Sajószöged Község Önkormányzatának

14/2007. (XI.27.) sz. rendelete

A Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fizetendő térítési díjak megállapításáról

(egységes szerkezetben)

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 124.§ (21) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által fenntartott alapfokú művészetoktatási intézményben fizetendő térítési díjak mértékéről, az alkalmazható kedvezményekről, valamint a díjfizetési kötelezettség teljesítésének szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: intézmény) által biztosított zeneművészeti képzésben részt vevőkre.

2. §1

A térítési díjakat a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

3.§2

A tandíjakat a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

4. §3

(1) Kérelemre, a tanulmányi eredmény alapján megállapított térítési díj és tandíj mértéke legfeljebb 50 %-kal csökkenthető a tanuló szociális körülményeire tekintettel, ha

a) szülei munkanélküliek

b) családjában két vagy több kiskorú gyermek van

c) egyedül élő szülő gyermeke.

(2) A kérelmek elbírálásáról az Intézmény vezetője dönt.

(3) Az Intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező testvérek egyike 50%-os mértékű térítési- vagy tandíjkedvezményre jogosult tanévenként.

1,2,3 Módosította a 10/2010. (VIII.19.) sz. rendelet. Hatályos 2010. szeptember 01.-én.

(4) Három vagy több testvér esetén a (2) bekezdés szerinti kedvezmény mértéke 100%.

(5) E §-ban meghatározott kedvezmények csak egy jogcímen vehetőek igénybe. Több jogcím együttes fennállása esetén a tanuló törvényes képviselője nyilatkozik, hogy mely jogcím szerint járó kedvezményt kívánja igénybe venni.

4/A.§4

(1) A térítési díjat, tandíjat tanévenként szeptember 10.-ig kell megállapítani a tanuló előző évi tanulmányi eredményének és szociális körülményeinek figyelembevételével. A tanulói jogviszony keletkezésének évében a tanulmányi eredmény alapján járó kedvezményt a második félévben a félévi osztályzatok figyelembevételével kell megállapítani február 10.-ig.

(2) A térítési díj, tandíj összegét száz forintra kerekítve kell megállapítani.

(3) A térítési díjat, tandíjat két részletben, folyó év november 01-ig és március 01-ig kell befizetni. Az a tanuló, aki a megadott határidőig díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, nem látogathatja az órákat, nem használhatja az Intézmény létesítményeit, eszközeit.

(4) Az Intézmény vezetője a térítési díj, tandíj megállapításával, megfizetésével kapcsolatos adatokról nyilvántartást vezet. A díjak megfizetésével kapcsolatos intézményi szintű szabályozásról az Intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell gondoskodni.

5.§


Záró rendelkezések

(1) E rendeletben használt „jövedelem”, „család” és „háztartás” fogalmak alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§ (1) bekezdésének a), c) és f) pontjaiban meghatározottakat kell érteni.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

k.m.f.

  dr. Boros István dr. Gulyás Mihály

címzetes főjegyző polgármester

4 Beiktatta a 10/2010. (VIII.19.) sz. rendelet. Hatályos 2010. szeptember 01.-től.

  1. melléklet5

A 18 éven aluli zeneiskolai tanulók térítési díja

Díjcsoport Tanulmányi átlag éves tér.díj féléves tér.díj

I. ( 4,5 - 5 tanulmányi átlag ) jeles 10 600.- Ft 5 300.- Ft

II. ( 3,5 - 4,4 tanulmányi átlag ) jó 12 000.- Ft 6 000.- Ft

III. ( 1,0 - 3,4 tanulmányi átlag ) közepes, elégséges, elégtelen 13 300.- Ft 6 650.- Ft

 

A 18 éven felüli, de 22 éven aluli zeneiskolai tanulók térítési díja

Díjcsoport Tanulmányi átlag éves tér.díj féléves tér.díj

I. ( 4,5 - 5 tanulmányi átlag ) jeles 21 800.- Ft 10 900.- Ft

II. ( 3,5 - 4,4 tanulmányi átlag ) jó 24 500.- Ft 12 250.- Ft

III. ( 1,0 - 3,4 tanulmányi átlag ) közepes, elégséges, elégtelen 27 200.- Ft 13 600.- Ft

 

 

Zenei előképzésben, illetve csak csoportos foglalkozásban résztvevő tanulók térítési díja

Díjcsoport Tanulmányi átlag éves tér.díj féléves tér.díj

I. - 8 700.- Ft 4 350.- Ft

 

5Módosította a 16/2012.(VIII.31.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2012.09.01-től.

