Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott nyílt üléséről

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Orliczki Frigyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Az ülésről távol maradt: Bakos Gábor, Okváth Dezsőné települési képviselők

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző, Berecz Róbert ügyvezető igazgató, Hajdu Ferencné költségvetési szakértő

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

31/2014.(III.27.) Tárgy: A Községüzemeltetési Kft. 2013. évi mérlegbeszámolóinak megtárgyalása

32/2014.(III.27.) Tárgy: 2013. évi belső ellenőrzési terv végrehajtása

33/2014.(III.27.) Tárgy: A Művelődési Ház és Könyvtár Sajószöged intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítása

34/2014.(III.27.) Tárgy: A Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása

35/2014.(III.27.) Tárgy: Sajószögedi ÁMK alapítása

36/2014.(III.27.) Tárgy: Alternatív Szakágak Tárháza Egyesület támogatása

37/2014.(III.27.) Tárgy: Sajószöged Községi Testedző Kör támogatása

38/2014.(III.27.) Tárgy: TVK-s Borostyán Klub támogatása

39/2014.(III.27.) Tárgy: Sajószögedi Polgárőr Egyesület támogatása

40/2014.(III.27.) Tárgy: Községüzemeltetési Kft. telephelyének telekhatár rendezése

41/2014.(III.27.) Tárgy: Vagyonkezelési szerződés megkötése és közszolgáltatási szerződés módosítása a Miskolc Térségi Konzorcium képviseletében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Gesztor Önkormányzat valamint a MiReHuKöz Nonprofit Kft., mint közszolgáltató között

42/2014.(III.27.) Tárgy: Tópart büfé bővítése

43/2014.(III.27.) Tárgy: Szekeres Beáta Sajószöged, Jácint út 734/28 hrsz-ú ingatlan alatti lakos beépítési kötelezettség meghosszabbítás kérelme

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

6/2014.(III.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet, rendelet a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

4. melléklet: előterjesztések és határozati javaslatok a 4. napirendi ponthoz

5. melléklet: előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

6. melléklet: határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz

7. melléklet: előterjesztés a 6. napirendi ponthoz

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2013. évi mérlegbeszámolóinak elfogadására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Berecz Róbert ügyvezető

2./ Javaslat az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

3./ Tájékoztató a belső ellenőrzés 2013. évi jelentéséről.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

4./ a./ Javaslat a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

b./ Javaslat a Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására.

c./ Javaslat ÁMK alapításáról szóló elvi döntés meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

5./ Javaslat a civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálására

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2013. évi mérlegbeszámolóinak elfogadására.

dr. Gulyás Mihály polgármester: az anyagot írásban megkapta a képviselő-testület. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, felkérem a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a beszámolóval kapcsolatban merültek fel kérdések, viszont a válaszadás az idő rövidsége miatt nem történt meg, ezért a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság javaslata, hogy a képviselő-testület a legközelebbi ülésen tárgyalja újra a Kft. mérlegbeszámolóit.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

31/2014.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Községüzemeltetési Kft. 2013. évi mérlegbeszámolóinak megtárgyalása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Községüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2013. évi mérlegbeszámolóit a bizottsági ülésen elhangzott kiegészítésekkel a soron következő ülésre terjessze elő.

Felelős: Berecz Róbert ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

dr. Gulyás Mihály polgármester: a képviselő-testület 5/2013.(III.12.) rendelettel fogadta el az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában egyszer módosításra került. A testület, illetve a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság mindig időben tájékoztatást kapott az időarányos teljesítésekről. A forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, költségcsökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentéteztük. Az előző évekhez hasonlóan költséghatékony, ésszerű és takarékos gazdálkodásra törekedett az Önkormányzat. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot. Felkérem a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: az előterjesztett anyag szépen kidolgozott, áttekinthető volt. A Bizottság 291 879 e Ft költségvetési bevétellel, 288 114 e Ft költségvetési kiadással és 3 765 e Ft pénzmaradvánnyal fogadta el a beszámolót, és ezekkel a sarokszámokkal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 6/2014. (III.27.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

3./ Napirend: Tájékoztató a belső ellenőrzés 2013. évi jelentéséről.

dr. Boros István címzetes főjegyző: az Áht. előírása szerint a belső ellenőrzés munkájáról szóló jelentést a zárszámadással együtt kell előterjeszteni. A képviselő-testület a belső ellenőrzésnek az óvoda konyha élelmezési tevékenységének vizsgálatát írta elő, erről a belső ellenőr írásos jelentést küldött, a konyha működését rendben találta, a vizsgált területen nem volt hiányosság.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot. Felkérem a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság megelégedettséggel vette tudomásul, hogy a vizsgált területen nem volt hiányosság, ezért a Bizottság az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a tájékoztatót a képviselő-testületnek.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

32/2014.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2013. évi belső ellenőrzési terv végrehajtása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzési jelentést a 2013. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

4./ Napirend: 

a./ Javaslat a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője március 31.-én nyugdíjba vonul, ezért a képviselő-testület intézményvezetői állásra pályázatot hirdetett. Mivel többfunkciós intézményről van szó, jogszabály előírja, hogy az igazgatói beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki mindkét funkció ellátásához szükséges iskolai végzettséggel rendelkezik.

Ismertette a három beérkezett pályázatot, a pályázók nem feleltek meg a pályázati kiírásnak, ezért javasolta, hogy a testület nyilvánítsa eredménytelennek a pályázatot.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

33/2014.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Művelődési Ház és Könyvtár Sajószöged intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár Sajószöged intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, mert a pályázók nem felelnek meg a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A.§ (1) és a 6/B.§ (1) bekezdéseiben meghatározott együttes feltételeknek.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

b./ Javaslat a Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására.

dr. Boros István címzetes főjegyző: Tájékoztatom a testületet, hogy még jogviszonya fennállása alatt az intézményvezető március 31-én Grúz Lászlónét fogja felvenni könyvtárosi beosztásba. A Kjt. 20/A. § (2) bekezdés b) pontja ezt lehetővé teszi, így az intézmény működése biztonságos és folyamatos, viszont hosszú távon ez nem megoldás. Két döntési alternatíva van, vagy 90 napon belül újra kiírjuk pályázatot, de a feltételeken nem tudunk módosítani, vagy a Napközi Otthonos Óvoda és a Művelődési Ház összeolvadásával egy ÁMK-t hozunk létre, és ennek a két intézménynek a vezetésére - véleményeztetési eljárások lefolytatása után - ír majd ki egy pályázatot a testület. Bármelyik megoldás esetén javaslom az SzMSz kiegészítését azzal, hogy a könyvtáros látja el az intézményvezetői feladatokat az intézményvezető akadályoztatása vagy hiánya esetén.

Kérdések, észrevételek:

Vanyó István települési képviselő módosítani javasolt két pontot, a IV. Fejezet 1. pontja helyesen így hangzik: „Az Intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.”

A IV. Fejezet 4.1 pontja helyesen így hangzik: „A könyvtár-vezető aláírási jogköre – a pénzügyi kötelezettséget vállaló iratok aláírása kivételével, bele nem értve a költségvetésben szereplő könyvbeszerzési kereten belüli felhasználásra irányuló megrendeléseket – az intézmény tevékenységi körébe tartozó szakmai tevékenységgel kapcsolatos levelekre terjed ki.”

A képviselő-testület a módosító javaslattal egyetértett.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

34/2014.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását jóváhagyja.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

c./ Javaslat ÁMK alapításáról szóló elvi döntés meghozatalára.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

35/2014.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi ÁMK alapítása

1. Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy nevelési-oktatási, valamint kulturális, közművelődési, nyilvános könyvtári és közgyűjteményi feladatait 2014. augusztus 01-től a jelenleg működtetett közoktatási és kulturális intézmények (Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda, Művelődési Ház és Könyvtár) összeolvadásával egy önállóan működő általános művelődési központ létrehozásával kívánja ellátni, melynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az átszervezéssel kapcsolatos egyeztetések lebonyolítására, az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2014. május 29.

5./ Napirend: Javaslat a civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálására

dr. Gulyás Mihály polgármester: örömteli, hogy a településen ennyi civil kezdeményezés működik, és hogy minden évben tudjuk támogatni őket. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérem a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a Bizottság javaslata, hogy a tavalyi összegnek megfelelő összegű támogatásban részesüljenek a civil szervezetek a beadott pályázatokat figyelembe véve.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

36/2014.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Alternatív Szakágak Tárháza Egyesület támogatása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Alternatív Szakágak Tárháza Egyesület részére a beadott kérelem alapján 500 000 Ft, azaz Ötszázezer forint támogatást nyújt a költségvetésben szereplő „Civil szervezetek támogatása” keretösszegből.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2014. szeptember

