Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. december 14-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Orliczki Frigyes Ferencné, Dr. Lukács Fatime, Tóth Béla, Karaffa Gábor, Varga Viktor települési képviselők.

 

Távol maradt: -

 

Meghívottként jelen van: Berecz Róbert ügyvezető, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

64/2023. (XII.14.) sz. K.T. határozat a Községüzemeltetési Kft. 2023. évi munkájáról.

65/2023. (XII.14.) sz. K.T. határozat a Községüzemeltetési Kft. dolgozóinak jutalmazásáról.

66/2023. (XII.14.) sz. K.T. határozat dr. Gulyás Mihály polgármester jutalmazásáról.

67/2023. (XII.14.) sz. K.T. határozat a 2023-2028 időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról.

68/2023. (XII.14.) sz. K.T. határozat Sajószöged Községi Testedző Kör támogatásáról.

69/2023. (XII.14.) sz. K.T. határozat az önkormányzati dolgozók jutalmazására fordítható keretösszeg jóváhagyásáról.

70/2023. (XII.14.) sz. K.T. határozat a polgármester szabadság-ütemterve módosításáról.

71/2023. (XII.14.) sz. K.T. határozat a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00197 azonosító számú projekt keretében együttműködési megállapodás megkötéséről Tiszapalkonya Község Önkormányzatával.

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

-

A jegyzőkönyv mellékletei:

  1. melléklet: tájékoztató, határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz.

  2. melléklet: beszámoló a 2. napirendi ponthoz.

  3. melléklet: határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz.

  4. melléklet: határozati javaslat, kérelem a 4/A napirendi ponthoz

  5. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat a 4/B napirendi ponthoz

  6. melléklet: szabadság-ütemterv, határozati javaslat a 4/C napirendi ponthoz

  7. melléklet: együttműködési megállapodás, határozati javaslat a 4/D napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

1./ Beszámoló a Községüzemeltetési Kft. 2023. évi munkájáról.

Előterjesztő: Berecz Róbert ügyvezető

 

2./ Beszámoló a polgármester elmúlt időszakban végzett munkájáról, a polgármester

munkájának értékelése.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Képviselő-testület tagjai

 

3./ Javaslat a 2023-2028 időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester a napirendi pontok ismertetése után megkérdezte Tóth József érdeklődőt, hogy kíván-e a napirendi pontokhoz hozzászólni.

 

Tóth József nem kívánt.

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Beszámoló a Községüzemeltetési Kft. 2023. évi munkájáról.

 

Berecz Róbert ügyvezető: ismertette a már kiküldött tájékoztatójukat.

 

Tóth Béla települési képviselő tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Kft. Felügyelő Bizottsága a napirendet megtárgyalta és a beszámolót, valamint a Kft. dolgozóinak jutalmazásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő: Sok sikert kívánt a Kft. munkájához és kiemelte, hogy a dolgozók kitettek magukért, pozitív visszhangjuk van, az elvégzett munkájuknak.

 

Vona Tamás alpolgármester elmondta, hogy nagyon jól összeszedett beszámolót kapott a Képviselő-testület. A gépparkjuk meglehetősen jó. Néhány emberrel óriási területet gondoznak. A közmeghallgatáson is csak jókat mondtak róluk. Meg vannak elégedve a lakosság a közterületek állapotával, a Kft. munkájával.

 

További kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

64/2023.(XII.14.) határozata

a Községüzemeltetési Kft. 2023. évi munkájáról.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. 2023. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

dr. Gulyás Mihály polgármester az 1. napirend második részében ismertette a Községüzemeltetési Kft. dolgozóinak jutalmazásáról szóló határozati javalatot.

 

Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő: Érdeklődött, hogy a Kft. munkavállalói kapnak-e közüzemi hozzájárulást?

