Sajószöged Község Önkormányzata

2/2015. (II.27.) számú rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

a módosítással egységes szerkezetben

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet 27.§ (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

              

        A         rendelet hatálya

1. § (1)        A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

 

              

        A         költségvetés bevételei és kiadásai

 

2. §1 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését:

 

a) 352.179 e Ft költségvetési bevétellel

b) 299.174 e Ft költségvetési kiadással

c) 53.005 e Ft költségvetési egyenleggel, ebből 53.005 e Ft működési többlettel

 

állapítja meg.

 

(2) A működési hiány belső finanszírozását a Képviselő-testület az előző évi költségvetési pénzmaradványából és az Önkormányzat tulajdonát képező befektetett pénzügyi eszközökből biztosítja.        

 

(3) A Képviselő-testület a kiadások között 5 000 e Ft általános tartalékot hagy jóvá, céltartalékot nem képez.

 

(4) A Képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról szóló döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.

 

1Módosította a 8/2016. (V.10.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.05.11-től.

 (5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján állapítja meg.

 (6) A bevételi és kiadási előirányzat-csoportokat, kiemelt előirányzatokat és azon belül a kötelező feladatokat az 1.2. melléklet állapítja meg.

 

(7)        A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet tartalmazza.

 

 

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.

(2)        Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(3)        Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet részletezi.

(4)        A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások Önkormányzati, Polgármesteri Hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 5.1., 5.2., 5.3. mellékletek határozzák meg.

 

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 (2)        A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

  (3)         Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

 

 

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1)        Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a Képviselő-testület, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Polgármester dönt.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai egymás között átcsoportosíthatók.

 

(3) A Képviselő-testület a (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31.-i hatállyal módosítja a rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4)        A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5)        Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

 (6)        A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

 

6. A gazdálkodás szabályai

6.§ (1)        A költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)        A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3)        Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4)        A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

 

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1)        Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)        Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik.

 

8. Záró rendelkezések

 

8. § (1)        Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2015. január 01.-től kell alkalmazni.

 

 

dr.                         Boros István sk.

dr.                         Gulyás Mihály sk.

címzetes                         főjegyző

polgármester

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2015. február 27.

 

Sajószöged, 2015. február 27.

 

  dr. Boros István sk.

  címzetes főjegyző

 

        4

A melléklet ide kattintva megtekinthető!