Sajószöged Község Önkormányzatának

16/2006.(XII.18.) sz. KT. rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

a módosításokkal egységes szerkezetben

Sajószöged Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, továbbá a temetőkről és a temetkezésről szóló, a 2005. évi XXI. törvénnyel módosított 1999. évi XLIII. tv. (továbbiakban: TeTv.) 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a TeTv. végrehajtására kiadott, a 121/2005. (VI. 28.) Korm. rendelettel módosított 145/1999. (X. 01.) Korm. rendelet (továbbiakban: TeR.) rendelkezéseire is figyelemmel – az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya Sajószöged Község Önkormányzatának a 963 helyrajzi számon nyilvántartott köztemető fenntartásával és a temetkezéssel kapcsolatos tevékenységre és azok folytatóira terjed ki.

(2) A temető fenntartója: Sajószöged Község Önkormányzata (3599 Sajószöged, Ady út 71.)

(3) Temető létesítéséről, bővítéséről, temető vagy temetőrész lezárásáról, (újrahasznosításáról) a Képviselő-testület határoz a Helyi Építési Szabályzat és a Tiszaújvárosi ÁNTSZ véleményének figyelembevételével.

(4) A temetés módja lehet világi és egyházi.

2. §

(1) A fenntartó a temető üzemeltetéséről a közte és a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. (Sajószöged, Vállalkozási Park 1. sz.) – továbbiakban: üzemeltető – között létrejött szerződés alapján az üzemeltető által gondoskodik.

(2) A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.

(3) A temető üzemeltetője ellátja a TeTv. 16. §-ában meghatározott feladatokat, így különösen:

a) Meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a köztemetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét.

b) Megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt.

c) Vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket.

d) Tájékoztatja a temetőlátogatókat.

e) Kijelöli a temetési helyeket.

f) Elvégzi a köztemető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, a síkosság-mentesítését és a hó-eltakarítását.

g) Összegyűjti és elszállíttatja a keletkezett hulladékot.

h) Gondoskodik a köztemető rendjének betartásáról és betartatásáról.

i) Összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatási tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lebonyolítását.

- 2 -

(4) Az üzemeltető köteles együttműködni a temetkezésben érintett szolgáltatókkal, illetve hatóságokkal.

A temető fenntartására irányuló tevékenységet csak az üzemeltető végezhet. Ennek során a fenntartó megbízásából jár el, képviseli érdekeit.

(5) Az üzemeltető temetkezési szolgáltatást nem végez.

A köztemető használatának rendje

3. §

A köztemető üzemeltetője a temető rendjére vonatkozó szabályok kialakítása során az alábbiak betartásával köteles eljárni:

a) A köztemetőt április 01. és szeptember 30. között 7:00 – 19:00 óráig, október 01. és március 31. között 8:00 – 16:00 óráig kell nyitva tartani.

Október 31-én, november 1-jén és 2-án, valamint az ezen napok előtt és után következő hétvégek szombati és vasárnapi napján 7:00 – 19:00 óráig.

b) A köztemető rendjét szabályozó hirdetményeket a köztemető bejáratánál, jól látható helyen ki kell függeszteni.

c) A köztemetőben csak a sírok, síremlékek stb. díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, vázák, virágok, mécsesek, gyertyák stb.) helyezhetők el. Hulladékot, sírokról lekerülő koszorút, virágot stb. kizárólag az arra kijelölt helyen lehet elhelyezni.

d) A köztemetőn belüli úthálózatot – gépjárművel is – járható állapotban kell tartani.

e) A köztemetőben tilos járművel közlekedni, kivéve:

- a súlyos mozgássérültet szállító járművet

- a temetkezési tevékenységben részt vevő járművet

Az üzemeltető térítés ellenében a munkavégzés céljából behajtó járműveknek behajtási

engedélyt adhat.

f) A köztemetőben keletkezett hulladékok gyűjtéséről hulladékgyűjtő hely kijelölésével kell gondoskodni. A keletkezett szemét elszállításáról szükség szerint, de legalább 2 hetente gondoskodni kell.

g) A köztemetőben – legalább 150 méterenként, vízelvezető rendszer kiépítése mellett – vízvételi lehetőséget kell biztosítani.

h) A köztemető területén 10 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. Az általa okozott károkért a felügyeletét ellátó tartozik felelősséggel.

i) A köztemetőben gyertyát vagy mécsest gyújtani legkésőbb zárás előtt egy fél órával szabad. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát vagy mécsest gyújtotta.

j) A köztemetőbe állatokat bevinni tilos.

k) Fát cserjét a köztemető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez a sírra vagy attól maximum 30 cm távolságra ültetett az az örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1,5 méternél és átmérője nem több 0,6 méternél. Ezen magasságot meghaladó, nem gondozott ültetvényeket a köztemető üzemeltetője – eredménytelen felszólítást követően – eltávolíttathatja és az eltávolítás költségeit a sír gondozására kötelezettel szemben megtéríttetheti.

l) A köztemetőt tömör, áttört kerítéssel, élő sövénnyel kell bekeríteni.

- 3 -

A temetkezési helyek kialakításának szabályai a köztemetőben

4. §

(1) A köztemető belső kialakításának rendjét, az egyes parcellák felhasználási módját, idejét „temetőrendezési tervben” kell meghatározni. A terv térképet (vázrajzot) is tartalmaz, amelyen a köztemető egyes területei beazonosíthatóak. A temetőrendezési tervet a Képviselő-testület hagyja jóvá. A temető térképét a köztemető bejárata mellett ki kell függeszteni, a változásokat azon legalább évente át kell vezetni.

(2) A köztemetőt sírhelytáblákra kell felosztani. A sírhelytábla a temető rendezési tervben megjelölt olyan temetőrész, amely a nyugvási időt követően kiüríthető és temető céljára ismételten igénybe vehető. A sírhelytáblákat sorszámozni kell és azokról külön-külön táblakönyvet kell felfektetni. A sírhelytáblákat elő kell készíteni a folyamatos temetésre.

(3) A sírhelytáblákat számozott sorokba, azon belül sorszámozott sírhelyekre kell felosztani. A sírhelyekről sírhelykönyvet kell vezetni.

5. §

(1) Temetni csak temetkezés céljára kijelölt területen szabad.

(2) Temetkezésre használt helyek, koporsós temetés esetén:

6. §

A temetési helyek méretei:

(1) A sírhelyek (sírgödrök) méretei:

Hossza Szélesség Mélység

- egyes sír 2,1 m 0,9 m legalább 2,0 m

- kettős sír 2,1 m 1,9 m legalább 2,0 m

- gyermek sír 1,3 m 0,6 m legalább 2,8 m

A sírok egymástól való legkisebb távolsága 0,6 m. A meglévő régi sírok esetében a feltételeket adottnak kell tekinteni. A sírgödröt kifalazni tilos. Az üzemeltető hozzájárulásával természetes – a talajban lebomló – anyaggal burkolni lehet. Koporsós rátemetés esetén a sírgödröt úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 1,6 méter mélyre kerüljön.

(2) Urna földbe temetése esetén az urnasírhely mérete általában 80x 60 cm, mélysége legalább 1 m. Urna koporsós temetési helyre rátemethető.

- 4 -

7. §

(1) Síremléket csak a nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemettető, vagy az általa felhatalmazott személy állíthat vagy távolíthat el.

(2) Síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet. A felállítandó síremlék, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a köztemető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni. Kegyeletet vagy a közízlést sértő síremléket felállítani tilos. Az urnafülke (kolombárium) és a sírbolt építésügyi hatósági engedéllyel építhető.

(3) A köztemetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezi, azzal rendelkezni csak az üzemeltetőnek történő előzetes bejelentés után, annak rendelkezései szerint szabad.

(4) A temetési helyek megjelölésekor a TeR. erre vonatkozó szabályai szerint kell eljárni.

A temetkezési helyek használati ideje és díja

8. §

(1) A temetés hely felett rendelkezési jogosultságot annak megváltásával lehet szerezni.

(2) A sírhelyek, gyermeksírhelyek, urnasírhelyek használata a megváltástól számítva 25 évre szól. (Rátemetés esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától, a kettes sírhely esetén az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év.)

(3) A sírbolt (kripta)hely használata a kriptába történt utolsó temetés után 60 év elteltével jár le, ezt követően a köztemető tulajdonosa rendelkezik a kriptával.

(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog a 9.§ (2)-(4) bekezdésben foglalt időtartamra újraváltható, kivéve ha a köztemető tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni.

(5) A részben vagy teljesen lezárt köztemetőben a használati idő rátemetés esetén sem hosszabbítható meg.

9. §

(1) A temetési helyek használatáért megváltási díjat kell fizetni.

a) A temetési helyek, illetőleg az újraváltás díját, továbbá a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulási díját, továbbá a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat a tulajdonos állapítja meg. A köztemetőben fizetendő díjtételeket a Képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg. A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni.

b) Az egyes díjfajtákon belül a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának 5 %-át nem haladhatja meg.

(2) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temettető vagy az általa megbízott, az újra váltáskor a sír felett rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni az üzemeltetőnek. A díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni.

- 5 -

(3) Ha kettős sírnál az első temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem történik a használati jog megszűnik, kivéve ha az arra jogosult a használati jogot ismételten megváltja.

(4) Ha a sírhely nem váltható meg újra, de a hozzátartozó – a használati idő lejárta előtt – a holttestmaradványokat (hamvakat) a kiürítéskor ugyanabban a temetőben levő új sírban helyezi el, az új sírhely megváltási díja az eredeti sírhely megváltási árának időarányos összegével csökken.