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

37/2014.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Községi Testedző Kör támogatása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sajószöged Községi Testedző Kör részére a beadott kérelem alapján 3 500 000 Ft, azaz Hárommillió-ötszázezer forint támogatást nyújt a költségvetésben szereplő „Civil szervezetek támogatása” keretösszegből.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2014. december

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

38/2014.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: TVK-s Borostyán Klub támogatása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TVK-s Borostyán Klub részére a beadott kérelem alapján 50 000 Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást nyújt a költségvetésben szereplő „Civil szervezetek támogatása” keretösszegből.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

39/2014.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi Polgárőr Egyesület támogatása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sajószögedi Polgárőr Egyesület részére a beadott kérelem alapján 1 500 000 Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint támogatást nyújt a költségvetésben szereplő „Civil szervezetek támogatása” keretösszegből.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2014. december

6./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: A Községüzemeltetési Kft. telekhatárát rendezni kell, egyrészt a telephely mögötti magánszemély - a földmérő által készített vázrajz szerint - elfoglal 100 m2-t, ami a Kft. tulajdona, másrészt a Kft. lóg bele a mellette lévő magánútba. Tárgyalásos úton tudtuk rendezni a dolgot, egy egyszerű területcserével megoldható. A Kft. elkészítette a változási vázrajzot, az önkormányzat vállalja az ügyvéd és bejegyzés költségeit.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

40/2014.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Községüzemeltetési Kft. telephelyének telekhatár rendezése

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti területkimutatásnak megfelelően hozzájárul a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. és Veres László 3599 Sajószöged, Kossuth út 30. sz. alatti lakos, valamint Veres Gergő Kossuth út 30. sz. alatti lakos közötti területcseréhez.

Felelős: Berecz Róbert ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal

b./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a közszolgáltatási szerződés megkötésre került a MiReHuKöz Nonprofit Kft.-vel, ebben a szerződésben bérleti jogviszony vonatkozott a vagyonelemekre. Április 01-től jogszabály alapján ez átalakítható vagyonkezelői jogviszonnyá. A vagyonkezelés ellenértékét a vagyonkezelő köteles megfizetni, az árbevétel 1,7 %–át utalja a konzorcium részéről kibocsátott számla alapján.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

41/2014.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Vagyonkezelési szerződés megkötése és közszolgáltatási szerződés módosítása a Miskolc Térségi Konzorcium képviseletében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Gesztor Önkormányzat valamint a MiReHuKöz Nonprofit Kft., mint közszolgáltató között

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Vagyonkezelő közötti Vagyonkezelési szerződés megkötését és a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását.

A képviselő-testület megállapítja, hogy a szerződés érvényes létrejöttéhez a két fél által történő aláíráson túl az alábbi feltételek teljesülése szükséges:

A képviselő-testület felhatalmazza Sajószöged Község Önkormányzata Polgármesterét, hogy a Konzorciumi Tanács ülésén és a MiReHuKöz Nonprofit Kft. taggyűlésén a vagyonkezelési szerződés létrejöttét és a Közszolgáltatási szerződés módosítását támogató szavazatát leadja.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2014.03.30

c./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a tóparti lángossütő - akivel bérleti jogviszonyban áll az önkormányzat - az építményt szeretné bővíteni 2,5x1,5 m-es előtetővel. A faluképet nem rontaná, nem látom akadályát, hogy az üzlet egy előtetővel bővüljön.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

42/2014.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tópart büfé bővítése

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Lovászné Diószegi Mária a Tópart Büfé tulajdonosa előtető bővítéséhez 2,5x1,5 térmértékű közterületet igénybe vegyen.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

d./

dr. Boros István címzetes főjegyző: Szekeres Beáta Sajószöged, Jácint út 734/28 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa beépítési kötelezettsége meghosszabbítását kéri. Az ingatlanon már van épület, használatba vételi engedély viszont nincs, 95%-os készültségi fokban volt, amikor megvették. Javaslom, hogy hosszabbítsuk meg a beépítési kötelezettséget.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

43/2014.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szekeres Beáta Sajószöged, Jácint út 734/28 hrsz-ú ingatlan alatti lakos beépítési kötelezettség meghosszabbítás kérelme

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 734/28 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett beépítési kötelezettséget 2019. december 31-ig meghosszabbítja.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

e./

dr. Gulyás Mihály polgármester: a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére kaptunk két árajánlatot, amelynek megtárgyalására egy rendkívüli ülésen kerül sor.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

           polgármester                                                 címzetes főjegyző