Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. október 28-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Dr. Lukács Fatime, Orliczki Frigyes Ferencné, Karaffa Gábor, Tóth Béla, települési képviselők.

Igazoltan távol: Varga Viktor települési képviselő.

Meghívottként jelen van: Boros István címzetes főjegyző.

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

76/2021.(X.28.) sz. K.T. határozat a Településterv készítésének megkezdéséről

77/2021.(X.28.) sz. K.T. határozat Sajószöged 1015 hrsz. zártkert eladásáról

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

14/2021.(XI.03.) önkormányzati rendelet a Sajószöged településkép védelméről szóló

6/2018.(V.02.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

  1. melléklet: előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

1./ Javaslat Sajószöged településkép védelméről szóló 6/2018.(V.02.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./ Javaslat

a) Településterv készítésének megkezdésére vonatkozó döntés meghozatalára,

b) „Kistelepülési településtervek elkészítésének támogatására” vonatkozó

pályázat benyújtására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester,

dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./ Tájékoztató járványügyi intézkedések bevezetéséről.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Javaslat Sajószöged településkép védelméről szóló 6/2018.(V.02.) önkormányzati

rendelet módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az előző ülésen a képviselő-testület nem tárgyalta a rendeletmódosítást, mert a Bükki Nemzeti Park véleménye nem érkezett meg az ülésig. Most már rendelkezésre áll minden hatósági vélemény, nincs akadálya a tervezet elfogadásának.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat

és tartózkodás nélkül megalkotta a képviselő-testület a Sajószöged településkép védelméről

szóló 6/2018.(V.02.)önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2021.(XI.03.)

önkormányzati rendeletét.

 

2./Napirend: Javaslat

a) Településterv készítésének megkezdésére vonatkozó döntés meghozatalára,

b) „Kistelepülési településtervek elkészítésének támogatására” vonatkozó

pályázat benyújtására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A Magyar Falu Program pályázati felhívásával összhangban a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. pályázatot hirdetett meg az 5.000 fő lakónépesség alatti önkormányzatok számára Településterv elkészítésének támogatására. Az elnyerhető támogatás az adóerő-képességnek megfelelően differenciált, esetünkben 500.000 forint. A többletráfordítást saját forrásból kell biztosítani.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

76/2021.(X.28.) határozata

a Településterv készítésének megkezdéséről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete új települési – és Településrendezési tervevet magába foglaló Településterv elkészítésének megkezdését elrendeli. A Képviselő-testület felkéri a polgármesterét „a kistelepülési településtervek elkészítésének támogatására” kiírt pályázat benyújtására. A képviselő-testület kijelenti, hogy a Településterv elkészítésének költségeit meghaladják a támogatói okiratban rögzített támogatási összeget, a többletráfordítást a képviselő-testület költségvetése terhére biztosítja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2021. november

 

3./Napirend: Tájékoztató járványügyi intézkedések bevezetéséről

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Jegyző úrral, az intézmény vezetőkkel egyeztetve a kiosztott intézkedésekkel próbáljuk lassítani a koronavírus terjedését. Ezek megegyeznek a 3. hullám idején bevezetett intézkedésekkel. A szigorításokat munkáltatói, illetve intézményvezetői hatáskörben hozták meg a vezetők.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót tudomásul vette.

 

4./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Sikerült a 1015 hrsz-ú zártkertre ajánlatot tevővel megállapodni és a képviselő-testület által meghatározott maximális összeget hajlandó megadni.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

77/2021.(X.28.) határozata

Sajószöged 1015 hrsz. zártkert eladásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged zártkert 1015 hrszú 983 m2 térmértékű 2.39 AK tiszta jövedelmű gyümölcsös és egyéb épület 2 db megnevezésű ingatlant eladja Szabó Zsolt sz: Szabó Zsolt (sz.:Miskolc,1982.10.23., a.n.: Nagy Mária, személyazonosító igazolvány száma: 075289 HE, szem.sz.: 1-821023-1989, adóazonosító jele: 8422981254) 3580 Tiszaújváros, Örösi út 48. ½ sz. alatti lakosnak. Az ingatlan vételára 150.000 Ft azaz százötvenezer forint. A vételárat a Vevő az adásvételi szerződés hatósági jóváhagyásának kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül fizeti meg az Eladó OTP Bank Zrt.-nél vezetett 11734114-15348609 számlájára.

A képviselő-testület a tárgyi ügyben hozott 74/2021.(X.14.) határozatát hatályon kívül helyezi.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2021. december 31.

 

Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő: Néhány Bem úti lakos szeretné, ha a Vasút úti bitumenes fekvőrendőrhöz hasonlóak épülnének az utcájukban.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A Bem úti felújítására is pályázunk és kidobott pénz lenne ilyen típusú fekvőrendőrt építeni, mert a felújítás során fel kellene marni az egészet. Szerelt fekvőrendőr esetleg szóba jöhet a szokásos eljárás után, aláírások hozzájáruló nyilatkozatok, stb.

 

A képviselő-testület a választ tudomásul vette.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző