Sajószöged Önkormányzat

Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 27-én megtartott üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Bakos Gábor, Fenyvesi Rudolfné, Kovács József, Kovács László, Mihalcsik Balázsné, Okváth Dezsőné, Tóth József, Vona Tamás települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Meghívottként van jelen Kovács Györgyné óvodavezető (2. napirend) és Kozma Péter

  könyvvizsgáló (3.napirend).

Igazoltan távol maradt: Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 9 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a Képviselő-testület 2008. II. félévi munkatervére

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

2./ Javaslat Sajószöged – Nagycsécs Közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársulás társulási megállapodásának módosítására, Sajóörös Önkormányzat társuláshoz történő csatlakozására.

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

3./ Az Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása, tájékoztató az Önkormányzat 2007. évi normatív hozzájárulás és átengedett SZJA elszámolásának ellenőrzéséről készült számvevői jelentésről.

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

4./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítására

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

5./ Javaslat az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 16/2007. (XII.21.) sz. rendelet módosítására

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

- 2 -

1./ Napirend: Javaslat a Képviselő-testület 2008. II. félévi munkatervére.

Ládi Balázs polgármester ismertette a munkatervet.

Kovács József javasolta az augusztusi 28.-ra tervezett ülésre önálló napirendi pontként beilleszteni az önkormányzat tulajdonában lévő építési telkek értékesítésének felülvizsgálatát, valamint az eladási ár áttekintését.

Ládi Balázs polgármester javasolta, hogy a napirend címe a Tájékoztató 2008. évi fejlesztések állásáról legyen, melynek részét képezi az építési telkek értékesítésének felülvizsgálata, és a napköziotthonos konyha felújítására beadott pályázat is.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testület 2008. II. félévi munkatervéről az alábbi határozatot hozta:

38 /2008. (VI. 27.) 353.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: a Képviselő-testület 2008. II. félévi munkatervének elfogadása.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

Képviselő-testület 2008. II. félévi munkatervét az alábbi módosítással egyhangúlag elfogadta:

- 2008. augusztus 28.-án tartandó ülés egy napirendi ponttal bővül:

  Tájékoztató 2008. évi a fejlesztések állásáról.

  /Munkaterv a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Javaslat Sajószöged – Nagycsécs Közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársulás társulási megállapodásának módosítására, Sajóörös Önkormányzat társuláshoz történő csatlakozására.

Ládi Balázs polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet az előzményekről. Sajóörös csatlakozásához szükséges Nagycsécs döntése is. Kovács Györgyné óvodavezetőt felkereste Barancó József Sajóörös polgármestere, és szakmai tájékoztatót kért a társulás bővítésének hatásairól.

Kovács Györgyné: A társulás bővítése nagyon sok adminisztratív munkával járna, a Házirendet, Működési Szabályzatokat, Szakmai Programot, mind össze kellene hangolni. Tavaly két csoportos óvodából négy csoportos óvodává váltunk. Az óvodavezető kötelező óraszáma hat órára csökkent. A csatlakozás létrejöttekor 6 csoportos óvodává válnánk, mely ismét megnövelné az adminisztratív teendőket. A székhelyóvoda így hátrányos helyzetbe kerülne. Az óvodavezetőnek a csoportos foglalkozásról sok esetben ügyintézés miatt ki kell jönnie, ez esetekben a dajka, vagy a váltótárs marad munkaidőn kívül a gyerekekkel, amiért túlórát nem tudnak fizetni. Míg a nagy- és középcsoport létszáma 11 illetve 12 fő, addig a

- 3 -

kiscsoportosok létszáma 28-ra növekedett, ami nem kevés. Eddig az óvodából kikerülő gyerekek eredményei az iskolában jók, de nem szeretnék ha ez negatív irányba változna.

