J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 12-én megtartott

           rendkívüli üléséről

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás alpolgármester, Okváth

         Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Az ülésről igazoltan távol maradt: Ládi Balázs polgármester

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

1/2012.(I.12.)sz. Tárgy: 2012. évre vonatkozó étkezési normák megállapítása

2/2012.(I.12.)sz. Tárgy: Sajószöged Vasút út, Bem út, Tisza út burkolat-felújítására

                            pályázat benyújtása

3/2012.(I.12.)sz. Tárgy: Ládi Balázs polgármester jutalmazása

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

1/2012.(I.12.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési

szabályzatáról szóló 11/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2012.(I.12.) önkormányzati rendelet a pénzben és természetben nyújtható szociális

ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2012.(I.12.) önkormányzati rendelet az intézményi térítési díjakról

4/2012.(I.12.) önkormányzati rendelet a közműves ivóvízellátásról, a közkifolyók

vízhasználatáról és az ivóvíz díjának megállapításáról szóló 7/2003.(V.29.)

önkormányzati rendelet módosításáról

5/2012.(I.12.) önkormányzati rendelet a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003.(XII.18.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Vona Tamás alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, és tájékoztatásul elmondta, hogy Ládi Balázs polgármester egészségi állapota megromlott, jelenleg szabadságon van.

Az alpolgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta. Az alpolgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

     szóló 11/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosítására

     Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

2./ Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló

    4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

    Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

3./ Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet

     megalkotására

     Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

4./ Javaslat a közműves ivóvízellátásról, a közkifolyók vízhasználatáról és az ivóvíz

     díjának megállapításáról szóló 7/2003./V.29./ önkormányzati rendelet módosítására

     Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

- 2 -

5./ Javaslat a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003.(XII.18.) önkormányzati rendelet

     módosítására

     Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

6./ Javaslat az ÉMOP 3.1.3.-11. sz. pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges

     önerő biztosítására

     Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

7./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

1./ Napirend: Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

     szóló 11/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosítására

dr. Boros István jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosult. 2012. január 1-től megszűnik a helyi lakásfenntartási támogatás nyújtására lehetőséget biztosító felhatalmazás azzal, hogy a már megállapított helyi lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban megjelölt időpontig, de legkésőbb 2012. március 31-ig folyósítható, a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítása pedig a képviselő-testület hatásköréből jegyzői hatáskörbe került át. A Képviselő-testület a lakásfenntartási támogatás megállapítására vonatkozó hatáskörét az SZMSZ 1. mellékletében a polgármesterre ruházta át, így annak módosítása szükséges.

Kérdések, hozzászólások:

Orliczki Frigyesné: a jogszabályváltozás miatt kell-e új kérelmet benyújtani annak, akinek a részére már megállapították a lakásfenntartási támogatást?

dr. Boros István jegyző: nem kell új kérelmet benyújtaniuk.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a képviselő-testület és szervei

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2012.(I.12.) önkormányzati rendeletét.

        /A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

2./ Napirend: Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló

                      4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

dr. Boros István jegyző: az 1. napirendnél ismertetett jogszabályváltozás miatt 2012. január 1-től megszűnik az önkormányzat által a normatív lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként nyújtott 2.500,-Ft-os helyi lakásfenntartási támogatás, ezért a helyi rendeletünkben hatályon kívül kell helyezni az erre vonatkozó rendelkezést.

Kérdés, hozzászólás: nem volt.

- 3 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a pénzben és természetben

nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati

rendelet módosításáról szóló 2/2012.(I.12.) önkormányzati rendeletét

        /A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

3./ Napirend: Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet

     megalkotására

dr. Boros István jegyző: a tervezet szerint az óvodai étkezés, a házi segítségnyújtás óradíja és a szociális étkeztetés térítési díja és az önkormányzat támogatása nem emelkedik az előző évhez képest. Az iskolai térítési díjak esetében a testület elfogadta az étkeztetést biztosító Tiszai Parkszálló Kft. díjemelésre vonatkozó ajánlatát. A díjak azonban kedvezőbben alakultak, mert a szolgáltató az ajánlatában 25%-os áfával számolt, de ez január 1-től 27%. Megegyeztünk a szolgáltatóval, hogy a 2%-os áfa-emelkedést már nem teszi rá az árakra. Változás még, hogy csak a sajószögedi tanulók részre biztosítjuk a 140,-Ft/nap/fő összegű önkormányzati hozzájárulást, a más településen élő gyermekek étkezésének támogatására pedig megkeressük az érintett önkormányzatokat. A térítési díjak felülvizsgálatára évente kétszer van lehetőség.

Az étkezési normákat határozatban kell elfogadnia a testületnek, az óvoda esetében ez is változatlan maradt.

