J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott

    üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

alpolgármester, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Dr. Wirtz Ferenc

települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Az ülésről igazoltan távol maradt: Vanyó István települési képviselő

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Beszámoló a Tiszaújváros Kistérségi Többcélú Társulásban végzett tevékenységről

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

     

2./ Javaslat tankönyvtámogatásra

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

3./ Javaslat önkormányzati kitüntetések, díjak adományozására (zárt ülés)

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

  

4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

1./ Napirend: Beszámoló a Tiszaújváros Kistérségi Többcélú Társulásban

                     végzett tevékenységről

Ládi Balázs polgármester: ebben a félévben nagyobb volumenű munkát nem kellett végezni, pályázatokra nem volt lehetőség, a Társulás ténykedése elsősorban az adminisztrációra szorítkozott, amit az iroda ellátott. Az oktatási tevékenységekhez kapcsolódóan több normatívát rajtuk keresztül kapunk meg. A közigazgatás átszervezése folyamatban van, egyelőre nem tudni, hogy a Kistérségi Társulások hogyan fognak integrálódni az új rendszerbe.

 A Képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.

- 2 -

2./ Napirend: Javaslat tankönyvtámogatásra

Ládi Balázs polgármester: a 2011/2012-es tanévben 35 fő hátrányos helyzetű sajószögedi tanulónak ingyenes lesz a tankönyve, de 37 tanulónak fizetnie kell, amelynek az összege összesen 369.500,-Ft. Javaslom, hogy az előző évekhez hasonlóan 80%-os támogatást nyújtsunk a sajószögedi gyerekek tankönyvének vásárlásához, mely 295.600,-Ft kiadást jelent az önkormányzat számára.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

39/2011.(VI.21.) 904 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tankönyvtámogatás 2011/2012-es tanévre

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános

Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe járó sajószögedi, hátrányos helyzetűnek

nem minősülő 37 fő tanuló tankönyvköltségének 80%-át, összesen 295.600,-Ft, azaz

Kétszázkilencvenötezer-hatszáz forint összegben költségvetése terhére átvállalja.

A 295.600,-Ft egy összegben kerül utalásra az általános iskola számlájára.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

3./ Napirend: Javaslat önkormányzati kitüntetések, díjak adományozására

                     (zárt ülés)

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

4./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a.)

Vona Tamás kérdezte, hogy elkészült-e a Falunap programja?

Ládi Balázs polgármester: augusztus 5-én a Big-Band Fesztivállal összekapcsolva, először átadásra kerülnek a helyi díjak, kitüntetések, majd két helyi együttes lép fel. A Big Band Fesztiválra három együttest várunk, kb. éjfélig fog tartani a rendezvény.

Augusztus 6-ára még hiányzik néhány program, de este a P-Mobil együttes lesz a fellépő. Törekedtünk arra, hogy minél kisebb költséggel tudjuk megoldani a rendezvényt és van lehetőség pályázat benyújtására is.

- 3 -

b.)

Orliczki Frigyesné: a Lehel útról több lakó jelezte, hogy erős a szennyvíz szag, mit lehet tenni?

A zártkerti ingatlanok tulajdonosai az áramellátással kapcsolatban érdeklődnek.

Ládi Balázs polgármester:

- a Lehel úton a szakemberek már többször vizsgálták ezt a problémát. Áthelyezték a fogadó aknát a temető elé, de akkor ezek szerint ennek ellenére sem szűnt meg a bűz. A TiszaSzolg Kft-nek lesz olyan műszere, amivel újra végig lehet nézni a rendszert és méri a szaghatást. Ha továbbra sem tudják megmondani, mi okozza ezt, más szakemberhez fogunk fordulni, hogy megoldást találjunk és ha kivitelezési hiba, azt helyre fogjuk állítani.

- A zártkerti ingatlanok áramellátását illetően az ÉMÁSZ költségnövelőnek tartja, hogy át kell vezetni a vasút alatt. Miután ennek a tervei elkészültek, akkor nyilatkoznak majd a költségekről.

- A gátépítéssel kapcsolatban tárgyaltam az ÉKÖVIZIG igazgatójával, de ő sem tudott konkrétumot mondani arról, hogy miért nem építettek Sajószögeden gátat, miért Nagycsécsen építették, ahol még védekezésre sem volt szükség. Szakmailag nem tudták megindokolni. Itt szükség van megfelelő gátra, amit saját erőből nem tudunk megépíteni, hiszen az elkészült tervek alapján több mint 400 M Ft-ra lenne szükség. Javaslom, hogy a Képviselő-testület éljen felterjesztési jogával és keressük meg írásban Illés Zoltán államtitkár urat, aki azt mondta, hogy ahol kell gát és az szakmailag indokolt, ott megépítik. Kérjük, hogy minisztériumi szinten vizsgálják meg a helyzetünket és tegyenek javaslatot a megoldásra.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

40/2011.(VI.21.) 928 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Felterjesztési jog gyakorlása árvízvédelem ügyében

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

1990. évi LXV. törvény 101.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörében eljárva

indítványozza, hogy dr. Illés Zoltán úr, a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetügyért

felelős államtitkára vizsgálja meg a település árvízvédelmi helyzetét és tegyen

javaslatot a Sajószöged községet védő árvízvédelmi töltés fejlesztésére.

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a mellékelt felterjesztés benyújtására.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 5 -

c.)

Ládi Balázs polgármester tájékoztatta a testületet, hogy

- a Művelődési Ház melletti illegális szemétlerakó felszámolása megtörtént, már csak a parkosítás van hátra. A Művelődési Ház és környéke rendbetételére, valamint az épületek szigetelésére 25 M Ft pályázati pénzt nyertünk.

- Az Ady E. út 8 hrsz-ú ingatlan lebontása folyamatban van.

- Az I. félévben megrendezett Gyermeknap sikeres volt

- Az intézményeink változatlan színvonal mellett jól működtek, a szociális ellátás teljeskörű volt. Eredményes félévet zárhatunk.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

Ládi Balázs dr. Boros István

polgármester jegyző