Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 18-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla települési képviselők

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésről távol maradt: Okváth Dezsőné, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

25/2016.(IV.18.) Tárgy: Nagyvízi mederkezelési tervvel (NMT) kapcsolatos ideiglenes védmű települési nyomvonala

26/2016.(IV.18.) Tárgy: Földhasználati jog alapítása az Önkormányzat 734/32 hrsz-ú ingatlanán

27/2016.(IV.18.) Tárgy: A házi segítségnyújtás és a család és gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának jóváhagyása

28/2016.(IV.18.) Tárgy: A közétkeztetésről szóló vállalkozói szerződés kiegészítése

29/2016.(IV.18.) Tárgy: Pályázat benyújtása a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására

30/2016.(IV.18.) Tárgy: Pályázat benyújtása bölcsőde építésére

31/2016.(IV.18.) Tárgy: Polgárőrség működése

32/2016.(IV.18.) Tárgy: A sajószögedi 965/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése

33/2016.(IV.18.) Tárgy: Községüzemeltetési Kft. részére emelőkosaras utánfutó vásárlása

34/2016.(IV.18.) Tárgy: A 8/2016.(II.04.) képviselő-testületi határozat módosítása

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés a 2a. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztés a 2b. napirendi ponthoz

4. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 2c. napirendi ponthoz

5. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 2d. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Javaslat nagyvízi mederkezelési terv települési ideiglenes nyomvonalával kapcsolatos döntés meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Egyebek.

a./ Javaslat földhasználati jog alapítására az Önkormányzat 734/32 hrsz-ú ingatlanán. (fakocsma)

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

b./ Javaslat a házi segítségnyújtás és a családi gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

c./ Javaslat a közétkeztetésről szóló vállalkozói szerződés kiegészítésére.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

d./ Javaslat önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára. (bölcsőde, Polgármesteri Hivatal)

 

e./ Tájékoztatás a Polgárőrség működésével kapcsolatos döntésről.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

f./ Képviselői javaslatok, előterjesztések.

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ Napirend: Javaslat nagyvízi mederkezelési terv települési ideiglenes nyomvonalával kapcsolatos döntés meghozatalára.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: kétféle térképet kapott a képviselő-testület a nagyvízi mederkezelési tervvel kapcsolatban. Az első nyomvonalon látszik, hogy árvíz esetén magasabb lenne a vízállás, mint a 2010-es, illetve az azt megelőző nagy árvizek. A védekezési nyomvonal az Ady Endre út vonala lenne, ami azt jelentené, hogy az ÉMVÍZIG az üdülő területet feladta volna a védekezés szempontjából, 1 méteres víz jelentkezett volna egy árvíz esetén. Mi ezt nem fogadtuk el, és ennek eredményeképpen készült a második vázlat, ami a védekezési vonalat átteszi a mostani nyúlgát tetejére. A mostani mértékadó árvízszint magasabb, mint a 2010-es, ennek kapcsán folyamatban van a gát létesítésére elkészített tervünknek az áttervezése a mértékadó árvízszintnek megfelelően, mert azt reméljük, hogy ha ilyen nyomvonalat alakítanak ki, talán nagyobb lesz az esélye annak, hogy végleges gát is épüljön, mert hosszú távon ez az állapot nem tartható.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

25/2016.(IV.18.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Nagyvízi mederkezelési tervvel (NMT) kapcsolatos ideiglenes védmű települési nyomvonala

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság módosított előterjesztésében szereplő Sajószöged település belterületének árvíz- védelmét szolgáló NMT ideiglenes védmű nyomvonalát a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal, ill. folyamatos

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 1. melléklete.)

 

 

2./ Napirend: Egyebek.

 

a./ Javaslat földhasználati jog alapítására az Önkormányzat 734/32 hrsz-ú ingatlanán. (fakocsma)

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: kiküldtem a megállapodás tervezetet, az előzményeket mindenki ismeri. Amikor leégett a fakocsma, a tulajdonos újraépítette, de a földhivatali bejegyzés továbbra is önkormányzati tulajdonban szerepeltette ezt az ingatlant. Megállapodtunk, hogy rendezzük a tulajdonviszonyokat, ennek az első része az, hogy a most már az építtető tulajdonában lévő felépítmény földhasználati jogot kapjon az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon. Ingyenes földhasználati jogról van szó, mert az egész terület használatáért fizet bérleti díjat az üzemeltető. Elfogadásra javaslom a megállapodást.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

26/2016.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Földhasználati jog alapítása az Önkormányzat 734/32 hrsz-ú ingatlanán

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a 734/32 hrsz-ú ingatlanon földhasználati jogot alapító szerződés aláírására.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

(A szerződés a jegyzőkönyv 2. melléklete.)

b./ Javaslat a házi segítségnyújtás és a családi gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának jóváhagyására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: jogszabály változás miatt integrálni kellett a gyermekjóléti szolgálatot és a házi segítségnyújtást. Ez az utolsó fázis, hiszen a törzskönyvi bejegyzése megtörtént az új modell szerinti felálló szolgáltatásnak, megkaptuk a végleges működési engedélyt. A Szociális Bizottság megtárgyalta a szakmai programját és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, a Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját a szakértői bizottság jóváhagyta, ezzel az utolsó lépéssel jogszerűen engedély birtokában tud majd működni ez az ellátás a településen, elfogadásra javaslom az előterjesztést.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

27/2016.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A házi segítségnyújtás és a család és gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának jóváhagyása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás és a család és gyermekjóléti szolgálat szakmai programját elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

(A szakmai program a jegyzőkönyv 3. melléklete.)

 

 

c./ Javaslat a közétkeztetésről szóló vállalkozói szerződés kiegészítésére.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: ahogy az előterjesztésben írtam a kormány kötelező feladatként írta elő a szünidei gyermekétkeztetés ellátását az önkormányzatok számára. Javaslom, hogy az a vállalkozó gondoskodjon a szünidei étkeztetésről is, aki a gyermekétkeztetést az iskolában végzi. Szerencsére nálunk nem sok gyermeket érint, hiszen nem jellemző a településen a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma. Javaslom a szerződést kiegészíteni az előterjesztés szerint, a szünidei gyermekétkeztetést is a Tisza-Party Food Kft. fogja végezni bruttó 700 Ft/fő/nap áron.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

28/2016.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A közétkeztetésről szóló vállalkozói szerződés kiegészítése

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv. 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában és a Gyvt. 21/C.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatára tekintettel a Tisza-Party Food Kft.-vel kötött közétkeztetési szerződést e határozat melléklete szerint kiegészíti és felhatalmazza polgármesterét a kiegészített szerződés aláírására.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 4. melléklete.)

 

 

d./ Javaslat önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára. (bölcsőde, Polgármesteri Hivatal)

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: a vidékfejlesztési program a 2. célterületébe végre passzolni fog a Polgármesteri Hivatal felújítása, hiszen a tetőt, a szigetelést, a nyílászárókat régóta cserélni kellene, és már tárgyaltunk róla, hogyha pályázati forrás lesz rá, akkor mindenképpen szeretnénk ezt megvalósítani. Az önrészt nekünk kellene biztosítani, mivel nem vagyunk kiemelt járás, ezért csak 75%-ban támogatott az épület felújítás. Ez azt jelentené, hogy a támogatási összeg, amit elnyerhetünk maximum 50 000 000 Ft, a beruházás tervezett bruttó összköltsége 63 000 000 Ft, ebből 15 750 000 Ft lenne az, ami az önkormányzat költségvetését terheli pályázat nyertesség esetén.

 

Kérdések, észrevételek:

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: az önkormányzat költségvetését mennyire befolyásolná a 15 750 000 Ft?

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: az idei költségvetést nem terheli ez az önerő, a jövő évi költségvetés tervezésénél kell figyelembe venni.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

29/2016.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Pályázat benyújtása a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati kiírásra pályázatot nyújt be. A pályázat keretében megvalósítani tervezett fejlesztés a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása.

A projekt megvalósítási helyszínének címe: Sajószöged, Ady Endre út 71.

A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 289

A projekt tervezett összköltsége bruttó 63.000.000,- Ft, a tervezett önerőt, bruttó 15.750.000,- Ft-ot a Képviselő-testület költségvetése terhére biztosítja.

Sajószöged Községi Önkormányzat a projektet megvalósítja és gondoskodik a fenntartási időszakban történő működtetésről.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenységek elvégzésére, valamint a pályázat benyújtására.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: lehetőség nyílik a területi operatív programban bölcsőde építésére, amit úgy szeretnénk megoldani, hogy egy blokkban legyen a meglévő óvodánkkal. Az óvoda mögötti telek üresen áll, meghalt a tulajdonos, az örökösöknek van szándékuk eladni ezt a területet. Nem kell, hogy a mi tulajdonunkban legyen a terület már akkor, amikor beadjuk a pályázatot, csak egy szándéknyilatkozat kell a tulajdonosok részéről. A mostani felmérések szerint gyermeklétszám alapján 2 csoportszobás önálló bölcsődét hozhatnánk létre, maximum 24 gyermekkel működhetne jelen állapot szerint, bár úgy tervezzük az épületet megvalósítani, hogy a későbbiekben kibővíthető legyen, ha a gyermeklétszám szükségessé teszi. Új bejáratot nyithatnánk az óvodának, így a másik oldalról is megközelíthető lenne.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

30/2016.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Pályázat benyújtása bölcsőde építésére

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati kiírásra pályázatot nyújt be.

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a pályázattak kapcsolatos ügyekben eljárjon.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

e./ Tájékoztatás a Polgárőrség működésével kapcsolatos döntésről.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: lakossági észrevételt kaptunk arról, hogy nem tartják elégségesnek a Polgárőrség működését, ezért indítványozom, hogy vizsgáljuk felül a Polgárőrség működését, havi szinten kérjünk elszámolást, nem csak a felhasznált összegről, hanem arról is, hogy hány órát töltöttek járőrözéssel. Javaslom, hogy ha havi szinten nem történik meg az elszámolás, akkor ne utaljunk támogatást.

 

Kérdések, észrevételek:

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: mennyi a támogatás összege?

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: 125 000 Ft, azt gondolom, ez az összeg elég arra, hogy megfelelően működjön a Polgárőrség, szerintem a környező településeken sehol nincs ilyen jó eszközellátottsága a Polgárőrségnek.

 

Vona Tamás alpolgármester: mindenképp támogatom a javaslatot, a Polgárőrség beszámolója az 1. évben nem volt teljes körű, a 2. évben számolt be a munkájáról, most pénzügyi aggályok merültek fel. A rendezvényeinken kétségtelenül ott vannak, de hogy ezen kívül van-e még tevékenysége a Polgárőrségnek, járőröznek-e éjszaka, hétvégeken, ezt a beszámolóból nem tudtuk meg, illetve a tevékenység bemutatását sem láttuk. Javaslom, hogy a havi beszámoló erre is terjedjen ki, adjanak arról írásos nyilatkozatot, hogy mikor, hány fő, mennyi időben, milyen módon – gépjárművel, kerékpárral, gyalog – járőrözött.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

31/2016.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Polgárőrség működése

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Polgárőrség működésének finanszírozásával kapcsolatban úgy döntött, hogy 2016. május hónaptól havi szintű elszámolást kér a működésre átutalt összegről. Az elszámolásnak ki kell terjednie a gépjármű-használatra, a járőr-tevékenység óraszámára-helyszíneire. Nem megfelelő elszámolás esetén a képviselő-testület a Polgárőrség támogatását felfüggeszti.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

f./ Képviselői javaslatok, előterjesztések.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: egy fiatal házaspár juttatott el hozzám egy szándéknyilatkozatot, a CSOK-ot szeretnék igénybe venni, ehhez a 965/4 hrsz-ú telket szeretnének megvásárolni. Már régóta szó van arról, hogy felülvizsgáljuk a temetőnél a tulajdonunkban lévő 4 építési telket, amelyeknek 2 000 000 Ft + áfában van megállapítva az áruk, de ha 2 000 000 Ft-ért megkaphatnák, akkor lenne vásárlási szándékuk. Ennyi összeg áll rendelkezésükre, a közműveket még be kell vinni, gépi munkára szükség van. Ha az anyagokat megvásárolják, a gépi munkában a Kft. tud segíteni. Úgy gondolom, ennyivel támogathatjuk őket.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: régóta üresen állnak azok a telkek, voltak ingatlanpiac változások, amik nem kedveztek az értékesítésnek. Felfelé ívelő ágban van a piac, azt reméljük, hogy ha azt látják, hogy ott valaki elkezd építkezni, felhívja rá a figyelmet, hogy ott vannak még eladó telkek és piacképesebb lesz a többi üresen álló telek.

 

Kérdések, észrevételek:

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: ha ennek a fiatal házaspárnak adunk egy 500 000 Ft-os kedvező telekvásárlási támogatást otthonteremtésre, akkor azoknak is megadjuk ezt a kedvezményt, akik a másik 3 telket megveszik, mindegy, hogy fiatalok, idősek vagy befektetési célra akarják megvenni?

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: egyedi döntésről van szó, a többi teleknél is egyedileg fogjuk elbírálni a vásárlási szándékot a vevő összes körülményeit mérlegelve.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

32/2016.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A sajószögedi 965/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 965/4 hrsz-ú ingatlant bruttó 2 000 000 forintos vételáron megvételre felajánlja Kevei Gábor 3599 Sajószöged, Tisza út 17. sz. alatti lakosnak.

