J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én megtartott

üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Okváth Dezsőné,

Orliczki Frigyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Az ülésről távol maradt: dr. Gulyás Mihály alpolgármester

Meghívottként jelen van: Hajdu Ferencné vezető főtanácsos

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Beszámoló az önkormányzat által biztosított támogatások felhasználásáról

(civil szervezetek, egyesületek, alapítványok)

Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

2./ Javaslat Sajószöged Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadására

Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

3./ Javaslat a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

dr. Boros István jegyző

4./ Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 18/2002.(XII.19.) önkormányzati rendelet

módosítására

Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

5./ Javaslat a köztisztviselők 2011. évi teljesítmény-értékelésének alapjául szolgáló

kiemelt célok meghatározására, a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájának értékelése

Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

dr. Boros István jegyző

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

- 2 -

1./ Napirend: Beszámoló az önkormányzat által biztosított támogatások felhasználásáról

(civil szervezetek, egyesületek, alapítványok)

Ládi Balázs polgármester: a képviselő-testület a költségvetésben elfogadottaknak megfelelően támogatást nyújt a civil szervezeteknek, alapítványoknak. Részletesen ismertette a 670 éves Sajószöged Községért Alapítvány, a Községi Testedző Kör, az ASZT-a és a Polgárőr Egyesület részére 2010. évben nyújtott támogatások felhasználásáról készített beszámolókat. Kiemelte, hogy az Alapítvány 2010-ben 768 e Ft támogatást nyújtott különböző rendezvényekhez. A focicsapat a Megyei II. osztályban játszik, ami egy ilyen létszámú településnek megfelelő és biztosítja a település ez irányú igényét. Az ASZT-a a 2010-re tervezett 800 e Ft-ból 750 e Ft-ot használt fel, a Polgárőr Egyesület az önkormányzattól 2.180 e Ft-ot kapott, a kiadása pedig 2.282 e Ft volt.

Javasolta, hogy a képviselő-testület márciusi ülésén önálló napirendi pontként tárgyalja a Polgárőr Egyesület működését és támogatását, mert úgy tűnik, hogy az Egyesület működtetése csak kampánycélokat szolgált és a választások óta mintha megroggyant volna a szervezet struktúrája, még az sem egyértelmű, hogy kik az Egyesület tisztségviselői.

Kérdések, hozzászólások:

Orliczki Frigyesné: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolókat, megállapítható, hogy a támogatást az egyesületek zömmel cél szerinti működésükre használták fel, de vannak hiányosságok az elszámolásnál. Javasolja a Bizottság, hogy a jövőben a beszámolókat egységes formában, meghatározott szempontok szerint készítsék el a támogatott szervezetek, amiben teljes körűen bemutatnák a költségeiket és bevételeiket. Ebből pontosan látható lesz, hogy a támogatást mire és hogyan használták fel. A beszámolók egységes formában történő elkészítéséhez a Pénzügyi Bizottság és az önkormányzat szakemberei segítséget fognak nyújtani. A Bizottság ezzel a kiegészítéssel javasolja elfogadni a beszámolókat.

Vona Tamás: támogatom a javaslatot. Látjuk, hogy a civil szervezetek próbálnak máshonnan is támogatást szerezni, de ez nehéz, ezért a testületnek kell mindent megtennie, hogy ezek az egyesületek ezután is színesítsék a település életét. A szervezetek vezetői pedig fogalmazzák meg konkrétabban, hogy mire kérik az önkormányzati támogatást.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

8/2011.02.24./350 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Civil szervezetek támogatása

1. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

670 éves Sajószöged Községért Alapítvány,

a Sajószögedi Községi Testedző Kör,

az Alternatív Szakágak Tárháza Egyesület, valamint

a sajószögedi Polgárőr Egyesület részére

2010. évben nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló beszámolókat egyhangúlag elfogadta és megköszönte a civil szervezetek 2010. évi tevékenységét.

- 3 -

2./ A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy dolgozza ki a civil szervezetek részére 2011. évben nyújtott támogatások felhasználására vonatkozó beszámoló egységes formáját.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Pénzügyi Bizottság elnöke

Határidő: azonnal, ill. folyamatos

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a sajószögedi Polgárőr Egyesülettel és kérjen tájékoztatást a jelenlegi és jövőbeni működésükkel kapcsolatos elképzeléseikről.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal, illetve a soron következő képviselő-testületi ülés

2./ Napirend: Javaslat Sajószöged Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadására

Ládi Balázs polgármester: a 2011. évi költségevetés tervezetét az előző ülésen tárgyalt javaslatoknak és kiegészítéseknek megfelelően módosítottuk. Ezen felül kikerült a költségvetésből nagycsécsi óvoda konyhájának működési költsége, ezután ők külön oldják meg ezt a feladatot. Ismertetette a költségvetés főbb sarokszámait. A költségvetésben a januári tervezethez képest - 6 M Ft-tal kevesebb -, 65.722 e Ft működési forráshiánnyal számolunk.

Orliczki Frigyesné: a Pénzügyi Bizottság tételesen megtárgyalta a 2011. évi pénzügyi tervet, annak tartalmával teljes körűen egyetértett, ezért elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta Sajószöged Község

Önkormányzata Képviselő-testületének Sajószöged Község Önkormányzata

2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.24.) önkormányzati rendeletét.

/A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

3./ Napirend: Javaslat a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet

megalkotására

Ládi Balázs polgármester: a szociális ellátás fajsúlyos kérdés, igyekeztünk minden körülményt figyelembe véve összeállítani a rendeletet.

- 4 -

dr. Boros István jegyző: a szociális törvény változásai, valamint a jogalkotásról szóló törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendelet előírásai álláspontom szerint szükségessé teszik egy új rendelet megalkotását. Az alaki változások mellett főbb módosítási javaslatok:

- a bérpótló juttatás feltételeként előírjuk a lakókörnyezet rendbentartását, és ha ennek nem tesz eleget, a juttatást meg kell szüntetni;

- a lakásfenntartási támogatás részben vagy egészben természetben is nyújtható legyen, így ha valakinek szemétdíj, vagy bármilyen közüzemi díjhátraléka van, akkor ennek a törlesztésére utalható a támogatás, és nem az ügyfél részére kerül kifizetésre, mint eddig;

- temetési segélyt ezután csak a rászorulók kapnának. Eddig jövedelemtől függetlenül mindenkinek adható volt a segély, most javasoljuk, hogy csak azok kaphassák, ahol a család egy főre jutó havi nettó jövedelme a nyugdíjminimumot, egyedülálló esetén annak 150%-át nem haladja meg.

Javasoljuk, hogy a rendelet – ugyanúgy mint a térítési díjról szóló rendelet – 2011. március 01-jén lépjen hatályba.

Dr.Wirtz Ferenc: a Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendelet-tervezetet megvitatta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Kérdések, hozzászólások:

Orliczki Frigyesné: a lakókörnyezet rendbentartása előírható-e más juttatások feltételeként is?

dr. Boros István jegyző: a szociális törvény nem ad felhatalmazást ilyen jellegű feltételek előírására más ellátások vonatkozásában.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta Sajószöged Község

Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtható

szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.24.) önkormányzati rendeletét.

/A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

4./ Napirend: Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 18/2002.(XII.19.) önkormányzati rendelet

módosítására

dr. Boros István jegyző: 2011. január 01-jével megszűnt a Képviselő-testület felhatalmazása arra, hogy az ideiglenes jellegű piaci és vásározó kiskereskedelmet megadóztassa, ezért a helyi rendelet erre vonatkozó részét hatályon kívül kell helyezni.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta Sajószöged Község

Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló

18/2002.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2011.(II.24.)

önkormányzati rendeletét.

/A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

- 5 -

5./ Napirend: Javaslat a köztisztviselők 2011. évi teljesítmény-értékelésének alapjául szolgáló

kiemelt célok meghatározására, a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájának értékelése

dr. Boros István jegyző: Minden év elején kötelező napirend, az éves teljesítménykövetelmények alapját képező célokat a Képviselő-testület határozza meg. Ismertette a javasolt célokat.

