SAJÓSZÖGED KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló

13/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§-ában, valamint a 5. és 6. §-aiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a helyi adókról a következőket rendeli el:

1.§ A helyi adókról szóló 13/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) Az adó alapja a telek m2-ben számított területe

 

(2) Az adó mértéke:

a) I. övezetben 100 Ft/m2

b) II. övezetben 150 Ft/m2

c) III. övezetben 200 Ft/m2.

 

(3) Övezeti besorolások:

a) I. övezetbe tartozik a Vállalkozói Park,

b) II. övezetbe tartozik Sajószöged község belterülete a Vállalkozói Park kivételével,

c) III. övezetbe tartozik Sajószöged község külterülete.”

 

2.§ Ez a rendelet 2017. január 01. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

 

 dr. Boros István sk.                                dr. Gulyás Mihály sk.

címzetes főjegyző                                    polgármester

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2016. november 25.

Sajószöged, 2016. november 25.

 

dr. Boros István sk.

  címzetes főjegyző