 

Berecz Róbert ügyvezető: Cafeteriát kapnak. Év végén ha marad a keretből, akkor is cafeteriát.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

65/2023.(XII.14.) határozata

a Községüzemeltetési Kft. dolgozóinak jutalmazásáról.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. egyszemélyes alapítója és tulajdonosa Berecz Róbert ügyvezetőt a 2023. évi kimagasló, színvonalas munkateljesítménye elismeréseként kettő havi munkabérének megfelelő jutalomban részesíti. Felkéri a pénzügy csoportot, hogy a fenti összeg + járulékot utalja át a Kft. részére.

A Képviselő-testület a Kft. munkavállalóinak jutalmazása céljából 2.526.002 forint (bruttó bér + járulék) összeg (átlag egy havi munkabér) utalását rendeli el a Kft. számlájára.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

2./Napirend: Beszámoló a polgármester elmúlt időszakban végzett munkájáról, a polgármester

munkájának értékelése.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A beszámoló a közmeghallgatáson is elhangzott. Úgy látja az elnyert pályázatokon keresztül lehet lemérni a munkájának az eredményességét. Ismertette a lezárult és folyamatban levő pályázatokat. Összegzésképpen elmondta, hogy közel 290 M forint összegű beruházással fog gazdagodni idén a település és ebbe nincs benne a közvilágítás LED-es korszerűsítése.

 

Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselőnek kettő észrevétele és egy javaslata merült fel. A hat pályázaton elnyert 290 M forint pontosan 286 M forint. A rendezvények fegyelmezettek, színesek, jó gazda módjára gazdálkodik az önkormányzat, megfelelő irányítás alatt. A polgármester 2022-ben nem kapott jutalmat, így most javasolja, hogy két havi illetményének megfelelő jutalom kifizetésére kerüljön sor. A polgármester munkáját így szeretnék megköszönni.

 

Vona Tamás alpolgármester: a polgármester mindig törekszik arra, hogy jobban dolgozzon. Bármikor megtalálható. Probléma esetén bizalommal fordulnak hozzá az emberek. Pályázatokon elnyert beruházásokkal egyre élhetőbbé teszi Sajószögedet. Az üdülő övezet útjait megpróbálják orvosolni, de kérik a lakosság segítését is. A polgármester és a jegyző munkáját dícséri a Művelődési Ház és Könyvtár átalakulása is. Köszöni a polgármester munkáját és támogatja a jutalom kifizetését.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző összegszerűen pontosítja a javasolt kéthavi illetménynek megfelelő jutalom összegét, ami bruttó 1.560.000,-Ft.

A polgármester a jutalomra vonatkozó javaslattal kapcsolatban bejelentette személyes érintettségét. A döntéshozatalból kizárásra nem érkezett javaslat.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

66/2023.(XII.14.) határozata

dr. Gulyás Mihály polgármester jutalmazásáról.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, dr. Gulyás Mihály polgármestert az elmúlt időszakban végzett munkáját elismerve két havi illetménynek megfelelő bruttó 1.560.000 forint jutalomban részesíti a költségvetés személyi előirányzatainak terhére.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

3./ Napirend: Javaslat a 2023-2028 időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására

 

dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy elektronikus formában mindenki megkapta a HEP anyagát, ami Lengyel Leonóra köztisztviselő munkáját dicséri. A programot 5 évente kell felülvizsgálni és megújítani és ez a Türr István Kutatóintézet mentorálása mellett történt.

 

Vona Tamás alpolgármester véleménye szerint komoly betekintést engedett az anyag Sajószöged Községről. Érdekes és aktuális adatokkal van összeállítva.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

67/2023.(XII.14.) határozata

a 2023-2028 időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program

elfogadásáról.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023-2028 időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot elfogadja.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: 2024. január 1.

 

4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a) a Községi Testedző Kör kérelme

 

Tóth József jelenlevő érdeklődő jelezte, hogy a sportkör kérelméhez szeretne hozzászólni.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: az ülésen megjelent állampolgár hozzászólási jogáról az SZMSZ 6.§-a szerint a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 2 fő igen szavazattal, 5 fő nem szavazattal nem adott hozzászólási jogot Tóth Józsefnek.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: a nem szavazatot nem kell megindokolni, de ezzel Tóth József facebook bejegyzésére mondtam nemet. Átadta a szót Kovács Tamásnak a Sajószögedi Testedző Kör elnöknek.

