J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott

         üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

alpolgármester, Okváth Dezsőné, Orliczki Firgyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz

Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Meghívottként jelen van: Mikóczki Mariann az AVE Miskolc Kft. önkormányzati üzletág

         vezetője, Hajdu Ferencné vezető főtanácsos

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők teljes létszámban jelen vannak, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a 2011. évi szemétszállítási díjra, a köztisztaság fenntartásáról szóló

  14/2003.(XII.18.) sz. rendelet módosítására

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

2./ Tájékoztató az Önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

3./ Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

4./ Javaslat Idősek Napja megrendezésére, idősek, rokkantak támogatására

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

5./ Javaslat a 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek, a nagycsaládosok, valamint az eltérő

  tantervű iskolában tanuló és fogyatékos gyermekek év végi támogatására

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

6./ Javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

  Intézmény Alapító Okiratának módosítására

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

7./ Javaslat az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervére

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

8./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra beadott

  pályázatok elbírálására (zárt ülés)

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

9./ Egyebek

- 2 -

1./Napirend: Javaslat a 2011. évi szemétszállítási díjra, a köztisztaság fenntartásáról

  szóló 14/2033.(XII.18.) sz. rendelet módosítására

Ládi Balázs polgármester: az AVE Miskolc Kft. megküldte a részletes költség és szolgáltatási díj kalkulációt, melyet a képviselő-testület írásban megkapott. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság ülésén kérdésként merült fel, hogy miért emelkedett nagy mértékben a menedzsment költség és a bérköltség. Ismertette a szolgáltató által 2011. évre javasolt szemétszállítási díjakat.

Mikóczki Mariann: a tervezett emelés mértéke összességében 4,5%-os, a legtöbb településen ilyen inflációközeli mértékű emelést javaslunk. A menedzsment költség azért emelkedett ilyen mértékben, mert a település kintlévőségét ide könyvelték, a bérköltség növekedésre vonatkozóan nincs információja.

Orliczki Frigyesné: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság a költségkalkulációt megvitatta, az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Kérdések, hozzászólások:

Vona Tamás: évről évre többet fizetünk a szolgáltatásért, de többletszolgáltatást nem kapunk, pl. a nyesedékes konténerek is csak egy ideig működtek, minőségi javulás azonban megfigyelhető. Mivel a miskolci hulladékudvar messze van, lehetne-e a sajószögedi lakosoknak, esetleg Sajószöged Kártyával használni a Tiszaújvárosban megnyílt hulladékudvart?

Okváth Dezsőné: van-e lehetőség a szelektív hulladékgyűjtők mellé egy külön szemetest kitenni, mert a konténerek hamar megtelnek és sok szemét van mellettük.

Mikóczki Mariann:

- ahol az AVE Kft. működteti a hulladékudvart, oda azokról a településekről, ahol mi szolgáltatunk, mindenki hordhat hulladékot. Utánanézek és tájékoztatni fogom a polgármester urat.

- A kukaedény kihelyezésének részünkről nincs akadálya, amennyiben az önkormányzat kéri, mi kihelyezzük és elszállítjuk onnan is a szemetet.

Ládi Balázs polgármester: utána kell nézni, hogy Tiszaújvárosnak milyen szerződése van az AVE Kft-vel és megvizsgáljuk, hogy milyen lehetőségek vannak a kukaedények kihelyezésére. Az utóbbi időben sokat javult a szolgáltatás, kérjük, hogy továbbra is törekedjenek a minőségi szállításra, vigyázzanak a lakosok tulajdonára.

Javaslom, hogy a képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően fogadja el a 2011. évi szemétszállítási díjakat.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a köztisztaság

fenntartásáról szóló 14/2003.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

szóló 12/2010.(XI.18.). önkormányzati rendeletét.

/A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

-3 –

2./ Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról

Ládi Balázs polgármester: a beszámoló áttekintése fontos az év hátralévő időszakára vonatkozó kötelezettségek miatt, valamint a jövő évi költségvetési koncepció és költségvetés tervezése miatt is. Összességében az intézményeknek a tervezett színvonalon való működését biztosítani tudtuk, a fejlesztéseket nagyrészt teljesítettük, a bevétel és a kiadás teljesítése is időarányos, 75%.

Részletesen ismertette az írásban kiadott tájékoztatót, kiemelte, hogy:

- A bevételek 2. sorában a kiemelkedő 164%-os teljesítés oka, hogy ezt nem tudjuk előre tervezni, ezt a magas teljesítést a bérleti díjak mellett a szociális étkezők létszámának növekedése adta.

