Jegyzőkönyv

 

 

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-án megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

 

Meghívottként jelen van: Wirtz Katalin családsegítő, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésről távol maradt: Vona Tamás alpolgármester

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

45/2016.(V.26.) Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló tájékoztató elfogadása

46/2016.(V.26.) Tárgy: Sajószöged Község Településrendezési Terv eszközei módosítása

47/2016.(V.26.) Tárgy: A Sajószögedi Általános Művelődési Központ alapító okirata módosítása

48/2016.(V.26.) Tárgy: Gyermeknapi horgászverseny támogatása

49/2016.(V.26.) Tárgy: Pályázat benyújtása Vasút út (hrsz: 336) felújítására

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül

6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

 

1./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése.

     Előterjesztő: Wirtz Katalin családsegítő

  dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./ Sajószöged Község Településrendezési Terv eszközei módosításával kapcsolatos véleményezési eljárás lezárása.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző


3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ Napirend: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Wirtz Katalin családgondozót, hogy írásbeli tájékoztatójához szóbeli kiegészítését tegye meg.

 

Wirtz Katalin családgondozó: gyermekjóléti alapellátásban 11 család, 13 gyermek részesült, ez több évre visszamenőleg csökkenő tendenciát mutat. Védelembevételre nem került sor, igazolatlan hiányzások száma hasonló volt a tavalyi évhez, pártfogó felügyelő jelzés nem volt.

A családgondozói tevékenység során a veszélyeztetett gyermekek száma 8 főre csökkent.

A családok anyagi helyzete miatt a gyermekruhák iránti igény egyre nagyobb lett, így 20 esetben volt gyermekruha adományozás. A jelzőrendszer jól látja el a feladatát.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

45/2016.(V.26.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló tájékoztató elfogadása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sajószöged Község Önkormányzatának 2015. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatóját elfogadta.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

2./ Napirend: Sajószöged Község Településrendezési Terv eszközei módosításával kapcsolatos véleményezési eljárás lezárása.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: egyeztetési eljárás lefolytatására nem volt szükség, a megfogalmazott vélemények 99%-a egyetértett a HÉSZ módosítással, az Állami Főépítész néhány hiányosságot megjelölt, amiket pótoltunk. A határozati javaslatot a kiküldött formában javaslom elfogadásra, aminek lényege, hogy a véleményezési eljárás lezárult, az Állami Főépítésznek végső véleményezésre el lehet küldeni a HÉSZ módosítást.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

46/2016.(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószöged Község Településrendezési Terv eszközei módosítása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti véleményeket megismerte, azokkal egyetért, ezzel a véleményezési eljárást lezártnak tekinti. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a teljes tervdokumentációt végső véleményezésre az Állami Főépítésznek küldje meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

3./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: az ÁMK alapító okiratát törzskönyvi nyilvántartásba vette a Magyar Államkincstár, a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés mint alaptevékenység szerepel azon a COFOG-on, amin kell. Ezt követően a gyámhivatalnál kezdeményeztük a szolgáltató bejegyzés változását. Erre kaptunk egy hiánypótlási felhívást, amiben azt kérik, hogy intézkedjünk ennek a köznevelési intézmény elnevezésének a kiegészítéséről, mert nem csak köznevelési feladatot lát el, és az elnevezésében utalni kell arra a tevékenységre, amit plusz szolgáltatásként nyújt, tehát az elnevezés Sajószögedi Általános Művelődési Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat lenne.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

47/2016.(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Sajószögedi Általános Művelődési Központ alapító okirata módosítása

 

a./ Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sajószögedi Általános Művelődési Központ alapító okiratát e határozat 1. melléklete szerint módosítja. Az okirat száma: 2a/2016.

b./ A Képviselő-testület a Sajószögedi Általános Művelődési Központ alapító okiratát a módosításokkal egységes szerkezetben e határozat 2. melléklete szerint fogadja el. Az okirat száma: 2b/2016.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

b./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a szombati gyermeknapi horgászversenyt minden évben támogatja a képviselő-testület, javaslom, hogy 60 000 Ft támogatást nyújtson ennek lebonyolítására.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

48/2016.(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Gyermeknapi horgászverseny támogatása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 60 000 Ft támogatást nyújt a gyermeknapi horgászverseny lebonyolítására.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

c./

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Területi Operatív Program keretében benyújtásra került az óvoda konyha felújítására, illetve bölcsőde építésére pályázat, illetve pályázatot fogunk benyújtani az általános iskola szigetelésére, nyílászárók cseréjére, valamint a fűtésrendszer korszerűsítésére. Megjelent egy pályázati kiírás belterületi utak felújítására, a maximálisan elnyerhető összeg 15 000 000 Ft, a támogatás mértéke 65%, 35% önrész biztosítása szükséges. A Bem út-Vasút út-Tisza út felújítására egyszer már nyertünk pályázatot, de forráshiány miatt nem kerülhetett sor a kivitelezésre. Árajánlatot kértünk be, előzetes becslés alapján a Vasút út felújítása 23 383 489 Ft lesz.

Tájékoztatom a testületet arról is, hogy a Kft. részére fejlesztési célra biztosított összegből, az új fűnyíró megvásárlásra került 4 700 000 Ft-ért.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

49/2016.(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Pályázat benyújtása Vasút út (hrsz: 336) felújítására

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázat c) pontjához (Belterületi utak, járdák, hidak felújítása) a Sajószöged, Vasút út (336 hrsz) felújítására. A Képviselő-testület a pályázathoz költségvetése terhére 8.383.489 HUF, azaz Nyolcmillió-háromszáznyolcvanháromezer-négyszáznyolcvankilenc forint önrészt biztosít és felhatalmazza polgármesterét a szükséges intézkedés megtételére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: Bem út – István út sarkán kinek a feladata az ott lévő növényeket, vadhajtásokat levágni, mert a kilátást nagyon zavarja.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: ha zavarja a közlekedésbiztonságot, akkor a Kft. rövid határidővel le fogja vágni.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

   polgármester                                                  címzetes főjegyző

 

        5