Ládi Balázs polgármester: Egyértelmű, hogy Sajószögeden ugyanazzal a közalkalmazotti létszámmal nem lehet ellátni a többletfeladatokat, és ezt nem is lehet elvárni. Javasolja egy hatórás statusú óvónő foglalkoztatását. Az óvodavezető munkáját megkönnyítené, valamint szabadságolások idején helyettesítéseket vállalna mindkét tagóvodában, illetve a székhelyóvodában. Javasolja, hogy az óvónő alkalmazásának költségeit a kiegészítő normatíva biztosítsa, és a megmaradó részt pedig Nagycsécs esetében 60% (tagóvoda) 40% (székhelyóvoda) arányban osszák fel egymás között a társult önkormányzatok 2008. szeptember 01.-től.

Kovács László: Kevés az óvónő Sajószögeden, nem engedhetjük meg magunknak, hogy a nevelés színvonala csökkenjen. Egyetért az óvónő alkalmazásával és annak foglalkoztatási költségeinek finanszírozásával, valamint a 60-40%-os aránnyal. Nagycsécs Képviselő-testülete megakadályozhatja valamilyen formában Sajóörös csatlakozását?

dr. Boros István jegyző: Elméletileg megakadályozhatja, mindkét társult önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges új tag belépéséhez.

Bakos Gábos: Nincsenek törvényi előírások az alkalmazott óvónői létszám meghatározásához?

Kovács Györgyné: A törvény szabályozza, hogy az óvodának 10 órát kell nyitva tartania. Esetenként előfordult, hogy a gyermekeket zárásig nem viszik el, akkor természetesen az óvónőnek meg kell várnia a szülőket, amiért plusz anyagi juttatást nem kapnak. Egy csoportban két pedagógusnak kell tartózkodnia, két óra fedési idővel. 32 óra a kötelező óraszám, amit az óvónő a gyerekekkel tölt, 8 óra pedig a felkészülési idő a foglalkozásra.

Kovács József: Nem vagyunk társulás ellenesek, de a sajóörösi polgármester eljárása érdekes. Mi az oka, hogy Sajóörös ide akar csatlakozni?

Kovács Györgyné: A polgármester a Szakmai Programunkról tájékozódott, ami nyilvános. A Program tükrözi, hogy milyen elképzeléseink vannak, mely tetszetős számukra.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Sajószöged Nagycsécs Közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársulás (továbbiakban: Társulás) társulási megállapodásának módosítására irányuló kezdeményezésről alábbi határozatot hozta:

39. /2008. (VI. 27.) 762. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged - Nagycsécs Közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársulás társulási megállapodásának normatív támogatás módosítására irányuló kezdeményezés.

- 4 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulás egy éves működését megvizsgálva, arra a következtetésre jutott, hogy a kistérségtől kapott támogatás megosztási aránya nem áll arányban a működtetéssel járó szakmai és pénzügyi feladatellátással és az azzal járó felelősséggel, ezért a Testület a Társulási Megállapodásban rögzített megosztási arány módosítását kezdeményezi az alábbiak szerint:

Nagycsécs Önkormányzat (tagóvoda) 60%

Sajószöged Önkormányzat (székhelyóvoda) 40%

arányban részesüljön a kistérségi normatív támogatásból 2008.09.01. napjával.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Ládi Balázs polgármester

         dr. Boros István jegyző

Ládi Balázs polgármester: Tehát a feltételeink: Sajóörös csatlakozását támogatjuk, ha ez nem jár a nevelői-oktatói munka színvonalának romlásával. Ennek érdekében egy hatórás statusú óvónő foglalkoztatását látjuk szükségesnek, aki alkalmazásának költségeit az intézményi kiegészítő normatíva biztosítaná, a megmaradó rész pedig 60-40%-os arányban kerülne felosztásra.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Sajószöged - Nagycsécs Közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársuláshoz Sajóörös Önkormányzat csatlakozási szándékáról az alábbi határozatot hozta:

40./2008. (VI. 27.) 762. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Nagycsécs Közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársuláshoz Sajóörös Önkormányzat csatlakozási szándékának megtárgyalása.

A Képviselő-testület támogatja Sajóörös Önkormányzatának a már működő Sajószöged - Nagycsécs Intézményfenntartó (óvoda) Társuláshoz történő csatlakozását az alábbi feltételekkel: a Képviselő-testület álláspontja, hogy ha a Társulás újabb tagóvodával bővül az elért szakmai színvonal biztosításához egy hatórás statusú óvónő alkalmazása szükséges, aki – szükség szerint – mindkét tagóvodában illetve a székhelyóvodában is ellátná a gyermeknevelést. A 6 órás óvónő (pályakezdő) foglalkoztatását az teszi indokolttá, hogy a székhely községben a vezető óvónő a többlet feladat ellátásból adódóan nem tud önálló csoporttal foglalkozni, ugyanakkor megoldódna a szabadságolásból, táppénzes állományból, egyéb ok miatti távollétből eredő helyettesítés. Az óvónő alkalmazásának költségei a Társulási Megállapodás 3.2. pontjában szereplő kistérségi közoktatási intézményi támogatás (költs. tv. 8.sz. mell. 2.2. pont) biztosítaná, a megmaradó részt pedig 60% (tagóvoda) 40% (székhelyóvoda) arányban osztanák fel egymás között a társult önkormányzatok.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Ládi Balázs polgármester

         dr. Boros István jegyző

- 5 -

dr. Boros István jegyző: Az óvoda kollektív szerződését kell még tárgyalnunk. Ez az óvoda és a Szakszervezet között jön létre, tehát két oldalú, nem három oldalú megállapodás, a Képviselő-testületnek elég tudomásul vennie. Bakos Gábor képviselő-testületi tagnak kérésére el lett küldve a Kollektív Szerződés, melyről az írásos véleményét megküldte.

Ládi Balázs polgármester: Kerüljön megküldésre Bakos Gábor képviselő-testületi tag kollektív szerződésről szóló írásos véleménye a Szakszervezetnek és az intézményvezetőnek.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Sajószögedi Óvoda és a Pedagógus Szakszervezet között létrejövő Kollektív Szerződést jóváhagyólag tudomásul vette.

3./ Napirend: Az Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása, tájékoztató az Önkormányzat 2007. évi normatív hozzájárulás és átengedett SZJA elszámolásának ellenőrzéséről készült számvevői jelentésről.

Ládi Balázs polgármester felkéri Kozma Péter könyvvizsgálót mondja el a könyvvizsgálat során keletkezett megállapításait.

Kozma Péter örömmel vette a megbízást. A mérlegek a valóságnak megfelelőek, valós a pénzmaradvány, stabil az Önkormányzat pénzügyi helyzete. Az Önkormányzat szervezete, munkája példaértékű. Az összevont mérleg, fennálló valós állapotot tükröz, számviteli törvénynek megfelelő, elfogadásra javasolja.

Ládi Balázs polgármester: Tiszta, világos szakvélemény hangzott el. A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a könyvvizsgálói jelentést.

Tóth József: A Pénzügyi Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a jelentést.

Ládi Balázs polgármester megköszöni Kozma Péter évek során nyújtott lelkiismeretes munkáját.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

41. /2008. (VI. 27.) 767.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat

2007. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentést elfogadta.

/Jelentés a jegyzőkönyvhöz csatolva./

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 6 -

Ládi Balázs polgármester ismertette az Állami Számvevőszék vizsgálatát. Az önkormányzatot 2007. évben megillető normatív hozzájárulást és az átengedett SZJA elszámolását ellenőrizték. Két tétel esetében több normatívát igényeltünk az Államkincstártól, ezt visszautaltuk. Egyik esetben az óvodánál egy félreértés történt. Öt fő korengedménnyel felvett 3 éven aluli gyermek lett a statisztikába beleszámolva, de a MÁK így nem tudta elfogadni. A másik esetben jogszabály téves értelmezése miatt a házisegítségnyújtás keretében került elszámolásra az étkezés kiszállítása is. Összesen 900.000,-Ft-ot kellett kamatmentesen visszafizetni. A hiányosságok kiküszöbölése érdekében Intézkedési Tervet készítettünk. (Ismertette a Képviselő-testületnek az Intézkedési Tervet.) Kikérte Kozma Péter könyvvizsgáló véleményét.

Kozma Péter: Az önkormányzat normatíva igényléséhez képest ez elenyésző összeg, nem számít hibának.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Önkormányzat 2007. évi normatív hozzájárulás és átengedett SZJA elszámolásának ellenőrzéséről készült számvevői jelentés elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

42. /2008. (VI. 27.) 497.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2007. évi normatív hozzájárulás és átengedett SZJA elszámolásának ellenőrzéséről készült számvevői jelentés elfogadása.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat

2007. évi normatív hozzájárulás és átengedett SZJA elszámolásának ellenőrzéséről készült számvevői jelentésben foglaltakkal egyetért, és a polgármester által készített Intézkedési Tervet elfogadja. /Az Intézkedési Terv a jegyzőkönyvhöz csatolva/

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

4./ Napirend: Javaslat a Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítására.

dr. Boros István jegyző: Az Ügyrend a testületi Sz.M.Sz. függeléke és itt találhatóak a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök. Az új törvény egyszerűsítette az eljárási szabályokat és az én álláspontom szerint elég a jegyzőnek vagyonnyilatkozatot tennie, ennek megfelelően módosítottam az Ügyrend 4. sz. mellékletét, így az ügyintézőknek nem kell vagyonnyilatkozatot tenniük.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag,

        9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosítást

tudomásul vette.

- 7 -

5./ Napirend: Javaslat az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 16/2007. (XII.21.) sz. rendelet módosítására.

dr. Boros István jegyző: A Pénzügyi Bizottság korábban tárgyalta, és támogatja a módosítást. A táblázat változik, mert megváltozott az intézményi díjak számításának módja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díjat, és minden szolgáltatásért térítési díjat kell megállapítani. Ezért az Idősek Klubja tagjainak kötelező fizetni az ellátásért, melyet 20,-Ft/nap összegben javasol megállapítani.

Tóth József: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a módosítást.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag,

                9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta

                az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló

16/2007. (XII. 21.) sz. rendelet módosításáról szóló 9/2008.(VI.27.) sz. rendeletét

                /A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

6./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

Ládi Balázs polgármester közérdekű bejelentést tett. Felhívta a lakosság figyelmét, hogy a köztereken gyakoriak a rongálások. A játszótérről második alkalommal lopták el a hintát. A közterületen lévő virágládákból is rendszeresen tulajdonítanak el virágokat, valamint a Zászlóparkból a magyar és az EU-s zászlók is másodjára tűnnek el. A tettessel kapcsolatban ironikusan jegyezte meg a polgármester úr, hogy menjen be a Polgármesteri Hivatalba és szívesen adnak neki zászlókat, de ne a közterületről vigye el. A lakosságtól nagyobb figyelmet kér a közterületek állapotának megóvása érdekében.

Kovács József: A Bem és az Ady Endre utca sarkán lévő elágazásnál hatalmas kátyú található, mely balesetveszélyes.

Ládi Balázs polgármester: Továbbítja a Községüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatójának a problémát.

Ládi Balázs polgármester: Sajószöged II.- Sajóörös Szennyvízberuházás műszaki átadási határideje 2008. június 30.-ról 2008. július 30.-ra változik.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

43./2008. (VI. 27.) 57 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged II. – Sajóörös Szennyvízberuházás átadási határidejének módosítása.

- 8 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az

Sajószöged II. – Sajóörös Szennyvízberuházás műszaki átadásának határidejét 2008. június 30.-ról 2008. július 30.-ra változtatja.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

Ládi Balázs polgármester megköszönte a Képviselő-testületnek az I. félévi munkát. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani Tóth József települési képviselőt, aki hozzájárult a nyílt ülésen történő szavazáshoz.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Tóth József képviselőt választotta meg.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

        Ládi Balázs        dr. Boros István        Tóth József

        polgármester        jegyző        jegyzőkönyv-hitelesítő