, hogy a bérbeadásra kerülő osztatlan közös vagyonnal kapcsolatos valamennyi döntést a konzorciumot alkotó települések önkormányzatának képviselő-testületei is meghozzák, és a határozati kivonatok Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megküldésre kerüljenek, valamint további feltétele a Közreműködő Szervezet hozzájárulása.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző