Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 19-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

 Az ülésről távol maradt: Vona Tamás alpolgármester

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

1/2017.(I.19.) Tárgy: Vállalkozói park 034/17 hrsz-ú ingatlan eladása

2/2017.(I.19.) Tárgy: Vállalkozói park 956/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a 034/17 hrsz-ú ingatlan eladására.

     Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

2./ Javaslat a 956/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./ Napirend: Javaslat a 034/17 hrsz-ú ingatlan eladására.

dr. Gulyás Mihály polgármester: nemrég vásároltuk meg ezt az ingatlant azzal a céllal, hogy oda vállalkozások települjenek. Az előterjesztésből kiderül, hogy a vevő a vételárat két részletben fizeti meg, az első részlet 2 000 000 forint + ÁFA megfizetése a szerződés aláírásakor, a fennmaradó összeg 2 500 000 forint + ÁFA 2019. december 31. napjáig esedékes. A vállalkozónak 3 000 m2 területre van most szüksége, de a telek megosztására nincs lehetőség, mert ebből a telekből nem tudunk két vállalkozói területet kialakítani úgy, hogy közútról megközelíthető legyen. A vállalkozó úgy nyilatkozott, hogy 2019-ben szüksége lesz az egész területre.

dr. Boros István címzetes főjegyző: a vevő az ingatlant részletre veszi meg, ezért szerettünk volna valami olyan biztosítékot, ami rákényszeríti arra, hogy kifizesse a teljes vételárat, viszont technikailag nem kivitelezhető a visszavásárlási jog gyakorlása, mert a kölcsönt folyósító bank elidegenítési és terhelési tilalmat tesz rá, másrészt a pályázat kiírása szerint 5 évig üzemeltetni kell a vállalkozást, viszont ha visszavásárlási jog kikötése helyett deklarálná a testület, hogy az adásvételi szerződést közjegyző előtt kössük meg a Vevővel, az kellő biztosítékot jelentene, mert a közjegyzői okirat, az közokirat, ami azonnal végrehajtható, tehát ha az összeg nem kerül megfizetésre, azonnal inkasszót nyújthatunk be. Az adásvétel költségeit a vevő fizeti.

Kérdés, észrevétel:

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: nagyon kedvezményesnek tűnik az ár, ahhoz képest, amennyiért a következő ingatlant meg szeretnénk vásárolni.

dr. Boros István címzetes főjegyző: ha összehasonlítjuk a két telket a változási vázrajzon, akkor láthatjuk, hogy a 034/17 hrsz-ú ingatlan egy szabálytalan alakú, csak a Komp útról megközelíthető ingatlan, magasfeszültségi villamosvezeték húzódik keresztül, ez mind értékcsökkentő tényező, ezzel szemben a 956/1 hrsz-ú szabályos alakú, GIP-es terület, rendkívül kedvező a vételára, 1000 Ft/m2, véleményem szerint reális mind a kettő.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

1/2017.(I.19.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Vállalkozói park 034/17 hrsz-ú ingatlan eladása

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 3599 Sajószöged, Ady Endre út 71., adószáma: 15725778-2-05, statisztikai jelzőszáma: 15725778-8411-321-05, törzsszáma: 15725778, melynek képviseletében eljár dr. Gulyás Mihály polgármester), eladja a tulajdonában lévő Sajószöged külterület 034/17 hrsz. alatt felvett, kivett major megnevezésű, 7197 m2 alapterületű ingatlant a KraftBau-Stahl Kft. részére (3580 Tiszaújváros, Örösi út 2.; adószám: 23965412-2-05; képviseli: Kováts Zsolt László) 4,5 M forint + ÁFA vételáron az alábbi kikötésekkel:

Vevő a vételárat két részletben fizeti meg, az első részlet 2 M forint + ÁFA megfizetése a szerződés aláírásakor, a fennmaradó összeg (2,5 M forint + ÁFA) 2019. december 31. napjáig esedékes.

A képviselő-testület kinyilvánítja a szándékát, miszerint az adásvételi szerződést közjegyző előtt kössék meg a Vevővel.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Javaslat a 956/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlására.

dr. Gulyás Mihály polgármester: a rajzon lehet látni, hogyan alakulna a területszerkezet. Ahogy az előző napirendi pontban említettem, azért nem tudjuk kétfelé osztani ezt az ingatlant, mert a hátsó rész nem közelíthető meg máshonnan, utat kellene kialakítani, de ezt csak akkor lehetne, ha a település-szerkezeti tervben jelölve lenne. Erre a területre is meg van a vállalkozó, aki oda szeretne települni, ugyan ezen az áron fogjuk tovább értékesíteni.

dr. Boros István címzetes főjegyző: az önkormányzat közvetítő szerepet játszik, amilyen gyorsan lehet, ezt tovább fogjuk adni. Azért van szükség az önkormányzatra, mert ezen az ingatlanon is banki teher van, és ahhoz semmiképpen nem járulna hozzá, hogy egy vállalkozásnak vagy magánszemélynek adja el a tulajdonos az ingatlanát, viszont ha az önkormányzat vállalkozói park fejlesztése céljából vásárolja meg az ingatlant, akkor az előzetes tárgyalások szerint a bank hajlandó megadni a hozzájárulást az adásvételhez.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

2/2017.(I.19.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Vállalkozói park 956/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vállalkozói Park fejlesztése céljából megvásárolja a SoldierComm Kft. (3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 6.; adószám: 11584366-2-43; képviseli: Katona János) tulajdonában lévő Sajószöged belterület 956/1 helyrajzi számú 2295 m2 területű, major megnevezésű ingatlant 2 295 000 forint + ÁFA vételáron.

A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. jóváhagyó döntése után a képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a szerződés megkötésére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                dr. Boros István sk.        

    polgármester                                                  címzetes főjegyző