(5) A rokoni háttér nélküli, elhagyott, 25 éve gondozatlan sírok esetében a sírhelyeket újra lehet értékesíteni, ha az üzemeltető 6 hónap időtartamon belül legalább kétszer országos és helyi lapban, valamint a köztemetőben jól látható helyen ezzel kapcsolatos hirdetményt tesz közzé és a sírokat nem váltja meg újra senki.

10. §

(1) A temetési helyek magánforgalomban adás-vétel tárgyát nem képezhetik.

(2) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult bejelenti, hogy a temetési helyet nem kívánja igénybe venni, úgy a használati díj időarányos részét – visszatérítéskor érvényben lévő díjtételek alapul vételével – vissza kell téríteni. A megváltott, de fel nem használt temetési helyről érvényesen csak a köztemető üzemeltetőjénél – írásban – tett nyilatkozattal lehet lemondani.

Köztemető lezárása, megszüntetése

11. §

(1) Ha a köztemető megtelik és nem bővíthető, vagy egyéb fontos körülmény indokolja, a Képviselő-testület dönthet a köztemető lezárásáról.

(2) Ha a köztemetőn belül temetőrész, sírhelytábla telik meg, annak lezárását az üzemeltető határozhatja el a tulajdonos önkormányzat egyidejű értesítése mellett.

(3) A lezárásról hirdetményt kell közzétenni a temetői tájékoztató táblán, a ravatalozón és az érintett temetőrészen.

12. §

(1) Ha a köztemető (temetőrész, sírhelytábla, sor) lezárásától a jelen rendelet szerinti sírhelyhasználati idő eltelt, az újabb temetések lehetővé tétele céljából a Képviselő-testület dönthet a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely megszűntetéséről.

(2) A köztemető, köztemetőrész, sírhelytábla, temetési hely megszűntetését megelőzően hirdetményben, továbbá legalább három alkalommal az országos és helyi sajtóban, és helyben szokásos módon közzé kell tenni úgy, hogy az első közzététel a megszűntetést megelőzően 6 hónappal a továbbiakban pedig 2 havonként történjenek. A hirdetményt a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a köztemető kapuján, a ravatalozón és az érintett temetőrészen is ki kell függeszteni.

- 6 -

13. §

(1) Ha a köztemető vagy köztemetőrész más célú felhasználásáról dönt a Képviselő-testület, úgy gondoskodni kell a temetési helyek kiürítéséről.

(2) A lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről az üzemeltető gondoskodik. A kiürítés folytán így megüresedett sírhelyek térítés nélkül kerülnek vissza a köztemető tulajdonosának (üzemeltetőjének) a birtokába.

(3) A még le nem járt használati idejű temetési hely felett rendelkezni jogosulttal az üzemeltető állapodik meg.

(4) A köztemető (temetőrész) kiürítésekor a sírjellel, síremlékkel – a köztemető fenntartójának előzetes bejelentése után – annak létesítője, halála esetén örököse jogosult rendelkezni. A létesítőt kártalanítani kell, ha a sírbolt vagy át nem helyezhető síremlék megszüntetésre kerül sor. Ha a sírjel, síremlék létesítője, illetőleg annak örököse a köztemető kiürítésére megjelölt időpontig azzal nem rendelkezik, a síremléket a temető fenntartója értékesítheti, a síremlékért kapott összeg kizárólag a köztemető fenntartására fordítható.

14. §

(1) A sír felnyitását az elhalt közeli hozzátartozója vagy az kérheti, aki az eltemettetésről gondoskodott. Ezt indokolt esetben az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes intézete engedélyezheti. Nem kell hozzájárulás a nyomozó hatóság részéről kezdeményezett sírnyitáshoz, de az eljárásról a temetési hely felett rendelkezni jogosultat értesíteni kell.

(2) Köztemető (temetőrész) kiürítésével összefüggésben szükséges áttemetés esetén a sírnyitási engedély az eltemettető, illetőleg bármely hozzátartozó részére megadható.

Temetésre vonatkozó szabályok

15. §

(1) Koporsós temetés esetén a halottat – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a halott vizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 96 órán belül el kell temetni.

Ettől eltérni akkor lehet, ha:

- a halott-vizsgálatot végző orvos erre engedélyt adott

- a holttest hűtése az eltemetésig biztosított, ez esetben a temetést 8 napon belül kell

elvégezni.

(2) Hamvasztásos temetés esetén a halottat – hűtése mellett – a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 15 napon belül kell elhamvasztani.

16. §

(1) Ravatalozni a köztemetőben az arra kijelölt helyen szabad. Ettől eltérni az ÁNTSZ területileg illetékes városi intézet engedélyével lehet.