- Telekadót mindössze 6 fő fizet, nincs belőle jelentős bevétel, a későbbiekben át lehet gondolni, hogy szükség van-e erre az adóformára.

- Az iparűzési adó újra visszakerült az önkormányzatokhoz, azonban 3 nagy cégnek is túlfizetése volt, amit most érvényesítenek.

- Rendkívüli esemény volt az ár- és belvízvédekezés, ami több mint 9 M Ft-os többletkiadás eredményezett, és ami csak a negyedik negyedévben fog realizálódni attól függően, hogy a vis maior pályázatokat milyen %-ban támogatják. Emellett nyáron viharkárok is voltak, aminek nagy részét a biztosító fedezi.

- Pályázati úton kb. 30 M Ft-ot sikerült ebben az évben megszerezni, és ezekből a fejlesztéseket megvalósítani. Az iskola pl. több mint 10 M Ft-ot nyert interaktív táblák és eszközök beszerzésére, és még folyamatban van több pályázat elbírálása is.

Az önkormányzat a költségvetési tervének megfelelően teljesített az első háromnegyedévben.

Orliczki Frigyesné: a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megvitatta és a polgármester úr által tett kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

61/2010./XI.18./ 284. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2010. III. negyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztató elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

2010. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

/A tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva./

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 4 -

3./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára

Ládi Balázs polgármester: az Országgyűlés által elfogadott 2011. évi költségvetés irányelveiből már látható, hogy jövő évben jelentős változások várhatóak. Részletesen ismertette a koncepciót. Kiemelte, hogy:

- a megszűnő közhasznú, közcélú foglalkoztatás helyét átveszi a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program, ami miatt át kell gondolni a községgazdálkodási feladatok ellátását.

- Változások lesznek a nyugdíjrendszerben, a közoktatási rendszerben és az adózás terén is.

- A költségvetés tervezésénél továbbra is fő szempont a takarékos gazdálkodás és az intézmények legalább 2010-es szinten történő működtetése, fenntartása.

- Át kell tekinteni a civil szervezetek támogatását, a nagyobb rendezvények megrendezését, mert ezen a területen is érhető el megtakarítás.

- Fejlesztéseket továbbra is tervezünk. A Művelődési Ház előtti terület rendbetételére és a nagyobb intézmények talajvíz felszívódás elleni szigetelésére benyújtott Falumegújítási pályázatunk pénzügyi támogatásáról várjuk az értesítést, ehhez kb. 20-25 M Ft saját erőt kell biztosítani.

Az írásbeli anyagot kiegészítve tájékoztatta a testületet, hogy:

- az árvízvédelmi gát felújítása szintén tervben van, az ÉVIZIG szakmailag támogatja, a tervezőkkel a bejárás már megtörtént;

- a település árokrendszere nagyon rossz, ezért szeretnénk a zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszer tervét elkészíttetni, hogy ha bármilyen pályázati lehetőség adódik, akkor ez készen legyen;

- a járdaprogramot folytatjuk, amihez a térkövet továbbra is helyben gyártanánk, de át kell tekinteni, hogy ténylegesen hol van szükség járdaépítésre és milyen foglalkoztatási lehetőségeink lesznek.

Orliczki Frigyesné: a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság megvitatta a koncepciót, megállapította, hogy a költséghatékonyság fontos szerepet kap. A Bizottság a 2011. évi költségvetési koncepciót a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Kérdés: nem volt. Hozzászólás:

Vona Tamás: fontos, hogy legyenek fejlesztési tervek, ezért támogatom a csapadékvíz-elvezető rendszer tervének elkészítését, ahol pedig lehetőség van rá, ki kell alakítani vagy rendbe kell tenni az árkokat. Egyetértek a takarékossággal és fontosnak tartom, hogy februárban most is elfogadott költségvetésünk legyen. A koncepciót elfogadásra javaslom.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

62/2010./XI.18./1187 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

2011. évi költségvetési koncepcióját egyhangúlag elfogadja.

/A koncepció a jegyzőkönyvhöz csatolva./

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 5 -

4./ Napirend: Javaslat Idősek Napja megrendezésére, idősek, rokkantak támogatására

Ládi Balázs polgármester: a hagyományoknak megfelelően most is megrendezzük az Idősek Napját, amire november 26-án 15 órakor kerülne sor a Művelődési Házban, ahol egy kulturális műsorral egybekötött vacsorán vehetnek részt az idősek. Az érintett 480 fő közül kb. 180-an szoktak részt venni a vacsorán.

