Sajószöged Községi Önkormányzat képviselő-testületének

9/2018(XII.27.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d.) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki (amely) Sajószöged Község közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások valamelyikét elköveti.

(2) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás az a tevékenység vagy mulasztás amit e rendelet annak minősít.

(3) Nem szankcionálható a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás, ha magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek, szabálysértésnek minősíti.

2. § 1 (1)A közösségi együttélés szabályainak megsértése miatt indult közigazgatási hatósági eljárás során a hatóság közigazgatási bírságot szabhat ki.

(2) Az eljárás lefolytatására a jegyző jogosult.

(3)2 Az eljárásra a közigazgatási szabályszegések szankcióról szóló 2017. évi CXXV.

törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

 

3. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlan

- ingatlanrész tulajdonosa, kezelője vagy használója ha nem gondoskodik

 

a) az ingatlan határvonalától vagy kerítésétől a közút szegélyéig terjedő területsáv, járdaszakasz, - saroktelek esetében az ingatlan körüli közterülettel érintkező valamennyi járdaszakasz - tisztántartásáról, síktalanításáról, gyommentesítésről,

b) az ingatlanról közterületre átnyúló növényzet eltávolításáról,

 

c) az ingatlan gyommentesítéséről nem gondoskodik

 

 

1 Módosította a 2/2019.(I.21.) önkormányzati rendelet 2 §-a Hatályos: 2019.01.22.

2 Hatályos: 2020.01.01.

 

4. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) a közterületet használati engedély nélkül, vagy az engedélyben meghatározottól

eltérően használ,

 

b) a közkutakat nem rendeltetésszerűen használja, abból kertet locsol, gépjárművet mos,

 

c) üzemképtelen, vagy hatósági engedély nélküli gépjárművet 30 napot meghaladóan

közterületen tárol,

 

d) közparkot, játszótereket a kistermelői piac területét rendeltetéstől eltérő módon használ, vagy oda – vakvezető kutya kivételével – állatot bevisz,

 

e) csapadékszikkasztó árkot engedély nélkül betemet, kiás, mélyít,

 

 

5. § Ez a rendelet 2019. január 01. napján lép hatályba.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

 

 

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2018. december 27.

 

Sajószöged, 2018. december 27.

 

 

dr. Boros István sk.

címzetes főjegyző