J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 23-án megtartott

         rendkívüli üléséről

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás alpolgármester, Okváth

         Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Meghívottként jelen van: dr. Ládi Judit

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

5/2012.(I.23.)sz.

6/2012.(I.23.)sz. Tárgy: EU-s Zászlópark szabadalmának levédetése

Vona Tamás alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Szomorú aktualitása van a mai rendkívüli ülésnek, Ládi Balázs polgármester úr elhunyt.

A Képviselő-testület 1 perces főhajtással tisztelgett Ládi Balázs polgármester úr

emléke előtt.

Vona Tamás alpolgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

1./ Javaslat arra, hogy Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvánítsa

  az önkormányzat saját halottjává néhai Ládi Balázs polgármestert, díszpolgárt

  Előterjesztő: Vona Tamás alpolgármester

2./ Egyebek

Vona Tamás alpolgármester javasolta, hogy Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvánítsa az önkormányzat saját halottjává néhai Ládi Balázs polgármestert, díszpolgárt. Ismertette a határozati javaslat szövegét.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

5/2012.(I.23.) sz. Képviselő-testületi határozat

Néhai Ládi Balázs polgármester urat, Sajószöged díszpolgárát, a községért

végzett tevékenységét elismerve, emlékét kegyelettel megőrizve Sajószöged

Önkormányzat Képviselő-testülete saját halottjának tekinti.

Felelős: Vona Tamás alpolgármester

Határidő: azonnal

- 2 -

dr. Ládi Judit: magam és a családom nevében is megköszönöm, hogy ezekben a nehéz napokban ilyen sok segítséget kapunk minden téren.

Édesapám szerette volna levédetni az EU-s zászlóparkot, ezért, ha a Képviselő-testület megbízást adna erre, elintézném ezt a Szabadalmi Hivatalnál. A levédés nem a Zászlópark bezárását jelenti, hanem a területnek, a névnek a levédését, hogy ez legyen meg Szögednek.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

6/2012.(I.23.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: EU-s Zászlópark szabadalmának levédetése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza dr. Ládi Juditot, hogy

- dr. Boros István jegyző úrral történt egyeztetés után - a Sajószöged községben

található EU-s Zászlóparkot a Szabadalmi Hivatalnál védesse le.

A testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Egyebek

dr. Boros István jegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a mai napon ülésezett a Helyi Választási Bizottság, az időközi polgármester választást 2012. április 22-ére írta ki. A választással kapcsolatos feladatok ellátásáról intézkedem, a határnapokat, egyéb információkat a honlapon folyamatosan közzé fogjuk tenni.

Egyéb előterjesztés nem lévén az alpolgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

Vona Tamás                                                                         dr. Boros István

alpolgármester                                                                  jegyző