 

Kovács Tamás Sajószöged KTK elnöke szerint az elért munkájuk az Önkormányzatnak is köszönhető. 160 igazolt labdarugójuk van, akik nagy része Sajószögedi lakos. Kérelmüket a TAO pályázatban elnyert összeg kiegészítésére szeretnék felhasználni.

 

Tóth Béla települési képviselő érdeklődött, hogy miért kell az iskolában terembérletet fizetni?

 

dr. Gulyás Mihály polgármester elmondta, hogy az iskola épülete 52 %-ban Sajószöged önkormányzaté, de az üzemeltetés és a használati jog a tankerülethez tartozik. Az energetikai felújítást is az önkormányzat pályázta meg, melynek eredményeként a fenntartási költségek csökkentek, mégis bérleti díjat kérnek tőlünk. Az iskola diákjai viszont ingyen használhatják a sportpályát.

 

Tóth Béla települési képviselő szeretné, hogy ez ügyben keressük meg a tankerületet.

 

Kovács Tamás a sajószögedi KTK elnöke elmondta, hogy a testnevelés óra keretein belül is az iskolában tanulók kimehetnek a sportpályára, valamint az iskolai BOZSIK programban is segíti a testedző kör a tanulókat.

 

Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő kérdezte, hogy a 160 igazolt labdarúgóból a felnőttekkel együtt, mennyi a sajószögedi lakos?

 

Kovács Tamás a sajószögedi KTK elnöke: olyan 50 %-os arányban vannak sajószögedi lakosok. Nem tudják megakadályozni, hogy más településekről ne jöjjenek. A szülő joga is, hogy eldöntse, hová viszi a gyermekét.

Vona Tamás alpolgármestert érdekelte, hogy milyen sürgős a döntés meghozatala és van-e rá fedezet?

 

dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy bőven van rá keret, hiszen már a háromnegyed éves beszámoló ismertetésekor elhangzott, hogy még 47 M forint értékű értékpapír megvételét tervezi az önkormányzat.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

68/2023.(XII.14.) határozata

a Sajószöged Községi Testedző Kör támogatásáról.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 564 724 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Sajószöged Községi Testedző Kör részére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

b) az önkormányzati dolgozók jutalmazására fordítható keretösszeg jóváhagyásáról.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Az Önkormányzati dolgozók éves munkájának elismeréseként átlag egy havi illetménynek (bérüknek) megfelelő jutalmazásukra fordítható keretösszeg jóváhagyására teszek javaslatot. A jutalom fedezete rendelkezésre áll anélkül, hogy az értékpapírszámlán tartott befektetési jegyeket fel kellene bontanunk…

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

69/2023.(XII.14.) határozata

az önkormányzati dolgozók jutalmazására fordítható keretösszeg jóváhagyásáról.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati dolgozók jutalmazására fordítható bruttó 9.678.000 forint keretösszeget jóváhagyja az alábbiak szerint:

Polgármesteri Hivatal: 4.000.000 forint

ÁMK: 3.500.000 forint

Bölcsöde: 1.400.000 forint

Önkormányzat: 778.000 forint

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a jutalom kifizetéséhez a költségvetési fedezet rendelkezésre áll, az előirányzatok közötti átcsoportosítás, illetve a befektetési jegyek felbontása nem szükséges.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester, intézményvezetők

Határidő: azonnal

c) a polgármester szabadság-ütemterve teljesüléséről.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A szabadságolási terv tényadatait megkapták a képviselők. Az éves szabadság mértékét 10 nap apasági szabadsággal meg kell növelni, javaslom a terv módosítását.

 

Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő érdeklődött, hogy a szabadság kivétele mikor várható?

 

dr. Gulyás Mihály polgármester tájékoztatta a képviselő asszonyt, hogy 2 hónapon belül, két részletben fogja igénybe venni.