 

           

        Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

           

        Határidő:         azonnal

 

 

g)

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Kft. felújítási munkálataihoz jó lenne egy emelőkosaras utánfutó, most kedvező áron tudnánk egyet venni, amit használhatna a Kft. és akár bérbe is adhatnánk. 1 500 000 – 2 000 000 Ft között van a piaci ára, a MAVIR kosaras autója volt, jó állapotban van, megfontolás tárgyát képezi, hogy bővítsük a Kft. szerszám repertoárját. Indítványozom az utánfutó megvásárlását.

 

Kérdések, észrevételek:

 

Vona Tamás alpolgármester: az emelő kosár nagyon sokat számít, molinó kifeszítésénél bármilyen rendezvényünkre, karácsonyi díszek felrakásánál, bármilyen katasztrófa előfordulhat, amikor gyorsan kell intézkedni. Szerintem a lakás- tetőfelújításoknál lesz rá kereslet a lakosság részéről, így előbb-utóbb megtérül az ára.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

33/2016.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Községüzemeltetési Kft. részére emelőkosaras utánfutó vásárlása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Községüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét arra, hogy emelőkosaras utánfutót vásároljon maximum 2 000 000 forintos vételáron.

 

           

        Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

           

        Határidő:         azonnal

 

 

h)

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Kft. vásárolt területet az ipari parkban, a térképi átvezetése megtörtént, 7194 m2 területet vásárolna meg az önkormányzat Szakál Lászlótól. Ez ki lenne egészítve a Kft. mögötti 2000 m2 területtel, de az még banki engedélyre vár, összesen 9000 m2 gazdasági ipari övezetben lévő terület kerülne az önkormányzat tulajdonába, amelyre vállalkozások jöhetnének. Szándéknyilatkozat van arról, hogy két vállalkozás már szeretne ott területet vásárolni. Szóban már tárgyaltunk a tulajdonossal, ezt a 7194 m2-es területet 600 Ft/m2 áron az önkormányzatnak eladja, ez az ár reálisnak tekinthető a telek sajátosságait figyelembe véve. 4500 m2-nyi területre már vállalkozások szeretnének letelepülni, amennyiben az adásvétel létrejön.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

34/2016.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A 8/2016.(II.04.) képviselő-testületi határozat módosítása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 8/2016.(II.04.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szakál László (sz. Tiszalök, 1956.06.03.; a.n.: Kurucz Margit) 3599 Sajószöged, Balassi út 2. sz. alatti lakostól 4 316 400 forintos vételáron megvásárolja a 034/17 hrsz-ú ingatlant.

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a szerződés aláírására.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

i)

Vona Tamás alpolgármester: hogy állunk a gyepmesteri szolgáltatással? A Vasút úton kóborol egy kutya hetek óta.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: ez minden évben problémát jelent, de mindig meg tudtuk oldani valamilyen formában. A mezőkövesdiek nem kötnek velünk szerződést csak a közvetlen vonzáskörzetben lévő önkormányzatokkal. Tavasszal mindenképpen megpróbáljuk a kóbor kutyáktól mentesíteni a települést.

 

Vona Tamás alpolgármester: a raklapos vállalkozás nem üzemel, viszont rendezetlenül maradt ott a terület. Van-e valamilyen lehetőségünk, hogy hatást gyakoroljunk a megszűnő vállalkozásokra, hogy a területet rendezetten hagyják ott maradék, hulladék nélkül, mert a volt tüzép területén is van még maradék építőanyag.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: az ingatlanán bárki tárolhat sódert, raklapot, az esztétika nem jogi kategória.

 

j)

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: elhangzott az előző ülésen, hogy a Vasút út és a 35-ös sz. főút kereszteződésében kidöntöttek egy oszlopot, az ÉMÁSZ visszaállította, de világítótestet nem helyezték vissza, kérem a polgármester urat, hogy sürgessék meg a világítás helyreállítását.

Nagyon sokan örülnek a szép, rendezett játszótereknek, parkoknak, viszont felmerült a lakosság részéről egy igény, hogy ha van pályázati lehetőség, akkor szeretnének a sajószögedi lakosok olyan fitness eszközöket a játszótér mellé telepíteni, mint ami Tiszaújvárosban is látható.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: ezek az eszközök vandálbiztosra vannak elkészítve, a darabonkénti áruk 500 000 Ft. Kültéri fitnesspark telepítése azóta a tervem, mióta fel lettek újítva a játszóterek, jövő héten jön egy vállalkozás, ami ezeknek a telepítésével foglalkozik. Reméljük, hogy a közeljövőben ez megvalósulhat.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                dr. Boros István sk.

     polgármester                                                  címzetes főjegyző

 

        10