Az előző évekhez hasonlóan most is a 60 éven felüli nők, a 62 éven felüli férfiak, valamint a rokkantnyugdíjasok támogatását javasoljuk jövedelemtől függetlenül 4.000,-Ft/fő összeggel. Ez összesen 538 főt érint, a kiadások a költségvetésben tervezve vannak.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

63/2010./XI.18/1195 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Idősek Napjának megrendezése, idősek, rokkantak támogatása

  1.         Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat         költségvetésének

 szociális előirányzata terhére a sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és

 életvitelszerűen a községben tartózkodó 60. életévüket betöltött nők és

 62. életévüket betöltött férfiak részére jövedelemtől függetlenül egységesen

4.000,-Ft/fő, azaz Négyezer forint/fő egyszeri pénzbeni támogatást nyújt.

  1.         A fenti korhatárt be nem töltött rokkant nyugdíjasok részére         szintén

4.000,-Ft/fő egyszeri támogatást biztosít a Képviselő-testület.

c.) A hagyományos Idősek Napjának megrendezésére 2010. november 26-án,

  a Művelődési Házban kerül sor.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

5./ Napirend: Javaslat a 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek, a nagycsaládosok,

  valamint az eltérő tantervű iskolában tanuló és fogyatékos gyermekek év

  végi támogatására

Ládi Balázs polgármester: részletesen ismertette a javaslatot, mely alapján 131 gyermeket érint a támogatás. A támogatás összege az előző évhez hasonlóan 3.000,-Ft/fő, nagycsaládosok esetében pedig ugyanilyen értékű élelmiszercsomag kerül gyermekenként kiosztásra.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

- 6 -

64/2010./XI.18./1216 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek, a nagycsaládosok,

  valamint az eltérő tantervű iskolában tanuló és fogyatékos gyermekek

  év végi támogatására

1./ Sajószöged, Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata terhére a sajószögedi 6 évesnél fiatalabb gyermekek részére a család jövedelmétől függetlenül egységesen 3000,-Ft/fő támogatást nyújt.

2./ A Képviselő-testület a négy vagy több gyermeket nevelő családok esetében 3000,-Ft/fő, azaz háromezer forint/fő értékű élelmiszercsomagot ad a 6-18 év között gyermekek részére.

3./ A Képviselő-testület a községben élő eltérő tantervű középiskolába járó gyermekek részére egyszeri 3000,-Ft/fő támogatást biztosít.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

6./ Napirend: Javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú

         Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítására

dr. Boros István jegyző: a testület tagjai megkapták a részletes írásbeli előterjesztést és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. A módosítás az iskola működését nem érinti, az államháztartási és a közoktatási törvény változása és a normatíva igénylés érdekében van erre szükség.

Ládi Balázs polgármester: Sajóörös Önkormányzatával közösen, társulási formában vagyunk az iskola fenntartói, az együttműködés nagyon jó.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

65/2010./XI.18./ 596 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Kölcsey F. Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

  Intézmény Alapító Okiratának módosítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölcsey F. Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) az alábbiak szerint módosítja:

  1.         Az Alapító Okiratból törli a         „tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési         szerv” és a „közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény”         mondatot.

  2.         A „feladat ellátáshoz kapcsolódó funkció” „gazdálkodási         jogkör”-re módosul.

  3.         A nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai ötödik pontja         az alábbiak szerint módosul: „ellátja az integráltan nevelhető         sajátos nevelési igényű

a.)testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő, funkciók vagy a

- 7 -

  viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő,

b.)a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő

tanulók nevelésével oktatásával kapcsolatos feladatokat,”

  1.         A Képviselő-testület az Alapító Okiratot a módosítással         egységes szerkezetben elfogadja.

A testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

7./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervére

dr. Boros István jegyző: A belső ellenőrzési terv elfogadásának jogszabályban foglalt határideje november 15. A belső ellenőrzés társulási formában történik, ezért a tervet a Tiszaújváros Kistérség Településfejlesztési Társulásának ellenőrzési programja alapján tudja jóváhagyni a testület. Mivel azonban a Társulás az ellenőrzési programot még nem küldte meg, ezért a határidőt önhibánkon kívül nem tudjuk betartani. A belső ellenőrzési tervet a testület következő ülésén újra napirendre tűzzük.