Kérdések, hozzászólások:

Vona Tamás alpolgármester: az iskola igazgatója a gyermekek támogatása ügyében megkereste a sajóörösi és nagycsécsi önkormányzatokat. Sajóörös jelezte, hogy a képviselő-testület dönteni fog az ügyben, Nagycsécsről még nem érkezett visszajelzés.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

1/2012.(I.12.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2012. évre vonatkozó étkezési normák megállapítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évre

az alábbi intézményi étkezési normákat állapítja meg:

1.) Napközi Otthonos Óvoda Sajószöged:

        - gyermekek háromszori étkezésének normája        313,-Ft

                tízórai, ebéd, uzsonna

        - dolgozók háromszori étkezési normája                372,-Ft

                tízórai, ebéd, uzsonna

        - vendégétkezők nyersanyag normája (ebéd)        321,-Ft

     Vendégétkezők esetében a rezsiköltség                        150,-Ft.

- 4 -

2.) Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

     Intézmény:

Intézmény

        - tanulók háromszori étkezésének normája                496,-Ft,

        - tízórai + ebéd                                         460,-Ft,

        - ebéd                                                        424,-Ft.

Felelős: Intézményvezetők

Határidő: azonnal

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az intézményi térítési díjakról

szóló 3/2012.(I.12.) önkormányzati rendeletét

        /A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

4./ Napirend: Javaslat a közműves ivóvízellátásról, a közkifolyók vízhasználatáról és az

                      ivóvíz díjának megállapításáról szóló 7/2003./V.29./ önkormányzati rendelet

                      módosítására

dr. Boros István jegyző: a Tiszaszolg Kft. többségi tulajdonosa Tiszaújváros Önkormányzata. Tiszaújváros Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2012. évi díjakat, az emelés 4%, a 2011. évi inflációnak megfelelő. Az ivóvíz és csatorna szolgáltatás legnagyobb díjtétele 2012. évben 520,-Ft/m3 - amiből 206,-Ft/m3 az ivóvíz díja, 314,-Ft/m3, a csatornadíj - plusz 27% áfa. A nem ivóvízfogyasztásra igénybe vett közkifolyók használatának díjai nem változtak. Felhívta a figyelmet, hogy a közkutak azon ingatlanokon élők ivóvízellátására szolgálnak, ahol nincs bevezetve a vezetékes víz. Ha valaki nem erre használja, hanem építkezésre, locsolásra, gépkocsi mosásra, akkor azt jelezni kell az önkormányzat felé és leszámlázzuk neki a vízfogyasztást, mert ez nem ingyenes.

Tájékoztatásul elmondta, hogy a Tiszaszolg Kft. megszüntette a települési folyékony hulladék gyűjtését és szállítását. Akik nincsenek rákötve a szennyvízhálózatra, azok részére a szolgáltatást egyedi megrendelés alapján a Petroszolg Kft. végzi bruttó 1.313,-Ft/m3 áron, de minimum 4 m3 az elszállítandó mennyiség, ami 5.250,-Ft.

Kérdések, hozzászólások:

Okváth Dezsőné: a Széchenyi út elején egy ingatlanon nem volt vezetékes ivóvíz, de a tulajdonos meghalt, ezért az ottani kutat le lehetne zárni, mert nincs olyan a környéken aki rá lenne utalva.

Orliczki Frigyesné: hány közkút van a településen?

dr. Boros István jegyző: kb. 30. Tavaly már megkezdtük szűkítők felszerelését, illetve azokban az utcákban, ahol mindenkinél vezetékes ivóvíz van, a közkutak lezárását.

- 5 –

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a közműves ivóvízellátásról,

a közkifolyók vízhasználatáról és az ivóvíz díjának megállapításáról

szóló 7/2003.(V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

4/2012.(I.12.) önkormányzati rendeletét.

        /A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

5./ Napirend: Javaslat a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003.(XII.18.) önkormányzati

     rendelet módosítására

dr. Boros István jegyző: a szemétszállításra vonatkozó közbeszerzési eljárást az AVE Miskolc Kft. nyerte egyedüli pályázóként. A díjváltozás, a díjfizetés gyakorisága és módja miatt szükséges a helyi rendeletünk módosítása. A díjak negyedévente kb. 1.200,-Ft-tal emelkednek a tavalyihoz képest, 60 l-es kuka esetében bruttó 3.566,-Ft/negyedév, 120 l-es kukaedény esetében 6.125,-Ft/negyedévenként. A szemétszállítás továbbra is keddi napokon történik. A tulajdonosváltozást be kell jelenteni a szolgáltatónak, mert amíg ez nem történik meg, addig a díjak a régi tulajdonost terhelik. Ha valaki legalább 30 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik az ingatlanában és azt senki sem használja, akkor a szolgáltatótól a kívánt időpont előtt 15 nappal kérheti a szolgáltatás szüneteltetését, de ezt utólag már nem lehet igénybe venni. Tárgyalni fogunk az utalásos díjfizetésről, de egyelőre érdemes megvárni az új hulladékgazdálkodási törvényt. A rendelet-tervezetet megküldtem véleményezésre az AVE Miskolc Kft-nek, de észrevételt nem tettek.

Kérdések, hozzászólások:

Orliczki Frigyesné: továbbra is a boltban lehet majd venni szemeteszsákot? Lesz lomtalanítás?

dr. Boros István jegyző: a boltban, illetve a sofőrtől is lehet szemeteszsákot venni, kb. 320-350,-Ft darabja, ami már tartalmazza az elszállítás költségét is. Az évente kétszeri, előre meghirdetett időpontban történő lomtalanítás továbbra is lesz, benne van a szerződésben.