  1. melléklet6

Tanköteles, heti hat tanórai foglalkozást meghaladó zeneiskolai tanulók tandíja

Díjcsoport Tanulmányi átlag éves tér.díj féléves tér.díj

I. ( 4,5 - 5 tanulmányi átlag ) jeles 34 800.- Ft 17 400.- Ft

II. ( 3,5 - 4,4 tanulmányi átlag ) jó 39 200.- Ft 19 600.- Ft

III. ( 1,0 - 3,4 tanulmányi átlag ) közepes, elégséges, elégtelen 43 500.- Ft 21 750.- Ft

 

Nem tanköteles és nem áll tanulói jogviszonyban a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint a 22. életévét betöltött zeneiskolai tanulók tandíja

Díjcsoport Tanulmányi átlag éves tér.díj féléves tér.díj

I. ( 4,5 - 5 tanulmányi átlag ) jeles 69.600.- Ft 34 800.- Ft

II. ( 3,5 - 4,4 tanulmányi átlag ) jó 78 300.- Ft 39 150.- Ft

III. ( 1,0 - 3,4 tanulmányi átlag ) közepes, elégséges, elégtelen 87 000.- Ft 43 500.- Ft

 

6Módosította a 16/2012.(VIII.31.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos: 2012.09.01-től.

Sajószöged Község Önkormányzatának

10/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelete

A Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló 14/2007.(XI.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 124.§ (21) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló 14/2007.(XI.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1.§ Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2.§ Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

k.m.f.

Ládi Balázs dr. Boros István

polgármester jegyző

 

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet az SZMSZ-ben meghatározott módon 2011. szeptember 5. napján kihirdetésre került.

Sajószöged, 2011. szeptember 5.

dr. Boros István

jegyző

  1. melléklet

A Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló 14/2007.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelethez

A 18 éven aluli zeneiskolai tanulók térítési díja

Díjcsoport Tanulmányi átlag éves tér.díj féléves tér.díj

I. ( 4,5 - 5 tanulmányi átlag ) jeles 7.800.- Ft 3.900.- Ft

II. ( 3,5 - 4,4 tanulmányi átlag ) jó 8.800.- Ft 4.400.- Ft

III. ( 1,0 - 3,4 tanulmányi átlag ) közepes, elégséges, elégtelen 9.800.- Ft 4.900.- Ft

 

A 18 éven felüli, de 22 éven aluli zeneiskolai tanulók térítési díja

Díjcsoport Tanulmányi átlag éves tér.díj féléves tér.díj

I. ( 4,5 - 5 tanulmányi átlag ) jeles 15.000.- Ft 7.500.- Ft

II. ( 3,5 - 4,4 tanulmányi átlag ) jó 16.900.- Ft 8.450.- Ft

III. ( 1,0 - 3,4 tanulmányi átlag ) közepes, elégséges, elégtelen 18.800.- Ft 9.400.- Ft

 

 

Zenei előképzésben, illetve csak csoportos foglalkozásban résztvevő tanulók térítési díja

Díjcsoport Tanulmányi átlag éves tér.díj féléves tér.díj

I. - 4.900.- Ft 2.450.- Ft

 

2.melléklet

A Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló 14/2007.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelethez

Tanköteles, heti hat tanórai foglalkozást meghaladó zeneiskolai tanulók tandíja

Díjcsoport Tanulmányi átlag éves tér.díj féléves tér.díj

I. ( 4,5 - 5 tanulmányi átlag ) jeles 30.100.- Ft 15.050.- Ft

II. ( 3,5 - 4,4 tanulmányi átlag ) jó 33.800.- Ft 16.900.- Ft

III. ( 1,0 - 3,4 tanulmányi átlag ) közepes, elégséges, elégtelen 37.600.- Ft 18.800.- Ft

 

Nem tanköteles és nem áll tanulói jogviszonyban a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint a 22. életévét betöltött zeneiskolai tanulók tandíja

Díjcsoport Tanulmányi átlag éves tér.díj féléves tér.díj

I. ( 4,5 - 5 tanulmányi átlag ) jeles 60.200.- Ft 30.100.- Ft

II. ( 3,5 - 4,4 tanulmányi átlag ) jó 67.700.- Ft 33.850.- Ft

III. ( 1,0 - 3,4 tanulmányi átlag ) közepes, elégséges, elégtelen 75.200.- Ft 37.600.- Ft

 

 

Sajószöged Község Önkormányzatának

14/2007. (XI.27.) sz. rendelete

A Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fizetendő térítési díjak megállapításáról

(egységes szerkezetben)

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 124.§ (21) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által fenntartott alapfokú művészetoktatási intézményben fizetendő térítési díjak mértékéről, az alkalmazható kedvezményekről, valamint a díjfizetési kötelezettség teljesítésének szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: intézmény) által biztosított zeneművészeti képzésben részt vevőkre.

2. §1

A térítési díjakat a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

3.§2

A tandíjakat a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

4. §3

(1) Kérelemre, a tanulmányi eredmény alapján megállapított térítési díj és tandíj mértéke legfeljebb 50 %-kal csökkenthető a tanuló szociális körülményeire tekintettel, ha

a) szülei munkanélküliek

b) családjában két vagy több kiskorú gyermek van

c) egyedül élő szülő gyermeke.