(2) A halott a ravatalozóban a szertartás megkezdése előtt legfeljebb 3, de legalább 1 órával korábban helyezhető el. A ravatalozásig a halottat hűtőben kell tárolni.

- 7 -

(3) A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább egy órával, de minden esetben a ravatalozás megtörténte után azonnal ki kell nyitni. A ravatalra helyezett koporsót a szertartás kezdetéig nyitva lehet hagyni. Nem lehet nyitva tartani a koporsót, ha a holttest már oszlásnak indult, vagy súlyosan roncsolódott állapotban van.

17. §

Temetni hagyományos módon (koporsós temetés), vagy hamvasztásos módon (a hamvak urnába helyezésével vagy szétszórásával) lehet.

18. §

(1) Az elhaltakat – az elhalálozás ideje szerinti sorrendben – a sorban következő, illetve előre megváltott sírokba kell temetni, kivéve a kettős sírhelyeket és a sírboltokat. Lezárt sírhelytáblában levő sírboltokba vagy családi (kettős) sírhelyekben a tábla lezárása után is lehet temetni.

(2) Nem minősül sírmegnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési helynek urna elhelyezése céljából történő megnyitása. Ilyen esetben ügyelni kell arra hogy az urna a talaj szintjétől legalább 1 méter mélységbe kerüljön. Az egy urnafülkébe vagy urnasírba elhelyezhető, valamint a rátemethető urna számát a köztemető üzemeltetője határozza meg.

A temetkezési tevékenység

19. §

(1) Temetkezési tevékenységet az végezhet, aki megfelel a TeTv 29-34. § és a TeR 47-53. § előírásaiban meghatározott feltételeknek.

(2) Temetkezési szolgáltatási tevékenység:

a) a temetésfelvétel,

b) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való – az egészségügyi szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett – előkészítése,

c) a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,

d) a ravatalozás

e) a búcsúztatás,

f) sírhelynyitás és visszahantolás,

g) a sírba helyezés,

h) a halottszállítás,

i) a hamvasztás és az urnakiadás,

j) az urnaelhelyezés,

k) a hamvak szórása,

l) az exhumálás,

m) az újratemetés.

(3) A temetési szolgáltatási tevékenységek teljeskörűen vagy önállóan is végezhetők.

(4) Az üzemeltető temetkezési szolgáltatást nem végez.

- 8 -

Temetői munkák

20. §

(1) A köztemetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel történő beültetését és díszítését – az üzemeltetőnek be kell jelenteni.

(2) Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogató kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.

(3) Sírok kiásását, betemetését és az ezzel járó egyéb munkákat csak a temetéssel megbízott temetkezési vállalkozó végezhet, egyeztetve a köztemető üzemeltetőjével.

(4) A köztemetőben szakipari munkát végző vállalkozók kötelesek a köztemető üzemeletetőjének a munkák során felmerült költségeket megtéríteni.

A köztemetői kötelező nyilvántartások vezetése

21. §

(1) A köztemető üzemeltetője a TeTv 18. §-ában, a TeR 41. § (1) és 45. § (3) bekezdéseinek megfelelően – a kegyeleti jogok gyakorlása céljából – a temetési helyekről nyilvántartásokat vezet. A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt könyv, az egyéb temetési helyek nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál.

(2) A nyilvántartó könyv a következő adatokat tartalmazza: folyószám, a temetés (urnaelhelyezés, vagy a hamvak szétszórásának) napja, az elhalt családi neve és utóneve, születési családi és utóneve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakhelyének címe, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme és a síremlékre vonatkozó bejegyzések.

(3) A köztemetői nyilvántartásokba a TeTv-ben és a TeR-ben meghatározott személyek betekinthet(nek), részükre a köztemető üzemeltetője ingyenesen adatszolgáltatást köteles nyújtani és felvilágosítást adni.

(4) A köztemetői nyilvántartásokat a köztemető fennállásáig meg kell őrizni. Azt követően azokat át kell adni a területileg illetékes levéltárnak.

(5) A köztemető üzemeltetője köteles gondoskodni a nyilvántartó könyvbe, illetve a sírbolt könyvbe bejegyzett személyes adatok biztonságáról.

- 9 -

Átmenti és záró rendelkezések

22. §1

23. §

A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a TeTv., valamint a TeR. rendelkezései az irányadók.

24. §

Jelen rendelet 2007. január 01-jén lép hatályba.

k.m.f.

Ládi Balázs sk. dr. Boros István sk.

polgármester jegyző

1Hatályon kívül helyezte: 15/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet 7.§. Hatálytalan: 2012.05.30-tól

1. sz. melléklet

Köztemető sírhelymegváltási díjak:

2. sz. melléklet

Köztemető fenntartási hozzájárulás:

285 Ft + ÁFA/temetés

Módosult!