 

További kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

70/2023.(XII.14.) határozata

a polgármester szabadság-ütemterve módosításáról.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester szabadság-ütemterve teljesüléséről szóló tájékoztatást tudomásul vette, az ütemtervet az előterjesztésnek megfelelően módosítja.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

(A polgármester szabadság-ütemterve a jegyzőkönyv melléklete)

 

d) a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00197 azonosító számú projekt keretében együttműködési megállapodás megkötéséről.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: a határozati javaslat a szabadidőparkban a játszótér megújítására vonatkozik.

 

Kérdés, észrevétel nem érkezett.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

71/2023.(XII.14.) határozata

a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00197 azonosító számú projekt keretében együttműködési megállapodás megkötéséről Tiszapalkonya Község Önkormányzatával.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00197 azonosító számú projekt keretében együttműködési megállapodást köt Tiszapalkonya Község Önkormányzatával (a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00197 projekt konzorcium vezetőjével) a mellékletben meghatározott tartalommal.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közös közbeszerzési eljárás érdekében meghatalmazza Tiszapalkonya Község Képviselő-testületét, mint ajánlatkérőt a közbeszerzési eljárások lefolytatásával és elfogadja vezető tag ajánlatkérő koordináló és döntéshozó szerepét.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás megkötésére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

e)

dr. Gulyás Mihály polgármester elmondta, hogy most szeretne reagálni Tóth József facebook-on történt bejegyzésére. Pontonként elmondta a véleményét a nyílt levélre.

- A kollégáit nem tartja „klán”-nak.

- Nem színházi előadás a közmeghallgatás, hanem lakossági problémákra létrehozott, évente egy alkalommal kötelezően megtartandó esemény, melyet a szöged tv is közvetített.

- A jutalom az elvégzett munka díjazása.

- Az idősek év végi juttatása alanyi jogon jár, melyet nyugodtan fel lehet ajánlani bármilyen célra, ha valaki úgy érzi, hogy nincs rá szüksége.

- A Polgármesteri Hivatalba bárki bejöhet és elmondhatja a véleményét.

- Pályázni arra tudunk, amiket kiírnak.

- A Képviselő-testületet senki nem irányítja. Többször írta már Tóth úr a facebook csoportjában, hogy akár a jutalmammal, vagy a Képviselő-testület működésével kapcsolatban különböző hatóságokat fog megkeresni. Akkor kérem, hogy tegye közzé a kapott válaszokat is, mert érdekes módon ezek valahogy mindig elmaradnak. Azt, hogy elvesztettem-e a választók bizalmát, a választásokon ki fog derülni. Nyilván személyes sértettségből fakad ez a hozzáállás, mert a jegyző úr nem közölte le az ön cikkét az újságban, amihez joga van, mert ő a felelős kiadó.

 

Tóth József nem értette a polgármesternek mi a problémája a közmeghallgatásról tett írásával, ami egy benyomás volt. Klán alatt azokat értette, akik a községi rendezvényeken részt vesznek. Máshogy képzeli el az önkormányzati munkát, szerinte tényeken alapul és van valóságtartalma a véleményének. A polgármester egyébként is közszereplő, sokkal nagyobb tűrőképességének kell lennie a különböző vélemények iránt.

Azt tudomásul vettem, hogy a jegyző úr nem közölte le a cikkemet, e miatt nincs bennem sértődöttség. Az adok-kapok onnan indult, amikor a választások előtt volt egy szemétgyűjtési akció, amin részt vettem és az önkormányzat fotósa egy olyan képet készített, szándékosan, amin madártávlatból csak egy háttal álló ember meg a szemetes furgon látszik. Nyilván erre utasították az önkormányzattól.

