Jegyzőkönyv

 

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 10-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

63/2016.(VIII.10.) Tárgy: Sajószöged község Trt. eszközeinek módosítása

64/2016.(VIII.10.) Tárgy: 2016/2017. évi tankönyv- és beiskolázási támogatás

 

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

 

1./ Javaslat a helyi építési szabályzat módosítását megalapozó határozati javaslat elfogadására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Javaslat tankönyv- és beiskolázási támogatásra.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ Napirend: Javaslat a helyi építési szabályzat módosítását megalapozó határozati javaslat elfogadására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: az írásbeli anyagot megkapta a testület. A telken található épületet az új vevő szeretné elbontani és új házat építeni, de a jelenlegi HÉSZ nem teszi lehetővé, mivel a lakóövezeti besorolásban a minimális teleknagyságot nem éri el, ezért van szükség a HÉSZ módosítására. Az a célunk, hogy új lakóingatlan épülhessen, új család költözhessen a településre.

 

Kérdések, észrevételek:

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő: a rendelet-tervezet 3.§ (1) bekezdésében egyéb övezeti előírások alatt mit értünk?

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a telek beépítési százalékát, az építmény elhelyezésének módját, az előkert, oldalkert mélységét, az építmény lehető legnagyobb magasságát. Az övezeti előírások nem változnak, ugyanúgy 30%-a építhető be, mint az övezetbe tartozó más telkeknél, tehát a településkép egységes marad, viszont lehetővé válik maga az építkezés.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

63/2016.(VIII.10.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószöged község Trt. eszközeinek módosítása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építési rendjét meghatározó helyi építési szabályzat módosítását megalapozó döntését az alábbi tartalommal elfogadja: a helyi építési szabályzat olyan irányban módosítandó, hogy tegye lehetővé az övezeti előírásoknál kisebb telek beépíthetőségét.

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a helyi építési szabályzata módosításáról szóló vállalkozói szerződés megkötésére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: folyamatos

 

 

2./ Napirend: Javaslat tankönyv- és beiskolázási támogatásra.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a beiskolázási támogatást az elmúlt évek gyakorlata alapján az idén is biztosítsa az Önkormányzat a sajószögedi tanulók részére. Az általános iskolás tanulóknak a tankönyvköltség 80%-a/tanuló, középiskolás tanulóknak 4 000 Ft/fő, főiskolai-egyetemi hallgatók részére 7 000 Ft/fő összegben javasolja megállapítani.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

64/2016.(VIII.10.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: 2016/2017. évi tankönyv- és beiskolázási támogatás

 

A Képviselő-testület kérelemre tankönyvtámogatást nyújt a Sajószögedi Kölcsey Ferenc

Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola sajószögedi tanulóinak, valamint

beiskolázási támogatást nyújt a középiskolás sajószögedi diákoknak, valamint felsőfokú intézményben nappali tagozaton tanuló sajószögedi hallgatóknak.

A támogatás mértéke:

a./ általános iskolás tanulók részére                        a tankönyvköltség 80%-a/tanuló,

b./ középiskolás tanulók részére                        4.000,-Ft/tanuló,

c./ főiskolai-egyetemi hallgatók részére                7.000,-Ft/tanuló.

 

A tankönyvköltség befizetését igazoló csekk bemutatásának határideje: 2016. szeptember 30.

A közép-, vagy felsőfokú tanulmány folytatásáról szóló iskolalátogatási igazolások beadási

határideje 2016. szeptember 30.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

3./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Gulyás Mihály polgármester tájékoztatta a testület, hogy az óvoda felújításával, új bölcsőde építésével és az iskola felújításával kapcsolatos pályázatok hiánypótlási időszaka lezárult, a pályázataink jogosult státuszban vannak, szeptember végén döntés születik arról, hogy támogatottak lesznek-e. A Vasút út felújítására benyújtott pályázat elbírálása szintén szeptember végén várható. A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről szóló pályázat beadásra került, ezáltal kültéri fitness parkra pályázhatunk.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő: hány százalékos intenzitású a pályázat? Mennyi a legmagasabb összeg, amire pályázni lehet?

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: 100%-ban támogatott, a két fitness park 9 eszközzel kb. 20 000 000 Ft.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                dr. Boros István sk.

      polgármester                                                  címzetes főjegyző

        3