Sajószöged Község Önkormányzatának

16/2006.(XII.18.) sz. KT. rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

Sajószöged Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, továbbá a temetőkről és a temetkezésről szóló, a 2005. évi XXI. törvénnyel módosított 1999. évi XLIII. tv. (továbbiakban: TeTv.) 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a TeTv. végrehajtására kiadott, a 121/2005. (VI. 28.) Korm. rendelettel módosított 145/1999. (X. 01.) Korm. rendelet (továbbiakban: TeR.) rendelkezéseire is figyelemmel – az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya Sajószöged Község Önkormányzatának a 963 helyrajzi számon nyilvántartott köztemető fenntartásával és a temetkezéssel kapcsolatos tevékenységre és azok folytatóira terjed ki.

(2) A temető fenntartója: Sajószöged Község Önkormányzata (3599 Sajószöged, Ady út 71.)

(3) Temető létesítéséről, bővítéséről, temető vagy temetőrész lezárásáról, (újrahasznosításáról) a Képviselő-testület határoz a Helyi Építési Szabályzat és a Tiszaújvárosi ÁNTSZ véleményének figyelembevételével.

(4) A temetés módja lehet világi és egyházi.

2. §

(1) A fenntartó a temető üzemeltetéséről a közte és a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. (Sajószöged, Vállalkozási Park 1. sz.) – továbbiakban: üzemeltető – között létrejött szerződés alapján az üzemeltető által gondoskodik.

(2) A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.

(3) A temető üzemeltetője ellátja a TeTv. 16. §-ában meghatározott feladatokat, így különösen:

a) Meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a köztemetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét.

b) Megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt.

c) Vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket.

d) Tájékoztatja a temetőlátogatókat.

e) Kijelöli a temetési helyeket.

f) Elvégzi a köztemető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, a síkosság-mentesítését és a hó-eltakarítását.

g) Összegyűjti és elszállíttatja a keletkezett hulladékot.

h) Gondoskodik a köztemető rendjének betartásáról és betartatásáról.

i) Összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatási tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lebonyolítását.

- 2 -

(4) Az üzemeltető köteles együttműködni a temetkezésben érintett szolgáltatókkal, illetve hatóságokkal.

A temető fenntartására irányuló tevékenységet csak az üzemeltető végezhet. Ennek során a fenntartó megbízásából jár el, képviseli érdekeit.

(5) Az üzemeltető temetkezési szolgáltatást nem végez.

A köztemető használatának rendje

3. §

A köztemető üzemeltetője a temető rendjére vonatkozó szabályok kialakítása során az alábbiak betartásával köteles eljárni:

a) A köztemetőt április 01. és szeptember 30. között 7:00 – 19:00 óráig, október 01. és március 31. között 8:00 – 16:00 óráig kell nyitva tartani.

Október 31-én, november 1-jén és 2-án, valamint az ezen napok előtt és után következő hétvégek szombati és vasárnapi napján 7:00 – 19:00 óráig.

b) A köztemető rendjét szabályozó hirdetményeket a köztemető bejáratánál, jól látható helyen ki kell függeszteni.

c) A köztemetőben csak a sírok, síremlékek stb. díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, vázák, virágok, mécsesek, gyertyák stb.) helyezhetők el. Hulladékot, sírokról lekerülő koszorút, virágot stb. kizárólag az arra kijelölt helyen lehet elhelyezni.

d) A köztemetőn belüli úthálózatot – gépjárművel is – járható állapotban kell tartani.

e) A köztemetőben tilos járművel közlekedni, kivéve:

- a súlyos mozgássérültet szállító járművet

- a temetkezési tevékenységben részt vevő járművet

Az üzemeltető térítés ellenében a munkavégzés céljából behajtó járműveknek behajtási

engedélyt adhat.

f) A köztemetőben keletkezett hulladékok gyűjtéséről hulladékgyűjtő hely kijelölésével kell gondoskodni. A keletkezett szemét elszállításáról szükség szerint, de legalább 2 hetente gondoskodni kell.

g) A köztemetőben – legalább 150 méterenként, vízelvezető rendszer kiépítése mellett – vízvételi lehetőséget kell biztosítani.

h) A köztemető területén 10 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. Az általa okozott károkért a felügyeletét ellátó tartozik felelősséggel.

i) A köztemetőben gyertyát vagy mécsest gyújtani legkésőbb zárás előtt egy fél órával szabad. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát vagy mécsest gyújtotta.

j) A köztemetőbe állatokat bevinni tilos.

k) Fát cserjét a köztemető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez a sírra vagy attól maximum 30 cm távolságra ültetett az az örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1,5 méternél és átmérője nem több 0,6 méternél. Ezen magasságot meghaladó, nem gondozott ültetvényeket a köztemető üzemeltetője – eredménytelen felszólítást követően – eltávolíttathatja és az eltávolítás költségeit a sír gondozására kötelezettel szemben megtéríttetheti.

l) A köztemetőt tömör, áttört kerítéssel, élő sövénnyel kell bekeríteni.