Vona Tamás: a hivatal ezentúl nem tud a lakosok nevében intézkedni, csak segítséget tud nyújtani.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a köztisztaság fenntartásáról

szóló 14/2003.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

5/2012.(I.12.) önkormányzati rendeletét.

        /A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

6./ Napirend: Javaslat az ÉMOP 3.1.3.-11. sz. pályázat benyújtására és a pályázathoz

     szükséges önerő biztosítására

dr. Boros István jegyző: a Vasút út, Bem út, Tisza út burkolat-felújítására 2012.01.16-ig kell a pályázatot benyújtani. A beruházás 45.535 e Ft, 95%-os intenzitású, tehát 5% önrészt kell biztosítani, ami 2.276.787,-Ft. Ezt az összeget a 2011. évi korrigált pénzmaradvány terhére biztosítani tudjuk. Mivel a Vasút út és a Bem út is csatlakozik a 35-ös főúthoz, megkerestük a Közútkezelő Kht-t, ők is támogatják a pályázatunkat.

- 6 -

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

2/2012.(I.12.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Vasút út, Bem út, Tisza út burkolat-felújítására

        pályázat benyújtása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉMOP 3.1.3.-11 sz.

(Vasút út, Bem út, Tisza út burkolatfelújítása) pályázathoz az önkormányzat

2011. évi korrigált pénzmaradványa terhére 2.276.787,-Ft, azaz Kétmillió-

kétszázhetvenhatezer-hétszáznyolcvanhét forint önerőt biztosít.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

7./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a.)

Orliczki Frigyesné: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy Ládi Balázs polgármester részére egyhavi illetményének megfelelő jutalmat állapítson meg, az elmúlt évben végzett munkájának elismeréseként. Polgármester úr mindig megfelelően képviselte a település érdekeit, ez korrekt elismerése lenne a munkájának.

Vona Tamás: Polgármester úr évek óta nem kapott jutalmat, ezért támogatom a javaslatot.

dr. Boros István jegyző: a fedezet megvan rá.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

3/2012.(I.12.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Ládi Balázs polgármester jutalmazása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Ládi Balázs polgármestert

az elmúlt évben végzett munkájának elismeréseként egyhavi illetményének

megfelelő bruttó 425.150,-Ft, azaz Négyszázhuszonötezer-százötven forint

jutalomban részesíti.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

- 7 -

b.)

Vanyó István: a Vasút úton és a Táncsics úton az ÉMÁSZ megjavította a hibákat, minden lámpatest világít.

Dr. Wirtz Ferenc: az Orvosi Rendelő előtt azonban nincs közvilágítás. Van ott egy oszlop, de azon nincs lámpa, ezt meg kellene oldani.

Okváth Dezsőné: a Széchenyi út 1. sz. előtt az iskolával szemben az árok és az úttest közötti padka meg van süllyedve, fel kellene tölteni.

Tájékoztatta a testületet, hogy Stefán István sajószögedi lakos 95. születésnapja alkalmából szépkorúak jubileumi támogatásában fog részesülni, az erről szóló okiratot ünnepélyes keretek között a Művelődési Házban kapja meg, várhatóan 2012. március 8-án.

Orliczki Frigyesné: a Lucernás dűlő áramellátásának ügye milyen fázisban van, tájékoztatni kellene erről a telektulajdonosokat.

A Lehel úti szennyvízbűz ügyében sikerült-e megállapítani mi a hiba, megtörtént-e már egy külső szakértő felkérése?

Örömmel tapasztaltam, hogy a Bem út leforduló szakaszánál lévő kátyút feltöltötték. Meg kell vizsgálni, hogy a csapadékvíz-elvezetés megoldható-e úgy, hogy a Bem úti árkot és a 35-ös út melletti árkot összekötik.

dr. Boros István jegyző:

- az Orvosi Rendelő előtti közvilágítás ügyében egyeztetni fogunk a szolgáltatóval.

- A Széchenyi úti megsüllyedt padkát a Kft. feltölti sóderral.

- A Lucernás dűlő áramellátása ügyében össze kell gyűjtenünk az érintett ingatlantulajdonosok nevét, személyi igazolvány számát és a helyrajzi számot, ez van most folyamatban. Ezzel Trungel Lászlót bíztam meg, de ezeket az adatokat hozzám is be lehet hozni a hivatalba. Amennyiben ezek az adatok megvannak és a tulajdonosok meghatalmazzák az önkormányzatot, hogy eljárjon az ügyükben, mivel az önkormányzat a szerződő fél, akkor indulhat a beruházás és kb. fél év alatt elkészül. Ingyenes, nem kell érte fizetni.

- A Lehel úti szennyvíz ügyében nincs információm, utána fogok nézni.

- A Kft-vel megnézetjük, hogy megoldható-e a Bem úti és a 35-ös úti árok összekötésével a csapadékvíz-elvezetés.

Egyéb előterjesztés nem lévén az alpolgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

Vona Tamás                                                                         dr. Boros István

alpolgármester                                                                       jegyző