Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 789 128 890 Ft bevétellel

b) 677 893 313 Ft kiadással

c) 111 235 577 Ft maradvánnyal - melyből 72 635 772 Ft pénzmaradvány hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatokat 2. melléklete szerint fogadom el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklete és a 4. melléklete szerint fogadom el.

2. §

(1) Az Önkormányzat

a) beruházási kiadásait az 5. melléklete, a felújítási kiadásait a 6. melléklete szerint,

b) az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 7. melléklete szerint,

c) az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklete, 9. melléklete, 10. melléklete és a 11. mellékletekben foglaltak szerint,

d) a Sajószögedi Általános Művelődési Központ - Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Konyha - Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. melléklete és a 13. mellékletekben foglaltak szerint,

e) - a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. melléklete és a 15. mellékletekben foglaltak szerint

hagyom jóvá.

(2) A költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 16. mellékletnek megfelelően hagyom jóvá, illetve engedélyezem.

(3) Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának jogcímenkénti alakulását a 17. melléklete szerint hagyom jóvá.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

 

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2022.05.27.

Sajószöged, 2022.05.27.

 

 

 

dr. Boros István sk.

címzetes főjegyző

 

 

1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

 

Végső előterjesztői indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a zárszámadás rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A zárszámadásról a Képviselő-testület rendeletet alkot.

 

Sajószöged Község Önkormányzata 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

 

 

I.

BEVEZETŐ

 

 

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021. (II.17.) rendelettel fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában egyszer módosításra került. A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a gazdálkodásról szóló tájékoztatókból.

 

Sajószöged lakosainak száma 2022. január 1-jén 2421 fő volt.

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 80.414.820 Ft a működési célú bevételek és kiadások költségvetési hiánnyal és 95.573.558 Ft a felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési hiánnyal fogadta el.

 

Az önkormányzat a hiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel, valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevételével ellentételezte.

 

A működési hiányra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást nem kapott.

 

A beszámolási időszakban hitelt nem vettünk fel.

 

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént.

 

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

 

 

 

II.

 

 

A zárszámadási rendelt-tervezet 1.1. melléklete tartalmazza Sajószöged Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét.

 

A BEVÉTELEK 1-9. sorai tartalmazzák a költségvetési bevételeket, melynek összege 616.407.331 Ft.

 

A bevételek 1. sora az önkormányzat működési (állami) támogatásait mutatja jogcímenként, melynek összege 192.219.846 Ft, mely a

 

Az államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei (2.5. sor) jogcímen 12.365.299 Ft került elszámolásra:

 

 

 

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeinél (3.5.sor) feltüntetett 89.719.194 Ft támogatás az alábbiak szerint került elszámolásra:

 

 

 

A közhatalmi bevételek (4.sor)teljesítése meghaladta minden adónemnél az eredeti előirányzatot, bevételként 223.901.819 Ft került elszámolásra.

 

Az önkormányzat működési bevétele (5.sor) 84.402.367 Ft volt. Ez az önkormányzat szokásos bevételeit tartalmazza:

tulajdonosi bevételeket

térítési díjakat

bérleti díjakat,

közterület-használati díjakat,

egyéb szolgáltatások bevételeit,

kamatbevételeket

biztosító által fizetett kártérítés (orvosi rendelő előtti csőtörés)

Áfa visszatérítés

A tulajdonosi bevételekben (5.4.sor) a szennyvíz- és ivóvízhálózat rendszerhasználati díjának ellenértéke jelenik meg.

 

Az Önkormányzat felhalmozási bevétele (6.sor) 11.385.826 Ft volt, amely az ingatlanok és részesedések (OTP befektetési jegyek) értékesítését tartalmazza.

 

A működésre átvett pénzeszközök (7.sor) sor a „670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány támogatását tartalmazza. Az ÁMK-t 220.000 Ft-tal (óvodai gyermeknap megrendezése és karácsonyi játékok és kreatív eszközök vásárlása), valamint a Bölcsődét 150.000 Ft-tal támogatta (bölcsődei gyermeknap megrendezése és karácsonyi játékok vásárlása).

 

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.sor) összege 2.042.980 Ft az első lakáshoz jutók támogatásának és a munkáltatói kölcsönök visszatérítéséből.

 

A finanszírozás bevételek összesen a 17. sor szerint 172.721.559 Ft, melyből:

 

előző évi maradvány igénybevétele: 165.080.644 Ft

államháztartáson belüli megelőlegezések: 7.640.915 Ft

 

 

A KIADÁSOK 1-3 sorai tartalmazzák az önkormányzat költségvetési kiadásait 670.583.450 Ft összegben.

 

A személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra (1.1. -1.2. sor) 2227.448.895 Ft tartalmazzák a foglalkoztatottak személyi juttatásait, a külső személyi juttatásokat valamint azok járulékait. A 2020. decemberi bérek januárban kerültek kifizetésre.