Ládi Balázs polgármester: a választások miatt a Társulásban is történtek változások. A belső ellenőrzést a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal látja el megbízás alapján. A terv elkészült, a Társulás jövő héten tárgyalja.

Javaslom, hogy amennyiben a Társulás a belső ellenőrzési programját elfogadja és azt részünkre megküldi, a Képviselő-testület a napirendet a 2010. decemberi ülésén tárgyalja újra.

                Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot

egyhangúlag elfogadta, a 2011. évi belső ellenőrzési

tervére vonatkozó napirendet a következő ülésen újra napirendre tűzi.

8. Napirend: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjra

         beadott pályázatok elbírálására (zárt ülés)

A napirendet a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta, a zárt ülésről

külön jegyzőkönyv készült.

9. Napirend: Egyebek

a.)

Ládi Balázs polgármester ismertette a Településrendezési Terv javasolt módosításait. Tájékoztatta a testületet, hogy

- a Csokonai út, kerékpár út miatti terület korrekcióhoz a szakhatóságok hozzájárultak,

- 8 -

- a 379 hrsz-ú ingatlan beépítési módjának változtatását a tulajdonos kérte, mert az építési hatóság csak így ad engedély különálló lakóház építésére,

- a Vasút úton 4 db ingatlan kertes mezőgazdasági övezetből falusias lakóövezetbe sorolását javasoljuk. Az ott található magasfeszültségű vezeték ellenére az ÉMÁSZ szerint lehet építési terület, amennyiben az ő előírásaikat betartják. Néhányan már kezdeményezték az oszlop áthelyezését, de nem mindenki támogatja, mert fizetni kell érte.

Amennyiben a Képviselő-testület a változtatásokat elfogadja, elkészülhetnek a tervek, amely alapján módosítani lehet majd a Településrendezési Tervet.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 66 /2010./XI.18./329 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Településrendezési Terv módosítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy

tegye meg a szükséges intézkedéseket Sajószöged Község Településrendezési

Tervének módosítására az alábbiak szerint:

1./ Csokonai út, kerékpár út miatti terület korrekció.

2./ a 379 hrsz-ú építési telek oldalhatáron álló beépítési mód helyett,

  szabadon álló beépítési módra történő változtatása.

3./ „C” jelű tömbben a 325/9,-10,-11-12 hrsz-ú ingatlanok az Mk

  mezőgazdasági művelésű övezetből kerüljenek vissza az Lf-1 lakóövezetbe.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

b.)

dr. Boros István jegyző tájékoztatta a testületet, hogy az iskola digitális táblák és ehhez kapcsolódó eszközök beszerzésére 12 M Ft-ot nyert, amely már a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik. A jogszabály alapján egyszerű eljárásról van szó, az ajánlattételi felhívást 3 ajánlattevőnek kell megküldeni.

Javaslom, hogy a képviselő-testület Közbeszerzési Bizottságának létszámát Vaszilkó Tiborné iskola igazgatóval és Vona Tamás alpolgármester úrral bővítse ki, az érintettek a napirend nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárultak. Javaslom továbbá, hogy az ajánlattételi felhívást az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a három javasolt cég részére küldje meg.

Vona Tamás: a pályázatban csak a minimumkövetelményeket írták elő, mi ettől többet várunk az ajánlattevőktől. Elvárás pl., hogy a táblák keményfelületűek, ütésbiztosak, valamint állíthatóak legyenek és együtt mozogjanak a projektorral. Reméljük, hogy a javasolt három cég nagyon jó ajánlatokat fog tenni.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

- 9 -

 67/2010./XI.18./396 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Közbeszerzési Bizottság létszámának bővítése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölcsey F. Körzeti

Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által digitális

táblák és ehhez kapcsolódó eszközök beszerzése okán Közbeszerzési

Bizottságát az alábbi 2 fővel bővíti:

Vaszilkó Tiborné         iskola igazgató

Vona Tamás                alpolgármester

A testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 68/2010./XI.18./396 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Ajánlattételi felhívás megküldése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölcsey F. Körzeti Általános Iskola

és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által digitális táblák és ehhez kapcsolódó eszközök

beszerzése ügyében az ajánlattételi felhívást az előterjesztésnek megfelelő tartalommal az alábbi cégeknek küldi meg:

Albacomp RI                8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.

System 5. Kft.                7636 Pécs, Gadó utca 12.

RITEK Zrt.                6724 Szeged, Huszár út 1.

A testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

c.)

dr. Boros István jegyző tájékoztatta a testületet, hogy dr. Gulyás Mihály alpolgármester úr a képviselői tisztségével való összeférhetetlenséget megszüntette, erről az iratokat csatolta.

d.)

Ládi Balázs polgármester: az óvoda előtti gyalogátkelőhely kialakítása folyamatban van, a terv elkészült, ha a szakhatóságok hozzájárulnak és az idő engedi, még ebben az évben várhatóan elkészül.

e.)

Okváth Dezsőné tájékoztatta a testületet, hogy a Tiszaújváros Kistérségi Közkincs Kerekasztal résztvevői egy összesített naptárt szeretnének kiadni, ami a kistérség településeinek évi kulturális történéseit, programjait tartalmazza. A Kerekasztal célja a kistérség településeinek kulturális kincseit feltérképezni és egymást ezen a téren is segíteni. Nálunk szerencsére sok program van és a népdalkörünk segítségével már Hejőkeresztúrban is megalakult egy ilyen klub. Felhívta a figyelmet Ládi Vera Sajószögedről elszármazott amatőr fazekas kiállítására.

- 10 -

f.)

Dr. Wirtz Ferenc: az Ady és a Kossuth út sarkán lévő elhanyagolt telekkel mit tehetünk?

A IV. Béla úttal szembeni Bábai úti zártkerti út állapotát rendezni kellene és ha megoldható, akkor a közvilágítást is.

Ládi Balázs polgármester:

- akkor tudunk azon a területen fejleszteni, ha az ott lakók a költségekhez hozzájárulnak. Zártkertben nem kötelező feladat a közvilágítás kiépítése és csak az önkormányzat költségére nem tudjuk bevállalni. Már így is sokat fordítottunk a zártkerti utakra, de az árkok hiánya miatt, az úton áll meg a víz. Megvizsgáljuk, hogy mi az igény és milyen megoldás jöhet szóba.

- Az Ady és Kossuth út sarki épület tulajdonosa nem tudta ott elindítani a vállalkozását, két lehetősége van, értékesíteni vagy beépíteni. Ha az építési hatóság életveszélyessé minősíti az épületet, le kell bontani. Amennyiben pedig a tulajdonos nem tartja rendben a területet, akkor az önkormányzat részéről szigorúbban fogunk fellépni, ha kell bírsággal.

Ládi Balázs polgármester javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a munkájuk könnyebbé tétele és az adminisztráció csökkentése érdekében a testület tagjainak az önkormányzat vásároljon 10 db notebookot.

A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

69/2010./XI.18./ 1203. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Notebookok vásárlása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi

pénzmaradványa terhére 173.750,-Ft/db egységáron 10 db

ASUS-KSZF-SX063V 15,6” típusú notebook beszerzéséről döntött.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

  A polgármester az notebookokat a képviselő-testület tagjainak átadta.

Tájékoztatásul elmondta, hogy 2010. december 8-án (szerdán) 17 órakor Közmeghallgatás lesz, a következő testületi ülés tervezett időpontja pedig 2010. december 16-a.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

Ládi Balázs                                                                         dr. Boros István

polgármester                                                                          jegyző

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott

         zárt üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

alpolgármester, Okváth Dezsőné, Orliczki Firgyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz

Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők teljes létszámban jelen vannak, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra beadott

  pályázatok elbírálására (zárt ülés)

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

2./ Egyebek

1./ Napirend: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra

  beadott pályázatok elbírálására (zárt ülés)

dr. Boros István jegyző ismertette a Bursa Ösztöndíjpályázat feltételeit, formáit, az elbírálás szempontjait. A Szociális és Egészségügyi Bizottság részletesen tárgyalta a pályázatokat és azok támogatását az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a testületnek.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

 70/2010. (XI. 18.) 1153. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Lukács Edina ösztöndíjpályázatának önkormányzati támogatása.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Lukács Edina Sajószöged, Vasút út 88. sz. alatti lakost, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar általános orvos szakának nappali tagozatos hallgatója 10 havi tanulmányi időre szóló 5.000,-Ft/hó, azaz Ötezer forint/hó összegű támogatásban részesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 2 -

 71/2010. (XI. 18.) 1127. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gulyás Máté ösztöndíjpályázatának önkormányzati támogatása.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Gulyás Máté Sajószöged, Sugár út 37. sz. alatti lakost, a Miskolci Egyetem Földtudományi Kar földrajz alapszak szakának nappali tagozatos hallgatója 10 havi tanulmányi időre szóló 4.500,-Ft/hó, azaz Négyezer-ötszáz forint/hó összegű támogatásban részesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