- 3 -

A temetkezési helyek kialakításának szabályai a köztemetőben

4. §

(1) A köztemető belső kialakításának rendjét, az egyes parcellák felhasználási módját, idejét „temetőrendezési tervben” kell meghatározni. A terv térképet (vázrajzot) is tartalmaz, amelyen a köztemető egyes területei beazonosíthatóak. A temetőrendezési tervet a Képviselő-testület hagyja jóvá. A temető térképét a köztemető bejárata mellett ki kell függeszteni, a változásokat azon legalább évente át kell vezetni.

(2) A köztemetőt sírhelytáblákra kell felosztani. A sírhelytábla a temető rendezési tervben megjelölt olyan temetőrész, amely a nyugvási időt követően kiüríthető és temető céljára ismételten igénybe vehető. A sírhelytáblákat sorszámozni kell és azokról külön-külön táblakönyvet kell felfektetni. A sírhelytáblákat elő kell készíteni a folyamatos temetésre.

(3) A sírhelytáblákat számozott sorokba, azon belül sorszámozott sírhelyekre kell felosztani. A sírhelyekről sírhelykönyvet kell vezetni.

5. §

(1) Temetni csak temetkezés céljára kijelölt területen szabad.

(2) Temetkezésre használt helyek, koporsós temetés esetén:

6. §

A temetési helyek méretei:

(1) A sírhelyek (sírgödrök) méretei:

Hossza Szélesség Mélység

- egyes sír 2,1 m 0,9 m legalább 2,0 m

- kettős sír 2,1 m 1,9 m legalább 2,0 m

- gyermek sír 1,3 m 0,6 m legalább 2,8 m

A sírok egymástól való legkisebb távolsága 0,6 m. A meglévő régi sírok esetében a feltételeket adottnak kell tekinteni. A sírgödröt kifalazni tilos. Az üzemeltető hozzájárulásával természetes – a talajban lebomló – anyaggal burkolni lehet. Koporsós rátemetés esetén a sírgödröt úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 1,6 méter mélyre kerüljön.

(2) Urna földbe temetése esetén az urnasírhely mérete általában 80x 60 cm, mélysége legalább 1 m. Urna koporsós temetési helyre rátemethető.

- 4 -

7. §

(1) Síremléket csak a nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemettető, vagy az általa felhatalmazott személy állíthat vagy távolíthat el.

(2) Síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet. A felállítandó síremlék, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a köztemető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni. Kegyeletet vagy a közízlést sértő síremléket felállítani tilos. Az urnafülke (kolombárium) és a sírbolt építésügyi hatósági engedéllyel építhető.

(3) A köztemetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezi, azzal rendelkezni csak az üzemeltetőnek történő előzetes bejelentés után, annak rendelkezései szerint szabad.

(4) A temetési helyek megjelölésekor a TeR. erre vonatkozó szabályai szerint kell eljárni.

A temetkezési helyek használati ideje és díja

8. §

(1) A temetés hely felett rendelkezési jogosultságot annak megváltásával lehet szerezni.

(2) A sírhelyek, gyermeksírhelyek, urnasírhelyek használata a megváltástól számítva 25 évre szól. (Rátemetés esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától, a kettes sírhely esetén az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év.)

(3) A sírbolt (kripta)hely használata a kriptába történt utolsó temetés után 60 év elteltével jár le, ezt követően a köztemető tulajdonosa rendelkezik a kriptával.

(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog a 9.§ (2)-(4) bekezdésben foglalt időtartamra újraváltható, kivéve ha a köztemető tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni.

(5) A részben vagy teljesen lezárt köztemetőben a használati idő rátemetés esetén sem hosszabbítható meg.

9. §

(1) A temetési helyek használatáért megváltási díjat kell fizetni.

a) A temetési helyek, illetőleg az újraváltás díját, továbbá a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulási díját, továbbá a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat a tulajdonos állapítja meg. A köztemetőben fizetendő díjtételeket a Képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg. A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni.

b) Az egyes díjfajtákon belül a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának 5 %-át nem haladhatja meg.

(2) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temettető vagy az általa megbízott, az újra váltáskor a sír felett rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni az üzemeltetőnek. A díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni.

- 5 -

(3) Ha kettős sírnál az első temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem történik a használati jog megszűnik, kivéve ha az arra jogosult a használati jogot ismételten megváltja.

(4) Ha a sírhely nem váltható meg újra, de a hozzátartozó – a használati idő lejárta előtt – a holttestmaradványokat (hamvakat) a kiürítéskor ugyanabban a temetőben levő új sírban helyezi el, az új sírhely megváltási díja az eredeti sírhely megváltási árának időarányos összegével csökken.

(5) A rokoni háttér nélküli, elhagyott, 25 éve gondozatlan sírok esetében a sírhelyeket újra lehet értékesíteni, ha az üzemeltető 6 hónap időtartamon belül legalább kétszer országos és helyi lapban, valamint a köztemetőben jól látható helyen ezzel kapcsolatos hirdetményt tesz közzé és a sírokat nem váltja meg újra senki.

10. §

(1) A temetési helyek magánforgalomban adás-vétel tárgyát nem képezhetik.

(2) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult bejelenti, hogy a temetési helyet nem kívánja igénybe venni, úgy a használati díj időarányos részét – visszatérítéskor érvényben lévő díjtételek alapul vételével – vissza kell téríteni. A megváltott, de fel nem használt temetési helyről érvényesen csak a köztemető üzemeltetőjénél – írásban – tett nyilatkozattal lehet lemondani.

Köztemető lezárása, megszüntetése

11. §

(1) Ha a köztemető megtelik és nem bővíthető, vagy egyéb fontos körülmény indokolja, a Képviselő-testület dönthet a köztemető lezárásáról.

(2) Ha a köztemetőn belül temetőrész, sírhelytábla telik meg, annak lezárását az üzemeltető határozhatja el a tulajdonos önkormányzat egyidejű értesítése mellett.

(3) A lezárásról hirdetményt kell közzétenni a temetői tájékoztató táblán, a ravatalozón és az érintett temetőrészen.

12. §

(1) Ha a köztemető (temetőrész, sírhelytábla, sor) lezárásától a jelen rendelet szerinti sírhelyhasználati idő eltelt, az újabb temetések lehetővé tétele céljából a Képviselő-testület dönthet a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely megszűntetéséről.

(2) A köztemető, köztemetőrész, sírhelytábla, temetési hely megszűntetését megelőzően hirdetményben, továbbá legalább három alkalommal az országos és helyi sajtóban, és helyben szokásos módon közzé kell tenni úgy, hogy az első közzététel a megszűntetést megelőzően 6 hónappal a továbbiakban pedig 2 havonként történjenek. A hirdetményt a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a köztemető kapuján, a ravatalozón és az érintett temetőrészen is ki kell függeszteni.

- 6 -

13. §

(1) Ha a köztemető vagy köztemetőrész más célú felhasználásáról dönt a Képviselő-testület, úgy gondoskodni kell a temetési helyek kiürítéséről.

(2) A lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről az üzemeltető gondoskodik. A kiürítés folytán így megüresedett sírhelyek térítés nélkül kerülnek vissza a köztemető tulajdonosának (üzemeltetőjének) a birtokába.

(3) A még le nem járt használati idejű temetési hely felett rendelkezni jogosulttal az üzemeltető állapodik meg.

(4) A köztemető (temetőrész) kiürítésekor a sírjellel, síremlékkel – a köztemető fenntartójának előzetes bejelentése után – annak létesítője, halála esetén örököse jogosult rendelkezni. A létesítőt kártalanítani kell, ha a sírbolt vagy át nem helyezhető síremlék megszüntetésre kerül sor. Ha a sírjel, síremlék létesítője, illetőleg annak örököse a köztemető kiürítésére megjelölt időpontig azzal nem rendelkezik, a síremléket a temető fenntartója értékesítheti, a síremlékért kapott összeg kizárólag a köztemető fenntartására fordítható.

14. §

(1) A sír felnyitását az elhalt közeli hozzátartozója vagy az kérheti, aki az eltemettetésről gondoskodott. Ezt indokolt esetben az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes intézete engedélyezheti. Nem kell hozzájárulás a nyomozó hatóság részéről kezdeményezett sírnyitáshoz, de az eljárásról a temetési hely felett rendelkezni jogosultat értesíteni kell.

(2) Köztemető (temetőrész) kiürítésével összefüggésben szükséges áttemetés esetén a sírnyitási engedély az eltemettető, illetőleg bármely hozzátartozó részére megadható.

Temetésre vonatkozó szabályok

15. §

(1) Koporsós temetés esetén a halottat – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a halott vizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 96 órán belül el kell temetni.

Ettől eltérni akkor lehet, ha:

- a halott-vizsgálatot végző orvos erre engedélyt adott

- a holttest hűtése az eltemetésig biztosított, ez esetben a temetést 8 napon belül kell

elvégezni.

(2) Hamvasztásos temetés esetén a halottat – hűtése mellett – a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 15 napon belül kell elhamvasztani.

16. §

(1) Ravatalozni a köztemetőben az arra kijelölt helyen szabad. Ettől eltérni az ÁNTSZ területileg illetékes városi intézet engedélyével lehet.

(2) A halott a ravatalozóban a szertartás megkezdése előtt legfeljebb 3, de legalább 1 órával korábban helyezhető el. A ravatalozásig a halottat hűtőben kell tárolni.