 

Vona Tamás települési képviselő: Én voltam akkor az újság főszerkesztője, de nem emlékszem a képre, az viszont biztos, hogy olyan, hogy téged szándékosan kiszerkesztettünk az újságból nem volt. Közmeghallgatáson meg azért van „kevés” ember, mert nincs olyan probléma, ami megmozgatná az embereket. Ezt a polgármester nyakába varrni?... Amikor a hulladékfeldolgozót akarták idetelepíteni, tele volt a Művelődési Ház. Az a kritika sem jogos, hogy „nincs vita az ülésen és a jegyző túlterjeszkedik a hatáskörén.” Azért nincs vita, mert a napirendek szakmailag jól előkészítettek, minden információt megkapunk előre és ha bármilyen kérdésünk van még az ülés előtt választ kapunk rá. Vannak olyan testületek, ahol tényleg azzal megy el az idő, hogy egymással vitatkoznak, itt húsz éve nem ez van és remélem nem is lesz. Ahogy Te is megkapod időben a Szociális Bizottság anyagát és a Képviselő-testület mindig elfogadja a Bizottság javaslatait.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester szerint Tóth József saját szemszögéből féligazságokat fogalmaz meg és téves következtetéseket von le, aminek személyes sértettség lehet az oka.

 

Tóth József szerinte nincs személyes sértettség benne, de szemétgyűjtéskor nem az a fotó jelent meg az újságban, amit várt.

 

Vona Tamás alpolgármester elhagyta a Képviselő-testület ülés helyszínét.

 

Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő kérte a polgármestert, hogy zárja le ezt a napirendet.

 

f) az Általános Iskola működésével kapcsolatos állásfoglalásról

dr. Gulyás Mihály polgármester: Az októberi ülésen született egy testületi állásfoglalás az iskola működésével kapcsolatban, az intézményvezető válaszlevelét minden képviselő megkapta és úgy gondolom nem hagyhatjuk szó nélkül azokat a csúsztatásokat, amiket megfogalmazott. Kérte a képviselők észrevételeit.

 

Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő: Az igazgató asszony véleményem szerint az olyan körülményeket kiemelte, ami őt mentesíti a ballagás megrendezésével kapcsolatos felelősség alól, de mi nem látunk bele az iskola működésébe. A lakossági visszajelzések alapján is kellemetlen érzéseket váltott ki a ballagás a szülőkben és a gyermekekben is. Olyan élményt vett el mindenkitől, amit már nem lehet visszaadni.

 

Tóth Béla települési képviselő szerint is sértő és megalázó igazgató asszony válaszlevele.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester időrendben ismertette az „eseményeket” az iskola működését taglaló névtelen panaszos levéltől kezdve, a Mezőkövesdi Tankerület válaszáig. A tankerület a válaszlevélben elismeri, hogy nagy a fluktuáció különböző okok miatt 22 dolgozó hagyta el az iskolát. Az igazgató asszony határozottan visszautasítja, hogy az Intézményben feszült a légkör – ezt Gál János tankerületi igazgató mondta (jegyzőkönyv van róla) itt az ülésen, azzal, hogy ennek megérzésében már nagy rutinja van. Tehát ezt nem mi találtuk ki. Az, hogy 116 tanuló nem ebbe az iskolai körzetbe tartozik az tény és egy felelős vezetőnek tudnia kellene, hogy mennyi az intézmény teherbírása, de nem is ezzel van a probléma, s hangsúlyozom, hogy nem is a tantestülettel van probléma, hiszen el kell ismerni, hogy szép eredmények vannak. Mi nem „hat fős szavazótestület” vagyunk, ahogy írja, hanem hét fős Képviselő-testület. Azt is írja, hogy nem győződtünk meg a panasztevők kilétéről. Igenis meggyőződtünk, hiszen itt voltak a szülők képviselői testületi ülésen és tizennyolc szülő írta alá az osztályból a levelet is. Miről kellene még meggyőződnünk? „Nem vagyunk párbeszédre képesek” írja az intézményvezető. Akkor, hogy valósultak meg azok a beruházások, amik az iskola jelenét és jövőjét alapozzák meg. Ezen felül 2017 óta 12 millió forinttal támogattuk az iskolát saját költségvetésünkből. Nincs benne a köztudatba, de az iskola felújítása az Önkormányzatnak köszönhető, mi pályáztunk, írtuk alá a vállalkozóval a szerződést, stb. De vannak apróságok, amiket meg se említenék, ha nem ilyen stílusban íródik az intézményvezető válasza: minden iskolai rendezvényhez szolgáltattuk a kért felszerelést, szállítottuk a gyerekeket versenyre vagy ahova kérték és erre megkapjuk, hogy nincs kommunikáció. Megkaptuk azt a vádat is, hogy nem adjuk meg a tiszteletet a pedagógusoknak, nem köszöntjük őket nőnapra. Nyilván erről a pedagógusok nem tudnak, de például a tavaly előtti évben a pedagógusnapi ebédet teljes mértékben az önkormányzat fizette. Minden központi pedagógusnapi rendezvényhez tankerületi igény szerint hozzájárultunk. Nőnapra, pedagógusnapra mindig köszöntve voltak, ha nem én általam akkor alpolgármester úr személyében. Persze, ha olyan a fluktuáció a tantestületben amilyen, ezekről az új kollégák nem tudhatnak. Nyomatékosan szeretném leszögezi: a levél ugyan ezt sugallja, vagy fogalmazza meg, hogy nekünk a tanári karral van problémánk, de ez nem igaz. Nem velük van probléma, nem is az eredményekkel, hanem azok elérésének módjával.

