Sajószöged Önkormányzat

Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 12-én megtartott üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Okváth Dezsőné alpolgármester, Fenyvesi Rudolfné, Kovács József, Kovács László, Mihalcsik Balázsné, Tóth József, Vona Tamás, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Igazoltan távol maradt: Bakos Gábor települési képviselő

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 9 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ EHEP részvények értékesítése

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

- 2 -

1./ Napirend: EHEP részvények értékesítése

Ládi Balázs polgármester: A könyvvizsgálónk hívta fel a figyelmemet, hogy történt néhány tranzakció a tőkepiacon az EHEP részvények vonatkozásában. A részvények a vagyonkimutatásunkban névértéken szerepelnek, de a piaci értékük ennél jóval alacsonyabb 55-60%-a annak, ezért a határozati javaslatban szereplő limitáron ezer db. értékesítését javaslom első körben.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

17/2010. (III.12.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: EHEP részvények értékesítése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában levő Első Hazai Energia – Portfolió részvényekből 1.000 (egyezer) db-ot értékesít 570,- Ft/db limitáron.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

Ládi Balázs polgármester: jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani Fenyvesi Rudolfné települési képviselőt, aki hozzájárult a nyílt ülésen történő szavazáshoz.

        A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

        Ládi Balázs        dr. Boros István        Fenyvesi Rudolfné

        polgármester        jegyző        jegyzőkönyv-hitelesítő