 

A dologi kiadásokra (1.3. sor) 191.010.025 Ft került elszámolásra, melyből:

 

 

 

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira (1.4.sor) 10.715.288 Ft-ot fordítottunk:

 

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás: 4.260.950 Ft

Települési támogatás: 454.715 Ft

Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás: 5.999.623 Ft

 

 

Az egyéb működési célú kiadásokra (1.5.sor) 87.425.170 Ft-ot fordítottunk

 

Előző évi elszámolásból származó befizetések: 873.299 Ft

Törvényi előíráson alapuló befizetések: 18.547.030 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: 62.198.134 Ft

(részletezve tartalmazza a 6. számú tájékoztató tábla)

 

A beruházások és felújítások kiadásait (2.1-2.4.sor)149.369.845 Ft – részletesen a 3. számú melléklet és a 4. számú melléklet tartalmazza.

 

 

Az egyéb felhalmozási kiadások összege 4.343.418 (2.5 sor), amely az első lakáshoz jutók támogatását, valamint a Sajószöged Községi Testedző Kör részére adott felhalmozási célú támogatást tartalmazza:

első lakáshoz jutás támogatása és munkáltatói kölcsön: 4.100.000 Ft

egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 243.418 Ft

 

 

A finanszírozás kiadás (10.sor) összesen 7.309.863 Ft, amely az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése volt.

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt mérlegek és kimutatások

 

 

  1. Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

 

Az önkormányzat 2021. január 01-i nyitó pénzkészlete 166.728.965 Ft.

Az év folyamán - a nyitó pénzkészletet tartalmazó előző évi maradvánnyal együtt - bevételként összesen 789.128.890 Ft került elszámolásra melyből 677.893.313 Ft kiadás és az egyéb korrekciós tételek -205.328.790 Ft figyelembe vétele után 2021. december 31-i záró pénzkészlet 72.635.772 Ft.

 

  1. Többéves kihatással járó döntések

 

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségeket az önkormányzat nem vállalt.

Az önkormányzatnak hitelállománya 2021. december 31-én nem volt és jelenleg sincs.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2021. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

 

 

  1. Támogatások

 

Az adott támogatások tényleges összege 62.198.134 Ft volt, mely korábban részletezésre került. (6. számú tájékoztató tábla)

 

 

  1. Adósság állomány alakulása

2021. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt.

A 2021. decemberében kiutalt 2022. évi állami támogatás előleg miatti államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósságállomány 7.640.915 Ft. Ez a januári havi nettó finanszírozás keretében elszámolásra került.

 

 

  1. Vagyoni helyzet alakulása

 

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2021. december 31-én 1.870.310.721 Ft, mely 1,33%-kal csökkent az előző évhez képest. A csökkenés oka, hogy 2020-as záró állományban rendelkezésre álló pénzeszközökből megvalósításra kerültek a beruházások és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele, melyek nem a beruházások részét képezi.

 

 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 1.733.444.063 Ft amely 2,94%-kal nőtt az előző évhez viszonyítva.

 

 

A befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke az időszak végén:

OTP Tőkegarantált befektetési jegy 39 539 761 Ft

EHEP NYRT 6 875 505 Ft

Községüzemeltetési Kft. 3 700 000 Ft

Borsod-Vízmű 190 000 Ft

ELMIB ZRT. 9 043 750 Ft

REGIHU-Hejőpapi Kft. 11 226 600 Ft

Összesen: 70 575 616 Ft

 

 

A követelések értéke 2021. december 31. nappal 63.056.591 Ft, amelyből az éven túli követelések értéke 5.986.656 Ft. A 30-360 napon túli adótartozásokra az értékvesztés elszámolásra került.

 

 

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 515.905 Ft, mely 88.515 Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

 

Készlet (élelmiszerraktár) 2020. évi záró állománya: 427.390 Ft

2021. évi záró állománya: 515.905 Ft

 

 

A mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a vagyonkimutatást a 7.1-7.2. számú tájékoztató táblák tartalmazzák.

Az érték nélkül nyilvántartott eszközöket és az államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott eszközöket a 7.3. számú tájékoztató tartalmazza.

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A 2021. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett.

 

A fenntartható fejlődés érdekében, 2022-ben kiemelt figyelemmel kell elemezni a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

 

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

 

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatása biztosított volt (étkeztetés, segélyezés, stb).

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

 

Környezeti és egészségügyi következmények

Az elvégzett karbantartások, korszerűsítések folyamatban lévő és megvalósult beruházások, felújítások növelik a lakosság komfortérzetét.

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

 

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotása jogszabályi rendelkezés alapján szükséges, melynek elmaradása törvényességi felügyeleti eljárást von maga után.

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

 

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

 

 

Tisztelt Képviselő-testületet!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

 

Sajószöged, 2022. május 19.

 

dr. Gulyás Mihály sk.

polgármester