(2) A kérelmek elbírálásáról az Intézmény vezetője dönt.

(3) Az Intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező testvérek egyike 50%-os mértékű térítési- vagy tandíjkedvezményre jogosult tanévenként.

1,2,3 Módosította a 10/2010. (VIII.19.) sz. rendelet. Hatályos 2010. szeptember 01.-én.

(4) Három vagy több testvér esetén a (2) bekezdés szerinti kedvezmény mértéke 100%.

(5) E §-ban meghatározott kedvezmények csak egy jogcímen vehetőek igénybe. Több jogcím együttes fennállása esetén a tanuló törvényes képviselője nyilatkozik, hogy mely jogcím szerint járó kedvezményt kívánja igénybe venni.

4/A.§4

(1) A térítési díjat, tandíjat tanévenként szeptember 10.-ig kell megállapítani a tanuló előző évi tanulmányi eredményének és szociális körülményeinek figyelembevételével. A tanulói jogviszony keletkezésének évében a tanulmányi eredmény alapján járó kedvezményt a második félévben a félévi osztályzatok figyelembevételével kell megállapítani február 10.-ig.

(2) A térítési díj, tandíj összegét száz forintra kerekítve kell megállapítani.

(3) A térítési díjat, tandíjat két részletben, folyó év november 01-ig és március 01-ig kell befizetni. Az a tanuló, aki a megadott határidőig díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, nem látogathatja az órákat, nem használhatja az Intézmény létesítményeit, eszközeit.

(4) Az Intézmény vezetője a térítési díj, tandíj megállapításával, megfizetésével kapcsolatos adatokról nyilvántartást vezet. A díjak megfizetésével kapcsolatos intézményi szintű szabályozásról az Intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell gondoskodni.

5.§


Záró rendelkezések

(1)E rendeletben használt „jövedelem”, „család” és „háztartás” fogalmak alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§ (1) bekezdésének a), c) és f) pontjaiban meghatározottakat kell érteni.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

k.m.f.

  dr. Boros István Ládi Balázs

jegyző polgármester

4 Beiktatta a 10/2010. (VIII.19.) sz. rendelet. Hatályos 2010. szeptember 01.-től.

  1. sz. melléklet

  2.  

A 18 éven aluli zeneiskolai tanulók térítési díja

Díjcsoport Tanulmányi átlag éves tér.díj féléves tér.díj

I. ( 4,5 - 5 tanulmányi átlag ) jeles 7.800.- Ft 3.900.- Ft

II. ( 3,5 - 4,4 tanulmányi átlag ) jó 8.700.- Ft 4.350.- Ft

III. ( 1,0 - 3,4 tanulmányi átlag ) közepes, elégséges, elégtelen 9.700.- Ft 4.850.- Ft

 

A 18 éven felüli, de 22 éven aluli zeneiskolai tanulók térítési díja

Díjcsoport Tanulmányi átlag éves tér.díj havi tér.díj

I. ( 4,5 - 5 tanulmányi átlag ) jeles 15.500.- Ft 7.750.- Ft

II. ( 3,5 - 4,4 tanulmányi átlag ) jó 17.500.- Ft 8.750.- Ft

III. ( 1,0 - 3,4 tanulmányi átlag ) közepes, elégséges, elégtelen 19.400.- Ft 9.700.- Ft

 

 

Zenei előképzésben, illetve csak csoportos foglalkozásban résztvevő tanulók térítési díja

Díjcsoport Tanulmányi átlag éves tér.díj havi tér.díj

  1. - 4.900.- Ft 2.450.- Ft

2. sz. melléklet

A 18 éven aluli zeneiskolai tanulók tandíja

Díjcsoport Tanulmányi átlag éves tér.díj féléves tér.díj

I. ( 4,5 - 5 tanulmányi átlag ) jeles 38.800.- Ft 19.400.- Ft

II. ( 3,5 - 4,4 tanulmányi átlag ) jó 43.700.- Ft 21.850.- Ft

III. ( 1,0 - 3,4 tanulmányi átlag ) közepes, elégséges, elégtelen 48.500.- Ft 24.250.- Ft

 

A 18 éven felüli zeneiskolai tanulók tandíja

Díjcsoport Tanulmányi átlag éves tér.díj féléves tér.díj

I. ( 4,5 - 5 tanulmányi átlag ) jeles 77.700.- Ft 38.850.- Ft

II. ( 3,5 - 4,4 tanulmányi átlag ) jó 87.400.- Ft 43.700.- Ft

III. ( 1,0 - 3,4 tanulmányi átlag ) közepes, elégséges, elégtelen 97.100.- Ft 48.550.- Ft