Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§ A Sajószögedi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapja 2020.

évben 50.000 forint.

 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Az e rendeletben meghatározottakat 2020. január 01. napjától kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló 1/2019.(I.21.) önkormányzati rendelet.

 

dr. Boros István sk.dr. Gulyás Mihály sk.

címzetes főjegyző polgármester

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2020. február 17.

 

Sajószöged, 2020. február 17.

dr. Boros István sk.

címzetes főjegyző