Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

        

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 27-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

66/2017.(VII.27.) Tárgy: Vaszilkó Tiborné részére emlékérem átadása

67/2017.(VII.27.) Tárgy: Pleszkóné Szobota Éva részére emlékérem átadása

68/2017.(VII.27.) Tárgy: Tóth Tamás Gyula részére emlékérem átadása

69/2017.(VII.27.) Tárgy: A Képviselő-testület 2017. II. félévi munkatervének elfogadása

70/2017.(VII.27.) Tárgy: Szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtása

71/2017.(VII.27.) Tárgy: Óvoda működése

72/2017.(VII.27.) Tárgy: Településrendezési Terv végrehajtása

73/2017.(VII.27.) Tárgy: Vállalkozói Park 956/1 hrsz-ú ingatlan eladása

74/2017.(VII.27.) Tárgy: Az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése-Sajószöged” ellenőrzéséről szóló jelentésének végrehajtására vonatkozó Módosított Intézkedési Terv elfogadása

75/2017.(VII.27.) Tárgy: A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére működési hozzájárulás biztosítása

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

12/2017.(VIII.02.) önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet, rendelet a 3. napirendi ponthoz

4. melléklet: határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz

5. melléklet: előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

6. melléklet: határozati javaslatok a 6. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Javaslat

a./ Vaszilkó Tiborné 3586 Sajóörös, Jókai út 6. sz. alatti lakos pedagógusként, iskolaigazgatóként végzett munkájának elismerésére,

 

b./ Pleszkóné Szobota Éva 3598 Nagycsécs, Kossuth út 76. sz. alatti lakos pedagógusként, igazgatóhelyettesként végzett munkájának elismerésére,

 

c./ Tóth Tamás Gyula 3599 Sajószöged, Kodály út 22. sz. alatti lakos sportegyesületi elnökként végzett munkájának elismerésére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Javaslat a Képviselő-testület 2017. II. félévi munkatervére.

     Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző


4./ Javaslat „Szociális tűzifa támogatás” pályázat benyújtására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester


5./ Javaslat az óvoda felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ Napirend: Javaslat

a./ Vaszilkó Tiborné 3586 Sajóörös, Jókai út 6. sz. alatti lakos pedagógusként, iskolaigazgatóként végzett munkájának elismerésére,

 

b./ Pleszkóné Szobota Éva 3598 Nagycsécs, Kossuth út 76. sz. alatti lakos pedagógusként, igazgatóhelyettesként végzett munkájának elismerésére,

 

c./ Tóth Tamás Gyula 3599 Sajószöged, Kodály út 22. sz. alatti lakos sportegyesületi elnökként végzett munkájának elismerésére.

dr. Gulyás Mihály polgármester: a volt igazgató asszony és igazgatóhelyettes asszony nyugdíjba vonulnak, a tanévzárón megköszöntük az évtizedes munkájukat, szeretnénk, hogy ez a nagynyilvánosság előtt, a falunapon is megtörténjen.

Tóth Tamás Gyula két évtizede a Községi Testedző Kör elnöke leköszön, neki is szeretnénk megköszönni a munkáját.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: munkájuk elismerésére tárgyjutalmat ajándékoz a testület, nem kitüntetést adományoz az önkormányzat az erről szóló rendelet alapján.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

66/2017.(VII.27.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy:         Vaszilkó Tiborné részére emlékérem átadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Vaszilkó Tiborné 3586 Sajóörös, Jókai út 6. sz. alatti lakost pedagógusként, iskolaigazgatóként végzett munkájának elismeréseként emlékéremmel ajándékozza meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

67/2017.(VII.27.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy:         Pleszkóné Szobota Éva részére emlékérem átadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pleszkóné Szobota Éva 3598 Nagycsécs, Kossuth út 76. sz. alatti lakost pedagógusként, igazgatóhelyettesként végzett munkájának elismeréseként emlékéremmel ajándékozza meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

68/2017.(VII.27.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy:         Tóth Tamás Gyula részére emlékérem átadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Tamás Gyula 3599 Sajószöged, Kodály út 22. sz. alatti lakost a Sajószögedi Községi Testedző Kör egyesületi elnökeként végzett tevékenységének elismeréseként emlékéremmel ajándékozza meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

2./ Napirend: Javaslat a Képviselő-testület 2017. II. félévi munkatervére.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: elmondta, hogy a kiküldött munkaterv augusztus 31-ei ülést javasolja kiegészíteni a beiskolázási támogatásról. Ismertette a munkatervet. A képviselő-testület a javaslattal egyetértett.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

69/2017.(VII.27.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Képviselő-testület 2017. II. félévi munkatervének elfogadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. II. félévi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

 

           

        Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

           

        Határidő:         azonnal

 

 

3./ Napirend: Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: az előterjesztésben is írtam, hogy a kormányhivatal ellenőrzi ezeket a rendeleteket és jogszabály változás miatt szűkült a képviselő-testület rendeletalkotási felhatalmazásra való joga. Már csak százalékos arányban a helyi népszavazást kezdeményező települési választópolgárok számát lehet meghatározni, ezt 25%-nak megfelelő választópolgárban javaslom megtenni, a 11/2001.(III.29.) sz. rendeletünkben is 25% szerepelt. Nem volt ilyen kezdeményezés, ami azt is jelentheti, hogy a lakosság elégedett a testület munkájával és nem akarja saját kezébe venni a demokrácia közvetlen gyakorlását.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 12/2017.(VIII.02.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

4./ Napirend: Javaslat „Szociális tűzifa támogatás” pályázat benyújtására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az előző évekhez hasonlóan lehetőség van pályázni szociális célú tűzifa támogatásra. Az igényelt mennyiség 160 m3, ehhez a képviselő-testület 160 000 Ft+ Áfa, azaz 203 200 forint saját forrást biztosít.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

70/2017.(VII.27.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy:         Szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa vásárláshoz (kemény, lombos fafajta) támogatást igényel. Az igényelt mennyiség 160 m3, ennek elnyerése esetén a képviselő-testület 160 000 forint + Áfa, összesen 203 200 forint - kisebb mennyiség esetén 1 000 Ft/m3+Áfa - saját forrást biztosít költségvetésének szociális előirányzata terhére.

A képviselő-testület kijelenti, hogy a 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelete 9/A.§ (5) bekezdésének megfelelően a szociális tűzifa támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

5./ Napirend: Javaslat az óvoda felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: a 3. csoport kialakításához szükség van eszközökre. Bútorgyártásra kaptunk 3 árajánlatot, azt javaslom, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozót bízzuk meg a bútorok gyártásával, nem mellékes, hogy szögedi vállalkozóról van szó.

A vizesblokk átalakítására is szükség van, egy árajánlatot kaptunk eddig, várok még több ajánlatot, azt indítványozom, hogy a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbbet fogadjuk el.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

71/2017.(VII.27.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Óvoda működése

 

           

        Sajószöged         Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodabővítés         Vállalkozási Szerződés szerinti famunkák elvégzésére a         beérkezett három ajánlat közül az aSzTalos Faipari Kft. (3599         Sajószöged, Vállalkozói Park út 4. ; képviseli: Szabó         Tibor) nettó 237 390 forint         árajánlatát fogadja el.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

           

        A         képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az óvodai         vizesblokk kiépítésére vonatkozó ajánlatok közül a         legelőnyösebb árat adó vállalkozóval szerződést kössön.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

6./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző ismertette Veres Gábor kérelmét. Az előző ciklusban szó volt arról, hogy egy utcát nyitunk az Ady és a Bocskai út összekötésével, mivel itt régi típusú nagy telkek vannak, amik megoszthatóak lennének. Ezzel kapcsolatban történtek is előkészületek. Ahhoz, hogy ez egyáltalán megvalósuljon a Településrendezési Tervet kellett módosítani úgy, hogy ezt az utcát szabályozási vonalként jelöltük a terven. Út céljára történő lejegyzéssel ki lehetett volna sajátítani a telkeket, viszont a testület nem ezt az utat választotta, hanem mindenkit egyenként megkeresett, hogy hozzájárul-e az adásvételhez, voltak olyan tulajdonosok, akik nem járultak hozzá az utcanyitáshoz, ezért ez egyelőre nem valósult meg. A szabályozási vonal maradt, mert nem tehetjük meg, hogy a Településszerkezeti Tervet havonta módosítjuk, költséges és bonyolult eljárás. Viszont közben történtek tulajdonosváltozások, telekmegosztások, és ilyen csapdába került a kérelmező, hogy ezzel a szabályozási vonallal érintett ingatlant vásárolt meg.

Építési engedélyt 300 m2 alatti lakóház esetén már nem kell megkérni. Nem járt el körültekintően a lakóházat tervező mérnök sem, és oda tervezték az épületet, ahol az út nyílt volna, aminek az az eredménye, hogy nem fognak használatbavételi engedélyt kapni. Nem szándékozunk ott utcát nyitni, forrás sincs rá, ezért javaslom, hogy ezt a szándéknyilatkozatot tegye meg a testület, hogy ezt az utat nem kívánja megépíteni.

A település arculati kézikönyvben, illetve a rendeletben lesz egy olyan kitétel, hogy az építkezések előtt egyeztetni kell a polgármesterrel. Nem engedélyt adunk, de egyeztetési, véleménynyilvánítási jogunk lesz, amivel megelőzhetőek majd ezek a problémák. Módosítani ezt már nem lehet, új rendezési tervet kell majd csinálnunk, akkor törölhetjük a szabályozási vonalat, ha az akkori testület is egyetért ezzel, akkor utólag esetleg megkaphatja a kérelmező a fennmaradási engedélyt.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

72/2017.(VII.27.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy:         Településrendezési Terv végrehajtása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a Bocskai utcát az Ady Endre úttal összekötő – a Településrendezési Terven szabályozási vonallal jelölt – utat nem szándékozik megvalósítani. A képviselő-testület fenti nyilatkozatát Veres Gábor 3580 Tiszaújváros, Örösi út 40. 1/3. sz. alatti lakos kérelmére, a tulajdonában lévő Sajószöged, Bocskai út 4/A. (hrsz: 298/5) ingatlanon épített lakóház fennmaradása érdekében adja ki.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: az önkormányzati ciklus vége

 

 

b./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Vállalkozói Parkban nemrég megvásárolt ingatlanunkra vevőt találtunk. Mindenki ismeri, a Miklósi féle autószerelő műhely szeretne fejleszteni. Miskolcon van egy autófényező telepük is, ami bérlemény volt, így viszont ide tudják telepíteni. 2 295 000 Ft + Áfa volt a vételár, javaslom, hogy 2 395 000 Ft + Áfa vételárért adjuk el, és hogy az adásvételi összeget két részletben fizethesse ki, az első részletet a szerződés aláírásakor, a fennmaradó összeget pedig december 31-ig.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

73/2017.(VII.27.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy:         Vállalkozói Park 956/1 hrsz-ú ingatlan eladása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 3599 Sajószöged, Ady Endre út 71., adószáma: 15725778-2-05, statisztikai jelzőszáma: 15725778-8411-321-05, törzsszáma: 15725778, melynek képviseletében eljár dr. Gulyás Mihály polgármester) eladja a tulajdonában lévő Sajószöged belterület 956/1 helyrajzi számú 2295 m2 területű, major megnevezésű ingatlant Miklósiné Kozma Szilvia (szül.: Mezőcsát, 1969.06.05.; a.n.: Daragó Mária, szig.sz.: 477554 MA; szem.az.: 2-690605-1149; adóazonosító: 8374103205) részére 2 395 000 Ft + Áfa vételáron az alábbi kikötéssel:

Vevő a vételárat két részletben fizeti meg, az első részlet (1 197 500 forint + ÁFA) megfizetése a szerződés aláírásakor, a fennmaradó összeg (1 197 500 forint + ÁFA) 2017. december 31. napjáig esedékes.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

c./

dr. Boros István címzetes főjegyző: tegnapi postával érkezett az ÁSZ tájékoztatása az Intézkedési Tervünkkel kapcsolatban. A polgármester úrnak tett ajánlásokra készült Intézkedési Tervet elfogadta az ÁSZ, a jegyzőnek tett ajánlásokra készített Intézkedési Tervre pontosításokat, módosításokat kér. Kiosztottuk a módosított Intézkedési Tervet, a pontosított részeket vastag dőlt betűvel szedtem, javaslom az elfogadását.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

74/2017.(VII.27.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése-Sajószöged” ellenőrzéséről szóló jelentésének végrehajtására vonatkozó Módosított Intézkedési Terv elfogadása

 

A képviselő-testület az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése-Sajószöged” ellenőrzéséről szóló jelentésének végrehajtására vonatkozó Intézkedési Tervet érintő észrevételeit, módosító javaslatait megismerte és az ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolása érdekében a határozat mellékletét képező Módosított Intézkedési Tervet jóváhagyja.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a Módosított Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtására, valamint arra, hogy a Módosított Intézkedési Tervben szereplő határidők lejártát követő képviselő-testületi ülésen adjanak tájékoztatást a megtett intézkedésekről a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok” napirend keretében.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: Az Intézkedési Terv elfogadását követően folyamatos, illetve az Intézkedési Tervben foglalt határidők szerint

 

 

d./

dr. Boros István címzetes főjegyző: az ÁSZ egyik ajánlása volt a tőkegarantált OTP befektetési jegyek lekötéséről a testület mindig tételesen tájékoztatást kapjon. Tételesen ismertette a 2017. január 01. óta történt pénzeszköz lekötéseket és felbontásokat.

A jövőben ez lesz a gyakorlat, tárgyhónapban testületi ülésen, ha lesznek lekötések, felbontások, tájékoztatni fogjuk a testületet, illetve a honlapon is közzétesszük ezeket.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

 

 

e./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Társulást a MÁK bejegyezte a törzskönyvi nyilvántartásba és a Társulási Tanács elfogadta 2017. évi költségvetését. A működési bevétele 28 810 e Ft, ami a társult települések lakosságszám arányos hozzájárulásából tevődik össze. Ez Sajószögedre vetítve 259 290 Ft/év, elfogadásra javaslom.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

75/2017.(VII.27.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére működési hozzájárulás biztosítása

 

1. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Sajószöged Község Önkormányzata a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 12/2017.(VI.13.) TT határozatában megállapított 259 290 Ft-ot működési hozzájárulásként Miskolc Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére biztosítsa.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

 

2. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt működési hozzájárulás pénzügyi alapjaként a 37 települési önkormányzat osztatlan közös vagyonát jelöli meg.

 

Felelős: Polgármester/Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

3. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a 4. pontban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén gondoskodjon arról, hogy a vagyonközösség bankszámlájáról kerüljön átutalásra a 28.810.000,-Ft a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére.

 

Felelős: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

Határidő: minden önkormányzat jóváhagyása után 8 nappal

 

4. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a határozat 1-3. pontjaiban meghozott döntések hatályosulása feltételének tekinti, hogy a vagyonközösségben részt vevő valamennyi önkormányzat ugyanezeket a döntéseket meghozza és a határozat kivonata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának részére megküldésre kerüljön.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: minden önkormányzat jóváhagyása után

 

 

f./

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a 35. sz. főút és a Bem út kereszteződésében lévő kátyúra kellene megoldást találni.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Kft. intézkedni fog ez ügyben.

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

k.m.f.

 

 

 

dr. Gulyás Mihály                                                  dr. Boros István        

    polgármester                                                  címzetes főjegyző

        9