- 7 -

(3) A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább egy órával, de minden esetben a ravatalozás megtörténte után azonnal ki kell nyitni. A ravatalra helyezett koporsót a szertartás kezdetéig nyitva lehet hagyni. Nem lehet nyitva tartani a koporsót, ha a holttest már oszlásnak indult, vagy súlyosan roncsolódott állapotban van.

17. §

Temetni hagyományos módon (koporsós temetés), vagy hamvasztásos módon (a hamvak urnába helyezésével vagy szétszórásával) lehet.

18. §

(1) Az elhaltakat – az elhalálozás ideje szerinti sorrendben – a sorban következő, illetve előre megváltott sírokba kell temetni, kivéve a kettős sírhelyeket és a sírboltokat. Lezárt sírhelytáblában levő sírboltokba vagy családi (kettős) sírhelyekben a tábla lezárása után is lehet temetni.

(2) Nem minősül sírmegnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési helynek urna elhelyezése céljából történő megnyitása. Ilyen esetben ügyelni kell arra hogy az urna a talaj szintjétől legalább 1 méter mélységbe kerüljön. Az egy urnafülkébe vagy urnasírba elhelyezhető, valamint a rátemethető urna számát a köztemető üzemeltetője határozza meg.

A temetkezési tevékenység

19. §

(1) Temetkezési tevékenységet az végezhet, aki megfelel a TeTv 29-34. § és a TeR 47-53. § előírásaiban meghatározott feltételeknek.

(2) Temetkezési szolgáltatási tevékenység:

a) a temetésfelvétel,

b) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való – az egészségügyi szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett – előkészítése,

c) a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,

d) a ravatalozás

e) a búcsúztatás,

f) sírhelynyitás és visszahantolás,

g) a sírba helyezés,

h) a halottszállítás,

i) a hamvasztás és az urnakiadás,

j) az urnaelhelyezés,

k) a hamvak szórása,

l) az exhumálás,

m) az újratemetés.

(3) A temetési szolgáltatási tevékenységek teljeskörűen vagy önállóan is végezhetők.

(4) Az üzemeltető temetkezési szolgáltatást nem végez.

- 8 -

Temetői munkák

20. §

(1) A köztemetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel történő beültetését és díszítését – az üzemeltetőnek be kell jelenteni.

(2) Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogató kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.

(3) Sírok kiásását, betemetését és az ezzel járó egyéb munkákat csak a temetéssel megbízott temetkezési vállalkozó végezhet, egyeztetve a köztemető üzemeltetőjével.

(4) A köztemetőben szakipari munkát végző vállalkozók kötelesek a köztemető üzemeletetőjének a munkák során felmerült költségeket megtéríteni.

A köztemetői kötelező nyilvántartások vezetése

21. §

(1) A köztemető üzemeltetője a TeTv 18. §-ában, a TeR 41. § (1) és 45. § (3) bekezdéseinek megfelelően – a kegyeleti jogok gyakorlása céljából – a temetési helyekről nyilvántartásokat vezet. A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt könyv, az egyéb temetési helyek nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál.

(2) A nyilvántartó könyv a következő adatokat tartalmazza: folyószám, a temetés (urnaelhelyezés, vagy a hamvak szétszórásának) napja, az elhalt családi neve és utóneve, születési családi és utóneve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakhelyének címe, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme és a síremlékre vonatkozó bejegyzések.

(3) A köztemetői nyilvántartásokba a TeTv-ben és a TeR-ben meghatározott személyek betekinthet(nek), részükre a köztemető üzemeltetője ingyenesen adatszolgáltatást köteles nyújtani és felvilágosítást adni.

(4) A köztemetői nyilvántartásokat a köztemető fennállásáig meg kell őrizni. Azt követően azokat át kell adni a területileg illetékes levéltárnak.

(5) A köztemető üzemeltetője köteles gondoskodni a nyilvántartó könyvbe, illetve a sírbolt könyvbe bejegyzett személyes adatok biztonságáról.

- 9 -

Átmenti és záró rendelkezések

22. §

(1) Aki ezen rendelet 3. § c), e), i), j), k) pontjaiban és a 20. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megsérti vagy az abban meghatározott kötelezettségeknek nem tesz eleget, illetve a tilalmakat megszegi, amennyiben a cselekmény nem minősül bűncselekménynek, szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.

23. §

A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a TeTv., valamint a TeR. rendelkezései az irányadók.

24. §

Jelen rendelet 2007. január 01-jén lép hatályba.

k.m.f.

Ládi Balázs sk. dr. Boros István sk.

polgármester jegyző

1. sz. melléklet

Köztemető sírhelymegváltási díjak:

2. sz. melléklet

Köztemető fenntartási hozzájárulás:

285 Ft + ÁFA/temetés