SAJÓSZÖGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2015.(VIII.31.) önkormányzati rendelete

az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotási hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ Az e rendeletben meghatározott feltételek mellett Sajószöged Község Önkormányzata támogatja a szociálisan erre rászoruló sajószögedi családoknak Sajószöged községben történő első lakáshoz jutását.

2.§ A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történik.

3.§ A naptári évenként támogatás céljára felhasználható előirányzatot a Képviselő-testület a költségvetési rendeletben állapítja meg.

4.§ (1) Kölcsön iránti kérelem elbírálásakor a Sajószögeden legalább két éve állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó családok előnyt élveznek.

(2) E rendelet tekintetében családnak minősülnek

 1. a házastársak,

 2. az élettársak, amennyiben élettársi kapcsolatukból közös gyermek született,

 3. a gyermekét egyedül nevelő szülő.

(3) Az (1) bekezdésben körülírt feltételeknek legalább az egyik családtagnak meg kell felelnie.

5.§ Kölcsön nyújtható

 1. lakásépítésre jogerős építési engedély alapján, a használatbavételi engedély kiadásáig,

 2. lakástulajdon vétellel történő megszerzéséhez érvényes adásvételi szerződés alapján a vételár teljes összegének kifizetéséig, illetve a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséig.

6.§ (1) Kölcsönben részesíthető az, aki az 5.§-ban felsorolt módon kívánja megoldani első lakáshoz jutását és a kérelmező család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-át.

(2) A figyelembe veendő jövedelemnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§. (1) bekezdés a.) pontjában meghatározottakat kell érteni.

7.§ (1) Kölcsön – az egyéb feltételek fennállása mellett – csak akkor adható, ha a kérelmezőnek, házastársának, kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjának a kérelem benyújtásakor nincs és ezt megelőzően sem volt lakástulajdona.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltétel fennállásáról a kérelmező(k) írásban nyilatkoznak.

8.§ Egyenes ági rokontól történő lakásvásárlás esetén támogatás nem adható.

9.§ A kérelemhez mellékelni kell:

 1. az igénylő és vele közös háztartásban élők havi jövedelmét tanúsító igazolásokat,

 2. a kérelemtől függően építési engedélyt, adásvételi szerződést,

 3. a 7.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot.

10.§ (1) A támogatás mértéke lakás építése esetén 1 000 000 Ft-ig, lakásvásárlás esetén

600 000 Ft-ig terjedhet.

(2) A támogatás mértékéről és odaítéléséről a képviselő-testület – a beérkező kérelmek számának és az erre a célra fordítható költségvetési előirányzat összegének figyelembevételével – a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül dönt.

11.§ (1) A kölcsönt a kölcsönszerződés aláírásától számított öt év alatt kell visszafizetni a kölcsön szerződésben meghatározott módon.

(2) A kölcsönt az (1) bekezdésben meghatározott időtartamon belül, havonta egyenlő részletekben kell törleszteni. Az első részlet esedékessége a folyósítást követő hónap 15. napja, valamennyi további törlesztés minden hónap 15. napjáig esedékes.

(3) A kölcsön szerződést azonnali hatállyal fel kell mondani, ha az adós a befizetési határidő elmulasztása után a fizetési felhívás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül nem rendezi tartozását.

(4) A (3) bekezdésben írt esetben a még hátralévő teljes kölcsön és a Polgári Törvénykönyv IX. Fejezet 6:48. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamata egy összegben válik esedékessé.

12.§ (1) A képviselő-testület döntésének megfelelően a polgármester köt kölcsönszerződést a kérelmezővel.

(2) A kölcsönszerződésnek tartalmaznia kell

  1. a kölcsönt nyújtó és a kölcsönt igénybe vevő megnevezését, címét,

  2. a kölcsön összegét, jogcímét,

  3. a havi törlesztőrészlet összegét és kezdő időpontját,

  4. a kölcsöntörlesztés elmulasztásának jogkövetkezményét,

  5. a kölcsön folyósításának módját.

13.§ (1) Az adós a támogatás kiutalását követően köteles bemutatni

a) vásárlás esetén 60 napon belül az ingatlan tulajdoni lap másolatát

b) építés és átalakítás esetén 2 éven belül a használatbavételi engedély megszerzését.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidők elmulasztása esetén a kölcsönszerződést fel kell mondani, ez esetben a 11.§.(4) bekezdésben írtak az irányadóak.

14.§ A képviselő-testület a kölcsönösszeg 80%-ának visszafizetése után a hátralévő összeg visszafizetését elengedi, ha a kölcsönadós ezt megelőzően valamennyi kötelezettségét pontosan, szerződésszerűen teljesítette.

15.§ (1) Ez a rendelet 2016. január 01. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a lakásépítés és –vásárlás helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló 3/2001.(I.31.) számú önkormányzati rendelet.

dr. Gulyás Mihály dr. Boros István

polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2015. augusztus 31.

Sajószöged, 2015. augusztus 31.

dr. Boros István

címzetes főjegyző