Ládi Balázs polgármester: az ügyiratforgalomról készült számszaki adatok megmutatják, hogy a hivatal milyen mértékben le van terhelve, de a feladatokat végre kell hajtani. Lehetne részletesebben, több elvárást is meghatározni, de a javasolt fő célok jól határozzák meg a prioritásokat, ezek teljesítése mellett az a legfontosabb, hogy a végrehajtás minőségi legyen és határidőben történjen.

Ez így történt az elmúlt évben is, a visszajelzések alapján a lakosság elégedett a közszolgáltatások színvonalával és a lefolytatott ellenőrzések sem tártak fel komolyabb hiányosságokat, ezért a Hivatal és a Jegyző elmúlt évi teljesítményét kiválóra értékelem.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

9/2011. (II.24.) 407 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A köztisztviselők 2011. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező

célok meghatározása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2011. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokat az 1. sz. mellékletben foglalt tartalommal állapítja meg.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

dr. Boros István jegyző

Határidő: folyamatos

6./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a.)

Ládi Balázs polgármester: Nagycsécs Önkormányzat Polgármestere kérte az óvoda alapító okiratának módosítását, mert lehetőségük lenne az etnikai oktatás bevezetésére, amihez állami normatívát is igényelhetnek. Támogatom az elképzelést.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

- 6 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

10/2011. (II.24.) 88 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos

Óvoda Alapító Okiratát a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal

módosítja.

/Az Alapító Okirat egységes szerkezetben a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

b.)

Ládi Balázs polgármester ismertette a Borostyán Nyugdíjas Klub kérelmét, mely szerint működésükhöz, rendezvényeikhez kérik az önkormányzat támogatását. Javasol 50 e Ft támogatást részükre.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

11/2011. (II.24.) 350 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Borostyán Nyugdíjas Klub támogatása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetése

terhére a sajószögedi Borostyán Nyugdíjas Klub részére 50.000,-Ft, azaz

Ötvenezer forint támogatást nyújt.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

dr. Boros István jegyző ismerteti a Dél-borsodi Jegyzők Egyesületének kérelmét, melyben 50 e Ft támogatást kérnek működésükhöz.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

- 7 -

12/2011. (II.24.) 350 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Dél-borsodi Jegyzők Egyesületének támogatása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetése

terhére a Dél-borsodi Jegyzők Egyesülete részére 50.000,-Ft, azaz

Ötvenezer forint támogatást nyújt.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

Ládi Balázs polgármester ismertette a Görög Katolikus Egyház támogatás iránti kérelmét. A templom harangja és annak tartószerkezete annyira megromlott, hogy le kellett szerelni, a harang már nem javítható, újat kell önteni, aminek költsége 2-3 M Ft. A templom helyi védettség alatt álló építmény.

Kérdés nem volt. Hozzászólások:

Vanyó István: javaslom a támogatást és kérem hogy ezzel együtt tárgyalja a testület a Római Katolikus Egyház által a templomtorony felújítása miatt benyújtott támogatási kérelmét is.

Vona Tamás: javaslom a támogatást mindkét egyház részére azzal, hogy az önkormányzati támogatást csak célirányosan használhassák fel. A hitközösségek nem csak segítségre várnak, van hozzá saját erő és pályázatot is írnak, jó helyre fog kerülni a támogatás.

Ládi Balázs polgármester: mivel ezek jelentős és maradandó beruházások, ezért a Római Katolikus Fília részére 200 e Ft, a Görög Katolikus Fília részére 300 e Ft támogatást javaslok.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

13/2011. (II.24.) 351 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Görög Katolikus Fília támogatása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetése terhére

a sajószögedi Görög Katolikus Fília részére a sajószögedi templom harangjának

újraöntési költségeihez 300.000,-Ft, azaz Háromszázezer forint támogatást nyújt.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 8 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

14/2011. (II.24.)350 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Római Katolikus Fília támogatása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetése terhére

a sajószögedi Római Katolikus Fília részére a sajószögedi templom tornyának felújítási

költségeihez 200.000,-Ft, azaz Kétszázezer forint támogatást nyújt.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

c.)

Ládi Balázs polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az iskolával szembeni üres telket egy gazdasági társaság bérbe venné, ott egy mobil épületben fagylaltozót szeretne működtetni. A telken a víz és a villany biztosított, javaslom 3 éves időtartamra a bérbeadást.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

15/2011. (II.24.) 352 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged, Széchenyi út 3. sz. ingatlan bérbeadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában levő Sajószöged,

Széchenyi út 3. sz. alatti beépítetlen területet - kizárólag fagylaltozó hely kialakítása

céljára – bérbe adja a J&G GASZTRO TEAM KFT. (képviselője: Jenei Lóránt)

4161 Báránd, Kossuth u. 29. sz. részére három éves időtartamra.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

d.)

Ládi Balázs polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a nyárigát rekonstrukciójára pályázatot nyújtunk be, amennyiben azt a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság is támogatja, nem lesz akadálya a megerősítésnek.

Az üdülőterületen a talajvízszint szabályozása csak úgy oldható meg, ha az Erdészeti tó észak-nyugati részén kb. 800 m csatornát létesítünk a Sajó medréig, így szabályozni lehet majd a tó vízszintjét. Az ÉVIZIG indokoltnak tartja a beruházást, amennyiben a megyei közgyűlés elnöke is hozzájárul, akkor ez is megvalósulhat.

dr. Boros István jegyző: a nyárigát megerősítésére benyújtott pályázat feltétele, hogy a gát az önkormányzat tulajdonában legyen, a tulajdonossal gyakorlatilag már megegyeztünk az adás-vételi szerződés részleteiben.

- 9 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

16/2011. (II.24.) 345 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged, 043 hrsz-ú „kivett töltés” megvásárlása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az árvízvédelmi feladatai ellátása

érdekében a Sajószöged, külterület 043 hrsz. alatti „kivett töltés” megvásárlásáról

döntött, a tulajdonossal történt előzetes tárgyalások alapján 1 Ft-os vételárért.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a tulajdonos az adás-vétellel mentesül

a gát karbantartási kötelezettsége alól.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

e.)

Ládi Balázs polgármester tájékoztatta a testületet, hogy egy pelletüzem létesülne Sajószögeden, a részletek ismertetésére felkérte jegyző urat.

dr. Boros István jegyző: a közintézményi gázkazánok kiváltására alternatív fűtési módokat keres a kormányzat, ennek első fázisa, hogy három kistérségben pelletüzem létesítését támogatja. A tiszaújvárosi kistérségben itt, Sajószögeden létesülne ez a mintaüzem, ilyen még nincs az országban. A pelletet lágyszárú növényekből (lomb, fű, kukoricaszár, stb.) készítik, ami nagy hatásfokkal égethető és a gázkazánokkal szemben a rezsiköltség 40-45%-os megtakarítása érhető el. A közintézményekben lecserélhetnénk az elavult kazánokat, emellett a beruházás lehetőséget jelentene a helyi mezőgazdasági vállalkozóknak az alapanyagok beszállítására és az üzem kb 20-25 főt tudna foglalkoztatni.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

17/2011. (II.24.) 75 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Pelletüzem létesítése Sajószögeden

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete minden támogatást megad

ahhoz, hogy Sajószöged településen pelletüzem létesüljön.

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pelletüzem

létesítésével kapcsolatos tárgyalásokat lefolytassa.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

- 10 -

f.)

Vanyó István: mikor lesz megtartva a március 15-ei ünnepség? A vasúti őrház állaga romlik, össze fog dőlni, valamit tennünk kell.

Okváth Dezsőné: a Petőfi és a Jókai utat összekötő hátsó út sarkára kérnének az ott lakók lámpaoszlopot.

Ládi Balázs polgármester:

g.)

Ládi Balázs polgármester tájékoztatta testületet, hogy a 2010. november 18-ai ülésen elfogadott rendezési terv módosításához a szakhatósági engedélyek megérkeztek, a soron következő testületi ülésre a tervező cég elkészíti a szakhatósági hozzájárulások figyelembevételével megszövegezett rendelet-tervezetet.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

Ládi Balázs dr. Boros István

polgármester jegyző