 72/2010. (XI. 18.) 1164.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Makrai Gábor ösztöndíjpályázatának önkormányzati támogatása.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Makrai Gábor Sajószöged, Vasút út 136. sz. alatti lakost, a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar mérnök - informatikus szakának nappali tagozatos hallgatója 10 havi tanulmányi időre szóló 4.500,-Ft/hó, azaz Négyezer-ötszáz forint/hó összegű támogatásban részesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

 73/2010. (XI. 18.) 1144.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Homoki Anna ösztöndíjpályázatának önkormányzati támogatása.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Homoki Anna Sajószöged, Ady E. út 14. sz. alatti lakost, a Miskolci Egyetem Zeneművészeti Intézet előadóművészet - klasszikus hegedű szakának nappali tagozatos hallgatója 10 havi tanulmányi időre szóló 4.500,-Ft/hó, azaz Négyezer-ötszáz forint/hó összegű támogatásban részesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

 74/2010. (XI. 18.) 1122.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Plósz Hajnalka ösztöndíjpályázatának önkormányzati támogatása.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Plósz Hajnalka Sajószöged, Ady E. út 59. sz. alatti lakost, a Miskolci Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar egészségügyi szervező szakának nappali tagozatos hallgatója 10 havi tanulmányi időre szóló 4.500,-Ft/hó, azaz Négyezer-ötszáz forint/hó összegű támogatásban részesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 3 -

 75/2010. (XI. 18.) 1158.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Dobos Anita ösztöndíjpályázatának önkormányzati támogatása.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Dobos Anita Sajószöged, Vasút út 19. sz. alatti lakost, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészkar magyar szakának nappali tagozatos hallgatója 10 havi tanulmányi időre szóló 4.000,-Ft/hó, azaz Négyezer forint/hó összegű támogatásban részesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

76/2010. (XI. 18.) 1128.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Mátyus Ildikó ösztöndíjpályázatának önkormányzati támogatása.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Mátyus Ildikó Sajószöged, Mikszáth u. 1. sz. alatti lakost, a Széchenyi I. Egyetem Győr Egészségügyi és Szociális Kar egészségügyi szervező szakának nappali tagozatos hallgatója 10 havi tanulmányi időre szóló 4.000,-Ft/hó, azaz Négyezer forint/hó összegű támogatásban részesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

 77/2010. (XI. 18.) 1147.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Miskolczi Szilvia ösztöndíjpályázatának önkormányzati támogatása.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Miskolczi Szilvia Sajószöged, Ady Endre út 115. sz. alatti lakost, a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar energetikai mérnökasszisztens szakának nappali tagozatos hallgatója 10 havi tanulmányi időre szóló 3.000,-Ft/hó, azaz Háromezer forint/hó összegű támogatásban részesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

 78/2010. (XI. 18.) 1090.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Fosztó László ösztöndíjpályázatának önkormányzati támogatása.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Fosztó László Sajószöged, Csokonai út 11. sz. alatti lakost, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar számvitel szakának nappali tagozatos hallgatója 10 havi tanulmányi időre szóló 3.000,-Ft/hó, azaz Háromezer forint/hó összegű támogatásban részesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 4 -

 79/2010. (XI. 18.) 1165.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szabó Péter ösztöndíjpályázatának önkormányzati támogatása.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Péter Sajószöged, Petőfi út 22. sz. alatti lakost, a Eszterházy K. Főiskola Eger Természettudományi Kar logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakának nappali tagozatos hallgatója 10 havi tanulmányi időre szóló 3.000,-Ft/hó, azaz Háromezer forint/hó összegű támogatásban részesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

 80/2010. (XI. 18.) 1152.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kovács Anna ösztöndíjpályázatának önkormányzati támogatása.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Anna Sajószöged, Dobó út 8. sz. alatti lakost, a Debreceni Egyetem Fogorvos Tudomány Kar fogorvos szakának nappali tagozatos hallgatója 10 havi tanulmányi időre szóló 3.000,-Ft/hó, azaz Háromezer forint/hó összegű támogatásban részesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

 81/2010. (XI. 18.) 1180.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Erdei Gábor ösztöndíjpályázatának önkormányzati támogatása.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Erdei Gábor Sajószöged, Kodály Z. út 18. sz. alatti lakost, a Debreceni Egyetem Informatika Kar gazdasági informatika szakának nappali tagozatos hallgatója 10 havi tanulmányi időre szóló 2.500,-Ft/hó, azaz Kétezer-ötszáz forint/hó összegű támogatásban részesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

 82/2010. (XI. 18.) 1168.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tóth Róbert ösztöndíjpályázatának önkormányzati támogatása.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Róbert Sajószöged, Rákóczi út 2/A. sz. alatti lakost, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar nemzetközi gazdálkodás szakának nappali tagozatos hallgatója 10 havi tanulmányi időre szóló 2.500,-Ft/hó, azaz Kétezer-ötszáz forint/hó összegű támogatásban részesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 5 -

 83/2010. (XI. 18.) 1174.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gál Péter ösztöndíjpályázatának önkormányzati támogatása.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Gál Péter Sajószöged, Bocskai út 12. sz. alatti lakost, a Budapest Eötvös Lóránd Tudományi Egyetem Informatikai Kar programtervező informatikus szakának nappali tagozatos hallgatója 10 havi tanulmányi időre szóló 2.000,-Ft/hó, azaz Kétezer forint/hó összegű támogatásban részesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

 84/2010. (XI. 18.) 1157.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kocsa Norbert ösztöndíjpályázatának önkormányzati támogatása.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Kocsa Norbert Sajószöged, Vasút út 18. sz. alatti lakost, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar turizmus – vendéglátás szakának nappali tagozatos hallgatója 10 havi tanulmányi időre szóló 2.000,-Ft/hó, azaz Kétezer forint/hó összegű támogatásban részesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

 85/2010. (XI. 18.) 1162.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tóth Adrienn ösztöndíjpályázatának önkormányzati támogatása.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Adrienn Sajószöged, Jókai út 2. sz. alatti lakost, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar pedagógia szakának nappali tagozatos hallgatója 10 havi tanulmányi időre szóló 2.000,-Ft/hó, azaz Kétezer forint/hó összegű támogatásban részesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

 86/2010. (XI. 18.) 1118.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Váradi Viktor ösztöndíjpályázatának önkormányzati támogatása.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Váradi Viktor Sajószöged, Vasút út 23. sz. alatti lakost, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar földrajz szakának nappali tagozatos hallgatója 10 havi tanulmányi időre szóló 2.000,-Ft/hó, azaz Kétezer forint/hó összegű támogatásban részesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 6 -

 87/2010. (XI. 18.) 1159.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Molnár Gabriella ösztöndíjpályázatának önkormányzati támogatása.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár Gabriella Sajószöged, Rákóczi út 17. sz. alatti lakost, a Miskolci Egyetem Állam és jogtudományi Kar jogász szakának nappali tagozatos hallgatója 10 havi tanulmányi időre szóló 2.000,-Ft/hó, azaz Kétezer forint/hó összegű támogatásban részesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

 88/2010. (XI. 18.) 1150.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Bakos Dániel ösztöndíjpályázatának önkormányzati támogatása.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Bakos Dániel Sajószöged, Csokonai út 41. sz. alatti lakost, az Eszterházy Károly Főiskola Eger Gazdaságtudományi Kar nemzetközi tanulmányok szakának nappali tagozatos hallgatója 10 havi tanulmányi időre szóló 2.000,-Ft/hó, azaz Kétezer forint/hó összegű támogatásban részesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

 89/2010. (XI. 18.)1149.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kovalcsik Zita ösztöndíjpályázatának önkormányzati támogatása.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Kovalcsik Zita Sajószöged, Dózsa Gy. út 5. sz. alatti lakost, a Nyíregyházi Főiskola Bölcsésztudományi és Művészeti Kar magyar - ügyvitel szakának nappali tagozatos hallgatója 10 havi tanulmányi időre szóló 2.000,-Ft/hó, azaz Kétezer forint/hó összegű támogatásban részesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

 90/2010. (XI. 18.)1173.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Leskó Márk ösztöndíjpályázatának önkormányzati támogatása.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Leskó Márk Sajószöged, Erkel F. út 11. sz. alatti lakost, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar kémia szakának nappali tagozatos hallgatója 10 havi tanulmányi időre szóló 2.000,-Ft/hó, azaz Kétezer forint/hó összegű támogatásban részesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 7 -

 91/2010. (XI. 18.) 1176.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Révai Katinka ösztöndíjpályázatának önkormányzati támogatása.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Révai Katinka Sajószöged, Széchenyi út 42. sz. alatti lakost, a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar pénzügy és számvitel szakának nappali tagozatos hallgatója 10 havi tanulmányi időre szóló 1.500,-Ft/hó, azaz Egyezer-ötszáz forint/hó összegű támogatásban részesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

 92/2010. (XI. 18.) 1124.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Fodor Péter ösztöndíjpályázatának önkormányzati támogatása.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Fodor Péter Sajószöged, Bartók B. út 16. sz. alatti lakost, a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar nemzetközi gazdálkodás szakának nappali tagozatos hallgatója 10 havi tanulmányi időre szóló 1.500,-Ft/hó, azaz Egyezer-ötszáz forint/hó összegű támogatásban részesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

 93/2010. (XI. 18.) 1179.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Zvolenszki Adrienn ösztöndíjpályázatának önkormányzati támogatása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Zvolenszki Adrienn Sajószöged, Ady Endre út 46. sz. alatti lakost, a Nyíregyházi Főiskola szociálpedagógia szakának nappali tagozatos hallgatója 10 havi tanulmányi időre szóló 1.500,-Ft/hó, azaz Egyezer-ötszáz forint/hó összegű támogatásban részesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

 94/2010. (XI. 18.) 1139.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Papp Máté ösztöndíjpályázatának önkormányzati támogatása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Papp Máté Sajószöged, Jókai út 12. sz. alatti lakost, a Szent István Egyetem Gödöllő, Gépészmérnöki kar mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szakának nappali tagozatos hallgatója 10 havi tanulmányi időre szóló 1.000,-Ft/hó, azaz Egyezer forint/hó összegű támogatásban részesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 8 -

 95/2010. (XI. 18.) 1119.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kondor Norbert Roland ösztöndíjpályázatának önkormányzati támogatása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Kondor Norbert Roland Sajószöged, Kodály Zoltán út 21. sz. alatti lakost, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar környezetmérnök szakának nappali tagozatos hallgatója 10 havi tanulmányi időre szóló 1.000,-Ft/hó, azaz Egyezer forint/hó összegű támogatásban részesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

 96/2010. (XI. 18.) 1169.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szabó Gábor ösztöndíjpályázatának önkormányzati támogatása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Gábor Sajószöged, Petőfi út 22. sz. alatti lakost Felsőoktatási Önkormányzati „B” típusú Ösztöndíjpályázat keretén belül 3 x 10 havi tanulmányi időre szóló 3.000,-Ft/hó, azaz Háromezer forint/hó összegű támogatásban részesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

 97/2010. (XI. 18.) 1163.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tóth Krisztián ösztöndíjpályázatának önkormányzati támogatása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Krisztián Sajószöged, Jókai út 2. sz. alatti lakost Felsőoktatási Önkormányzati „B” típusú Ösztöndíjpályázat keretén belül 3 x 10 havi tanulmányi időre szóló 2.000,-Ft/hó, azaz Kétezer forint/hó összegű támogatásban részesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

 98/2010. (XI. 18.) 1172.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Leskó Lilla ösztöndíjpályázatának önkormányzati támogatása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Leskó Lilla Sajószöged, Erkel F. u. 11. sz. alatti lakost Felsőoktatási Önkormányzati „B” típusú Ösztöndíjpályázat keretén belül 3 x 10 havi tanulmányi időre szóló 1.500,-Ft/hó, azaz Ezerötszáz forint/hó összegű támogatásban részesíti.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 9 –

2./ Napirend: Egyebek

dr. Boros István jegyző ismertette Szántó Károly és Pecze Erika tiszaújvárosi lakosok első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelmét. Tájékoztatta a testületet, hogy kérelmezők nem sajószögedi lakosok és jövedelmük alapján nem számítanak szociálisan rászorultnak, ezért javasolja a kérelem elutasítását.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 99/2010./XI.18./ 1160. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szántó Károly és Pecze Erika tiszaújvárosi lakosok

        első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelmének elutasítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Szántó Károly és Pecze Erika

Tiszaújváros, Liszt F. u. 1. I/9. sz. alatti lakosok első lakáshoz jutók támogatása

iránti kérelmét elutasítja, mert kérelmezők a jogosultsági feltételeknek nem

felelnek meg.

/Alakszerű határozat a jegyzőkönyvhöz csatolva./

A testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester a zárt ülést berekesztette.

k.m.f.

Ládi Balázs                                                                 dr. Boros István

polgármester                                                                  jegyző