Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-én megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla települési képviselők

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésről távol maradt: Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

32/2015.(VI.25.) Tárgy: 2015. évi Közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása

33/2015.(VI.25.) Tárgy: Meghatalmazás KÖZVIL Zrt. részére közbeszerzési keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás lefolytatására

34/2015.(VI.25.) Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

35/2015.(VI.25.) Tárgy: Petró Mihály Tiszaújváros, Szent István út 2. 1/1. alatti lakos közterület használat ügye

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: határozati javaslat az 1. napirendhez

2. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendhez

3. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendhez

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a 2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz

  saját forrás biztosítására.

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

2./ Meghatalmazás a KÖZVIL Zrt. részére közbeszerzési keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás lefolytatására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

3./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Javaslat a 2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítására.

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Művelődési Házban a régi műanyag székeket szeretnénk lecserélni új, teherbíróbb fémvázas székekre. Az érdekeltségnövelő pályázatunkhoz - amennyiben nyertes lesz - 127 000 Ft önrészt biztosítanánk, szeptemberben várható ennek az elbírálása.

Kérdések, észrevételek:

Orliczki Frigyesné települési képviselő: hány db szék beszerzése történik?

dr. Gulyás Mihály polgármester: az összegtől függ, nem biztos, hogy megkapjuk a teljes összeget, amire pályázunk. Jelenleg 51 db használható fémvázas székünk van, ehhez 100 db fémvázas rendezvény széket szeretnénk vásárolni.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

32/2015.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2015. évi Közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” pályázathoz - a Sajószögedi Általános Művelődési Központ technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása céljából – 127.000,-Ft forint pályázati önrészt biztosít a költségvetési szerv dologi előirányzatából.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Meghatalmazás a KÖZVIL Zrt. részére közbeszerzési keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás lefolytatására.

dr. Gulyás Mihály polgármester: a korszerűtlen, elavult lámpatesteket LED-esre szeretnénk cserélni. Megkeresett minket a Közvil Zrt., hogy adjunk számukra meghatalmazást a keretmegállapodás megkötésére. Számunkra kötelezettséggel nem jár, azt gondolom, hogy csak nyerhetünk ezen a pályázaton. 2012-ben pályáztunk ilyen projektre, ahonnan visszajelzést sem kaptunk, valószínűleg leállt a projekt vagy nincs már rá forrás.

dr. Boros István címzetes főjegyző: az ESCO konstrukció lényege, hogy az energetikai cég megfinanszírozza az egész beruházást, aminek a költségei a megtakarított áramfogyasztásból visszatérülnek, tehát 5-10 évig terjedő konstrukcióban azt az összeget törlesztjük, amit megtakarítottunk az energiatakarékos közvilágítás révén.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

33/2015.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Meghatalmazás KÖZVIL Zrt. részére közbeszerzési keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás lefolytatására

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete meghatalmazást ad a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt. (székhely: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9., képviselők: Borody Balázs, Kósa Tamás, Sándor Ákos igazgatósági tagok) részére, hogy az „ESCO konstrukció keretében a korszerűtlen közvilágítási berendezések Ajánlattevő saját költségén megvalósuló korszerűsítésével, cseréjével (tervezéssel és engedélyeztetéssel) együtt, valamint a közvilágítás üzemeltetése és karbantartási szolgáltatás nyújtása" tárgyú hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, közbeszerzési keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárást, mint meghatalmazott Ajánlatkérő lefolytassa.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

3./ Napirend: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.

dr. Boros István címzetes főjegyző: 2013-ban fogadta el a testület a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. Jogszabály szerint 2 évente kötelező felülvizsgálni. A község demográfiai összetétele, a lakosság szociális helyzete nem változott jelentősen az eltelt időszakban, ezért nem tartom indokoltnak, hogy az egészet újra átdolgozzuk. Jogszabály is lehetővé teszi, hogy ha nem indokolt, akkor változás nélkül, aktualizálva fogadja el a képviselő-testület.

Kérdések, észrevételek:

Okváth Dezsőné települési képviselő: idősek hetén a programot ki kellene bővíteni, a tiszaújvárosi Nikodémus Idősek Otthonába a sajószögedi magányos mozgáskorlátozott betegeknek szervezhetnénk egy délutáni közös programot.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

34/2015.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 43/2013.(VI.27.) határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot áttekintette és az előterjesztésnek megfelelően módosította.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

4./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

dr. Boros István címzetes főjegyző: Petró Mihály tiszaújvárosi lakos évekkel ezelőtt engedély és bérleti díj fizetése nélkül körbekerített a Művelődési Ház alatti területen, az Orgona út folytatásánál egy 100-120 m2-es közterületet és gyümölcsfákkal telepítette be. Két lehetőség van, elbontatni vagy olyan bérleti szerződés kötünk, amelyet az önkormányzat bármikor azonnali hatállyal felbonthat. Javaslom, hogy a bérleti díjat évi 6-10 000 Ft körüli összegben állapítsuk meg.

Kérdések, észrevétel:

Orliczki Frigyesné települési képviselő: precedenst teremtünk azzal, ha továbbra is hagyjuk ezt az állapotot. Ha 120 m2-ért évente 12 000 Ft bérleti díjat fizet, még az is jelképes összeg és arányban osztható lenne. Javaslom, hogy a bérleti díj összeg 12 000 Ft legyen és mindenképp kössön az önkormányzat olyan szerződést, amit a jegyző úr javasolt, ha a közterülettel határos ingatlan tulajdonosát nem zavarja az elkerített terület.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

35/2015.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Petró Mihály Tiszaújváros, Szent István út 2. 1/1. alatti lakos közterület használat ügye

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármesterét, hogy a sajószögedi 734/34 közterületből elkerített 120 m2 vonatkozásában bérleti szerződést kössön Petró Mihály Tiszaújváros, Szent István út 2. 1/1. sz. alatti lakossal 12 000 Ft/év bérleti díj ellenében, ha a közterülettel határos ingatlan tulajdonosa ebbe beleegyezik.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

b./

dr. Gulyás Mihály polgármester: minden évben „Az Általános Iskola Legkiválóbb Diákja”, „Jó Tanuló, Jó Sportoló”, „Jó Tanuló Közösségi Munkájáért” általános iskolai díjakról határozunk. Ez évben nem hívtam össze rendkívüli ülést, hiszen a tantestület terjeszti elő azt a 3 diákot, akit szeretnének kitüntetni, és a tantestület akaratával soha nem szoktunk szembemenni.

A tantestület a tanulóifjúság elismerésére az alábbi javaslatot tette:

„Az Általános Iskola Legkiválóbb Diákja” – Pető Dorka

„Jó Tanuló, Jó Sportoló” – Molnár Marcell

„Jó Tanuló Közösségi Munkájáért” – Bártfai Kristóf Bendegúz

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

  polgármester                                                   címzetes főjegyző