Azt is sérelmezi intézményvezető asszony, hogy őt nem hallgattuk meg. Meg tudom mutatni azt az SMS-t, amiben kértem, hogy üljünk le beszélni, legyen ott a tankerületi igazgató és tőlünk a jegyző úr is, a mai napig nem kaptam erre választ. Nagyon sok mindenre ki lehetne még térni, ami nem úgy igaz, nem úgy történt meg, ahogy le van írva és ezt, hogy mi felelőtlenül tettünk megállapításokat, ezt visszautasítom.

És még mindig ott van az a múltbeli kérdés, hogy volt-e erkölcsi bizonyítványa intézményvezető asszonynak az első pályázata benyújtásakor, az erre vonatkozó megkereséseink nem vezettek eredményre, az biztos, hogy a nálunk levő pályázati anyaga nem tartalmazta, a tankerület irattárában pedig „nem lelhető fel” a pályázati anyag, ahogy válaszukban írták, de feltételezik, hogy volt, hiszen a nélkül nem lehetett volna kinevezni. Azt is leírták, hogy a második ciklusra beadott pályázati anyagában már van erkölcsi bizonyítvány.

Végezetül javaslom, hogy válaszlevelünket nem csak az intézményvezetőhöz, hanem minden pedagógushoz juttassuk el, akik ezt a levelet aláírták és ha lesz még nyitott kérdés, akkor meghívjuk intézményvezető asszonyt képviselő-testületi ülésre.

 

Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő: Jó lenne ha elmondaná, ha ilyen ütemben nő a tanulók létszáma hol fogja elhelyezni őket?

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: az iskola bővítésére nincs pályázati lehetőség, valamint az épület és a telek adottságai, beépíthetősége sem teszi lehetővé. Tűzvédelmi szabályok miatt a tetőteret sem lehet tanteremmé alakítani. Már olyan szóbeszéd is terjed – vagy igaz, vagy nem – hogy a tanulók esetenként WC-re sem tudnak elmenni, olyan sokan vannak és erre azt a választ kapták, hogy menjenek az önkormányzathoz panaszra, majd az épít WC-t.

 

Tóth Béla települési képviselőt érdekelte, hogy a tankerületi vezető válaszolt-e már?

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: az állásfoglalásunkra a tankerülettől nem érkezett válasz.

 

Karaffa Gábor települési képviselő szerint a levél stílusa alapján az iskola vezetésével vannak bajok.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Javaslom, hogy az elhangzottak figyelembevételével válaszoljunk az iskola levelére.

 

A Képviselő-testület a javaslattal egyhangú hat igen szavazattal egyetértett.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző